Společný návrh usnesení - RC-B8-0668/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0668/2017

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci Rohingyů

13.12.2017 - (2017/2973(RSP))

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8-0668/2017)
ALDE (B8-0669/2017)
PPE (B8-0670/2017)
EFDD (B8-0671/2017)
S&D (B8-0672/2017)
Verts/ALE (B8-0673/2017)
GUE/NGL (B8-0674/2017)

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić za skupinu ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD


Postup : 2017/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0668/2017
Předložené texty :
RC-B8-0668/2017
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci Rohingyů

(2017/2973(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci rohingyjských muslimů, zejména na usnesení ze dne 14. září 2017[1], 7. července 2016[2] a 15. prosince 2016[3], a na usnesení o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii ze dne 13. června 2017[4],

–  s ohledem na závěry Rady o Myanmaru/Barmě ze dne 16. října 2017,

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 19. listopadu 2017 ve městě Cox’s Bazar v Bangladéši,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. září o situaci v Arakanském státě, na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 11. září 2017 o aktuálním vývoji situace v Arakanském státě, Myanmaru a pohraniční oblasti v Bangladéši, na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, které dne 20. listopadu 2017 vydala jménem Evropské unie o Myanmaru/Barmě a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 23. listopadu 2017 o podpisu dvoustranné repatriační dohody mezi vládami Myanmaru a Bangladéše,

–  s ohledem na návštěvu komisaře EU pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese v severní části Arakanského státu v květnu 2017,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na memorandum o porozumění mezi Myanmarem a Bangladéšem týkající se repatriace rohingyjského obyvatelstva z Bangladéše do Myanmaru, které bylo podepsáno dne 23. listopadu 2017,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 6. listopadu 2017 o násilí v Arakanském státě,

–  s ohledem na návrh rezoluce o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru, který dne 16. listopadu 2017 přijal třetí výbor Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 nazvanou „Stav lidských práv rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“ a na zprávu zvláštní zpravodajky OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 18. března 2016,

–  s ohledem na 27. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva, které se týkalo lidských práv menšinové populace rohingyjských muslimů a dalších menšin v Arakanském státě v Myanmaru,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a na její protokol z roku 1967,

–  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

–  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně jednoho milionu Rohingyů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému vážnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, trpí podvýživou a nedostatečným zajištěním potravin, jsou posíláni na nucené práce, stávají se obětí sexuálního násilí a jsou omezována jejich politická práva;

B.  vzhledem k tomu, že Rohingyové patří k nejvíce pronásledovaným menšinám na světě, a vzhledem k tomu, že je jim upíráno právo na plné občanství a v důsledku zákona Myanmaru z roku 1982 o občanství jsou bez státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že velká část Rohingyů je nucena zdržovat se v táborech a byla zavedena přísná omezení jejich volného pohybu v rámci Arakanského státu i mimo něj;

C.  vzhledem k tomu, že nedávné útoky na stanoviště bezpečnostních složek, k nimž došlo v srpnu 2017, vyvolaly naprosto nepřiměřenou reakci myanmarské armády, která se vůči Rohingyům dopustila závažného porušování lidských práv;

D.  vzhledem k tomu, že od srpna 2017 prchlo z bezpečnostních důvodů více než 646 000 Rohingyů do sousedního Bangladéše, a to za nesmírně drastických podmínek; vzhledem k tomu, že se očekává, že do konce roku 2017 přesáhne celkový počet rohingyjských uprchlíků v Bangladéši 1 milión osob; vzhledem k tomu, že po cestě zemřelo mnoho osob, včetně žen a dětí, a že více než 400 000 osob potřebuje zdravotní péči a potravinovou pomoc; vzhledem k tomu, že vraždění a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich vesnic se používá jako nástroj k trvalému poškození sociální struktury Rohingyů a traumatizaci tohoto obyvatelstva;

E.  vzhledem k tomu, že hranice mezi Myanmarem a Bangladéšem byla militarizována a zaminována, aby ji lidé nemohli překračovat;

F.  vzhledem k tomu, že podle agentur OSN je přístup humanitárních organizací nadále velmi omezený, a to i v případě dodávek potravin, vody a léků určených Rohingyům;

G.  vzhledem k tomu, že komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 10. září 2017 prohlásil, že se situace v Myanmaru „zdá být učebnicovým příkladem etnických čistek“, a dne 5. prosince 2017 uvedl, že nelze vyloučit, že v Myanmaru nedochází ze strany vládních sil ke genocidě muslimských Rohingyů; vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International popsala situaci menšin v Arakanském státě jako „apartheid“, a vzhledem k tomu, že Rada OSN pro lidská práva odsoudila to, že v Myanmaru „s velkou pravděpodobností dochází ke zločinům proti lidskosti“;

H.  vzhledem k tomu, že dne 23. října 2017 na dárcovské konferenci v Ženevě pořádané UNHCR, OCHA, IOM, Evropskou unií a vládou Kuvajtu byly přijaty závazky k pomoci v celkové výši 344 milionů EUR, přičemž více než polovinu této částky přislíbila EU;

I.  vzhledem k tomu, že vlády Myanmaru a Bangladéše podepsaly nezávazné memorandum o porozumění, které by mělo zaručit bezpečný návrat rohingyjských uprchlíků, kteří se uchýlili do Bangladéše; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku označila podepsání memoranda o porozumění za významný krok směrem k vyřešení jedné z nejhorších humanitárních a lidskoprávních krizí naší doby; vzhledem k tomu, že není zřejmé, kolik potenciálních navrátilců z řad Rohingyů bude umístěno v táborech a dočasných záchytných komplexech; vzhledem k tomu, pro nebyl stanoven žádný přesný harmonogram pro návrat za bezpečných podmínek a do bezpečných míst ani pro uznání práva Rohingyů na občanství;

1.  hluboce odsuzuje skutečnost, že v Arakanském státě dochází k pokračujícímu násilí a zabíjení, k systematickému používání síly a ke ztrátám na lidských životech, obživě a přístřeší; vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s humanitární situací a situací v oblasti lidských práv a vyjadřuje hlubokou spoluúčast a plnou podporu rohingyjskému obyvatelstvu; připomíná myanmarským orgánům, že je jejich povinností chránit před násilím všechny civilní osoby bez rozdílu a vyšetřit závažné případy porušování lidských práv a stíhat jejich pachatele v souladu s normami a závazky v oblasti lidských práv;

2.  vyzývá k okamžitému ukončení násilí, zabíjení, pronásledování a znásilňování Rohingyů a ničení jejich domovů, kterého se dopouští myanmarské bezpečnostní síly;

3.  naléhavě vyzývá myanmarské orgány, aby spolupracovaly s mezinárodními agenturami pro poskytování pomoci, EU a s OSN a okamžitě umožnily mezinárodním humanitárním organizacím bezproblémový humanitární přístup do Arakanského státu a okolních oblastí, aby mohly mj. poskytovat cílenou podporu ohroženým skupinám obyvatel, jako jsou děti, starší osoby a oběti sexuálního násilí; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2106 (2013) uplatňovala opatření, která by zabránila případům sexuálního násilí a řešila je;

4.  vyzývá myanmarské orgány, aby umožnily přístup nezávislým pozorovatelům, zejména členům vyšetřovací mise, kterou v březnu 2017 ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany; naléhavě vyzývá všechny strany, aby zajistily, že veškeré případy porušení lidských práv budou potrestány; připomíná, že pokud existují důkazy o porušování lidských práv, musí být příslušné osoby stíhány ve spravedlivých řízeních před nezávislými civilními soudy a nesmí jim být ukládán trest smrti; naléhavě vyzývá OSN, aby posoudila, zda by v případě, že myanmarské orgány nezajistí odpovědnost za uvedené trestné činy na domácí půdě, nemohly toto vyšetřování a stíhání vést mezinárodní soudy;

5.  vyzývá vládu Myanmaru, aby domácím i mezinárodním sdělovacím prostředkům okamžitě poskytla plný, bezpečný a neomezený přístup do Arakanského státu a zajistila bezpečnost jejich pracovníkům;

6.  opakovaně vyzývá myanmarskou vládu, aby okamžitě přestala s používáním nášlapných min a odstranila veškeré nášlapné miny, které již rozmístila, včetně těch, které byly nedávno položeny podél hranice s Bangladéšem; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby v této souvislosti poskytlo technickou pomoc; vyzdvihuje úsilí, které vyvinul Bangladéš s ohledem na humanitární krizi v jedné ze svých sousedních zemí; vítá ochranu, kterou Bangladéš poskytl rohingyjskému obyvatelstvu prchajícímu z Myanmaru, a vybízí jej, aby ve spolupráci s UNHCR i nadále poskytoval těmto osobám pomoc; vyzývá Bangladéš, aby dále podporoval humanitární operace, které provádějí mezinárodní nevládní organizace, tím, že zjednoduší byrokratické požadavky a registrační proces a zruší omezení pohybu;

7.  všímá si memoranda o porozumění týkajícího se repatriace, které Myanmar a Bangladéš uzavřely; naléhavě vyzývá zúčastněné strany, aby plně respektovaly dobrovolný, bezpečný a důstojný návrat Rohingyů do míst, odkud pocházejí, a to bez jakékoli diskriminace a za plného dohledu OSN; trvá na tom, aby myanmarské orgány nabídly důvěryhodné záruky, že v případě navrácených osob nebude docházet k perzekucím nebo že nebudou nuceny žít v segregovaných táborech podle etnického nebo náboženského klíče, a aby zaručily nezávislé a nestranné sledování situace ze strany lidskoprávních orgánů; znovu potvrzuje zásadu nenavracení a souhlasí s hodnocením UNHCR ze dne 24. listopadu, že „v současnosti v Arakanském státě v Myanmaru neexistují podmínky umožňující bezpečný a udržitelný návrat osob“; vyzývá EU, aby vedla mezinárodní úsilí prostřednictvím mezivládního summitu za účasti OSN; navrhuje, aby byl na tomto summitu posouzen pokrok, kterého bylo dosaženo v rámci repatriačního procesu Rohingyů a při navracení práv spojených s občanstvím, a aby byl zahájen postup pro nezávislé vyšetření zločinů proti lidskosti;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby navýšily finanční a materiální pomoc v oblasti ubytovávání uprchlíků a zároveň zajistily, aby tato pomoc nevyústila v řešení, které bude z pohledu uprchlíků a navracejících se osob nepřijatelné; vyzývá mezinárodní aktéry, aby zajistili finanční podporu, která by významným způsobem reagovala na potřeby vysídlených Rohingyů a hostitelských obcí, a to na základě poskytování vhodných a zdokonalených služeb; upozorňuje zejména na naléhavou potřebu financování, která dosahuje odhadem 10 milionů USD, aby bylo možné zajistit specializovanou lékařskou a psychologickou pomoc osobám, které se staly obětí znásilnění a genderově podmíněného násilí; vyzývá Komisi, aby podpořila plné vyšetření rozsahu sexuálního násilí a dalších zločinů páchaných proti Rohingyům;

9.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zprávami o obchodování s rohingyjskými ženami a dívkami v Myanmaru a Bangladéši, a naléhavě vyzývá orgány obou těchto zemí, aby spolupracovaly s úřadem UNHCR a lidskoprávními organizacemi na ukončení tohoto obchodování a aby postiženým ženám a dívkám poskytly ochranu a podporu;

10.  naléhavě vyzývá vládu Myanmaru, aby řešila dlouhotrvající a systematickou diskriminaci; zdůrazňuje, že pokud se nebudou řešit hlavní příčiny této situace, nebude možné tíživou situaci těchto osob vyřešit; podotýká v této souvislosti, že odpírání práv menšinám v Myanmaru se netýká pouze Rohingyů, ale také dalších etnických skupin, mimo jiné v Kačjinském a Šanském státě;

11.  vítá závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát, která byla zřízena na žádost státní poradkyně; důrazně vybízí myanmarské orgány, aby co nejdříve vytvořily prováděcí orgán, který by přijal veškerá Annanova doporučení; vybízí EU, OSN a další mezinárodní aktéry, aby tento proces podpořili;

12.  poukazuje na doporučení poradní komise, že je nutné sladit právní ustanovení týkající se občanství s mezinárodními normami a smlouvami, jejichž je Myanmar smluvní stranou; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby zákon o občanství novelizovala a rohingyjským obyvatelům poskytla zákonem uznané dokumenty o občanství, tak aby byli akceptováni jako etnická menšina a aby bylo respektováno jejich právo na vlastní identitu; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby vydávala doklady totožnosti, kde by se neuváděla náboženská příslušnost;

13.  trvá na tom, aby byla ukončena segregace Rohingyů v Myanmaru; vyzývá, aby byl zrušen zákaz vycházení pro Rohingye a odstraněna všechna kontrolní stanoviště, která nejsou naprosto nezbytná; naléhavě vyzývá myanmarskou vládu, aby zajistila, aby se mohli rohingyjští obyvatelé v Arakanském státě i ve zbytku země volně pohybovat, a aby bylo zejména dodržováno jejich právo na přístup ke zdravotnictví, potravinám, vzdělávání a zaměstnání;

14.  vyzývá všechny strany, aby podpořily budování účinných demokratických institucí a silné občanské společnosti, dodržování základních práv a svobod, a prosazování řádné správy, právního státu a nezávislého a nestranného soudnictví;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby bezodkladně přijaly cílené finanční sankce proti osobám z vojenských a bezpečnostních složek, které nesou odpovědnost za případy rozsáhlého porušování lidských práv v Myanmaru;

16. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že se Rada bezpečnosti OSN nedohodla na rozhodných opatřeních, a naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby zvýšily tlak na členy, kteří blokují přijetí smysluplných opatření, včetně Číny a Ruska;

17.  vyzývá EU a členské státy, aby rozšířily rozsah stávajícího zbrojního embarga uvaleného na Myanmar; dále vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby na Myanmar uvalila celosvětové úplné zbrojní embargo, které by zastavilo poskytování veškerých přímých a nepřímých dodávek, prodeje a převodů všech zbraní, munice a další vojenské a bezpečnostní výzbroje, včetně jejich tranzitu a překládky, a také zajišťování výcviku a poskytování další vojenské a bezpečnostní pomoci;

18.  žádá myanmarskou vládu, včetně státní poradkyně Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudila veškeré podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti a aby bojovala proti společenské diskriminaci a násilnostem páchaným na rohingyjské menšině a dodržovala všeobecné právo na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení;

19.  vyzývá sdružení ASEAN a regionální vlády, aby i nadále přijímaly opatření a začaly vyvíjet větší tlak na myanmarskou vládu a na ozbrojené složky této země, tak aby zastavily porušování práv a chránily veškeré civilní obyvatelstvo v Arakanském státě i v celé zemi;

20.  připomíná, že Sacharovova cena se udílí těm, kteří mimo jiné brání lidská práva, chrání práva menšin a dodržují mezinárodní právo; poukazuje na to, že je třeba zvážit, zda by bylo možné Sacharovovu cenu odebrat, pokud její laureáti tato kritéria po udělení ceny poruší;

21.  naléhavě vyzývá hlavní mezinárodní a regionální aktéry, zejména Čínu, aby využily všechny dvoustranné, mnohostranné a regionální platformy, které mají k dispozici, a aby požadovaly ukončení brutálního násilí a zajistily mírové řešení;

22.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby i nadále vyvíjely tlak na myanmarské orgány a bezpečnostní služby, aby ukončily násilí a diskriminaci Rohingyů, a aby se zapojily do spolupráce s OSN, sdružením ASEAN a regionálními vládami s cílem ukončit v Myanmaru segregaci;

23.  žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby informovala Parlament o činnosti delegace EU na setkání ministrů zahraničních věcí v rámci setkání mezi Asii a Evropou, které se konalo dne 21. listopadu 2017 v Nejpyijtu; naléhavě vyzývá k oživení dialogu o lidských právech mezi Myanmarem a EU s cílem konkrétně řešit otázky týkající se komunity Rohingyů;

24.  vyzývá Komisi, aby v souvislosti s obchodními preferencemi přiznanými Myanmaru posoudila možnosti dalších opatření, včetně možnosti zahájení vyšetřování v rámci mechanismu obsaženého v ustanovení týkajícím se zásady „vše kromě zbraní“;

25.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly globální akční plán Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva na období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, vládě a parlamentu Bangladéše, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva v rámci sdružení ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.