Postup : 2017/2932(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0678/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0678/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0499

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 382kWORD 53k
13.12.2017
PE614.301v01-00}
PE614.302v01-00}
PE614.304v01-00}
PE614.306v01-00}
PE614.307v01-00} RC1
 
B8-0678/2017}
B8-0679/2017}
B8-0681/2017}
B8-0683/2017}
B8-0684/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

PPE (B8-0678/2017)

Verts/ALE (B8-0679/2017)

ALDE (B8-0681/2017)

ECR (B8-0683/2017)

S&D (B8-0684/2017)


o situácii v Afganistane (2017/2932(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina v mene skupiny EPP
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Ana Gomes v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE
Barbara Kappel

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Afganistane (2017/2932(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom výsledky bruselskej medzinárodnej konferencie o Afganistane z 5. októbra 2016, ktorej spolupredsedala Európska únia,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Afganistane, najmä na uznesenie z 26. novembra 2015 o situácii v Afganistane, najmä zabíjaní v provincii Zábul(1) a z 13. júna 2013 o rokovaniach o dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom(2),

–  so zreteľom na závery Rady o Afganistane zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN zo 14. septembra 2016 o situácii v Afganistane,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2210 (2015), rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2344 (2017) a mandát Pomocnej misie OSN v Afganistane (UNAMA),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a ESVČ Európskemu parlamentu a Rade s názvom Prvky stratégie EÚ pre Afganistan z 24. júla 2017 (JOIN(2017)0031),

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch (HRW) z 13. februára 2017 s názvom Nátlak Pakistanu, spoluvina OSN: nútený hromadný návrat afganských utečencov,

–  so zreteľom na štvrťročnú správu osobitného generálneho inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) pre Kongres Spojených štátov z 30. januára 2017,

–  so zreteľom na dokument EÚ a Afganistanu o spoločnom napredovaní v otázkach migrácie, podpísaný 3. októbra 2016,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom, podpísanú 18. februára 2017,

–  so zreteľom na správu OSN o zaobchádzaní s osobami uväznenými v súvislosti s konfliktmi v Afganistane z apríla 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a jej členské štáty pracujú s Afganistanom a širším medzinárodným spoločenstvom od roku 2001 s cieľom bojovať proti terorizmu a extrémizmu, pričom sa snažia dosiahnuť udržateľný mier a rozvoj; keďže vzhľadom na rastúci tlak povstalcov a teroristov, ekonomické ťažkosti a nestabilitu v politickej oblasti sú tieto ciele a významný pokrok, ktorý sa dosiahol, v ohrození;

B.  keďže od roku 2002 EÚ a jej členské štáty prispeli miliardami eur na humanitárnu a rozvojovú pomoc pre Afganistan; keďže EÚ je najvýznamnejším partnerom Afganistanu v oblasti rozvojovej spolupráce a má poskytnúť až 5 miliárd eur z celkovej sumy 13,6 miliardy eur prisľúbenej Afganistanu na roky 2017 – 2020 počas bruselskej konferencie o Afganistane, ktorá sa konala v októbri 2016;

C.  keďže zabezpečenie demokracie, ľudských práv, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných prostredníctvom procesu prechodu v Afganistane a počas desaťročia transformácie (2015 – 2024) sú nevyhnutné na vytvorenie stabilného a prosperujúceho štátu;

D.  keďže za posledných 15 rokov od roku 2001 došlo k značnému zvýšeniu životnej úrovne, pretože prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu a posilnenie postavenia žien päťnásobne zvýšili HDP na obyvateľa a priemernú dĺžku života o 15 rokov; keďže podľa osobitného generálneho inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) od pádu Talibanu v roku 2001 vzrástla dochádzka do všeobecno-vzdelávacích škôl z jedného milióna študentov, ktorých väčšinu tvorili chlapci, na takmer deväť miliónov do roku 2015 a približne 39 % študentiek z celkového počtu;

E.  keďže 24. júla 2017 Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku uverejnili spoločné oznámenie o prvkoch stratégie EÚ pre Afganistan, keďže štyri prioritné oblasti EÚ, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie pokroku v Afganistane zahŕňajú: a) presadzovanie mieru, stability a bezpečnosti v regióne; b) posilňovanie demokracie, právneho štátu a ľudských práv a podporu dobrej správy vecí verejných a zlepšenia postavenia žien; c) podporu hospodárskeho a ľudského rozvoja; d) riešenie výziev súvisiacich s migráciou;

F.  keďže po kríze v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2014 vláda národnej jednoty stagnovala pri vykonávaní programu reforiem, v dôsledku čoho bola politická situácia čoraz viac nestabilná; keďže miera nezamestnanosti v Afganistane dosahuje 39 % a viac ako 39 % obyvateľstva žije v chudobe;

G.  keďže rozsiahla korupcia, zakorenené klientelistické systémy a neschopnosť politicky roztrieštenej afganskej vlády dosiahnuť pokrok v reformách prinášajú hrozbu pre ďalší pokrok a hrozbu, že sa znehodnotia úspechy dosiahnuté v minulosti;

H.  keďže Pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA), ktorá bola vytvorená v roku 2002, podporuje afganskú vládu v jej úsilí o dosiahnutie mieru a zabezpečenie ochrany ľudských práv a dobrej správy vecí verejných; keďže Bezpečnostná rada OSN jej mandát každoročne obnovuje a najnovšie ho jednomyseľne predĺžila do roku 2018;

I.  keďže napriek niektorým sociálno-ekonomickým a politickým úspechom dosiahnutým v posledných rokoch oživenie Talibanu, al-Káidy a prítomnosť nedávno vzniknutého Islamského štátu (IŠ) v Afganistane, ako napríklad jeho nové domáce odnože v Afganistane (Islamský štát provincie Khorasanu (IŠPK)), predstavujú hrozbu, že nestabilita prerastie do rozsiahlejšieho konfliktu; keďže v najnovšej správe Misie Organizácie Spojených národov pre pomoc v Afganistane (UNAMA) sa uvádza najvyšší počet obetí od roku 2009, pričom v roku 2016 bolo zaznamenaných 11 318 civilných obetí, zatiaľ čo od januára 2017 do septembra 2017 dosiahol počet obetí už 8 019; keďže táto situácia takisto viedla k zvýšenej migrácii do Európy;

J.  keďže podľa novej stratégie USA v Afganistane a južnej Ázii sa ďalších 4 000 vojakov USA pridá k existujúcemu kontingentu 8 400 vojakov; keďže nová stratégia USA požaduje, aby Pakistan prestal poskytovať útočisko a podporu teroristom a vyzýva na väčšie zapojenie Indickej republiky do úsilia o stabilizáciu v regióne; keďže misia Resolute Support pod vedením NATO zvýši svoju súčasnú úroveň vojakov z 13 000 na 16 000; keďže nová stratégia USA sa bude rozvíjať v prospech podmieneného prístupu, podľa ktorého diplomatické a hospodárske dohody budú začleňované do rámca vojenského úsilia;

K.  keďže Afganistan čelí nevídanému nárastu návratov afganských občanov s dokladmi alebo bez nich, najmä z Pakistanu; keďže približne dva milióny Afgancov bez dokladov a jeden milión Afgancov s postavením utečenca žijú v Iráne a vracajú sa do Afganistanu; keďže podľa osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva vnútorne vysídlených osôb je ich v Afganistane v dôsledku konfliktu viac ako 1,8 milióna, pričom v roku 2016 utieklo rekordných 650 000 ľudí do iných oblastí krajiny v snahe nájsť bezpečie, čo predstavuje v priemere 1 500 osôb za deň; keďže za ostatných 10 rokov bol zaznamenaný najvyšší počet afganských utečencov vracajúcich sa z Pakistanu v druhej polovici roku 2016, pričom ich počet sa zvýšil na 370 000 oproti 55 000 v roku 2015;

L.  keďže Indická republika je najväčším regionálnym darcom pre Afganistan, pričom poskytla zhruba 3 miliardy USD ako pomoc, odkedy bola v roku 2001 zvrhnutá vláda Talibanu; keďže z tejto pomoci sa okrem iného financovalo vybudovanie viac než 200 škôl v Afganistane, vyše 1 000 štipendií pre afganských študentov a približne 16 000 Afgancov mohlo vďaka nej študovať v Indii; keďže India takisto poskytla pomoc pri vytváraní kľúčovej infraštruktúry, ako je približne 4 000 km ciest v Afganistane, najmä diaľnica Zarandž – Dilárám, priehrada Salma a elektrické vedenie, ako aj budova afganského parlamentu;

M.  keďže nestabilita v Afganistane má negatívne hospodárske a bezpečnostné dôsledky pre Irán a širší región ako celok; keďže afganské hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od produkcie maku, ktorá sa v posledných rokoch výrazne zvýšila, čo viedlo k nárastu užívania drog v susednom Iráne; keďže Taliban využíva tento nezákonný obchod s drogami na financovanie svojich operácií; keďže obmedzenie tohto obchodu a nájdenie iných ekonomických možností by bolo vzájomne výhodné pre Irán aj Afganistan; keďže ópium z Afganistanu je hlavným zdrojom heroínu, ktorý sa dováža do EÚ; keďže je potrebná spolupráca s Iránom a ďalšími susednými krajinami, ako napríklad Tadžikistanom, Turkménskom a Uzbekistanom, aby sa ešte viac obmedzil tok opiátov na ruské a európske trhy;

N.  keďže nová infraštruktúra je kľúčová pre budúcnosť Afganistanu s cieľom umožniť úplne novú realitu hospodárskych a sociálnych príležitostí pre jednu z najchudobnejších krajín sveta; keďže nový program rozvoja vnútroštátnej infraštruktúry priláka pozitívne a narastajúce regionálne investície v rámci novej hodvábnej cesty;

O.  keďže Afganistan má údajne nevyužívané rezervy nerastného bohatstva v hodnote jedného až troch biliónov dolárov; keďže nedovolená ťažba je vážnym problémom, ktorý môže zmeniť potenciálnu hybnú silu rozvoja Afganistanu na zdroj konfliktov a nestability; keďže ťažba surovín je druhým najväčším zdrojom príjmov Talibanu;

1.  uznáva, že napriek výraznému medzinárodnému úsiliu počas dlhého obdobia Afganistan stále čelí vážnym konfliktom, ktoré závažným spôsobom bránia jeho hospodárskemu a sociálnemu rozvoju; pripomína, že Afganistan je už takmer 40 rokov rozorvaný konfliktmi a vojnou; opätovne zdôrazňuje ciele Európskej únie, ku ktorým patrí podpora mieru, stability a regionálnej bezpečnosti, posilnenie demokracie, právneho štátu a ľudských práv, presadzovanie dobrej správy vecí verejných a posilnenie postavenia žien, podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja a riešenie problémov spojených s migráciou;

2.  pripomína, že Afganistan v uplynulom desaťročí a pol dosiahol pokrok v politickej, bezpečnostnej, hospodárskej aj rozvojovej oblasti; zdôrazňuje, že HDP na obyvateľa sa zvýšil na päťnásobok, stredná dĺžka života vzrástla o takmer 15 rokov a v porovnaní s rokom 2001 došlo k výraznému zvýšeniu počtu dievčat, ktoré navštevujú školu, čo je dnes približne 40 % z celkového počtu 8 až 9 miliónov detí; zdôrazňuje, že nič z uvedeného by nebolo možné bez odhodlania afganského obyvateľstva, ako ani bez záväzku medzinárodného spoločenstva a finančných prostriedkov, know-how a personálu na mieste; zdôrazňuje, že dosiahnutý pokrok je naďalej veľmi nestabilný a nie je nezvratný; zdôrazňuje, že ďalší pokrok si vyžaduje ďalšie reformy, stabilné vzťahy so susedmi a nepretržité zabezpečenie potrebnej úrovne bezpečnosti a stability;

3.  vyjadruje uznanie úsiliu a vzdáva hold obetiam medzinárodného spoločenstva, ktoré zaisťovalo bezpečnosť Afganistanu v priebehu viac ako desať rokov trvajúcej operácie Ochrana slobody a misie ISAF v Afganistane, počas ktorej zahynulo takmer 3 500 príslušníkov a príslušníčok ozbrojených síl; víta misiu Rozhodná podpora (Resolute Support) pod vedením NATO s účasťou 39 krajín, ktorá sa začala 1. januára 2015 s mandátom na výcvik, poradenstvo a podporu afganských bezpečnostných síl a inštitúcií; oceňuje obrovskú obetavosť ANSF, ktoré v boji proti povstalcom každoročne vykazujú ťažké straty; pripomína ročný príspevok medzinárodného spoločenstva vo výške približne 1 miliardy USD na podporu financovania ANSF do roku 2020;

4.  víta záväzok afganskej vlády na vykonávanie národnej stratégie zameranej na politické, sociálne, hospodárske a bezpečné prostredie, ktoré umožní, aby bol v Afganistane mier a aby bol bezpečný a udržateľný, ako je to uvedené v záveroch z ministerskej konferencie o Afganistane, ktorá sa uskutočnila 5. októbra 2016 v Bruseli; požaduje, aby bol post predsedu vlády zakotvený v afganskej ústave s cieľom umožniť väčšiu politickú stabilitu v Afganistane; vyzýva afganskú vládu, aby zabezpečila transparentný volebný proces v roku 2018; vyzýva afganského prezidenta Ašrafa Ghaního, aby zosúladil svoje zverejnené pevné odhodlanie ochraňovať práva a slobody s urýchleným a dôkladným vykonávaním právnych predpisov na ich ochranu;

5.  zdôrazňuje, že mierový proces pod kontrolou a vedením Afgancov je jedinou cestou vpred, pričom treba do neho bezvýhradne začleniť celú občiansku spoločnosť a všetky strany konfliktu; pripomína afganskej vláde, že s cieľom umožniť rozvoj a presadzovanie mieru a stability musí politická rivalita zaniknúť; vyzýva EÚ, aby aktívne podporovala proces odzbrojovania, demobilizácie a reintegrácie bývalých povstalcov do spoločnosti pod afganským vedením;

6.  vyzdvihuje význam Afganistanu pre regionálnu stabilitu; zdôrazňuje, že bezpečný, stabilný a prosperujúci Afganistan má zásadný význam pre mier a stabilitu tohto regiónu ako celku; pripomína v tejto súvislosti význam regionálnych partnerov, ako sú krajiny Strednej Ázie, Irán, Čína, India a Pakistan; nabáda tieto krajiny, aby konštruktívne spolupracovali v snahe o podporu skutočného procesu rokovaní orientovaného na výsledky bez predbežných podmienok; berie na vedomie činnosť štvorstrannej koordinačnej skupiny (QCG) pre Afganistan založenú v decembri 2015, ktorá zahŕňa USA, Čínu, Afganistan a Pakistan;

7.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s tým, že napriek politickej dohode po prezidentských voľbách v roku 2014 sa bezpečnostná situácia v Afganistane zhoršila a počet teroristických útokov sa znásobil; je znepokojený prebiehajúcou územnou expanziou Talibanu a nedávnym posilnením teroristických skupín IŠ a al-Káida; poukazuje na to, že podľa osobitného generálneho inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR) bolo v období od januára do novembra 2016 zabitých 6 785 členov afganských síl a ďalších 11 777 bolo zranených a že misia OSN pre pomoc v Afganistane (UNAMA) tiež informovala o 3 % náraste počtu civilných obetí (3 498 zabitých a 7 920 zranených osôb) v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom; vyjadruje poľutovanie nad zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou, ktorá umožňuje zločineckým skupinám unášať afganských štátnych príslušníkov i cudzincov, vrátane pracovníkov v oblasti humanitárnej pomoci a podpory;

8.  vyjadruje veľké znepokojenie nad vznikom IŠPK ako ďalším prvkom, ktorý má prispieť k zvýšeniu nestability bezpečnostnej situácie v Afganistane; zdôrazňuje, že okrem bašty vo východnej časti krajiny (Nangarhar) sa pokúša presadiť na severe krajiny s pomocou Islamského hnutia Uzbekistanu (IMU); zdôrazňuje, že ak by bol úspešný, vytvorí priaznivé prostredie pre príchod zahraničných bojovníkov a militantov, ktorí sú vytláčaní z Iraku a Sýrie z dôvodu vojenských neúspechov IŠ v týchto dvoch krajinách;

9.  vyzdvihuje význam skutočného vnútorného procesu zmierenia; zdôrazňuje potrebu boja proti radikalizácii, extrémizmu a náboru teroristickými organizáciami; zdôrazňuje, že boj proti terorizmu a jeho financovaniu je kľúčovým faktorom pri vytváraní priaznivého prostredia pre bezpečnosť v Afganistane;

10.  upozorňuje, že nedostatočná spôsobilosť afganských národných obranných a bezpečnostných síl (ANDSF) a národnej polície zostáva jedným z najvážnejších problémov, ktorý ohrozuje bezpečnosť a obnovu Afganistanu; víta, že EÚ naďalej zameriava na posilnenie úlohy a práva afganských žien a uznáva potrebu odbornej prípravy policajtiek; víta záväzok Indickej republiky z decembra 2015 poskytnúť Afganistanu obranné prostriedky pre afganskú armádu a vojenský výcvik tisícov príslušníkov afganských bezpečnostných síl, čo významne prispelo k zlepšeniu jeho vojenských spôsobilostí v súlade s cieľom misie pod vedením NATO s názvom Rozhodná podpora (Resolute Support) zameranej na výcvik, poradenstvo a pomoc afganským bezpečnostným silám a inštitúciám, ktorá sa začala v januári 2015; víta vykonanú prácu a spoluprácu s Indickou republikou a Afganistanom na projektoch v oblasti infraštruktúry a humanitárnej pomoci;

11.  je presvedčený, že vzhľadom na všetky priame negatívne vplyvy korupcie na kvalitu správy vecí verejných v krajine sa boj proti korupcii v rámci afganských vládnych inštitúcií musí stať stálou hlavnou prioritou; vyzýva vládu Afganistanu, aby zvýšila politickú inkluzívnosť, posilnila zodpovednosť a aktívne bojovala proti kultúre korupcie a rodinkárstvu; v tejto súvislosti víta najmä skutočnosť, že v Afganistane bolo v júni 2016 zriadené Centrum protikorupčného súdnictva; okrem toho poznamenáva, že výzva misie UNAMA na neustálu podporu a pomoc pre afganskú vládu zo strany medzinárodného spoločenstva v jej boji proti korupcii;

12.  vyzýva vládu Afganistanu a jej regionálnych partnerov, najmä Irán, aby bojovali proti nezákonnému obchodovaniu s drogami a nezákonnej ťažbe a vzájomne koordinovali svoju činnosť s cieľom odstrániť tieto nezákonné praktiky, ktoré majú negatívne dôsledky na stabilitu v regióne; pripomína všetkým stranám, že tieto sú hlavným zdrojom financovania teroristických organizácií v tomto regióne; uznáva, že akýkoľvek ďalší rozvoj ťažby musí byť trvalo udržateľný a prospešný pre širokú verejnosť v súlade s medzinárodnými normami; odsudzuje represálie, nedovolené obchodovanie s drogami, zaberanie pôdy, protiprávne konfiškácie a vydieranie, ktorých sa dopúšťajú vojenskí bosovia; pripomína, že produkcia ópia v Afganistane a obchodovanie s ním má ničivé dôsledky pre miestne obyvateľstvo a celkovú bezpečnosť krajiny;

13.  víta členstvo Afganistanu v iniciatíve pre transparentnosť v ťažobnom priemysle; naliehavo žiada afganskú vládu, aby zvýšila transparentnosť v ťažobnom sektore a stanovila prísne požiadavky na licencie a monitorovanie s cieľom zabezpečiť udržateľný ťažobný priemysel; naliehavo vyzýva vládu, aby zintenzívnila úsilie na ochranu dôležitých verejných zdrojov, ako je pôda a nerastné suroviny, pred ťažbou zo strany zločineckých a povstaleckých sietí;

14.  podporuje afganský ľud a trvá na tom, aby všetky strany zapojené do konfliktu dodržiavali medzinárodné humanitárne právo a rešpektovali práva všetkých zložiek spoločnosti, najmä menšín, žien a detí, ktoré táto situácia neúmerne zasahuje; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby v plnej miere presadzovali akčný plán OSN a Afganistanu podpísaný v Kábule 30. januára 2011, pokiaľ ide o praktizovanie „bača bází“, a umožnili rehabilitáciu detských obetí sexuálneho zneužívania; odsudzuje útoky na nemocnice a zdravotnícke zariadenia, školy a humanitárne operácie; čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce nedodržiavanie ľudských práv a barbarské násilie, ktorého sa dopúšťa Taliban, IŠ a al-Kaidá na afganských obyvateľoch; upozorňuje na riziko spojené s návratom bývalých vojnových zločincov, konkrétne Gulbuddína Hekmatjára, zakladateľa strany Hezbi Islámí, ktorého v roku 2003 označili USA za teroristu a ktorý je spájaný so silnejúcou prítomnosťou IŠ v Afganistane;

15.  je znepokojený narastajúcim opätovným výskytom násilia voči ženám a likvidáciou práv žien a životných podmienok v oblastiach Afganistanu kontrolovaných Talibanom; opätovne vyzýva afganský parlament a afganskú vládu, aby zrušili všetky zákony, ktoré obsahujú prvky diskriminácie žien, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktoré Afganistan podpísal; víta skutočnosť, že v rámci pomoci EÚ pre Afganistan sa kladie dôraz na posilnenie postavenia žien a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a najmä to, že významným cieľom 53 % programov EÚ je rodová rovnosť; plne podporuje vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti v plnom rozsahu, ako aj ďalších vnútroštátnych opatrení na podporu rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien a dievčat v Afganistane, s cieľom bojovať proti násiliu páchanému na ženách;

16.  vyzýva vlády Afganistanu a Pakistanu, ako aj ďalších regionálnych aktérov, aby spolupracovali s cieľom presadzovať mierové riešenie situácie v Afganistane, neustály sociálno-ekonomický rozvoj a zvýšenú vnútornú stabilitu, ako aj spoluprácu v otázkach bezpečnosti a terorizmu, a podporuje výmenu informácií a spoluprácu v záujme boja proti teroristom a extrémistom na oboch stranách hranice; vyzýva všetkých afganských regionálnych aktérov, aby sa bezvýhradne zaviazali, že sa budú transparentne zapájať do boja proti terorizmu;

17.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa medzinárodné spoločenstvo aj naďalej angažovalo v Afganistane a aby prispelo k rekonštrukcii krajiny, rozvoju hospodárstva a boju proti terorizmu; víta finančné záväzky, ktoré potvrdila EÚ a jej členské štáty na bruselskej konferencii; vyzýva najmä na podporu iniciatív zameraných na prioritné potreby vnútorne vysídlených osôb a vracajúcich sa utečencov;

18.  uznáva, že EÚ a jej členské štáty sú povinné rešpektovať právo žiadať o medzinárodnú ochranu a zúčastňovať sa na programoch UNHCR pre presídľovanie; zdôrazňuje, že právo a schopnosť usilovať sa o azyl bezpečnými a zákonnými cestami má rozhodujúci význam pre to, aby sa zabránilo úmrtiam žiadateľov o azyl;

19.  berie na vedomie závery neformálnej readmisnej dohody medzi EÚ a Afganistanom s názvom Spoločné napredovanie; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným parlamentným dohľadom a demokratickou kontrolou pri uzatváraní tejto dohody; vyzýva vlády v regióne, aby sa zdržali repatriácie Afgancov; poukazuje na to, že takéto skutky sú priamym porušením medzinárodného humanitárneho práva a že rastúci počet utečencov, s ktorými sa zaobchádzalo takýmto spôsobom, iba dodáva silu teroristickým skupinám a spôsobuje väčšiu nestabilitu v regióne; kladie dôraz na to, že vyhosťovaním do Afganistanu sa životy navrátilcov vystavujú vážnemu riziku, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré v Afganistane nemajú rodinu ani priateľov a majú len malú šancu na prežitie; zdôrazňuje, že pomoc a spolupráca EÚ musia byť prispôsobené na dosiahnutie rozvoja a rastu v tretích krajinách, na znižovanie chudoby a časom jej odstránenie, a nie na podnecovanie tretích krajín k spolupráci na readmisii neregulárnych migrantov, na ich násilné odrádzanie od mobility alebo na blokovanie migračných tokov do Európy (uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ);

20.  berie na vedomie rozhodnutie prokurátora Medzinárodného trestného súdu začať vyšetrovanie možných zločinov proti ľudskosti spáchaných v Afganistane od roku 2003;

21.  vyzýva afganské orgány, aby zmiernili všetky tresty smrti a obnovili moratórium na trest smrti s cieľom dosiahnuť jeho trvalé zrušenie; naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby v plnom rozsahu uplatňovala svoj národný plán odstránenia mučenia, a vyjadruje poľutovanie nad údajným mučením uväznených v dôsledku konfliktu a zlým zaobchádzaním s nimi zo strany všetkých zúčastnených v Afganistane;

22.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s obrovským nárastom počtu osôb vysídlených v rámci krajiny v roku 2016 prostredníctvom viac ako 600 000 nových prípadov vysídlenia, čo by mohlo viesť k rozsiahlej humanitárnej kríze; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa postarali o týchto zraniteľným Afgancov, a vyzýva afganskú vládu, aby im pomáhala v opätovnom začleňovaní do afganskej spoločnosti; zdôrazňuje, že podľa odhadov afganských orgánov, agentúr OSN a iných humanitárnych agentúr bude do konca roka 2017 viac ako 9,3 milióna osôb požadovať humanitárnu pomoc;

23.  víta predbežné nadobudnutie platnosti dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a Afganistanom 1. decembra 2017, čo je prvý právne záväzný rámec vzťahov medzi týmito dvoma stranami; ďalej vyzýva na urýchlenú ratifikáciu dohody zo strany členských štátov EÚ, aby mohla nadobudnúť platnosť v plnom rozsahu;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganistanu.

 

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0412.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0282.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia