Procedure : 2017/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0668/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0668/2017

Forhandlinger :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0500

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 294kWORD 57k
13.12.2017
PE614.287v01-00}
PE614.288v01-00}
PE614.289v01-00}
PE614.290v01-00}
PE614.291v01-00}
PE614.292v01-00}
PE614.293v01-00} RC1
 
B8-0668/2017}
B8-0669/2017}
B8-0670/2017}
B8-0671/2017}
B8-0672/2017}
B8-0673/2017}
B8-0674/2017} RC1

forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8‑0668/2017)

ALDE (B8‑0669/2017)

PPE (B8‑0670/2017)

EFDD (B8‑0671/2017)

S&D (B8‑0672/2017)

Verts/ALE (B8‑0673/2017)

GUE/NGL (B8‑0674/2017)


om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Cécile Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for rohingya-folket (2017/2973(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingya-muslimerne, særlig af 14. september 2017(1), 7. juli 2016(2) og 15. december 2016(3), samt af 13. juni 2017 om statsløshed i Syd- og Sydøstasien(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner om Myanmar/Burma af 16. oktober 2017,

–  der henviser til udtalelserne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, i Cox's Bazar i Bangladesh, den 19. november 2017,

–  der henviser til erklæringen af 6. september 2017 fra NF/HR om situationen i delstaten Rakhine, til erklæring af 11. september 2017 fra NF/HR om den seneste udvikling i delstaten Rakhine i Myanmar og grænseområdet i Bangladesh, til erklæring af 20. november 2017 fra NF/HR på Den Europæiske Unions vegne om Myanmar/Burma samt til erklæring af 23. november 2017 fra NF/HR om undertegnelsen af en bilateral tilbagetagelsesaftale mellem regeringerne i Myanmar og Bangladesh,

–  der henviser til EU-kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides' besøg i delstaten Rakhine den 11. november 2017,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 1. juni 2016 fra NF/HR til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Elementer i en EU-strategi over for Myanmar/Burma: et særligt partnerskab for demokrati, fred og velstand" (JOIN(2016)0024),

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 25. november 2016 om den tredje menneskerettighedsdialog mellem EU og Myanmar,

–  der henviser til Rådets konklusioner om statsløshed af 4. december 2015,

–  der henviser til aftalememorandummet mellem Myanmar og Bangladesh om rohingya-folkets tilbagevenden fra Bangladesh til Myanmar, der blev underskrevet den 23. november 2017,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for FN's Sikkerhedsråd om volden i delstaten Rakhine af 6. november 2017,

–  der henviser til resolutionen om menneskerettighedssituationen i Myanmar, som blev godkendt af FN's Generalforsamlings tredje udvalg den 16. november 2017,

–  der henviser til rapporten af 20. juni 2016 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder med titlen "Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar" og til rapporten af 18. marts 2016 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar,

–  der henviser til den 27. særlige samling i FN's Menneskerettighedsråd om menneskerettighedssituationen for mindretallet rohingya-muslimerne og andre mindretal i delstaten Rakhine i Myanmar,

–  der henviser til FN-konventionen af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til FN-konventionen fra 1954 om statsløse personers retsstilling og konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,

–  der henviser til UNHCR's globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed 2014-2024,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til den endelige rapport fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

–  der henviser til ASEAN-chartret,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at delstaten Rakhine i Myanmar er hjemsted for omkring en million rohingyaer, et overvejende muslimsk mindretal der udsættes for undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder trusler mod deres liv og sikkerhed, nægtelse af retten til sundhedspleje og uddannelse, lider under fejlernæring og manglende fødevaresikkerhed, tvangsarbejde, seksuel vold og begrænsninger af deres politiske rettigheder;

B.  der henviser til, at rohingyaerne er et af verdens mest forfulgte mindretal, og at de nægtes deres fulde borgerrettigheder og gøres statsløse i henhold til Myanmars lov om statsborgerskab fra 1982; der henviser til, at rohingyaerne for størstedelens vedkommende er spærret inde i lejre med strenge begrænsninger af den fri bevægelighed i og uden for delstaten Rakhine;

C.  der henviser til, at de nylige angreb på sikkerhedsposter i august 2017 fremprovokerede en overvældende uforholdsmæssig reaktion fra Myanmars militær, som begik alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod rohingya-folket;

D.  der henviser til, at mere end 646 000 rohingyaer siden august 2017 er flygtet for at finde sikkerhed i nabolandet Bangladesh, hvor de lever under rystende forhold; der henviser til, at det samlede antal af Rohingya-flygtninge i Bangladesh forventes at overstige 1 million inden udgangen af 2017; der henviser til, at snesevis af mennesker, heriblandt kvinder og børn, er døde undervejs, og at mere end 400 000 mennesker har behov for lægehjælp og fødevarebistand; der henviser til, at mord, voldtægt og tortur af rohingyaer samt afbrænding af deres landsbyer anvendes som redskaber til permanent at ødelægge rohingyaernes sociale struktur og traumatisere befolkningen;

E.  der henviser til, at grænsen mellem Myanmar og Bangladesh er blevet militariseret, og at der er placeret landminer for at forhindre folk i at passere den;

F.  der henviser til, at adgangen for humanitære organisationer ifølge FN-agenturer fortsat er meget begrænset, herunder med hensyn til levering af fødevarer, vand og medicin, til rohingyaerne;

G.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, den 10. september 2017 meddelte, at situationen i Myanmar synes at være et skoleeksempel på etnisk udrensning, og den 5. december 2017 udtalte, at det ikke kan udelukkes, at statslige styrker i Myanmar har begået folkedrab på rohingya-muslimer; der henviser til, at Amnesty International har beskrevet mindretallenes situation i delstaten Rakhine som "apartheid", og der henviser til, at FN's Menneskerettighedsråd har fordømt forbrydelserne i Myanmar som "højst sandsynligt værende forbrydelser mod menneskeheden";

H.  der henviser til, at donorkonferencen, som blev afholdt i Genève den 23. oktober 2017 mellem UNHCR, OCHA, IOM, Den Europæiske Union og Kuwaits regering, fik tilsagn om støtte til en samlet værdi på i alt 344 mio. USD, hvoraf halvdelen kom fra EU;

I.  der henviser til, at regeringerne i Myanmar og Bangladesh har undertegnet et ikkebindende aftalememorandum, som skal garantere en sikker tilbagevenden for de rohingyaer, der er flygtet til Bangladesh; der henviser til, at NF/HR har kaldt undertegnelsen af memorandummet et vigtigt skridt hen imod at tage hånd om en af de værste humanitære kriser og menneskerettighedskriser i vor tid; der henviser til, at det er uklart, hvor mange potentielle hjemsendte rohingyaer, der vil blive anbragt i lejre og på midlertidige opholdssteder; der henviser til, at der ikke er nogen klar tidsplan for, hvornår de vil kunne vende tilbage til en passende sikkerhed og sikre boliger eller vil få anerkendt deres borgerrettigheder;

1.  beklager på det kraftigste den fortsatte vold og de begåede drab, den systematiske anvendelse af magt og tabet af menneskeliv, levebrød og boliger i delstaten Rakhine; udtrykker dyb bekymring over den humanitære situation og menneskerettighedssituationen og giver udtryk for sin dybeste sympati med og fulde støtte til rohingya-folket; minder om, at Myanmars myndigheder har pligt til at beskytte alle civile mod overgreb uden nogen forskelsbehandling, til at efterforske grove menneskerettighedskrænkelser og til at retsforfølge de ansvarlige i overensstemmelse med menneskerettighedsstandarder og -forpligtelser;

2.  opfordrer sikkerhedsstyrkerne til at sætte en øjeblikkelig stopper for drab, chikane og voldtægter begået mod rohingya-folket og for ødelæggelsen af deres hjem;

3.  opfordrer indtrængende Myanmars myndigheder til i samarbejde med internationale hjælpeorganisationer, EU og FN at tillade øjeblikkelig og uhindret adgang for internationale humanitære organisationer til delstaten Rakhine og de omkringliggende områder, herunder til at yde målrettet støtte til udsatte grupper som børn, ældre og ofre for seksuel vold; opfordrer indtrængende regeringen til at gennemføre foranstaltninger i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2106 (2013) til at forebygge og reagere på sager om seksuel vold;

4.  opfordrer Myanmars myndigheder til at give adgang for uafhængige observatører, navnlig FN's undersøgelsesmission, som blev nedsat af FN's Menneskerettighedsråd i marts 2017, med henblik på at sikre uafhængige og upartiske undersøgelser af påstande om alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået af alle parter; opfordrer indtrængende alle parter til at sikre, at der ikke er straffrihed for menneskerettighedskrænkelser; minder om, at enkeltpersoner – når der foreligger tilstrækkelige beviser for, at disse har begået menneskerettighedskrænkelser – sikres en retfærdig rettergang ved uafhængige civile domstole og uden anvendelse af dødsstraf; opfordrer FN til at undersøge internationale domstoles muligheder for efterforskning og retsforfølgelse, hvis Myanmars myndigheder undlader at sikre national ansvarlighed;

5.  opfordrer Myanmars regering til at give de indenlandske og internationale medieorganisationer fuld og uhindret adgang til delstaten Rakhine og til at garantere sikkerheden for mediefolk;

6.  gentager sin opfordring til regeringen i Myanmar om straks at indstille brugen af landminer og til at fjerne alle miner, den allerede har placeret, herunder dem, der for nylig blev lagt langs grænsen til Bangladesh; opfordrer indtrængende det internationale samfund til at yde teknisk bistand i denne henseende; roser Bangladeshs indsats i forbindelse med den humanitære krise i et af dets nabolande; glæder sig over den beskyttelse, som Bangladesh har ydet til de rohingyaer, som er flygtet fra Myanmar, og opfordrer landet til fortsat at tilbyde støtte i samarbejde med UNHCR; opfordrer Bangladesh til yderligere at lette humanitære operationer, der gennemføres af internationale NGO'er, ved at forenkle den bureaukratiske byrde, registreringsprocessen og begrænsningerne af deres bevægelighed;

7.  noterer sig aftalememorandummet mellem Myanmar og Bangladesh vedrørende hjemsendelse; opfordrer indtrængende parterne til fuldt ud at respektere rohingyaernes frivillige, sikre og værdige tilbagevenden til deres hjemegn uden forskelsbehandling af nogen art og under fuldstændigt FN-tilsyn; understreger, at Myanmars myndigheder skal give tilstrækkelig sikkerhed for, at hjemvendte ikke vil blive forfulgt eller tvunget ind i separate lejre på et etnisk eller religiøst grundlag, og garantere, at menneskerettighedsorganer kan foretage en uafhængig og upartisk overvågning; bekræfter på ny princippet om non-refoulement og tilslutter sig UNHCR's vurdering af 24. november om, "at der på nuværende tidspunkt ikke er skabt betingelser i delstaten Rakhine i Myanmar, der muliggør sikre og holdbare tilbagesendelser"; opfordrer EU til i samarbejde med FN at gå i spidsen for den internationale indsats ved hjælp af et mellemstatsligt topmøde; foreslår, at dette topmøde gennemgår fremskridtene i forbindelse med hjemsendelsesprocessen for rohingyaerne og genetableringen af borgerrettigheder, samt at der indledes en uafhængig efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden;

8.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge den økonomiske og materielle støtte til indkvartering af flygtninge, samtidig med at det sikres, at bistanden ikke anvendes til uacceptable løsninger for flygtninge og hjemvendte; opfordrer internationale aktører til at sikre langsigtet finansiel støtte, som på holdbar vis opfylder de fordrevne rohingyaers og værtssamfundenes behov gennem adgang til relevante og forbedrede tjenester; henleder navnlig opmærksomheden på det presserende behov for finansiering, som beløber sig til ca. 10 mio. USD, til særlig lægehjælp og særlige mentale sundhedstjenester til ofre for voldtægt og kønsbaseret vold; opfordrer Kommissionen til at støtte en fuldstændig undersøgelse af omfanget af seksuel vold og andre forbrydelser mod rohingyaerne;

9.  udtrykker dyb bekymring over rapporter om handel med rohingya-kvinder og -piger i Myanmar og Bangladesh og opfordrer indtrængende begge landes myndigheder til at samarbejde med UNHCR og menneskerettighedsorganisationer om at sætte en stopper for menneskehandelen og yde de berørte kvinder og piger beskyttelse og støtte;

10.  opfordrer indtrængende Myanmars regering til at tage fat på den langsigtede og systematiske forskelsbehandling; understreger, at det er umuligt at ændre deres situation, hvis de grundlæggende årsager ikke behandles; bemærker i denne forbindelse, at nægtelsen af rettigheder for mindretal i Myanmar rækker videre end blot til rohingyaerne og også påvirker andre etniske grupper, herunder i delstaterne Kachin og Shan;

11.  glæder sig over den endelige rapport fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine, som blev nedsat på anmodning af statsrådgiveren; tilskynder på det kraftigste Myanmars myndigheder til at udpege et gennemførelsesorgan så hurtigt som muligt til at gennemføre Kofi Annans henstillinger fuldt ud; opfordrer EU, FN og andre internationale aktører til at støtte denne proces;

12.  understreger det rådgivende udvalgs anbefaling om behovet for at bringe de lovmæssige bestemmelser om statsborgerskab på linje med internationale normer og traktater, som Myanmar er part i; opfordrer indtrængende Myanmars regering til at ændre loven om statsborgerskab og give rohingya-indbyggerne retligt anerkendt dokumentation for statsborgerskab, således at de accepteres som en etnisk minoritet, og deres ret til selvidentificering respekteres; opfordrer indtrængende regeringen til at udstede identitetskort, som ikke angiver religiøst tilhørsforhold;

13.  fastholder, at segregationen af rohingya-befolkningen i Myanmar skal bringes til ophør; opfordrer til, at udgangsforbuddet for rohingyaerne ophæves, og at alle de kontrolsteder, som ikke er nødvendige, afskaffes; opfordrer indtrængende Myanmars regering til at sikre, at rohingya-indbyggerne kan rejse frit i hele delstaten Rakhine og i resten af landet, og at navnlig deres ret til adgang til sundhedspleje, uddannelse og beskæftigelse fastholdes;

14.  opfordrer alle parter til at støtte opbygningen af effektive, demokratiske institutioner, et stærkt civilsamfund, respekt for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt fremme af god regeringsførelse, retsstatsprincippet og et uafhængigt og upartisk retsvæsen;

15.  opfordrer EU og dets medlemsstater til hurtigst muligt at vedtage målrettede straffesanktioner mod de enkeltpersoner i militæret og sikkerhedstjenesterne, som er ansvarlige for, at de udbredte menneskerettighedskrænkelser fortsætter i Myanmar;

16. beklager, at det ikke er lykkedes FN's Sikkerhedsråd at nå til enighed om afgørende foranstaltninger, og opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge presset på dem, der blokerer meningsfulde foranstaltninger, herunder Kina og Rusland;

17.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at udvide anvendelsesområdet for den eksisterende våbenembargo mod Burma; opfordrer endvidere FN's Sikkerhedsråd til at indføre en omfattende global våbenembargo mod Myanmar, suspendere al direkte og indirekte levering, salg eller overførsel, herunder transit og omladning af alle våben, al ammunition og andet militær- og sikkerhedsudstyr, samt tilbud om uddannelse eller anden militær og sikkerhedsmæssig bistand;

18.  opfordrer Myanmars regering, herunder statsrådgiveren, Aung San Suu Kyi, til utvetydigt at fordømme al tilskyndelse til racebaseret eller religiøst had og til at bekæmpe social diskrimination af og fjendtligheder mod rohingya-mindretallet, samt til at værne om den universelle ret til religions- og trosfrihed;

19.  opfordrer ASEAN og regionale regeringer til at fortsætte deres indsatser og til at øge presset på Myanmars regering og landets militær for at sætte en stopper for rettighedskrænkelser og beskytte alle civile i delstaten Rakhine og i det øvrige Myanmar;

20.  minder om, at Sakharovprisen uddeles til dem, der bl.a. forsvarer menneskerettighederne, beskytter mindretals rettigheder og overholder folkeretten; henleder opmærksomheden på muligheden for at overveje, om Sakharovprisen kan tilbagekaldes, hvis prismodtagere krænker disse kriterier, efter at prisen er blevet tildelt;

21.  tilskynder de vigtigste internationale og regionale aktører, navnlig i Kina, til at gøre brug af alle tilgængelige bilaterale, multilaterale og regionale platforme til at kræve, at grusomhederne ophører, og skabe en fredelig løsning;

22.  opfordrer NF/HR og medlemsstaterne til at øge presset på Myanmars myndigheder og sikkerhedstjenester markant for at sætte en stopper for den vold og diskrimination, som rohingya-folket udsættes for, og til at samarbejde med FN, ASEAN og regionale regeringer om at bringe segregationen i Myanmar til ophør;

23.  kræver, at NF/HR orienterer Parlamentet om de foranstaltninger, der blev truffet af EU's delegation på ASEM-udenrigsministermødet i Nay Pyi Taw den 21. november 2017; opfordrer indtrængende til en styrkelse af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Myanmar med henblik på specifikt at drøfte spørgsmål vedrørende rohingya-befolkningen;

24.  opfordrer Kommissionen til at overveje konsekvenserne i forbindelse med de handelspræferencer, som Myanmar nyder godt af, herunder til at overveje at iværksætte en undersøgelse i medfør af de mekanismer, der er fastsat i "alt undtagen våben"-ordningen;

25.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte UNHCR's globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed 2014-2024;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, Bangladeshs regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0351.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0316.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0506.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0247.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik