Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0668/2017Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0668/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

13.12.2017 - (2017/2973(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B8-0668/2017)
ALDE (B8-0669/2017)
PPE (B8-0670/2017)
EFDD (B8-0671/2017)
S&D (B8-0672/2017)
Verts/ALE (B8-0673/2017)
GUE/NGL (B8-0674/2017)

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Daniel Caspary εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Michel Reimon εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2017/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0668/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0668/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των Ροχίνγκια

(2017/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Μιανμάρ και την κατάσταση των μουσουλμάνων Ροχίνγκια, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 14ης Σεπτεμβρίου 2017[1], της 7ης Ιουλίου 2016[2] και της 15ης Δεκεμβρίου 2016[3], καθώς και της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία[4],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) Federica Mogherini στην Cox’s Bazar του Μπανγκλαντές, στις 19 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της AΠ/YE της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην πολιτεία του Ρακίν, τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ και την παραμεθόρια περιοχή του Μπανγκλαντές, τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της 20ής Νοεμβρίου 2017 εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία και τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την υπογραφή διμερούς συμφωνίας επαναπατρισμού μεταξύ των κυβερνήσεων της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου της ΕΕ, Χρήστου Στυλιανίδη, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Ρακίν τον Μάιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη την από 1ης Ιουνίου 2016 κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της AΠ/YE προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μία ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 25ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές σχετικά με τον επαναπατρισμό των Ροχίνγκια από το Μπανγκλαντές στη Μιανμάρ, το οποίο υπεγράφη στις 23 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βία στην πολιτεία Ρακίν, της 6 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, το οποίο εγκρίθηκε από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 16 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, με τίτλο «Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar» (Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ), και την έκθεση της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την 27η ειδική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το Καθεστώς του Πρόσφυγα, και το σχετικό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το καθεστώς των ανιθαγενών του 1954 και την Σύμβαση για την μείωση των περιπτώσεων ανιθαγένειας του 1961,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και το διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Χάρτη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτεία του Ρακίν στην Mιανμάρ είναι η εστία ενός περίπου εκατομμυρίου Rohingya, μιας μουσουλμανικής κυρίως μειονοτικής ομάδας που βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστολή και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και με απειλές κατά της ζωής και ασφάλειας, άρνηση των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, υποσιτισμό και επισιτιστική ανασφάλεια, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμούς των πολιτικών δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια είναι μία από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο και ότι δεν έχουν πλήρη δικαιώματα του πολίτη, έχουν δε καταστεί ανιθαγενείς με βάση τον νόμο του 1982 για την ιθαγένεια της Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ροχίνγκια βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό υπό περιορισμό σε καταυλισμούς με την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός και εκτός της πολιτείας Ρακίν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας τον Αύγουστο του 2017 προκάλεσαν υπερβολικά δυσανάλογη αντίδραση από τον στρατό της Μιανμάρ, οι δυνάμεις του οποίου διέπραξαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Ροχίνγκια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Αυγούστου του 2017, περισσότεροι από 646 000 Ροχίνγκια έχουν καταφύγει για την ασφάλειά τους στο γειτονικό Μπαγκλαντές, όπου αντιμετωπίζουν οικτρές συνθήκες διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός προσφύγων Ροχίνγκια στο Μπαγκλαντές αναμένεται να υπερβεί το ένα εκατομμύριο άτομα μέχρι το τέλος του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν βρει τον θάνατο καθ’ οδόν και ότι περισσότεροι από 400 000 άνθρωποι χρειάζονται υγειονομική περίθαλψη και επισιτιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες, οι βιασμοί και τα βασανιστήρια Ροχίνγκια και οι πυρπολήσεις χωριών τους χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την οριστική διάρρηξη της κοινωνικής δομής των Ροχίνγκια και για τον ψυχικό τραυματισμό του πληθυσμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύνορα της Μιανμάρ με το Μπανγκλαντές έχουν στρατιωτικοποιηθεί και ναρκοθετηθεί για να αποτρέπεται η διέλευση ανθρώπων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με υπηρεσίες του ΟΗΕ, εξακολουθούν να τίθενται σοβαρότατοι περιορισμοί στην πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, μεταξύ άλλων για την παροχή τροφής, νερού και φαρμάκων στους Ροχίνγκια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Mιανμάρ «μοιάζει με χαρακτηριστική περίπτωση εθνοκάθαρσης» και στις 5 Δεκεμβρίου 2017 δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πράξη γενοκτονίας από κρατικές δυνάμεις στη Μιανμάρ κατά των μουσουλμάνων Ροχίνγκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε την κατάσταση των μειονοτήτων στην πολιτεία Ρακίν ως «απαρτχάιντ» και ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε την «πολύ πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» στη Μιανμάρ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2017 η διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη μεταξύ της UNHCR, του OCHA, του ΔΟΜ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Κουβέιτ εξασφάλισε υποσχέσεις παροχής βοήθειας συνολικού ύψους 344 εκατομμυρίων δολαρίων, από τα οποία περισσότερα από τα μισά προέρχονται από την ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές έχουν υπογράψει ένα μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεννόησης που αναμένεται να εγγυάται την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων Ροχίνγκια που έχουν καταφύγει στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΠ/ΥΕ έχει χαρακτηρίσει την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση μίας από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις και κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εποχής μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές πόσοι δυνητικά επαναπατριζόμενοι Ροχίνγκια θα στεγάζονται σε καταυλισμούς και προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης· λαμβάνοντας υπόψη δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους σε ασφαλή και προστατευμένα οικήματα, ούτε για την αναγνώριση των δικαιωμάτων ιθαγενείας τους·

1.  καταδικάζει έντονα τη συνεχιζόμενη βία και τους φόνους, τη συστηματική χρήση βίας και την απώλεια ζωών, τις καταστροφές μέσων επιβίωσης και στέγασης στην πολιτεία Ρακίν· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκφράζει τη βαθύτατη συμπάθειά του και την αμέριστη στήριξη προς τους Ροχίνγκια· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Mιανμάρ έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους αδιακρίτως τους πολίτες από τις κακοποιήσεις, να διερευνούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώκουν τους υπεύθυνους, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των φόνων, των οχλήσεων και των βιασμών κατά των Ροχίνγκια καθώς και της καταστροφής των κατοικιών τους από τις δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ·

3.  καλεί τις αρχές της Μιανμάρ να συνεργαστούν με τους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας, την ΕΕ και τον ΟΗΕ και να επιτρέψουν την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην πολιτεία Ρακίν, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής στήριξης για ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα θύματα σεξουαλικής βίας· καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα σύμφωνα με το ψήφισμα 2106 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει περιστατικά σεξουαλικής βίας·

4.  καλεί τις αρχές της Mιανμάρ να χορηγούν πρόσβαση σε ανεξάρτητους παρατηρητές, και ιδίως στη διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που συνεστήθη τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους· παροτρύνει όλα τα μέρη να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι, όταν προκύπτουν στοιχεία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα εν λόγω άτομα πρέπει να προσάγονται σε δίκαιη δίκη ενώπιον ανεξάρτητων πολιτικών δικαστηρίων και χωρίς την επιβολή της θανατικής ποινής· παροτρύνει τα Ηνωμένα Έθνη να εξετάσουν τις δυνατότητες διερεύνησης και δίωξης από διεθνή δικαστήρια, σε περίπτωση που οι αρχές της Μιανμάρ δεν εξασφαλίζουν λογοδοσία σε εγχώριο επίπεδο·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να επιτρέψει σε εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτεία Ρακίν και να εγγυηθεί την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης·

6.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Μιανμάρ να σταματήσει αμέσως τη χρήση ναρκών ξηράς και να αφαιρέσει όλες τις νάρκες που έχει ήδη τοποθετήσει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στα σύνορα με το Μπαγκλαντές· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να παράσχει τεχνική βοήθεια από αυτή την άποψη· επαινεί τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Μπαγκλαντές, μπροστά σε μια ανθρωπιστική κρίση που πλήττει μια από τις γειτονικές του χώρες· χαιρετίζει την προστασία που πρόσφερε το Μπανγκλαντές στους Ροχίνγκια που εγκαταλείπουν τη Μιανμάρ και το ενθαρρύνει να συνεχίσει να προσφέρει τη στήριξή του σε συνεργασία με την UNHCR· καλεί το Μπανγκλαντές να διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας από διεθνείς ΜΚΟ με την απλούστευση του γραφειοκρατικού φόρτου, της διαδικασίας καταχώρισης και των περιορισμών στις μετακινήσεις·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση το μνημόνιο συνεννόησης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Μιανμάρ και του Μπανγκλαντές σχετικά με τον επαναπατρισμό· παροτρύνει τα μέρη να σεβαστούν πλήρως την εκούσια, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των Ροχίνγκια στους τόπους καταγωγής τους, χωρίς κανενός είδους διάκριση και με πλήρη εποπτεία του ΟΗΕ· επιμένει ότι οι αρχές της Μιανμάρ πρέπει να προσφέρουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι οι επιστρέφοντες δεν θα διώκονται ή θα εξαναγκάζονται να εγκατασταθούν σε διαχωρισμένους καταυλισμούς για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους και να εγγυηθούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη παρακολούθηση από φορείς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει την αρχή της μη επαναπροώθησης και υποστηρίζει την εκτίμηση της UNHCR στις 24 Νοεμβρίου ότι «προς το παρόν, οι συνθήκες στην πολιτεία Ρακίν της Μιανμάρ δεν επιτρέπουν ασφαλή και μόνιμη επιστροφή»· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών με τη διοργάνωση διακυβερνητικής συνόδου κορυφής από κοινού με τον ΟΗΕ· προτείνει η εν λόγω σύνοδος κορυφής να προβεί σε επισκόπηση της προόδου όσον αφορά τη διαδικασία επαναπατρισμού των Ροχίνγκια και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων ιθαγένειας, και να δρομολογηθεί η διαδικασία για την πραγματοποίηση ανεξάρτητης έρευνας εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας,

8.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδοτική και υλική στήριξη για τη στέγαση των προσφύγων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η βοήθεια δεν διοχετεύεται προς απαράδεκτες λύσεις για τους πρόσφυγες και τους επαναπατριζόμενους· καλεί τους διεθνείς παράγοντες να θεσπίσουν μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη που θα εξασφαλίζει μια βιώσιμη απάντηση στις ανάγκες των εκτοπισθέντων Ροχίνγκια και των κοινοτήτων υποδοχής μέσω της πρόσβασης σε κατάλληλες και σε βελτιωμένες υπηρεσίες· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για χρηματοδότηση, ύψους περίπου 10 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, για την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε θύματα βιασμού και βίας με βάση το φύλο· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει διεξοδική έρευνα σχετικά με την έκταση της σεξουαλικής βίας και άλλων εγκλημάτων σε βάρος των Ροχίνγκια·

9.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές περί εμπορίας γυναικών και των κοριτσιών Ροχίνγκια στη Μιανμάρ και το Μπαγκλαντές, και παροτρύνει τις αρχές αμφοτέρων των χωρών να συνεργαστούν με την UNHCR και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον τερματισμό της εμπορίας ανθρώπων και για την παροχή στήριξης και προστασίας στις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πληγεί·

10.  ζητεί από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να αντιμετωπίσει τις χρόνιες και συστηματικές πρακτικές διακρίσεων· τονίζει ότι εάν δεν αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια είναι αδύνατο να σταματήσουν τα δεινά τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η άρνηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Μιανμάρ εκτείνεται πέραν των Ροχίνγκια και επηρεάζει επίσης άλλες εθνοτικές ομάδες, μεταξύ άλλων στις πολιτείες Kachin και Shan·

11.  χαιρετίζει την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία Ρακίν, η οποία συγκροτήθηκε κατόπιν αιτήματος της Κρατικής Συμβούλου· ενθαρρύνει ένθερμα τις αρχές της Μιανμάρ να ορίσουν εκτελεστικό οργανισμό το συντομότερο δυνατόν για να υλοποιήσει πλήρως τις συστάσεις Ανάν· προτρέπει την ΕΕ, τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς παράγοντες να στηρίξουν τη διαδικασία·

12.  υπογραμμίζει τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία της Μιανμάρ περί ιθαγένειας με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες συμμετέχει η Μιανμάρ· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να τροποποιήσει τον νόμο περί ιθαγένειας και να παράσχει νομικά αναγνωρισμένα έγγραφα ιθαγένειας στους κατοίκους Ροχίνγκια έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτοί ως εθνοτική μειονότητα και να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους στον αυτοπροσδιορισμό· παροτρύνει την κυβέρνηση να εκδώσει δελτία ταυτότητας που δεν θα μνημονεύουν θρησκευτικές πεποιθήσεις·

13.  επιμένει ότι ο διαχωρισμός του πληθυσμού Ροχίνγκια στη Μιανμάρ πρέπει να τερματισθεί· ζητεί την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σχετικά με τους Ροχίνγκια και την αποξήλωση όλων των σημείων ελέγχου πλην των αναγκαίων· καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι Ροχίνγκια θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα σε ολόκληρη την πολιτεία Ρακίν και την υπόλοιπη χώρα, και ιδίως, ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη διατροφή, την εκπαίδευση και την απασχόληση·

14.  καλεί όλα τα μέρη να στηρίξουν τη δημιουργία αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών και ισχυρής κοινωνίας των πολιτών, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού σώματος·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν επειγόντως στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος ατόμων στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφάλειας που είναι υπεύθυνοι για εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ·

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μπόρεσε να συμφωνήσει στη λήψη αποφασιστικών μέτρων και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν την πίεση προς αυτούς που παρεμποδίζουν την ανάληψη ουσιαστικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ρωσίας·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν το ισχύον εμπάργκο όπλων κατά της Μιανμάρ· καλεί περαιτέρω το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να επιβάλει γενικό εμπάργκο όπλων στη Μιανμάρ, να αναστείλει κάθε άμεση και έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης και της μεταφόρτωσης κάθε είδους όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας, καθώς και της παροχής εκπαίδευσης ή άλλης στρατιωτικής βοήθειας και βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας·

18.  προτρέπει την κυβέρνηση της Μιανμάρ, μεταξύ άλλων και την Κρατική Σύμβουλο Aung San Suu Kyi, να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε υποκίνηση σε φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος και να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις και τις εχθρικές ενέργειες που στρέφονται κατά της μειονότητας των Ροχίνγκια και επίσης να υπερασπιστούν το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης·

19.  καλεί το ASEAN και τις κυβερνήσεις χωρών της περιοχής να λάβουν άμεσα μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στην Κυβέρνηση της Mιανμάρ και τον στρατό της χώρας προκειμένου να σταματήσουν οι κακοποιήσεις και να προστατευτούν όλοι οι άμαχοι στην πολιτεία Ρακίν και σε ολόκληρη τη Μιανμάρ·

20.  υπενθυμίζει ότι το βραβείο Ζαχάροφ απονέμεται σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σέβονται το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κριτηρίων· επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το Βραβείο Ζαχάρωφ θα μπορούσε να ανακαλείται σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοί του παραβαίνουν αυτά τα κριτήρια μετά την βράβευσή τους·

21.  ενθαρρύνει τους βασικούς διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες, και ιδίως την Κίνα, να χρησιμοποιήσουν όλες τις διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές πλατφόρμες που έχουν στη διάθεσή τους για να απαιτήσουν να τεθεί ένα τέλος στις θηριωδίες και να επιτευχθεί μια ειρηνική διευθέτηση·

22.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις πιέσεις προς τις αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Μιανμάρ για τον τερματισμό της βίας και των διακρίσεων εις βάρος των Ροχίνγκια και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ, το ASEAN και τις κυβερνήσεις χωρών της περιοχής για να τερματιστεί ο διαχωρισμός εντός της Μιανμάρ·

23.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η αντιπροσωπία της ΕΕ στη Διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ASEM στο Nay Pyi Taw στις 21 Νοεμβρίου 2017· ζητεί την αναζωπύρωση του διαλόγου Μιανμάρ-ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά για να συζητηθούν ζητήματα που συνδέονται με την κοινότητα των Ροχίνγκια·

24.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει συνέπειες στο πλαίσιο των εμπορικών προτιμήσεων που έχουν παραχωρηθεί στη Μιανμάρ, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη δρομολόγηση έρευνας στο πλαίσιο των μηχανισμών που προβλέπονται στη διάταξη «Όλα εκτός από όπλα»·

25.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.