Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0649/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0649/2017

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK olukorra kohta Jeemenis

27.11.2017 - (2017/2849(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8-0649/2017)
ALDE (B8-0650/2017)
EFDD (B8-0651/2017)
S&D (B8-0652/2017)
GUE/NGL (B8-0653/2017)
Verts/ALE (B8-0654/2017)
PPE (B8-0655/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2017/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0649/2017
Esitatud tekstid :
RC-B8-0649/2017
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

(2017/2849(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige 15. juuni 2017. aasta[1] resolutsiooni ja 25. veebruari 2016. aasta[2] resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis ja 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis[3],

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 8. oktoobri 2016. aasta avaldust rünnaku kohta Jeemenis, 19. oktoobri 2016. aasta avaldust relvarahu kohta Jeemenis ning 21. novembri 2017. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ELi humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 11. novembri 2017. aasta avaldust humanitaarolukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2016. aasta resolutsiooni haiglate ja koolide ründamise kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise kohta[4] ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kasutamise kohta[5],

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse järgimise edendamiseks,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Jeemeni kohta, eelkõige resolutsioone 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  võttes arvesse ÜRO Jeemeni erisaadiku Ismaïl Ould Cheikh Ahmedi 30. jaanuari, 12. juuli, 19. augusti ja 26. oktoobri 2017. aasta avaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri toonase asetäitja humanitaarküsimustes Stephen O’Brieni 12. juuli 2017. aasta avaldust ÜRO Julgeolekunõukogule,

–  võttes arvesse Maailma Toiduprogrammi (WFP), ÜRO Lastefondi (UNICEF) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 16. novembri 2017. aasta ühisavaldust, milles nõutakse Jeemeni vastu kehtestatud humanitaarabi blokaadi viivitamatut lõpetamist,

–  võttes arvesse ÜRO 25. aprilli 2017. aasta kõrgetasemelist rahastajate konverentsi Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, mille käigus lubati 2017. aasta 2,1 miljardi USA dollari suuruse rahastamispuudujäägi katmiseks anda 1,1 miljardit USA dollarit,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta septembri otsust uurida kõiki konflikti käigus Jeemenis väidetavalt toime pandud inimõiguste rikkumisi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 15. juuni 2017. aasta üleskutset Jeemeni osapooltele püüda konflikti lahendada konstruktiivselt ja heas usus, ning 9. augusti 2017. aasta avaldust näljaohu kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et ÜRO vahendatud läbirääkimiste eri voorud ei ole veel viinud märkimisväärsete edusammudeni Jeemeni olukorra poliitilise lahenduse suunas; arvestades, et konflikti osalised ning nende piirkondlikud ja rahvusvahelised toetajad, sealhulgas Saudi Araabia ja Iraan, ei ole suutnud saavutada relvarahukokkulepet või muud lahendust ning võitlus ja valimatu pommitamine jätkuvad endises ulatuses; arvestades, et kumbki pool ei ole saavutanud sõjalist võitu ega saavuta seda ilmselt ka tulevikus; arvestades, et ELi ja kogu rahvusvahelise kogukonna tähtsaim eesmärk peaks olema leida ÜRO Jeemeni rahualgatuse raames konfliktile poliitiline lahendus;

B.  arvestades, et humanitaarolukord Jeemenis on jätkuvalt katastroofiline; arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) kuulutas Jeemeni olukorra maailma suurimaks toiduga kindlustatusega seotud hädaolukorraks; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel vajab Jeemenis abi ja eelkõige toiduabi 20,7 miljonit inimest, kellest 7 miljonit seisab silmitsi toiduga kindlustatusega seotud hädaolukorraga; arvestades, et 2,2 miljonit last kannatab tõsise akuutse alatoitumuse all ja iga kümne minuti järel sureb üks laps põhjustel, mida oleks võimalik ennetada; arvestades, et riigisiseseid põgenikke on 2,9 miljonit ja tagasipöördujaid üks miljon;

C.  arvestades, et ÜRO andmetel on alates sellest, kui Saudi Araabia juhitav koalitsioon 2015. aasta märtsis Jeemeni kodusõtta sekkus, saanud õhurünnakutes ja maapealsetes kokkupõrgetes surma üle 8000 inimese, kellest 60 % on tsiviilisikud, ning vigastada üle 50 000 inimese; arvestades, et maa- ja õhulahingute tõttu ei saanud ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo välivaatlejad hukkunud tsiviilisikute arvu kontrollimiseks kohale minna; arvestades, et seetõttu kajastavad siin toodud numbrid ainult ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo poolt tõendatud ja kinnitatud hukkunute ja vigastatute arvu;

D.  arvestades, et haavatavad rühmad, naised ja lapsed on jätkuvast sõjategevusest ja humanitaarkriisist eriti mõjutatud; arvestades, et hukkunud tsiviilisikute arv üha kasvab;

E.  arvestades, et organisatsiooni Save the Children andmetel sureb Jeemenis iga päev 130 last; arvestades, et vähemalt 1,8 miljonit last on pidanud kooli pooleli jätma lisaks neile 1,6 miljonile, kes ei õppinud koolis juba enne konflikti algust;

F.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni teatel on enam kui pooled kõigist tervishoiurajatistest purustuste, hävimise või rahapuuduse tõttu suletud ning meditsiinitarvetest on tõsine puudus; arvestades, et 30 000 hädavajalikule tervishoiutöötajale ei ole rohkem kui aasta jooksul palka makstud;

G.  arvestades, et taristu hävitamine ja avalike teenuste katkemine on soodustanud kooleraepideemia puhkemist; arvestades, et 2. novembril 2017 teatas OCHA, et alates 27. aprillist on teatatud peaaegu 895 000 arvatavast koolerajuhtumist ning sellega seotud peaaegu 2200 surmajuhtumist; arvestades, et üle poole arvatavatest juhtumitest on seotud lastega; arvestades, et tegelikku koolerajuhtumite arvu on raske täpselt kindlaks teha, kuna juurdepääs paljudesse piirkondadesse on piiratud ja paljud nakkuskahtlusega isikud saavad ravi enne lõpliku diagnoosi panemist;

H.  arvestades, et ligi 90 % riigi põhitoiduainetest imporditakse; arvestades, et ühepoolsete sunnimeetmete negatiivse mõju valdkonna ÜRO eriraportöör on juba varem rõhutanud, et koalitsioonivägede poolt Jeemenile kehtestatud õhu- ja mereblokaad on olnud jätkuva humanitaarkatastroofi üks peamisi põhjusi; arvestades, et blokaadi tõttu on piiratud ja häiritud toidu, kütuse ja meditsiinitarvete eksport ja import ning humanitaarabi andmine; arvestades, et põhjendamatud viivitused laevade Jeemeni sadamatesse sisenemisel ja/või koguni sisenemise keelamine kujutab endast vastavalt rahvusvahelisele õigusele ebaseaduslikku ühepoolset sunnimeedet;

I.  arvestades, et Jeemeni humanitaarolukorda halvendas veelgi Saudi Araabia juhitava koalitsiooni 6. novembril 2017 kehtestatud Jeemeni maa-, mere- ja õhupiiri blokaad; arvestades, et Adeni meresadam ja al-Wadea piiripunkt Saudi Araabia ja Jeemeni piiril on uuesti avatud; arvestades, et al-Ḥudaida ja Saleefi sadamad, nagu ka Sanaa lennujaam, mille al-Houthi mässulised 2015. aasta märtsis enda kontrolli alla võtsid ja mille kaudu siseneb Jeemenisse ligikaudu 80 % impordist, sealhulgas kommerts- ja humanitaarkaubad, on siiski endiselt blokaadi all; arvestades abiorganisatsioonide hoiatusi, et kui blokaadi ei lõpetata, ootab Jeemenit ees viimaste kümnendite suurim näljahäda, mis nõuab miljoneid ohvreid;

J.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2216 sätestatakse sõnaselgelt, et sanktsioonide komitee määratleb isikud, kes takistavad humanitaarabi toimetamist Jeemenisse;

K.  arvestades, et koalitsiooni juhitavad õhurünnakud Sanaas ja selle ümbruses on viimastel nädalatel hoogustunud, mille tagajärjel on hukkunud tsiviilisikuid ja hävinud taristu; arvestades, et süüdistuste kohaselt on kümnetes Saudi Araabia juhitud õhurünnakutes valimatult ja sõjaseaduste vastaselt tapetud ja haavatud tsiviilisikuid ning seejuures kasutatud ka rahvusvaheliselt keelustatud kobarlahingumoona; arvestades, et al-Houthi mässulised tulistasid 4. novembril 2017 Ar-Riyādhi peamist rahvusvahelist tsiviillennujaama ballistiliste rakettidega; arvestades, et sellel aastal on Saudi Araabia territooriumile tulistatud veel kümneid rakette; arvestades, et sõjaseadustega on keelatud tsiviilisikute tahtlik ja valimatu ründamine; arvestades, et selliseid rünnakuid käsitletakse sõjakuritegudena ja neid toime panevad isikud võidakse nende kuritegude eest kohtu alla anda;

L.  arvestades, et olukord Jeemenis ohustab tõsiselt stabiilsust piirkonnas, eelkõige Aafrika Sarvel ja Punase mere ümbruses ning Lähis-Idas laiemalt; arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on suutnud ära kasutada poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise Jeemenis ning laiendanud oma kohalolekut ja suurendanud terrorirünnakute arvu ja ulatust; arvestades, et AQAP ja nn Islamiriik (ISIS/Daesh) on end Jeemenis sisse seadnud ja tapnud terrorirünnakutes sadu inimesi;

M.  arvestades, et Iraani toetatud al-Houthi/Salehi liitlasvägede vastu on kehtestatud rahvusvaheline relvaembargo; arvestades, et relvaeksporti käsitleva 18. ELi aastaaruande kohaselt on ELi liikmesriigid ka pärast konflikti eskaleerumist lubanud jätkuvalt Saudi Araabiasse relvi tarnida, millega rikutakse ühist seisukohta 2008/944/ÜVJP relvaekspordi kontrolli kohta; arvestades, et Euroopa Parlament palus oma 25. veebruari 2016. aasta resolutsioonis humanitaarolukorra kohta Jeemenis, et asepresident ja kõrge esindaja käivitaks algatuse, mille eesmärgiks on kehtestada ELi relvaembargo Saudi Araabia suhtes, kooskõlas nõukogu 8. detsembri 2008. aasta ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

N.  arvestades, et ÜRO Lastefondi (UNICEF) andmetel on kahele miljonile lapsele koolihariduse andmine täielikult katkenud; arvestades, et OCHA andmetel ei saa praegu kasutada enam kui 1700 koolihoonet konfliktist tingitud purustuste, riigisiseste põgenike majutamise või hoonete relvarühmituste poolt hõivamise tõttu; arvestades, et on registreeritud laste värbamise ja võitlejatena või sõjaliste ülesannete täitjatena kasutamise juhtumeid; arvestades, et tuhanded õpetajad, kes ei ole enam kui aasta vältel palka saanud, on pidanud töölt lahkuma ja muu sissetulekuallika leidma; arvestades, et tähtsa taristu hävimise tõttu on vähestesse veel toimivatesse koolidesse keeruline pääseda;

O.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon ei lase ikka ja jälle ajakirjanikke Jeemenisse ning muu hulgas ei luba neil lennata ÜRO abikonvoidega al-Houthi mässuliste käes olevasse pealinna Sanaasse;

P.  arvestades, et otsus lisada teatavad isikud mehitamata õhusõidukite operatsioonide sihtmärkide nimekirja tehakse sageli ilma kohtukorralduse või -määruseta; arvestades, et teatavate isikute sihtmärgiks võtmine ja seejärel tapmine toimub ilma nõuetekohase menetluseta;

Q.  arvestades, et EL on alates konflikti algusest andnud 171,7 miljoni euro ulatuses humanitaarabi; arvestades, et ELi humanitaarabi puhul seatakse esikohale tervishoid, toitumine, toiduga kindlustatus, kaitse, peavari, vesi ja kanalisatsioon;

R.  arvestades, et vaatamata 2017. aasta aprillis Genfis toimunud kõrgetasemelisele rahastajate konverentsile Jeemeni humanitaarkriisi leevendamiseks, mille käigus eri riigid ja organisatsioonid andsid 1,1 miljardi USA dollarini küündivaid lubadusi, olid rahastajad 21. novembri 2017. aasta seisuga eraldanud rahalisi vahendeid summas, mis moodustab vaid 56,9 % ÜRO esitatud üleskutsest anda Jeemenile 2017. aastal 2,3 miljardi dollari eest humanitaarabi;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka vägivalla jätkumise Jeemenis ning kõik tsiviilisikute- ja tsiviiltaristuvastased rünnakud, mis kujutavad endast sõjakuritegusid; väljendab sügavat muret Jeemenis valitseva humanitaarolukorra murettekitava halvenemise pärast; väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi nende inimeste suurte kannatuste pärast, kes on võitlevate poolte vahel jäänud ilma humanitaarabi ja elutähtsate kaupadeta, olnud sunnitud kodudest lahkuma või kaotanud oma elatusvahendid, ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; kinnitab veel kord oma pühendumust Jeemeni ja jeemenlaste jätkuvale toetamisele;

2.  kinnitab oma täielikku toetust jõupingutustele, mida teevad ÜRO peasekretär ja ÜRO peasekretäri erisaadik Jeemenis, et saavutada läbirääkimiste jätkumine; rõhutab, et üksnes poliitiline, kaasav ja läbirääkimistel põhinev lahendus konfliktile suudab taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsuse, suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse; kutsub kõiki rahvusvahelisi ja piirkondlikke osalejaid üles tegema Jeemeni konfliktipooltega konstruktiivset koostööd, mis võimaldaks konflikti leevendada ja läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda; nõuab tungivalt, et Saudi Araabia ja Iraan töötaksid selle nimel, et lõpetada sõjategevus Jeemenis ja parandada kahepoolseid suhteid; palub Iraanil viivitamata lõpetada al-Houthi relvaüksuste otsene ja kaudne toetamine Jeemenis;

3.  palub kõigil konfliktiosalistel leppida kiiresti kokku vaenutegevuse lõpetamises, mille üle teostaks järelevalvet ÜRO ja mis oleks esimene samm rahukõneluste jätkamiseks ÜRO juhtimisel; nõuab tungivalt, et kõik osalised alustaksid heas usus ja ilma eeltingimusteta võimalikult kiiresti ÜRO juhitavate rahukõneluste uut vooru; peab kahetsusväärseks al-Houthi võitlejate ja nende liitlaste otsust Ismaïl Ould Cheikh Ahmedi rahuläbirääkijana mitte tunnistada;

4.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal kiiremas korras esitada Jeemeni kohta ELi integreeritud strateegia ettepanek ja anda uus tõuge Jeemeni rahualgatusele ÜRO egiidi all; kinnitab oma toetust Euroopa välisteenistuse püüdlustele lihtsustada läbirääkimiste jätkamist ning nõuab tungivalt, et konflikti kõik osalised reageeriksid nendele pingutustele konstruktiivselt ja eeltingimusi esitamata; rõhutab, et õigele poliitilisele teele tagasipöördumise soodustamiseks on oluline rakendada usalduse suurendamise meetmeid, nagu poliitvangide vabastamine, kohesed meetmed püsiva relvarahu tagamiseks, mehhanism ÜRO järelevalve all toimuvaks vägede väljaviimiseks, humanitaar- ja kaubandusliku juurdepääsu hõlbustamine ning poliitilisi, julgeoleku- ja kodanikuühiskonna osalisi hõlmavad mitteametlikud (Track II) algatused;

5.  taunib asjaolu, et Saudi Araabia ja tema koalitsioonipartnerid on Jeemeni meresadamad, lennujaamad ja maismaa piiripunktid sulgenud, mis on riigi olukorda veelgi halvendanud; on seisukohal, et koalitsiooni meetmed tegevuse jätkamiseks Adeni sadamas ja al-Wadea piiriületuspunkti avamiseks on samm õiges suunas; nõuab tungivalt, et koalitsioon tagaks al-Ḥudaida ja Saleefi sadamate tegevuse kohese jätkamise ning maapiiride avamise humanitaarabi andmiseks ja esmatarbekaupade tarnimiseks;

6.  rõhutab, et pidades silmas nii humanitaarkriisi lahendamist kui ka osalistevahelise usalduse suurendamist poliitiliste läbirääkimiste hõlbustamiseks, püüab ÜRO Julgeolekunõukogu saavutada kiiret kokkulepet ÜRO kontrollimehhanismi alusel täiendavate vaatlejate kaasamiseks, mis suurendaks kõikide Jeemeni sadamate võimsust ja parandaks juurdepääsu Sanaa lennujaamale;

7.  palub kõigil osalistel võimaldada viivitamatut ja täielikku juurdepääsu konfliktist mõjutatud piirkondadele humanitaarabi andmiseks, et jõuda abivajajateni, ning nõuab humanitaartöötajate julgeoleku tagamist; palub nõukogul ja ÜRO Julgeolekunõukogul teha ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 rakendamisel kindlaks isikud, kes takistavad humanitaarabi kohaletoimetamist Jeemenisse, ja kehtestada nende suhtes sihipärased sanktsioonid;

8.  mõistab hukka koalitsiooni korraldatud valimatud õhurünnakud, mis on põhjustanud tsiviilisikute, sealhulgas laste hukkumist ning tsiviil- ja meditsiinitaristu hävimist; mõistab hukka al-Houthi ja selle liitlasjõudude samasugused valimatud rünnakud, mille tagajärjel on saanud surma tsiviilisikud, ning asjaolu, et need rühmitused kasutavad haiglaid ja koole oma rünnakubaasina;

9.  mõistab hukka valimatud raketirünnakud Saudi Araabia linnade vastu, eelkõige al-Houthi/Salehi liitlasvägede 4. novembri 2017. aasta rünnaku Ar-Riyādhis asuva peamise rahvusvahelise tsiviillennujaama, King Khaledi rahvusvahelise lennujaama vastu;

10.  nõuab tungivalt, et kõik osalised tagaksid ajakirjanike sissepääsu riiki, sealhulgas juurdepääsu kõigile riigi territooriumidele ja siserinnetele; märgib, et kuna Jeemen ajakirjanikke riiki ei luba, ei leia sealne kriis meedias piisavalt kajastamist ning humanitaartöötajatel on raske juhtida rahvusvahelise üldsuse ja rahastajate tähelepanu katastroofilisele olukorrale; väljendab heameelt Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri ja Kamel al-Khozani hiljutise vabastamise üle ning nõuab tungivalt ka kõigi ülejäänud vangistatud ajakirjanike viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

11.  palub kõigil osalistel järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust, tagada tsiviilisikute kaitse ja hoiduda võtmast otseseks sihtmärgiks tsiviiltaristut, eriti meditsiinirajatisi ja veesüsteeme;

12.  tuletab meelde, et tsiviilisikute ja tsiviiltaristu, sealhulgas haiglate ja meditsiinitöötajate sihilik ründamine kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rasket rikkumist; nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus tagaks Jeemenis toimepandud rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest vastutavate isikute rahvusvaheliselt kriminaalvastutusele võtmise; toetab sellega seoses täielikult ÜRO Inimõiguste Nõukogu otsust viia läbi Jeemeni konflikti käigus toime pandud kuritegude põhjalik uurimine;

13.  toetab täielikult ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide jõupingutusi, et luua rahvusvahelised tõendite kogumise mehhanismid ning võtta inimõiguste raskete rikkumiste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste toimepanijad vastutusele; rõhutab, et konfliktile pikaajalise lahenduse leidmiseks on ülimalt oluline tagada õigusrikkumiste eest vastutusele võtmine; väljendab seoses sellega rahulolu ÜRO väljapaistvate rahvusvaheliste ja piirkondlike ekspertide töörühma moodustamise üle, mille ülesanne on jälgida inimõiguste olukorda Jeemenis ja sellest aru anda ning uurida põhjalikult kõiki rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ning muu asjakohase ja kohaldatava rahvusvahelise õiguse väidetavaid rikkumisi ja kuritarvitusi, mida kõik konfliktiosalised on 2015. aasta märtsist saadik toime pannud; taunib asjaolu, et jõupingutusi sõltumatu uurimise alustamiseks takistati;

14.  väljendab sügavat muret, et terrori- ja äärmusorganisatsioonid, nagu ISIS/Daesh ja AQAP on Jeemeni ebastabiilset olukorda ära kasutanud; nõuab tungivalt, et Jeemeni valitsus täidaks oma kohustusi võitluses ISISe/Daeshi ja AQAPiga; rõhutab, et kõik konfliktiosalised peavad võtma otsustavaid meetmeid selliste rühmituste vastu, kelle tegevus kujutab suurt ohtu kokkuleppe saavutamisele läbirääkimiste teel ning julgeolekule nii piirkonnas kui ka kaugemal; kinnitab ELi otsustavat vastuseisu äärmusrühmitustele ja nende ideoloogiale ning rõhutab, et piirkonna konfliktiosalised peavad samuti toimima;

15.  palub nõukogul edendada tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; kordab eelkõige, et kõik ELi liikmesriigid peavad rangelt kohaldama eeskirju, mis on sätestatud nõukogu ühises seisukohas 2008/944/ÜVJP; tuletab sellega seoses meelde oma 25. veebruari 2016. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Jeemenis, milles palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal käivitada algatus, et kehtestada ELi relvaembargo Saudi Araabia suhtes, arvestades tõsiseid väiteid selle kohta, et Saudi Araabia on rikkunud Jeemenis rahvusvahelist humanitaarõigust, ja asjaolu, et jätkuv Saudi Araabiale relvade müügi litsentside väljastamine oleks seetõttu vastuolus nõukogu ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP;

16.  toetab ELi üleskutset, et konfliktiosalised teeksid kõik vajaliku, et vältida relvakonfliktides vägivalla kõigi vormide, sealhulgas seksuaalse ja soolise vägivalla kasutamist ning sellisele vägivallale reageerida; mõistab teravalt hukka lapse õiguste rikkumised ja väljendab muret laste piiratud juurdepääsu pärast isegi esmastele tervishoiuteenustele ja haridusele; mõistab hukka lapssõdurite värbamise ja kasutamise vaenutegevuses, ükskõik kas seda teevad valitsusväed või relvastatud opositsioonirühmitused;

17.  väljendab heameelt Jeemeni humanitaarkriisi leevendamisele pühendatud kõrgetasemelisel rahastajate konverentsil võetud kohustuste üle ning rõhutab, et ÜRO juhitud kooskõlastatud humanitaartegevus on vajalik jeemenlaste kannatuste vähendamiseks; nõuab Jeemenile lubatud vahendite viivitamatut kasutuselevõttu ja ÜRO 2017. aasta Jeemeni humanitaarreageerimiskava täielikku rahastamist;

18.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et EL ja selle liikmesriigid on valmis suurendama elanikele humanitaarabi andmist kogu riigis, et reageerida suurenevatele vajadustele, ja võtma kasutusele oma arenguabi, et rahastada projekte väga olulistes sektorites;

19.  toetab kindlalt ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Mark Lowcocki ja tema eelkäija Stephen O’Brieni tegevust Jeemeni elanike kannatuste leevendamiseks;

20.  nõuab, et lisaks oma humanitaar- ja poliitilistele jõupingutustele toetaksid EL ja selle liikmesriigid ka rahu kindlustamise ja vastupanuvõime meetmeid, toetades muu hulgas kodanikuühiskonna osalejaid ja kohalikke majandus- ja juhtimisstruktuure, et tagada põhiteenuste ja taristute kiire taastamine, ergutada kohalikku majandust ja edendada rahu ning sotsiaalset ühtekuuluvust;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.