Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0649/2017Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0649/2017

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Jemene

  27.11.2017 - (2017/2849(RSP))

  predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
  ECR (B8-0649/2017)
  ALDE (B8-0650/2017)
  EFDD (B8-0651/2017)
  S&D (B8-0652/2017)
  GUE/NGL (B8-0653/2017)
  Verts/ALE (B8-0654/2017)
  PPE (B8-0655/2017)

  Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Lorenzo Cesa, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary v mene skupiny PPE
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D
  Charles Tannock v mene skupiny ECR
  Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE
  Ángela Vallina, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL
  Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bodil Valero, Michel Reimon, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE
  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

  Postup : 2017/2849(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B8-0649/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene

  (2017/2849(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä uznesenie z 15. júna 2017[1] a z 25. februára 2016[2] o humanitárnej situácii v Jemene, a na uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Jemene[3],

  –  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 8. októbra 2016 o útoku v Jemene, z 19. októbra 2016 o prímerí v Jemene a z 21. novembra 2017 o situácii v Jemene,

  –  so zreteľom na vyhlásenia komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 11. novembra 2017 o humanitárnej situácii v Jemene,

  –  so zreteľom na závery Rady z 3. apríla 2017 o situácii v Jemene,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o útokoch na nemocnice a školy ako porušeniach medzinárodného humanitárneho práva[4] a na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel[5],

  –  so zreteľom na usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

  –  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2342 (2017), č. 2266 (2016), č. 2216 (2015), č. 2201 (2015) a č. 2140 (2014),

  –  so zreteľom na vyhlásenia osobitného vyslanca OSN pre Jemen Ismá’íla wulda šajcha Ahmada o situácii v Jemene z 30. januára, 12. júla, 19. augusta a 26. októbra 2017,

  –  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 12. júla 2017 predniesol v BR OSN Stephen O’Brien, námestník generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti,

  –  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Svetového potravinového programu (WFP), Detského fondu OSN (UNICEF) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zo 16. novembra 2017, ktorým sa požaduje okamžité zrušenie blokády humanitárnej pomoci v Jemene,

  –  so zreteľom na darcovské podujatie OSN na vysokej úrovni pre humanitárnu krízu v Jemene z 25. apríla 2017, počas ktorého bolo prisľúbených 1,1 miliardy USD na preklenutie medzery vo financovaní vo výške 2,1 miliardy USD na rok 2017,

  –  so zreteľom na rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN zo septembra 2017 vyšetriť všetky obvinenia z porušovania ľudských práv v Jemene počas konfliktu;

  –  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Bezpečnostnej rady OSN z 15. júna 2017, v ktorom vyzýva zúčastnené strany v Jemene, aby konštruktívne spolupracovali v úprimnom úsilí vyriešiť konflikt, a z 9. augusta 2017 o hrozbe hladomoru v Jemene,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže viaceré kolá rokovaní pod záštitou OSN ešte nepriniesli podstatný pokrok smerom k politickému riešeniu v Jemene; keďže stranám konfliktu a ich regionálnym a medzinárodným podporovateľom vrátane Saudskej Arábie a Iránu sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o prímerí alebo nejaký iný druh urovnania, pričom boje a plošné bombardovanie nestrácajú intenzitu; keďže ani jedna strana nedosiahla vojenské víťazstvo a je nepravdepodobné, že sa to v budúcnosti zmení; keďže politické riešenie konfliktu pod záštitou mierovej iniciatívy OSN v Jemene by malo byť prioritou pre EÚ aj medzinárodné spoločenstvo ako celok;

  B.  keďže humanitárna situácia v Jemene je naďalej tragická; keďže Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) vyhlásila vo februári 2017 situáciu v Jemene za „najväčšiu núdzovú situáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti na svete“; keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) potrebuje 20,7 miliónov ľudí v Jemene pomoc, predovšetkým potravinovú, pričom sedem miliónov z nich sa nachádza v núdzovej situácii z hľadiska potravinovej bezpečnosti; keďže 2,2 milióna detí trpí vážnou akútnou podvýživou a každých desať minút umiera jedno dieťa z dôvodov, ktorým sa dá predísť; keďže vnútorne vysídlených osôb je už 2,9 milióna a počet navrátilcov dosahuje 1 milión;

  C.  keďže od marca 2015, keď koalícia pod vedením Saudskej Arábie v Jemene zasiahla do občianskej vojny, bolo podľa OSN zabitých vyše 8 000 ľudí, z ktorých 60 % predstavovali civilisti, a viac ako 50 000 ľudí, medzi ktorými bol aj veľký počet detí, bolo zranených počas leteckých útokov a pozemných bojov; keďže boje, a to tak na zemi, ako aj vo vzduchu, znemožnili pozorovateľom Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva vstup do tohto priestoru, aby overili počet civilných obetí; keďže tieto počty preto odrážajú len úmrtia a zranenia, ktoré sa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva podarilo overiť a potvrdiť;

  D.  keďže prebiehajúce ozbrojené konflikty a humanitárna kríza zasahujú najmä zraniteľné skupiny, ženy a deti; keďže počet civilných obetí sa naďalej zvyšuje;

  E.  keďže podľa organizácie Save the Children zomiera v Jemene denne 130 detí; keďže okrem 1,6 milióna detí, ktoré nechodili do školy už pred začiatkom konfliktu, muselo ukončiť školskú dochádzku ďalších najmenej 1,8 milióna detí;

  F.  keďže Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že pre poškodenie, zničenie alebo nedostatok finančných prostriedkov je zatvorená viac ako polovica všetkých zdravotníckych zariadení a vznikol vážny nedostatok zdravotníckych potrieb; keďže 30 000 mimoriadne dôležitých zamestnancov v zdravotníctve viac ako rok nedostáva mzdu;

  G.  keďže zničená infraštruktúra a zlyhanie verejných služieb prispeli k epidémii cholery; keďže 2. novembra 2017 OCHA oznámil, že od 27. apríla nebolo ohlásených takmer 895 000 prípadov podozrenia z cholery a takmer 2 200 úmrtí; keďže viac ako polovicu prípadov podozrenia predstavujú deti; keďže je zložité presne určiť skutočný počet prípadov cholery, pretože prístup do mnohých regiónov je obmedzený a mnohí pacienti s podozrením na choleru sa liečia skôr, ako sa vykoná úplná diagnóza;

  H.  keďže takmer 90 % základných potravín v krajine pochádza z dovozu; keďže osobitný spravodajca OSN pre negatívny vplyv jednostranných nátlakových opatrení už zdôraznil, že letecká a námorná blokáda, ktorú na Jemen uvalili koaličné sily, je jednou z hlavných príčin existujúcej humanitárnej katastrofy; keďže táto blokáda obmedzila a narušila dovoz a vývoz potravín, paliva a zdravotníckeho materiálu, ako aj humanitárnej pomoci; keďže podľa medzinárodného práva neprimerané zdržanie a/alebo odopretie vstupu plavidiel do jemenských prístavov predstavuje protiprávne jednostranné nátlakové opatrenie;

  I.  keďže humanitárna situácia v Jemene sa ešte zhoršila po tom, ako koalícia vedená Saudskou Arábiou zaviedla 6. novembra 2017 blokádu pozemných, námorných a vzdušných hraníc Jemenu; keďže námorný prístav Aden a prechod na saudskoarabsko-jemenskej hranici al-Wadí´a boli znovu otvorené; keďže blokáda prístavov Hudajda a Salíf, ako aj letiska Saná, ktoré v marci 2015 obsadili rebelujúci húthíovia, cez ktorých do Jemenu prichádzalo približne 80 % dovozu vrátane obchodného a humanitárneho tovaru, napriek tomu pokračuje; keďže humanitárne organizácie varujú, že ak sa blokáda nezruší, Jemen bude čeliť najväčšiemu hladomoru na svete za posledné desaťročia, ktorý si vyžiada milióny obetí;

  J.  keďže v rezolúcii BR OSN č. 2216 je vyslovene stanovené, aby sankčný výbor označil osoby, „ktoré bránia zabezpečovaniu humanitárnej pomoci v Jemene“;

  K.  keďže letecké útoky vedené koalíciou v Saná a okolí v posledných týždňoch zosilneli a zapríčinili civilné obete a ničenie infraštruktúry; keďže koalícia pod vedením Saudskej Arábie je obviňovaná z toho, že pri desiatkach plošných leteckých útokov zabíja a zraňuje civilistov, a to aj v dôsledku používania medzinárodne zakázanej kazetovej munície, čo je v rozpore s vojnovým právom; keďže povstalci z kmeňa húthíov 4. novembra 2017 zaútočili balistickými strelami na hlavné medzinárodné civilné letisko; keďže desiatky ďalších striel boli tento rok vystrelené na územie Saudskej Arábie; keďže vojnové právo zakazuje zámerné a plošné útoky na civilistov; keďže takéto útoky sa považujú za vojnové zločiny a osoby, ktoré sa ich dopustili, môžu byť stíhané za ich spáchanie;

  L.  keďže situácia v Jemene prináša vážne riziká pre stabilitu regiónu, a to najmä v oblasti Afrického rohu, Červeného mora a na širšom Blízkom východe; keďže sieti al-Kájda na Arabskom polostrove (AQAP) sa podarilo využiť zhoršenie politickej a bezpečnostnej situácie v Jemene, rozšíriť svoju prítomnosť a zvýšiť počet a rozsah teroristických útokov; keďže sieť AQAP a tzv. Islamský štát (ISIS/Dá’iš) sa v Jemene etablovali a uskutočnili teroristické útoky, pri ktorých zahynuli stovky ľudí;

  M.  keďže voči Iránom podporovaným jednotkám húthíov a Sálího jednotkám bolo uvalené medzinárodné zbrojné embargo; keďže podľa 18. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní členské štáty EÚ od eskalácie konfliktu naďalej povoľujú transfery zbraní do Saudskej Arábie v rozpore so spoločnou pozíciou 2008/944/CFSP o kontrole vývozu zbraní; keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene vyzval PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby presadila zbrojné embargo EÚ voči Saudskej Arábii v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008;

  N.  keďže podľa Detského fondu OSN (UNICEF) sa úplne zastavilo vzdelávanie dvoch miliónov detí; keďže podľa OCHA viac ako 1 700 škôl v súčasnosti nie je vhodných na vyučovanie v dôsledku poškodenia súvisiaceho s konfliktom, ubytovania vnútorne vysídlených osôb v nich alebo ich obsadenia ozbrojenými skupinami; keďže boli zaznamenané prípady náboru a využívania detí na boj alebo vykonávanie vojenských povinností; keďže tisíce učiteľov, ktorí viac ako rok nedostali mzdu, boli nútené opustiť svoje pracovné miesta, aby si našli alternatívny zdroj príjmov; keďže v dôsledku zničenia kľúčovej infraštruktúry je malé percento škôl, ktoré sú stále v prevádzke, ťažko dostupné;

  O.  keďže koalícia pod vedením Saudskej Arábie novinárom opakovane zamedzuje vstup do Jemenu, a to aj prostredníctvom zákazu ich účasti na letoch zabezpečujúcich pomoc OSN do hlavného mesta Saná, ktoré je pod kontrolou povstalcov z hnutia húthíov;

  P.  keďže rozhodnutia doplniť zoznamy cieľov operácií bezpilotných lietadiel o určitých jednotlivcov sa často vykonávajú bez súdnych rozhodnutí alebo príkazov; keďže výber a následné usmrtenia určitých osôb sa vykonávajú bez riadneho procesu;

  Q.  keďže Európska únia od začiatku konfliktu vyčlenila 171,7 milióna EUR vo forme humanitárnej pomoci; keďže prioritami humanitárnej pomoci EÚ sú zdravie, výživa, potravinová bezpečnosť, ochrana, prístrešie, voda a hygiena;

  R.  keďže napriek darcovskému podujatiu na vysokej úrovni v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2017 v Ženeve a počas ktorého rôzne krajiny a organizácie prisľúbili príspevok vo výške 1,1 miliardy USD, predstavovala výška finančných prostriedkov od darcov k 21. novembru 2017 len 56,9 % z výzvy na humanitárnu pomoc OSN na rok 2017 vo výške 2,3 miliardy USD;

  1.  čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce násilie v Jemene a všetky útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, ktoré sú vojnovými zločinmi; vyjadruje vážne znepokojenie nad mimoriadne hrozivým zhoršovaním humanitárnej situácie v Jemene; vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku konfliktu, nad obrovským utrpením tých, ku ktorým sa nedostala humanitárna pomoc a životne dôležité komodity, ocitli sa uprostred bojov, boli vysídlení alebo stratili prostriedky obživy, a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opätovne potvrdzuje svoj záväzok naďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

  2.  opätovne vyjadruje plnú podporu úsiliu generálneho tajomníka OSN a osobitného vyslanca generálneho tajomníka pre Jemen o obnovenie rokovaní; zdôrazňuje, že len politickým a inkluzívnym riešením konfliktu na základe rokovaní možno obnoviť mier a zachovať jednotu, zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Jemenu; vyzýva všetky medzinárodné a regionálne subjekty ku konštruktívnej spolupráci s jemenskými účastníkmi s cieľom umožniť zmiernenie konfliktu a jeho urovnanie na základe rokovaní; naliehavo žiada Saudskú Arábiu a Irán, aby vyvíjali úsilie o ukončenie bojov v Jemene a zlepšenie dvojstranných vzťahov; vyzýva Irán, aby okamžite prestal poskytovať priamu či nepriamu podporu silám húthíov v Jemene;

  3.  vyzýva všetkých účastníkov konfliktu, aby bezodkladne dospeli k dohode o zastavení násilností, ktorú bude monitorovať OSN, ako prvý krok smerom k obnove mierových rozhovorov pod vedením OSN; naliehavo žiada všetkých účastníkov, aby sa v dobrej viere a bez predbežných podmienok čo najskôr zapojili do nového kola mierových rokovaní pod vedením OSN; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím húthíov a ich spojencov odmietnuť Ismá’íla wulda šajcha Ahmada ako mierového vyjednávača;

  4.  vyzýva PK/VP, aby urýchlene navrhla integrovanú stratégiu EÚ pre Jemen a opätovne zintenzívnila úsilie o jemenskú mierovú iniciatívu pod záštitou OSN; opäť vyjadruje podporu úsiliu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sprostredkovať obnovenie rozhovorov a nalieha na všetky strany konfliktu, aby na konflikt reagovali konštruktívne a bez stanovenia predbežných podmienok takéhoto úsilia; zdôrazňuje, že na uľahčenie návratu k správnej politickej línii je veľmi dôležité realizovať opatrenia na budovanie dôvery, ako je prepustenie politických väzňov, okamžité kroky vedúce k trvalému prímeriu, mechanizmus na sťahovanie ozbrojených síl pod dohľadom OSN, uľahčenie prístupu humanitárnych a obchodných dodávok, iniciatívy na urýchlenie (Track II), do ktorej by boli zapojení politickí, bezpečnostní aktéri a aktéri občianskej spoločnosti;

  5.  vyjadruje poľutovanie nad uzatvorením jemenských prístavov, letísk a pozemných hraničných priechodov zo strany Saudskej Arábie a jej koaličných partnerov, čo spôsobilo ďalšie zhoršovanie situácie v krajine; domnieva sa, že opatrenia koalície na obnovenie operácií v prístave Aden a otvorenie hraničného prechodu al-Wadí´a sú krokom správnym smerom; naliehavo vyzýva koalíciu, aby zabezpečila okamžité obnovenie činností prístavov Hudajda a Salíf a otvorenie pozemných hraníc, aby bolo možné poskytovať humanitárnu pomoc a zabezpečovať základné obchodné komodity;

  6.  zdôrazňuje, že Bezpečnostná rada OSN s cieľom vyriešiť núdzovú humanitárnu situáciu, ako aj budovať dôveru medzi účastníkmi tak, aby viedla k politickým rokovaniam, podporuje urýchlenú dohodu o nasadení ďalších pozorovateľov v rámci mechanizmu OSN pre overovanie a kontrolu, zvýšení kapacity všetkých jemenských prístavov a zlepšení prístupu na letisko v meste Saná;

  7.  vyzýva všetky zapojené strany, aby umožnili okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do oblastí postihnutých konfliktom, aby sa táto pomoc mohla dostať k tým, ktorí ju potrebujú, a požaduje zaručenie bezpečnosti humanitárnych pracovníkov; vyzýva Radu a BR OSN, aby pri vykonávaní rezolúcie BR OSN č. 2216 označili osoby, ktoré bránia v zabezpečovaní humanitárnej pomoci v Jemene, a uložili im cielené sankcie;

  8.  odsudzuje plošné letecké útoky páchané pod vedením koalície, ktoré majú za následok civilné obete vrátane detí a ničenie civilnej a zdravotníckej infraštruktúry; odsudzuje podobné plošné útoky húthíov a ich spojeneckých síl, ktoré mali za následok smrť civilistov, ako aj to, že tieto skupiny používajú nemocnice a školy ako základne, z ktorých útočia;

  9.  odsudzuje plošné raketové útoky húthíov a Sálího jednotiek na saudské mestá, najmä na hlavné medzinárodné civilné letisko v Rijáde, letisko kráľa Chálida, zo 4. novembra 2017;

  10.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby umožnili novinárom prístup do krajiny, a to na celé územie a na obidve strany bojovej línie v krajine; konštatuje, že zákaz vstupu do krajiny pre novinárov, ktorý vydal Jemen, spôsobil nedostatočnú informovanosť o kríze zo strany médií, čo bráni úsiliu humanitárnych pracovníkov upozorňovať medzinárodné spoločenstvo a darcov na katastrofickú situáciu; víta nedávne prepustenie Jahjáa Abdurraqíba al-Džubajhího, Ábida al-Mahzírího a Kámila al-Chúdáního a naliehavo vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých zostávajúcich uväznených novinárov;

  11.  vyzýva všetkých účastníkov, aby dodržiavali ustanovenia medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv na zabezpečenie ochrany civilného obyvateľstva a upustili od priamych útokov na civilnú infraštruktúru, najmä na zdravotnícke zariadenia a vodovodné systémy;

  12.  pripomína, že cielené útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru vrátane nemocníc a zdravotníckeho personálu predstavujú vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo opatrenia na medzinárodné trestné stíhanie tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného práva v Jemene; v tejto súvislosti plne podporuje rozhodnutie Rady OSN pre ľudské práva komplexne vyšetriť trestné činy spáchané počas konfliktu v Jemene;

  13.  plne podporuje úsilie členských štátov a tretích krajín o zavedenie medzinárodných mechanizmov na zhromažďovanie dôkazov a vyvodenie zodpovednosti voči osobám, ktoré sú zodpovedné za vážne porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva; zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého riešenia konfliktu treba zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie práva; v tejto súvislosti víta vytvorenie skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov pod záštitou OSN s mandátom monitorovať a podávať správy o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene a komplexne skúmať všetky údajné porušenia medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a iných vhodných a príslušných oblastí medzinárodného práva, ktorých sa dopustili všetky strany konfliktu od marca 2015; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že snahy o začatie nezávislého vyšetrovania boli zablokované;

  14.  vyjadruje vážne obavy nad tým, že nestabilitu v Jemene využívajú teroristické a extrémistické organizácie, ako sú ISIS/Dá’iš a AQAP; naliehavo vyzýva jemenskú vládu, aby prevzala zodpovednosť v boji proti ISIS/Dá’iš a AQAP; zdôrazňuje, že všetky strany konfliktu musia prijať rozhodné kroky proti takýmto skupinám, ktorých činnosti predstavujú vážnu hrozbu pre urovnanie sporu prostredníctvom rokovaní aj pre bezpečnosť v regióne a mimo neho; potvrdzuje odhodlanie EÚ čeliť extrémistickým skupinám a ich ideológiám a zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa strany v regióne správali rovnako;

  15.  vyzýva Radu, aby účinne presadzovala dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; predovšetkým opätovne zdôrazňuje, že všetky členské štáty EÚ musia prísne uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP; v tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie o humanitárnej situácii v Jemene z 25. februára 2016, v ktorom vyzýva PK/VP, aby spustila iniciatívu s cieľom uvaliť zbrojné embargo EÚ na Saudskú Arábiu vzhľadom na vážne obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva Saudskou Arábiou v Jemene a na skutočnosť, že pokračujúce udeľovanie licencií na predaj zbraní do Saudskej Arábie by preto bolo v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP;

  16.  podporuje výzvu EÚ všetkým stranám konfliktu, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabránenie všetkým formám násilia, okrem iného aj sexuálnemu násiliu a rodovo motivovanému násiliu, počas ozbrojeného konfliktu a reagovali na ne; dôrazne odsudzuje porušovanie práv detí a je znepokojený obmedzeným prístupom detí k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu; odsudzuje nábor a využívanie detských vojakov pri násilnostiach, či už vládnymi silami alebo ozbrojenými opozičnými skupinami;

  17.  víta záväzky prijaté na stretnutí na vysokej úrovni, ktorého sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a zdôrazňuje potrebu koordinovaných humanitárnych opatrení pod vedením OSN s cieľom zmierniť utrpenie obyvateľov Jemenu; vyzýva na okamžitú mobilizáciu prostriedkov prisľúbených Jemenu a na plné financovanie plánu OSN pre humanitárnu pomoc v Jemene na rok 2017;

  18.  víta skutočnosť, že EÚ a jej členské štáty sú pripravené zvýšiť humanitárnu pomoc obyvateľstvu v celej krajine, aby tak reagovali na rastúce potreby a zmobilizovali svoju rozvojovú pomoc na financovanie projektov v kľúčových sektoroch;

  19.  rozhodne podporuje úsilie námestníka generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátora núdzovej pomoci Marka Lowcocka a jeho predchodcu Stephena O’Briena o zmiernenie utrpenia obyvateľov Jemenu;

  20.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby súbežne s humanitárnym a politickým úsilím podporovali budovanie mieru a odolnosť, a to aj podporou subjektov občianskej spoločnosti a miestnych hospodárskych a riadiacich štruktúr s cieľom zabezpečiť rýchle obnovenie základných služieb a infraštruktúry, stimulovať miestne hospodárstvo a presadzovať mier a sociálnu súdržnosť;

  21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.