Postopek : 2017/2973(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0668/2017

Predložena besedila :

RC-B8-0668/2017

Razprave :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0500

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 362kWORD 56k
13.12.2017
PE614.287v01-00}
PE614.288v01-00}
PE614.289v01-00}
PE614.290v01-00}
PE614.291v01-00}
PE614.292v01-00}
PE614.293v01-00} RC1
 
B8-0668/2017}
B8-0669/2017}
B8-0670/2017}
B8-0671/2017}
B8-0672/2017}
B8-0673/2017}
B8-0674/2017} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

ECR (B8-0668/2017)

ALDE (B8-0669/2017)

PPE (B8-0670/2017)

EFDD (B8-0671/2017)

S&D (B8-0672/2017)

Verts/ALE (B8-0673/2017)

GUE/NGL (B8-0674/2017)


o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lars Adaktusson, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Eduard Kukan, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Daniel Caspary v imenu skupine PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Amjad Bashir, Nosheena Mobarik, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Judith Sargentini, Margrete Auken, Maria Heubuch, Bodil Valero, Heidi Hautala, Alyn Smith, Michèle Rivasi, Jordi Solé, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju Rohingejcev (2017/2973(RSP))  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mjanmaru in o položaju rohinških muslimanov, zlasti z dne 14. septembra 2017(1), 7. julija 2016(2) in 14. decembra 2016(3), ter o apatridnosti v južni in jugovzhodni Aziji z dne 13. junija 2017(4),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Mjanmaru (Burmi) z dne 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju pripomb podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini v bangladeškem mestu Cox’s Bazar 19. novembra 2017,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 6. septembra 2017 o razmerah v zvezni državi Rakhine, z dne 11. septembra 2017 o najnovejšem dogajanju v zvezni državi Rakhine v Mjanmaru in obmejni regiji v Bangladešu, z dne 20. novembra 2017 o Mjanmaru/Burmi ter z dne 23. novembra 2017 o podpisu dvostranskega sporazuma o vračanju med mjanmarsko in bangladeško vlado,

–  ob upoštevanju obiska komisarja EU za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa v severnem delu zvezne države Rakhine maja 2017,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 1. junija 2016 z naslovom „Elementi za strategijo EU v zvezi z Mjanmarom/Burmo: posebno partnerstvo za demokracijo, mir in blaginjo“ (JOIN(2016)0024),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost o tretjem krogu dialoga o človekovih pravicah med EU in Mjanmarom z dne 25. novembra 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o apatridnosti z dne 4. decembra 2015,

–  ob upoštevanju memoranduma o soglasju med Mjanmarom in Bangladešem o repatriaciji Rohingejcev iz Bangladeša v Mjanmar, ki je bil podpisan 23. novembra 2017,

–  ob upoštevanju predsedniške izjave varnostnega sveta OZN o nasilju v zvezni državi Rakhine z dne 6. novembra 2017,

–  ob upoštevanju osnutka resolucije o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru, ki jo je 16. novembra 2017 odobril tretji odbor generalne skupščine OZN,

–  ob upoštevanju poročila Urada visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 20. junija 2016 o človekovih pravicah rohinških muslimanov in drugih manjšin v Mjanmaru ter poročila posebne poročevalke OZN o človekovih pravicah v Mjanmaru z dne 18. marca 2016,

–  ob upoštevanju 27. posebnega zasedanja Sveta OZN za človekove pravice o človekovih pravicah manjšinske populacije rohinških muslimanov in drugih manjšin v mjanmarski zvezni državi Rakhine,

–  ob upoštevanju konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju konvencije o statusu oseb brez državljanstva iz leta 1954 in konvencije o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva iz leta 1961,

–  ob upoštevanju globalnega akcijskega načrta Sveta OZN za človekove pravice (UNHCR) za odpravo apatridnosti za obdobje 2014–2024,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju končnega poročila svetovalnega odbora za zvezno državo Rakhine,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, oba iz leta 1966,

–  ob upoštevanju listine združenja ASEAN,

–  ob upoštevanju členov 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker v zvezni državi Rakhine v Mjanmaru/Burmi živi približno milijon Rohingejcev, pripadnikov pretežno muslimanske manjšine, ki so žrtve represije in katerih človekove pravice se stalno kršijo, med drugim z grožnjami s smrtjo in grožnjami za varnost, odrekanjem pravice do zdravstvene oskrbe in izobraževanja, podhranjenostjo in neustrezno prehransko varnostjo, prisilnim delom, spolnim nasiljem in omejevanjem njihovih političnih pravic;

B.  ker Rohingejci spadajo med najbolj preganjane manjšine na svetu in ker se jim odrekajo polne državljanske pravice, z mjanmarskim zakon o državljanstvu iz leta 1982 pa so postali apatridi; ker so Rohingejci večinoma zaprti v taboriščih, njihovo gibanje znotraj in zunaj zvezne države Rakhine pa je strogo omejeno;

C.  ker so najnovejši napadi na varnostne postojanke avgusta 2017 povzročili popolnoma nesorazmeren odziv mjanmarske vojske, ki je zagrešila več hudih kršitev človekovih pravic Rohingejcev;

D.  ker je od avgusta 2017 več kot 646 000 Rohingejcev pobegnilo na varno v sosednji Bangladeš, beg pa je potekal v grozljivih razmerah; ker naj bi skupno število rohinških beguncev v Bangladešu do konca leta 2017 preseglo milijon; ker je na ducate ljudi, tudi žensk in otrok,med begom umrlo, več kot 400 000 ljudi pa potrebuje zdravstveno oskrbo in pomoč v hrani; ker umore, posilstva in mučenje Rohingejcev ter požiganje njihovih vasi uporabljajo kot orodje za povzročitev trajne škode socialni strukturi Rohingejcev ter travmatiziranje prebivalstva;

E.  ker so mejo med Mjanmarom in Bangladešem militarizirali in minirali, da bi ljudem preprečili prečkanje meje;

F.  ker je po podatkih agencij OZN dostop za humanitarne organizacije še vedno zelo omejen tudi za dostavljanje hrane, vode in zdravil Rohingejcem;

G.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Rad Al Husein 10. septembra 2017 razglasil, da so razmere v Mjanmaru klasičen primer etničnega čiščenja, 5. decembra 2017 pa, da ni mogoče izključiti, da mjanmarske državne sile izvajajo genocidna dejanja nad rohinškimi muslimani; ker so pri organizaciji Amnesty International položaj manjšin v državi Rakhine opisali kot „apartheid“, Svet OZN za človekove pravice pa je obsodil „zelo verjetno izvajanje hudodelstev proti človečnosti“ v Mjanmaru;

H.  ker so na donatorski konferenci 23. oktobra 2017 v Ženevi, na kateri so sodelovali UNHCR, Urad Organizacije združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti (OCHA), Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Evropska unija in vlada Kuvajta, zagotovili donacije za pomoč v skupnem znesku 344 milijonov USD, pri čemer bo več kot polovico tega zneska prispevala EU;

I.  ker sta vladi Mjanmara in Bangladeša podpisali nezavezujoč memorandum o soglasju, s katerim naj bi zagotovili varno vrnitev rohinških beguncev, ki so se zatekli v Bangladeš; ker je podpredsednica/visoka predstavnica podpis memoranduma o soglasju za repatriacijo označila za pomemben in korak pri reševanju ene najhujših humanitarnih in človeških kriz našega časa; ker ni jasno, koliko potencialnih rohinških povratnikov bo nastanjenih v taboriščih in na zbirnih območjih; ker ni jasnega časovnega okvira za ponovno vzpostavitev ustreznih varnostnih razmer in varne nastanitve ali za priznanje njihovih državljanskih pravic;

1.  obžaluje nadaljevanje nasilja in poboje, sistematično uporabo sile in izgubo življenj, možnosti za preživljanje in zavetišč v zvezni državi Rakhine; izraža globoko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer in razmer na področju človekovih pravic in izraža globoko sočutje in polno podporo Rohingejcem; želi spomniti, da imajo mjanmarske oblasti v skladu s standardi in obveznostmi na področju človekovih pravic dolžnost, da brez diskriminacije zaščitijo vse civiliste pred zlorabami, preiščejo hude kršitve človekovih pravic in preganjajo odgovorne;

2.  poziva, naj mjanmarske varnostne sile takoj ustavijo nasilje, poboje, nadlegovanje in posiljevanje Rohingejcev ter uničevanje njihovih domov;

3.  poziva mjanmarske oblasti, naj sodelujejo z mednarodnimi agencijami za pomoč, EU in OZN, da se omogoči takojšen in neoviran dostop do zvezne države Rakhine in bližnjih območij, vključno z namensko podporo ranljivim skupinam, kot so otroci, starejši in žrtve spolnega nasilja; poziva vlado, naj izvaja ukrepe v skladu z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2106(2013), da bi preprečili spolno nasilje ter se odzvali nanj;

4.  poziva mjanmarske oblasti, naj dovolijo dostop neodvisnim opazovalcem, zlasti misiji OZN za ugotavljanje dejstev, ki jo je Svet OZN za človekove pravice ustanovil marca 2017, da se zagotovi neodvisna in nepristranska preiskava obtožb o hudih kršitvah človekovih pravic na vseh straneh; poziva vse strani, naj zagotovijo, da ne bo nekaznovanja za kršitve človekovih pravic; želi spomniti, da je treba v primeru, če obstajajo dokazi o kršitvah človekovih pravic, posameznike preganjati v okviru pravičnih in poštenih postopkov na neodvisnih civilnih sodiščih, brez izrekanja smrtne kazni; poziva OZN, naj preuči možnosti, da bi preiskave in pregon izvajali mednarodni tribunali, če mjanmarske oblasti ne bodo uspešne pri zagotavljanju odgovornosti doma;

5.  poziva mjanmarsko vlado, naj nacionalnim in mednarodnim medijskim organizacijam zagotovi popoln in neoviran dostop do zvezne države Rakhine, poleg tega pa naj zagotovi, da bodo medijski delavci varni in zaščiteni;

6.  ponovno poziva vlado Mjanmara, naj takoj preneha uporabljati protipehotne mine in odstrani vse mine, ki jih je že položila, vključno s tistimi, ki jih je pred nedavnim položila vzdolž meje z Bangladešem; poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi tehnično pomoč na tem področju; priznava prizadevanja Bangladeša pri spoprijemanju s humanitarno krizo v sosednji državi; pozdravlja, da Bangladeš zagotavlja zaščito Rohingejcem, ki bežijo iz Mjanmara, in ga spodbuja, naj jim še naprej zagotavlja podporo v sodelovanju z UNHCR; ga poziva, naj s poenostavitvijo upravnega bremena, registracijskih postopkov in omejitev gibanja še naprej omogoča humanitarne operacije mednarodnih nevladnih organizacij;

7.  je seznanjen z memorandumom o soglasju, o katerem sta se dogovorila Mjanmar in Bangladeš v zvezi z vračanjem; poziva obe strani, naj popolnoma spoštujeta prostovoljno, varno in dostojanstveno vračanje Rohingejcev v domače kraje, brez kakršne koli diskriminacije ter ob polnem nadzoru OZN; vztraja, da morajo mjanmarske oblasti dati verodostojna zagotovila, da povratnikov ne bodo preganjale ali strpale v taborišča, ki bodo ločena glede na etnično ali versko pripadnost, da morajo zagotoviti neodvisno in nepristransko spremljanje organizacijam za človekove pravice; potrjuje načelo nevračanja in pritrjuje oceni UNHRC z dne 24. novembra, da razmere v mjanmarski zvezni državi Rakhine ne zagotavljajo varnega in trajnega vračanja; poziva EU, naj vodi mednarodna prizadevanja, tako da skupaj z OZN organizira medvladni vrh; predlaga, naj se na tem vrhu pregleda napredek pri procesu vračanja Rohingejcev in ponovnem vzpostavljanju državljanskih pravic ter naj se začne postopek za neodvisno preiskavo hudodelstev proti človečnosti;

8.  poziva EU in njene države članice, naj povečajo finančno in materialno podporo za nastanitev beguncev, hkrati pa poskrbijo, da se ta podpora ne bi namenjala nesprejemljivim rešitvam za begunce in povratnike; poziva mednarodne akterje, naj vzpostavijo financiranje, ki bo z dostopom do ustreznih in boljših storitev zagotavljalo trajnosten odziv na potrebe razseljenih Rohingejcev in gostiteljskih skupnosti; opozarja zlasti na nujno potrebno financiranje, za katerega naj bi ocenah potrebovali 10 milijonov USD, za zagotavljanje specialističnih storitev na področju zdravja in duševnega zdravja za preživele žrtve posilstva in nasilja na podlagi spola; poziva Komisijo, naj podpre celovito preiskavo obsega spolnega nasilja in drugih zločinov zoper Rohingejce;

9.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil o trgovini z rohinškimi ženskami in dekleti v Mjanmaru in Bangladešu, in poziva oblasti obeh držav, naj sodelujejo s Komisijo Združenih narodov za človekove pravice in organizacijami na področju človekovih pravic, da bi naredili konec temu trgovanju ter prizadetim ženskam in dekletom omogočili zaščito in podporo;

10.  odločno poziva vlado Mjanmara, naj obravnava dolgotrajno in sistematično diskriminacijo; poudarja, da je brez odprave temeljnih vzrokov nemogoče narediti konec trpljenju Rohingejcev; v zvezi s tem poudarja, da v Mjanmaru odrekanje pravic manjšinam ne zadeva samo Rohingejcev, temveč tudi druge etnične skupine, med drugim v zveznih državah Kačin in Šan;

11.  pozdravlja končno poročilo svetovalnega odbora za zvezno državo Rakhine, ki je bil ustanovljen na zahtevo državne svetnice Aung San Su Či; spodbuja mjanmarske oblasti, naj takoj, ko bo mogoče, imenujejo organ za izvajanje, ki bo v celoti uresničil Annanova priporočila; spodbuja EU, OZN in druge mednarodne akterje, naj ta proces podprejo;

12.  poudarja priporočilo svetovalnega odbora o tem da je treba uskladiti pravne določbe o državljanstvu z mednarodnimi standardi in pogodbami, katerih podpisnica je država Mjanmar; odločno poziva mjanmarsko vlado, naj spremeni zakon o državljanstvu in rohinškim rezidentom zagotovi pravno priznane dokumente o državljanstvu, da bodo sprejeti kot etnična skupnost in da bo spoštovana njihova pravica do samoopredelitve; poziva vlado, naj izda osebne izkaznice, na katerih ne bo označena verska pripadnost;

13.  vztraja, da je treba segregaciji rohinškega prebivalstva v Mjanmaru narediti konec; poziva k preklicu policijske ure, ki je bila uvedena za Rohingejce, in k odpravi kontrolnih točk, razen tistih, ki so zares potrebne; poziva mjanmarsko vlado, naj poskrbi, da bodo rohinški rezidenti lahko neovirano potovali po zvezni državi Rakhine in preostanku države, ter da bodo potrjene njihove pravice do zdravstvenega varstva, hrane, izobraževanja in zaposlitve;

14.  poziva vse strani, naj podprejo vzpostavljanje učinkovitih demokratičnih institucij in močne civilne družbe, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter spodbujanje dobrega upravljanja, pravne države in neodvisnega in nepristranskega sodstva;

15.  poziva EU in njene države članice, naj čim prej sprejmejo ciljno usmerjene kaznovalne sankcije zoper posameznike v vojaških in varnostnih službah, ki so odgovorni za to, da so obsežne zlorabe človekovih pravic v Mjanmaru tako razširjene in stalne;

16. obžaluje, da varnostni svet OZN ni dosegel soglasja glede odločnih ukrepov, ter poziva EU in njene države članice, naj okrepijo pritisk na države, ki blokirajo smiselno ukrepanje, vključno s Kitajsko in Rusijo;

17.  poziva EU in njene države članice, naj razširijo področje uporabe sedanjega embarga na orožje zoper Mjanmar; ponovno poziva varnostni svet OZN, naj uvede popoln globalni embargo na orožje za Mjanmar, prekine vse neposredne in posredne dobave, prodajo ali prenos, vključno s tranzitom in pretovarjanjem vsega orožja, streliva in druge vojaške in varnostne opreme ter zagotavljanje usposabljanja ali druge pomoči na vojaškem in varnostnem področju;

18.  poziva mjanmarsko vlado in državno svetnico Aung San Su Či, naj odločno obsodita vsako podžiganje k rasnemu ali verskemu sovraštvu ter se borita proti družbeni diskriminaciji in sovražnostim, uperjenim proti rohinški manjšini, ter potrdijo univerzalno pravico do svobode vere ali prepričanja;

19.  prav tako poziva združenje ASEAN in vlade v tej regiji, naj še naprej sprejemajo ukrepe in povečujejo pritisk na mjanmarsko vlado in vojsko, da se zaustavijo zlorabe in zaščitijo vsi civilisti v zvezni državi Rakhine in vsem Mjanmaru;

20.  opominja, da se nagrada Saharova podeljuje tistim, ki zagovarjajo človekove pravice, varujejo pravice manjšin in spoštujejo mednarodno pravo, kar so le nekatera od meril; opozarja, da bi bilo treba razmisliti o odvzemu nagrade Saharova v primerih, ko prejemniki po tem, ko so nagrado že prejeli, kršijo ta merila;

21.  poziva Kitajsko in druge mednarodne in regionalne akterje, naj uporabijo vse dvostranske, večstranske in regionalne platforme, ki jih imajo na razpolago, ter zahtevajo ustavitev grozodejstev in uveljavitev miroljubne rešitve;

22.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico in države članice, naj stopnjujejo pritisk na mjanmarske oblasti in varnostne službe, da končajo nasilje in diskriminacijo nad Rohingejci, ter sodelujejo z OZN, združenjem ASEAN in vladami v tej regiji, da se odpravi segregacija v Mjanmaru;

23.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj obvesti Parlament o ukrepih, ki jih je delegacija EU sprejela na srečanju zunanjih ministrov ASEM v Najpjidavu 21. novembra 2017; poziva k oživitvi dialoga med Mjanmarom in EU o človekovih pravicah, da se izrecno obravnavajo vprašanja v zvezi z rohinško skupnostjo;

24.  poziva Komisijo, naj preuči posledice v okviru trgovinskih preferencialov, ki jih uživa Mjanmar, ter razmisli tudi o uvedbi preiskave v skladu z mehanizmi iz pobude „Vse razen orožja“;

25.  poziva EU in njene države članice, naj podprejo globalni akcijski načrt Komisije Združenih narodov za človekove pravice za odpravo apatridnosti za obdobje 2014–2024;

26.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Mjanmara, vladi in parlamentu Bangladeša, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju ASEAN, medvladni komisiji ASEAN za človekove pravice, posebni poročevalki OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Mjanmaru, visokemu komisarju OZN za begunce in Svetu OZN za človekove pravice.

 

 

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0351.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0316.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0506.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0247.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov