Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0649/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0649/2017

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin tilanteesta

27.11.2017 - (2017/2849(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑0649/2017)
ALDE (B8‑0650/2017)
EFDD (B8‑0651/2017)
S&D (B8‑0652/2017)
GUE/NGL (B8‑0653/2017)
Verts/ALE (B8‑0654/2017)
PPE (B8‑0655/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta
Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2017/2849(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0649/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0649/2017
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta

(2017/2849(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 15. kesäkuuta 2017[1] ja 25. helmikuuta 2016[2] antamansa päätöslauselmat Jemenin humanitaarisesta tilanteesta ja 9. heinäkuuta 2015[3] antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 8. lokakuuta 2016 Jemenissä tehdystä iskusta, 19. lokakuuta 2016 Jemenin tulitauosta ja 21. marraskuuta 2017 Jemenin tilanteesta antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 11. marraskuuta 2017 antaman lausunnon Jemenin humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuista hyökkäyksistä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena[4] ja 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[5],

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämisestä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Jemen-päätöslauselmat ja etenkin päätöslauselmat 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) ja 2140 (2014),

–  ottaa huomioon YK:n Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin 30. tammikuuta, 12. heinäkuuta, 19. elokuuta ja 26. lokakuuta 2017 antamat lausunnot Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon silloisen YK:n humanitaaristen asioiden alivaltiosihteerin Stephen O’Brienin YK:n turvallisuusneuvostolle 12. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Maailman ruokaohjelman (WFP), YK:n lastenjärjestön (Unicef) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) 16. marraskuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman, jossa pyydetään lopettamaan välittömästi Jemenin humanitaarinen saarto,

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2017 pidetyn YK:n järjestämän Jemenin kriisiä käsittelevän korkean tason avunantajien tapahtuman, jossa luvattiin antaa 1,1 miljardia dollaria 2,1 miljardin dollarin rahoitusvajeen pienentämiseksi vuonna 2017,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston syyskuussa 2017 tekemän päätöksen tutkia kaikki väitteet Jemenissä konfliktin aikana tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 15. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon, jossa kehotettiin kaikkia osapuolia Jemenissä osallistumaan rakentavassa ja vilpittömässä hengessä ponnisteluihin konfliktin ratkaisemiseksi, sekä 9. elokuuta 2017 antaman lausunnon nälänhädän uhasta Jemenissä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että YK:n välittämissä monissa neuvotteluissa ei vielä ole saatu aikaan merkittävää edistymistä poliittisen ratkaisun löytämiseksi Jemenissä; panee merkille, että konfliktin osapuolet ja niiden alueelliset ja kansainväliset tukijat, muun muassa Saudi-Arabia ja Iran, eivät ole onnistuneet saamaan aikaan tulitaukosopimusta tai minkäänlaista ratkaisua ja että taistelut ja summittaiset pommitukset jatkuvat edelleen yhtä kiivaina; ottaa huomioon, että kumpikaan osapuoli ei ole saanut sotilaallista voittoa eikä todennäköisesti saa tulevaisuudessakaan; katsoo, että Jemenin konfliktia koskevan poliittisen ratkaisun löytymisen YK:n rauhanaloitteen puitteissa olisi oltava EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite;

B.  toteaa, että Jemenin humanitaarinen tilanne on edelleen katastrofaalinen; ottaa huomioon, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) julisti Jemenin tilanteen ”maailman pahimmaksi elintarviketurvaan liittyväksi hätätilanteeksi”; toteaa, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) mukaan apua ja erityisesti ruoka-apua tarvitsee Jemenissä 20,7 miljoonaa ihmistä, joista 7 miljoonalla on ”elintarviketurvaan liittyvä hätätilanne”; toteaa, että 2,2 miljoonaa lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta ja joka kymmenes minuutti kuolee lapsi jostakin ennalta estettävissä olevasta syystä; toteaa, että 2,9 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja paluumuuttajia on miljoona;

C.  toteaa, että YK:n mukaan sen jälkeen kun Saudi-Arabian johtama liittoutuma puuttui Jemenin sisällissotaan maaliskuussa 2015, yli 8 000 ihmistä, joista siviilien osuus on 60 prosenttia, on kuollut ja yli 50 000 ihmistä, joiden joukossa on paljon lapsia, on loukkaantunut ilmaiskuissa ja maataisteluissa; ottaa huomioon, että maalla ja ilmassa käytävien taistelujen vuoksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston paikalla olevat tarkkailijat eivät ole päässeet alueelle tarkistamaan siviiliuhrien määrää; toteaa, että kyseisiin lukuihin sisältyvät vain ne kuolemantapaukset ja loukkaantumiset, jotka ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on onnistunut vahvistamaan;

D.  ottaa huomioon, että jatkuvat vihollisuudet ja humanitaarinen kriisi vaikuttavat erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin väestönosiin, naisiin ja lapsiin; toteaa, että siviiliuhrien määrä nousee jatkuvasti;

E.  ottaa huomioon, että Pelastakaa lapset -järjestön mukaan Jemenissä kuolee 130 lasta joka päivä; toteaa, että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on joutunut lopettamaan koulunkäynnin ja että jo ennen konfliktin puhkeamista kouluopetuksen ulkopuolella oli 1,6 miljoonaa lasta;

F.  toteaa, että Maailman terveysjärjestön mukaan yli puolet kaikista terveydenhoitolaitoksista on suljettu vaurioitumisen, tuhoutumisen tai varojen puutteen vuoksi ja lääkintätarvikkeista on ankara pula; ottaa huomioon, että 30 000:lle keskeisen tärkeälle terveydenhuollon työntekijälle ei ole maksettu palkkaa yli vuoteen;

G.  toteaa, että infrastruktuurin tuhoutuminen ja julkisten palveluiden romahtaminen ovat aiheuttaneet koleraepidemian puhkeamisen; toteaa, että 2. marraskuuta 2017 OCHA ilmoitti, että 27. huhtikuuta lähtien on raportoitu 895 000 epäiltyä koleratapausta ja lähes 2 200 niihin liittyvää kuolemantapausta; toteaa, että yli puolet epäillyistä tapauksista koskee lapsia; ottaa huomioon, että koleratapausten todellisen määrän täsmällinen vahvistaminen on vaikeaa, sillä monille alueille on rajoitettu pääsy ja monet potilaat, joilla epäillään oleva kolera, saavat hoitoa ennen lopullista diagnoosia;

H.  toteaa, että lähes 90 prosenttia maan peruselintarvikkeista tuodaan ulkomailta; ottaa huomioon, että yksipuolisten pakkotoimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija on korostanut, että liittouman joukkojen Jemeniin kohdistama ilma- ja laivastosaarto on ollut yksi suurimmista syistä meneillään olevaan humanitaariseen katastrofiin; toteaa, että se on rajoittanut ja häirinnyt elintarvikkeiden, polttoaineiden ja lääkintätarvikkeiden tuontia ja vientiä sekä humanitaarisen avun toimittamista; ottaa huomioon, että kohtuuton viivästyminen ja/tai alusten pääsyn epääminen Jemenin satamiin on kansainvälisen oikeuden mukaan yksipuolinen pakkotoimenpide (UCM);

I.  ottaa huomioon, että Jemenin humanitaarista tilannetta on pahentanut entisestään Saudi‑Arabian johtaman koalition 6. marraskuuta 2017 asettama maa-, meri- ja ilmarajoja koskeva saarto; ottaa huomioon, että Adenin merisatama ja Saudi-Arabian ja Jemenin maarajalla sijaitseva al-Wadean rajanylityspaikka on avattu uudelleen; toteaa kuitenkin, että saarron kohteena ovat edelleen Hodeidan ja Saleefin satamat sekä Sanaan lentoasema, jotka huthikapinalliset ottivat haltuunsa maaliskuussa 2015 ja joiden kautta Jemeniin tulee noin 80 prosenttia maan tuonnista, kaupalliset ja humanitaariset hyödykkeet mukaan luettuina; toteaa avustusjärjestöjen varoittaneen, että jos saartoa ei lopeteta, Jemeniä uhkaa laajin nälänhätä, joka maailmassa on koettu vuosikymmeniin ja joka voi vaatia miljoonia uhreja;

J.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2216 todetaan yksiselitteisesti, että pakotekomitean on nimettävä ne henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun toimittamisen Jemeniin;

K.  toteaa, että koalition johtamat ilmaiskut Sanaan ja sen ympäristöön ovat lisääntyneet viime viikkoina ja aiheuttaneet siviiliuhreja sekä infrastruktuurin tuhoutumista; ottaa huomioon, että Saudi-Arabian johtamien kymmenien ilmaiskujen on väitetty tappaneen ja haavoittaneen summittaisesti siviilejä sodankäyntiä koskevan oikeuden vastaisesti, myös koska on käytetty kansainvälisesti kiellettyjä rypäleammuksia; ottaa huomioon, että huthikapinalliset tulittivat ballistisilla ohjuksilla Riadin tärkeintä kansainvälistä siviililentoasemaa 4. marraskuuta 2017; ottaa huomioon, että monia kymmeniä raketteja on ammuttu Saudi-Arabian alueelle tänä vuonna; ottaa huomioon, että sodankäyntiä koskevan oikeuden mukaan tahalliset ja summittaiset hyökkäykset siviilejä vastaan ovat kiellettyjä; toteaa, että tällaisia hyökkäyksiä pidetään sotarikoksina ja että niihin syyllistyneet henkilöt voidaan asettaa syytteeseen sotarikoksista;

L.  ottaa huomioon, että Jemenin tilanne uhkaa vakavasti alueen vakautta erityisesti Afrikan sarvessa, Punaisen meren alueella ja Lähi-idässä yleensä; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan alueella sekä lisäämään terrori-iskujensa määrää ja laajuutta; ottaa huomioon, että AQAP ja niin kutsuttu Islamilainen valtio (Isis/Da’esh) ovat vahvistaneet läsnäoloaan Jemenissä ja tehneet terrori-iskuja, joissa on kuollut satoja ihmisiä;

M.  toteaa, että Iranin tukemia huthijoukkoja ja Salehin joukkoja vastaan on asetettu kansainvälinen asevientikielto; toteaa, että 18:nnen asevientiä koskevan EU:n vuosikertomuksen mukaan EU:n jäsenvaltiot ovat edelleen sallineet asetoimitukset Saudi-Arabiaan konfliktin kärjistymisen jälkeen, mikä on aseviennin valvontaa koskevan neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP vastaista; ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 25. helmikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään aloitteen Saudi-Arabian asettamiseksi EU:n asevientikieltoon neuvoston 8. joulukuuta 2008 vahvistaman yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti;

N.  ottaa huomioon, että YK:n lastenjärjestön (Unicef) mukaan 2 miljoonan lapsen koulunkäynti on loppunut kokonaan; ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston mukaan yli 1 700:aa koulua ei tällä hetkellä voi käyttää, koska ne ovat vaurioituneet konfliktissa, niihin on sijoitettu maan sisällä siirtymään joutuneita pakolaisia tai ne ovat aseellisten ryhmien käytössä; toteaa, että maassa on dokumentoitu tapauksia, joissa lapsia on värvätty ja pakotettu taistelemaan tai suorittamaan sotilastehtäviä; ottaa huomioon, että tuhansien opettajien on ollut pakko jättää työnsä ja etsiä muita tulonlähteitä, koska heille ei ollut maksettu palkkaa yli vuoteen; ottaa huomioon, että keskeisen infrastruktuurin tuhoutumisen vuoksi niihin harvoihin kouluihin, jotka edelleen toimivat, on vaikea päästä;

O.  toteaa, että erityisesti Saudi-Arabian johtama liittoutuma estää toistuvasti toimittajia pääsemästä Jemeniin, muun muassa kieltämällä heitä käyttämästä huthikapinallisten valvomaan pääkaupunkiin Sanaan meneviä YK:n avustuslentoja;

P.  ottaa huomioon, että päätökset tiettyjen henkilöiden lisäämisestä miehittämättömien ilma-alusten avulla tehtävien iskujen kohteiden luetteloon tehdään usein ilman tuomioistuimen määräystä tai tuomiota; toteaa, että tiettyjen henkilöiden ottaminen kohteeksi ja sen jälkeinen tappaminen tapahtuu ilman oikeudenmukaista menettelyä;

Q.  ottaa huomioon, että konfliktin alusta lähtien Euroopan unioni on myöntänyt 171,7 miljoonaa euroa humanitaarisena apuna; toteaa, että EU:n humanitaarisessa avussa asetetaan etusijalle terveys, ravitsemus, elintarviketurva, suojelu, suoja sekä vesi- ja jätevesihuolto;

R.  ottaa huomioon, että huolimatta Genevessä huhtikuussa 2017 pidetystä, Jemenin humanitaarista kriisiä käsitelleestä korkean tason avunantajien tapahtumasta, jossa useat maat ja järjestöt sitoutuivat antamaan apua yhteensä 1,1 miljardia dollaria, avunantajat olivat 21. marraskuuta 2017 mennessä antaneet varoja ainoastaan 56,9 prosenttia YK:n esittämästä 2,3 miljardin dollarin suuruisesta humanitaarisen avun vetoomuksesta Jemenille vuodeksi 2017;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Jemenissä jatkuvan väkivallan sekä kaikki hyökkäykset siviiliväestöä ja siviili-infrastruktuuria vastaan, sillä ne ovat sotarikoksia; ilmaisee vakavan huolensa siitä, että Jemenin humanitaarinen tilanne on heikentynyt hälyttävästi; pitää hyvin valitettavina konfliktin aiheuttamia ihmishenkien menetyksiä sekä humanitaarisen avun ja elintärkeiden hyödykkeiden tavoittamattomissa olevien ja taistelujen keskelle jääneiden, asuinsijoiltaan lähtemään joutuneiden ja elinkeinonsa menettäneiden ihmisten äärimmäisiä kärsimyksiä, ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

2.  tukee edelleen kaikilta osin YK:n pääsihteeriä ja pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään ponnisteluita neuvotteluiden uudelleen aloittamiseksi; korostaa, että vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluilla aikaansaatu ratkaisu konfliktiin voi palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen koskemattomuuden; kehottaa kaikkia kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita ryhtymään rakentavaan yhteistyöhön jemeniläisten osapuolten kanssa konfliktin liennyttämiseksi ja neuvotteluratkaisun löytämiseksi; vaatii Saudi-Arabiaa ja Irania pyrkimään lopettamaan taistelut Jemenissä ja parantamaan kahdenvälisiä suhteitaan; kehottaa Irania lopettamaan välittömästi suoran tai välikäsien kautta tapahtuvan Jemenin huthijoukkojen tukemisen;

3.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sopimaan kiireellisesti vihollisuuksien lopettamisesta YK:n valvonnassa, sillä tämä olisi ensimmäinen askel kohti rauhanneuvottelujen aloittamista uudelleen YK:n johdolla; kehottaa kaikkia osapuolia osallistumaan vilpittömässä mielessä ja ilman ennakkoehtoja mahdollisimman pian YK:n johdolla käytävien rauhanneuvottelujen uuteen kierrokseen; pitää valitettavana huthitaistelijoiden ja heidän liittolaistensa päätöstä torjua Ismail Ould Cheikh Ahmed rauhanneuvottelijana;

4.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ehdottamaan kiireesti yhdennettyä EU:n Jemen-strategiaa ja yrittämään uudelleen YK:n johdolla toteutettavan rauhanaloitteen käynnistämistä; toistaa tukevansa Euroopan ulkosuhdehallinnon pyrkimyksiä helpottaa neuvottelujen jatkamista ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia reagoimaan näihin pyrkimyksiin rakentavalla tavalla ja ilman ennakkoehtoja; korostaa, että luottamusta lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen, kuten poliittisten vankien vapauttaminen, välittömät toimet kohti kestävää tulitaukoa, joukkojen vetäytymistä koskeva YK:n valvoma mekanismi, humanitaaristen ja kaupallisten toimijoiden alueelle pääsyn helpottaminen ja Track II -aloitteet, joihin osallistuvat politiikan, turvallisuusalan ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, on olennaista helpotettaessa paluuta oikealle poliittiselle raiteelle;

5.  pitää valitettavana, että Saudi-Arabia ja sen liittolaiset ovat sulkeneet Jemenin merisatamat, lentoasemat ja rajanylityspaikat, mikä on heikentänyt maan tilannetta entisestään; pitää koalition toimia Adenin sataman toiminnan uudelleen käynnistämiseksi ja al-Wadean rajanylityspaikan avaamiseksi oikeansuuntaisina; kehottaa koalitiota varmistamaan, että Hodeidan ja Saleefin satamien toiminta käynnistetään välittömästi uudelleen ja että maarajat avataan humanitaarista apua ja kaupallisten perushyödykkeiden toimittamista varten;

6.  korostaa, että humanitaarisen hätätilan ratkaisemiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi osapuolten välille siten, että edistetään poliittisia neuvotteluja, turvallisuusneuvosto kannattaa ripeää sopimusta YK:n valvonta- ja tarkastusmekanismin tarkkailijoiden lisäämisestä, Jemenin kaikkien satamien kapasiteetin lisäämistä sekä Sanaan lentoasemalle pääsyn parantamista;

7.  kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan välittömästi kaikkinaisen humanitaarisen avun pääsyn konfliktialueille, jotta apua tarvitsevat voidaan saavuttaa, ja kehottaa varmistamaan avustustyöntekijöiden turvallisuuden; kehottaa neuvostoa ja YK:n turvallisuusneuvostoa nimeämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 täytäntöönpanon yhteydessä henkilöt, jotka estävät humanitaarisen avun toimittamisen Jemeniin ja määräämään heille kohdennettuja seuraamuksia;

8.  tuomitsee koalition johdolla tehdyt summittaiset ilmaiskut, joiden uhreina on siviilejä, myös lapsia, ja jotka ovat tuhonneet siviili- ja terveydenhuoltoinfrastruktuuria; tuomitsee samoin huthijoukkojen ja niiden liittolaisjoukkojen tekemät, siviilikuolonuhreja vaatineet summittaiset hyökkäykset sekä sen, että kyseiset ryhmät käyttävät sairaaloita ja kouluja hyökkäystensä tukikohtina;

9.  tuomitsee huthijoukkojen ja Salehin joukkojen tekemät summittaiset ohjusiskut Saudi-Arabian kaupunkeihin ja erityisesti tärkeimmälle kansainväliselle siviililentoasemalle, King Klaledin kansainväliselle lentoasemalle, Riadissa 4. marraskuuta 2017 tehdyn iskun;

10.  vaatii kaikkia osapuolia sallimaan toimittajien pääsyn maahan ja sen kaikille alueille, myös rintamalinjojen yli; toteaa, että Jemenissä voimassa oleva toimittajia koskeva maahantulokielto on syy siihen, että kriisistä ei ole juurikaan raportoitu, mikä haittaa avustustyöntekijöiden yrityksiä kiinnittää kansainvälisen yhteisön ja avunantajien huomio Jemenin katastrofaaliseen tilanteeseen; pitää myönteisenä, että Yahya Abdulraqeeb al-Jubeihi, Abed al-Mahziri ja Kamel al-Khozani on äskettäin vapautettu, ja kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki jäljellä olevat vangitut toimittajat;

11.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä sekä varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään kohdistamasta iskuja suoraan siviili-infrastruktuuria, erityisesti terveydenhuoltolaitoksia ja vesijärjestelmiä, vastaan;

12.  muistuttaa, että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria, kuten sairaaloita ja lääkintähenkilöstöä, vastaan katsotaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavaksi loukkaukseksi; kehottaa kansainvälistä yhteisöä antamaan määräykset Jemenissä tehtyihin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin syyllistyneiden asettamiseksi rikossyytteeseen kansainvälisesti; tukee tässä yhteydessä täysimääräisesti YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöstä suorittaa kattava tutkinta Jemenin konfliktissa tehdyistä rikoksista;

13.  tukee kaikilta osin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden ponnisteluja sellaisten kansainvälisten mekanismien perustamiseksi, joilla kerätään todisteita vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista; korostaa, että rikkomusten tekijöiden saattaminen vastuuseen on ehdoton edellytys sille, että konfliktiin löydetään kestävä ratkaisu; pitää tältä osin myönteisenä, että YK perusti merkittävien kansainvälisten ja alueellisten asiantuntijoiden ryhmän, jonka tehtävänä on seurata Jemenin ihmisoikeustilannetta ja raportoida siitä sekä toteuttaa kattava tutkimus kaikista kansainvälisiä ihmisoikeuksia koskevista sekä muita asiaankuuluvia ja sovellettavia kansainvälisiä oikeusaloja koskevista rikkomuksista ja loukkauksista, joihin konfliktin kaikkien osapuolten väitetään syyllistyneen maaliskuusta 2015 lähtien; pitää valitettavana, että yritykset käynnistää riippumaton tutkinta torjuttiin;

14.  on vakavasti huolestunut siitä, että terroristi- ja äärijärjestöt, kuten Isis/Da’esh ja AQAP, ovat käyttäneet hyväkseen Jemenin epävakautta; kehottaa Jemenin hallitusta kantamaan vastuunsa Isis/Da’eshin ja AQAP:n vastaisessa taistelussa; korostaa, että konfliktin kaikkien osapuolten on vastustettava päättäväisesti tällaisia ryhmiä, joiden toiminta uhkaa vakavasti neuvotteluratkaisua sekä koko alueen turvallisuutta ja turvallisuutta laajemminkin; vahvistaa EU:n olevan sitoutunut ääriryhmien ja niiden ideologioiden torjumiseen ja korostaa, että alueen konfliktin osapuolten on sitouduttava samaan;

15.  kehottaa neuvostoa edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista asiaa koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti; toistaa eritoten, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava tiukasti neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP vahvistettuja sääntöjä; palauttaa tässä yhteydessä mieliin 25. helmikuuta 2017 antamansa Jemenin humanitaarista tilannetta koskevan päätöslauselman, jossa pyydetään korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa tekemään aloite Saudi-Arabian asettamiseksi EU:n asevientikieltoon ottaen huomioon vakavat väitteet Saudi-Arabian ja Jemenin syyllistymisestä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja sen, että jatkuva lupien myöntäminen aseiden myymiseen Saudi-Arabialle olisi näin ollen vastoin 8. joulukuuta 2008 annettua neuvoston yhteistä kantaa 2008/944/YUTP;

16.  kannattaa EU:n konfliktin kaikille osapuolille esittämää kehotusta ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista väkivaltaa, myös seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, aseellisissa selkkauksissa; tuomitsee ankarasti lapsen oikeuksien loukkaukset ja on huolestunut siitä, että lapsilla on vain rajalliset mahdollisuudet saada edes perusterveydenhoitoa ja -opetusta; tuomitsee lasten värväämisen ja lapsisotilaiden käytön vihamielisyyksissä, syyllistyvätpä siihen hallituksen joukot tai aseelliset oppositioryhmät;

17.  pitää myönteisinä Jemenin humanitaarista kriisiä koskeneessa korkean tason avunantajien tapahtumassa tehtyjä sitoumuksia ja korostaa, että Jemenin kansan kärsimysten lievittämiseksi tarvitaan YK:n johdolla toteutettavaa koordinoitua humanitaarista toimintaa; kehottaa käyttämään välittömästi Jemenille luvatut varat ja rahoittamaan täysimääräisesti Jemenin humanitaarista apua koskevan YK:n suunnitelman vuodelle 2017;

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita lisäämään väestölle annettavaa humanitaarista apua koko maassa vastatakseen kasvaviin tarpeisiin ja käyttämään kehitysapuaan hankkeiden rahoittamiseksi keskeisillä aloilla;

19.  tukee painokkaasti YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteerin ja hätäavun koordinaattorin Mark Lowcockin ja hänen edeltäjänsä Stephen O’Brienin työtä heidän pyrkiessään helpottamaan Jemenin väestön kärsimyksiä;

20.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan humanitaarisen ja poliittisen toimintansa lisäksi rauhanrakentamista ja selviytymiskykyä edistäviä toimia muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja paikallisia talouden ja hallinnon rakenteita, jotta peruspalvelut ja infrastruktuuri voidaan nopeasti palauttaa ennalleen, elvyttää paikallista taloutta ja edistää rauhaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.