Procedūra : 2017/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0668/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0668/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0500

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 437kWORD 52k
13.12.2017
PE614.287v01-00}
PE614.288v01-00}
PE614.289v01-00}
PE614.290v01-00}
PE614.291v01-00}
PE614.292v01-00}
PE614.293v01-00} RC1
 
B8-0668/2017}
B8-0669/2017}
B8-0670/2017}
B8-0671/2017}
B8-0672/2017}
B8-0673/2017}
B8-0674/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

ECR (B8-0668/2017)

ALDE (B8-0669/2017)

PPE (B8-0670/2017)

EFDD (B8-0671/2017)

S&D (B8-0672/2017)

Verts/ALE (B8-0673/2017)

GUE/NGL (B8-0674/2017)


dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Daniel Caspary PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga GUE/NGL frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų padėties (2017/2973(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Mianmaro ir dėl rohinjų musulmonų padėties, visų pirma į 2017 m. rugsėjo 14 d.(1), 2016 m. liepos 7 d.(2) ir 2016 m. gruodžio 15 d.(3) rezoliucijas, taip pat į 2017 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje(4),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 16 d. Tarybos išvadas dėl Mianmaro / Birmos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 19 d. Bangladešo Koks Bazaro mieste Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini išdėstytas pastabas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 6 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl padėties Rachinų valstijoje, 2017 m. rugsėjo 11 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl paskutiniųjų įvykių Rachinų valstijoje, Mianmare ir Bangladešo pasienio regione, 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl Mianmaro ir Birmos ir į 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl Mianmaro ir Bangladešo vyriausybių dvišalio repatriacijos susitarimo pasirašymo,

–  atsižvelgdamas į už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo ES Komisijos nario Christoso Stylianideso 2017 m. gegužės mėn. apsilankymą šiaurinėje Rachinų valstijos dalyje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 2016 m. birželio 1 d. bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Mianmaro / Birmos aspektai. Specialioji partnerystė siekiant demokratijos, taikos ir klestėjimo“ (JOIN(2016)0024),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 25 d. bendrą pranešimą spaudai apie trečiąjį ES ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvadas dėl bepilietybės reiškinio,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 23 d. pasirašytą Mianmaro ir Bangladešo susitarimo memorandumą dėl rohinjų repatriacijos iš Bangladešo į Mianmarą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 6 d. JT Saugumo Tarybos pirmininko pareiškimą dėl smurto Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 16 d. JT Generalinės Asamblėjos Trečiojo komiteto patvirtintą rezoliucijos dėl žmogaus teisių padėties Mianmare projektą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pranešimą „Rohinjų musulmonų ir kitų mažumų žmogaus teisių padėtis Mianmare“ ir į 2016 m. kovo 18 d. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties klausimais Mianmare pranešimą,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos 27-ąją specialiąją sesiją rohinjų musulmonų mažumos ir kitų mažumų žmogaus teisių padėties Mianmaro Rachinų valstijoje klausimais,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės statuso ir į 1961 m. Konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą panaikinti bepilietybės reiškinį,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Patariamojo komiteto Rachinų valstijos klausimais galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Mianmaro Rachinų valstijoje gyvena apie milijonas rohinjų, kurie yra daugiausia islamą išpažįstanti tautinė mažuma, susidurianti su represijomis ir nuolatiniais dideliais žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant grėsmę jų gyvybei ir saugumui, teisės į sveikatos priežiūrą ir švietimą nesuteikimą, netinkamą mitybą ir maisto stygių, priverstinį darbą, seksualinį smurtą ir politinių teisių ribojimą;

B.  kadangi rohinjai yra viena iš labiausiai persekiojamų mažumų pasaulyje, kadangi jiems nesuteikiamos visavertės pilietybės teisės ir pagal 1982 m. Mianmaro pilietybės įstatymą iš jų atimta pilietybė; kadangi dauguma rohinjų yra uždaryti stovyklose, kuriose taikomi griežti laisvo judėjimo Rachinų valstijoje ir už jos ribų apribojimai;

C.  kadangi 2017 m. rugpjūčio mėn. įvykę naujausi išpuoliai prieš saugumo postus išprovokavo visiškai neproporcingus Mianmaro karinių pajėgų atsakomuosius veiksmus ir šios pajėgos padarė itin šiurkščių rohinjų žmogaus teisių pažeidimų;

D.  kadangi nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. daugiau nei 646 000 rohinjų, susidurdami su šiurpiomis sąlygomis, pabėgo ieškodami saugumo į kaimyninį Bangladešą; kadangi manoma, kad bendras rohinjų pabėgėlių skaičius Bangladeše iki 2017 m. pabaigos viršys milijoną; kadangi daugybė žmonių, įskaitant moteris ir vaikus, žuvo keliaudami ir daugiau nei 400 000 žmonių reikalinga sveikatos priežiūra ir pagalba maisto srityje; kadangi rohinjų žudymas, žaginimas ir jų kaimų deginimas naudojami kaip priemonė visam laikui suardyti rohinjų socialinę sandarą ir traumuoti gyventojus;

E.  kadangi siekiant užtikrinti, kad žmonės nekirstų Mianmaro ir Bangladešo sienos, ji buvo militarizuota ir užminuota priešpėstinėmis minomis;

F.  kadangi, pasak JT agentūrų, humanitarinių organizacijų prieigos galimybės išlieka labai ribotos, be kita ko, siekiant rohinjams tiekti maisto produktus, vandenį ir vaistus;

G.  kadangi 2017 m. rugsėjo 10 d. JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein pranešė, kad padėtis Mianmare „atrodo, kaip vadovėlinis etninio valymo pavyzdys“, o 2017 m. gruodžio 5 d. pranešė, kad negalima atmesti galimybės, jog valstybės pajėgos Mianmare įvykdė Rohinjų musulmonų genocidą; kadangi organizacija „Amnesty International“ mažumų padėtį Rachinų valstijoje apibūdino kaip „apartheidą“ ir kadangi JT žmogaus teisių taryba pasmerkė „labai tikėtiną nusikaltimų žmoniškumui darymą“ Mianmare;

H.  kadangi per 2017 m. spalio 23 d. Ženevoje surengtą įsipareigojimų telkimo konferenciją, kurioje dalyvavo Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR), Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA), Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), Europos Sąjunga ir Kuveito vyriausybė, prisiimta įsipareigojimų skirti iš viso 344 mln. JAV dolerių paramą ir daugiau kaip pusę jos įsipareigojo skirti ES;

I.  kadangi Mianmaro ir Bangladešo vyriausybės pasirašė neprivalomą susitarimo memorandumą, pagal kurį turėtų būti užtikrintas saugus rohinjų pabėgėlių, pabėgusių į Bangladešą, sugrįžimas; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė susitarimo memorandumo pasirašymą pavadino svarbiu žingsniu siekiant įveikti vieną iš didžiausių mūsų laikų humanitarinių ir žmogaus teisių krizių; kadangi neaišku, kiek iš tų rohinjų, kurie galbūt sugrįš, bus įkurdinti stovyklose ir laikinose buvimo zonose; kadangi nėra aiškių terminų, iki kurių turi būti vėl užtikrintas atitinkamas saugumas ir gyvenimas saugiuose būstuose ir pripažintos jų pilietinės teisės;

1.  griežtai smerkia nuolatinį smurtą ir žudymus, sistemingą jėgos naudojimą ir tai, kad Rachinų valstijoje žūsta žmonės, prarandami pragyvenimo šaltiniai ir pastogė; reiškia didelį susirūpinimą dėl humanitarinės ir žmogaus teisių padėties ir reiškia nuoširdžiausią užuojautą ir visapusišką paramą rohinjams; primena, kad Mianmaro valdžios institucijos privalo nediskriminuodamos ginti visus civilius gyventojus nuo prievartos ir ištirti sunkius žmogaus teisių pažeidimus bei atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn laikantis žmogaus teisių normų ir įsipareigojimų;

2.  ragina Mianmaro saugumo pajėgas nedelsiant nutraukti prieš rohinjus nukreiptą smurtą, jų žudymą, priekabiavimą prie jų ir žaginimą, taip pat jų namų griovimą;

3.  primygtinai ragina Mianmaro valdžios institucijas dirbti drauge su tarptautinėmis paramos agentūromis, ES ir JT, kad būtų galima nedelsiant netrukdomai teikti humanitarinę pagalbą Rachinų valstijai ir aplinkinėms vietovėms, įskaitant specialią paramą pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir seksualinio smurto aukoms; primygtinai ragina vyriausybę įgyvendinti priemones pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2106 (2013) siekiant užkirsti kelią seksualinio smurto atvejams ir į juos reaguoti;

4.  ragina Mianmaro valdžios institucijas įsileisti nepriklausomus stebėtojus, ypač 2017 m. kovo mėn. JT žmogaus teisių tarybos įsteigtą JT faktų nustatymo misiją, kad būtų atlikti nepriklausomi ir nešališki tyrimai dėl visų šalių kaltinimų padarius sunkių žmogaus teisių pažeidimų; ragina visas šalis užtikrinti, kad už žmogaus teisių pažeidimus būtų baudžiama; primena, kad tais atvejais, kai esama žmogaus teisių pažeidimų įrodymų, atitinkami asmenys turi būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn vykdant sąžiningus procesus nepriklausomuose civiliniuose teismuose ir netaikant mirties bausmės; primygtinai ragina JT išnagrinėti galimybes, susijusias su tarptautinių teismų vykdomais tyrimais ir baudžiamuoju persekiojimu, jeigu Mianmaro valdžios institucijos šalies viduje neužtikrintų atsakingų asmenų atsakomybės;

5.  ragina Mianmaro vyriausybę leisti vidaus ir tarptautinėms žiniasklaidos organizacijoms visapusiškai ir netrukdomai patekti į Rachinų valstiją ir užtikrinti žiniasklaidos darbuotojų saugą ir saugumą;

6.  dar kartą ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant nustoti naudoti priešpėstines minas ir pašalinti visas jau padėtas minas, įskaitant ir tas, kurios buvo neseniai išdėstytos išilgai sienos su Bangladešu; primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę suteikti atitinkamą techninę pagalbą; giria Bangladešą už veiksmus, kurių jis ėmėsi po to, kai vieną iš kaimyninių šalių ištiko humanitarinė krizė; palankiai vertina apsaugą, kurią Bangladešas suteikė iš Mianmaro bėgantiems rohinjams, ir skatina jį ir toliau teikti paramą bendradarbiaujant su UNHCR; ragina Bangladešą dar labiau palengvinti tarptautinių NVO vykdomas humanitarines operacijas sumažinant biurokratinę naštą, registracijos procedūrą ir judėjimo apribojimus;

7.  atkreipia dėmesį į susitarimo memorandumą dėl repatriacijos, dėl kurio susitarė Mianmaras ir Bangladešas; primygtinai ragina šalis visapusiškai gerbti rohinjų teisę niekaip nediskriminuojamiems ir prižiūrint JT savanoriškai, saugiai ir oriai grįžti į savo kilmės vietas; primygtinai prašo Mianmaro valdžios institucijas pasiūlyti grąžinamiems asmenims patikimas garantijas, kad jie nebus persekiojami ir nebus priverstinai apgyvendinti atskirose etniniu arba religiniu pagrindu sukurtose stovyklose, ir užtikrinti nepriklausomą ir nešališką žmogaus teisių įstaigų vykdomą stebėjimą; dar kartą patvirtina negrąžinimo principą ir pritaria UNHCR lapkričio 24 d. vertinimui, kad šiuo metu Mianmaro Rachinų valstijoje nėra sąlygų saugiai ir tvariai grąžinti pabėgėlius; ragina ES vadovauti tarptautiniams veiksmams ir drauge su JT surengti tarpvyriausybinį aukščiausiojo lygio susitikimą; siūlo per šį aukščiausiojo lygio susitikimą apžvelgti rohinjų repatriacijos procesą ir piliečių teisių atkūrimą, taip pat siūlo inicijuoti nepriklausomą nusikaltimų žmoniškumui tyrimą;

8.  ragina ES ir jos valstybes nares padidinti pabėgėlių apgyvendinimui skiriamą finansinę ir materialinę paramą ir kartu užtikrinti, kad parama nebūtų skirta pabėgėliams ir grąžintiems asmenims nepriimtiniems sprendimo būdams remti; ragina tarptautinius subjektus nustatyti ilgalaikį finansavimą, kuris padėtų tvariai reaguoti į perkeltųjų rohinjų ir priimančiųjų bendruomenių poreikius šiuo tikslu suteikiant galimybę naudotis tinkamomis ir geresnėmis paslaugomis; atkreipia ypatingą dėmesį į skubius finansavimo poreikius, kurių vertė pagal skaičiavimus siekia apie 10 mln. JAV dolerių, susijusius su specialių medicininės ir psichinės sveikatos priežiūros paslaugų suteikimu asmenims, kurie buvo išžaginti ir patyrė smurtą dėl lyties; ragina Komisiją remti išsamius seksualinio smurto ir kitų nusikaltimų prieš rohinjus masto tyrimus;

9.  reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie prekybą rohinjų moterimis ir mergaitėmis Mianmare ir Bangladeše, taip pat primygtinai ragina abiejų šalių valdžios institucijas bendradarbiauti su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru ir žmogaus teisių organizacijomis siekiant nutraukti prekybą žmonėmis ir suteikti nuo jos nukentėjusioms moterims ir mergaitėms apsaugą ir paramą;

10.  primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę kovoti su ilgalaike sisteminga diskriminacija; pažymi, kad rohinjų vargų neįmanoma panaikinti, jei nebus pašalintos jų priežastys; šiuo atžvilgiu pažymi, kad Mianmare nepaisoma ne tik rohinjų, bet ir kitų etninių mažumų (be kita ko, Kačinų ir Šanų valstijose) teisių;

11.  teigiamai vertina galutinę ataskaitą, kurią parengė valstybės patarėjos prašymu sukurta Patariamoji komisija Rachinų valstijos klausimais; primygtinai ragina Mianmaro valdžios institucijas kuo greičiau paskirti vykdomosios valdžios įstaigą, kuri visapusiškai įgyvendintų K. Annano rekomendacijas; ragina ES, Jungtines Tautas ir kitus tarptautinius subjektus remti šį procesą;

12.  atkreipia dėmesį į Patariamosios komisijos rekomendaciją dėl būtinybės suderinti pilietybės teisės nuostatas su tarptautinėmis normomis ir sutartimis, prie kurių prisijungęs Mianmaras; primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę iš dalies pakeisti pilietybės įstatymą ir šalyje gyvenantiems rohinjams išduoti teisiškai pripažįstamus pilietybės dokumentus, tokiu būdu pripažįstant juos etnine mažuma ir gerbiant jų teisę pasirinkti tapatybę; primygtinai ragina vyriausybę išduoti tapatybės korteles, kuriose nebūtų nurodoma religinė priklausomybė;

13.  primygtinai ragina nutraukti gyventojų rohinjų segregaciją Mianmare; ragina panaikinti rohinjams taikomą komendanto valandą ir panaikinti visus patikros punktus, išskyrus būtinus; primygtinai ragina Mianmaro vyriausybę užtikrinti, kad šalyje gyvenantys rohinjai galėtų laisvai keliauti Rachinų valstijoje ir likusioje šalies dalyje ir kad pirmiausiai būtų paisoma teisių į sveikatos priežiūrą, maistą, švietimą ir užimtumą;

14.  ragina visas konflikto šalis remti veiksmingų demokratinių institucijų ir stiprios pilietinės visuomenės kūrimą, pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms bei gero valdymo, teisės viršenybės ir teisminių institucijų nepriklausomumo ir nešališkumo skatinimą;

15.  ragina ES ir jos valstybes nares kuo skubiau nustatyti kryptingas baudžiamąsias sankcijas kariuomenės ir saugumo pajėgų darbuotojams, atsakingiems už plačiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų vykdymą Mianmare;

16. apgailestauja, kad JT Saugumo Taryba nesugebėjo susitarti dėl ryžtingų priemonių ir ragina ES ir jos valstybes nares didinti spaudimą tiems, kurie blokuoja tikslingus veiksmus, įskaitant Kiniją ir Rusiją;

17.  ragina ES ir jos valstybes nares išplėsti dabartinio Mianmarui taikomo ginklų embargo taikymo sritį; taip pat ragina JT Saugumo Tarybą nustatyti Mianmarui visuotinį ir visapusišką ginklų embargą, sustabdyti bet kokį bet kokių ginklų, amunicijos ir kitos karinės ir saugumo įrangos tiesioginį ir netiesioginį tiekimą, pardavimą arba perdavimą, įskaitant tranzitą ir perkrovimą, taip pat mokymų rengimą ar kitos karinės ir saugumo paramos teikimą;

18.  ragina Mianmaro vyriausybę ir visų pirma Valstybės Patarėją Aung San Suu Kyi nedviprasmiškai pasmerkti bet kokį rasinės ar religinės neapykantos kurstymą ir kovoti su rohinjų tautinės mažumos socialine diskriminacija ir prieš ją nukreiptais priešiškais veiksmais, taip pat paisyti visuotinės teisės į religijos ar tikėjimo laisvę;

19.  ragina ASEAN ir regiono šalių vyriausybes nenutraukti savo veiksmų ir didinti spaudimą Mianmaro vyriausybei ir šalies kariuomenei, kad jos sustabdytų teisių pažeidinėjimą bei apsaugotų visus Rachinų valstijoje ir visame Mianmare esančius civilius gyventojus;

20.  primena, kad Sacharovo premijos skyrimo kriterijai yra, be kita ko, laureatų vykdomas žmogaus teisių gynimas, mažumų teisių užtikrinimas ir tarptautinės teisės paisymas; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia apsvarstyti, ar Sacharovo premiją galima būtų atimti iš jos laureatų, kurie po premijos suteikimo tuos kriterijus pažeidžia;

21.  ragina tarptautinius ir regioninius subjektus (ypač Kiniją) išnaudoti visas turimas dvišales, daugiašales ir regionines platformas ir per jas reikalauti nutraukti žiaurumo aktus ir sudaryti sąlygas taikiai išspręsti konfliktus;

22.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES valstybes nares daryti gerokai didesnį spaudimą Mianmaro valdžios institucijoms ir saugumo tarnyboms, kad būtų nutrauktas smurtas prieš rohinjus ir jų diskriminavimas, taip pat bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis, ASEAN ir regiono šalių vyriausybėmis siekiant panaikinti segregaciją Mianmare;

23.  prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai informuoti Parlamentą apie veiksmus, kurių ES delegacija ėmėsi ASEM užsienio reikalų ministrų susitikime, įvykusiame 2017 m. lapkričio 21 d. Neipide; primygtinai ragina atgaivinti ES ir Mianmaro dialogą žmogaus teisių klausimais ir konkrečiai svarstyti su rohinjų bendruomene susijusius klausimus;

24.  ragina Komisiją apsvarstyti galimas atsakomąsias priemones Mianmarui taikomų prekybos lengvatų srityje, be kita ko, apsvarstyti galimybę pradėti tyrimą pagal iniciatyvoje „Viskas, išskyrus ginklus“ numatytus mechanizmus;

25.  ragina ES ir jos valstybes nares remti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro visuotinį 2014–2024 m. veiksmų planą bepilietybės reiškiniui panaikinti;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Mianmaro vyriausybei ir parlamentui, Bangladešo vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos generaliniam sekretoriui, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajai pranešėjai žmogaus teisių padėties Mianmare klausimais, JT pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir JT Žmogaus teisių tarybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0351.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0316.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0506.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0247.

Teisinė informacija - Privatumo politika