Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0678/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0678/2017

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Afghanistan

13.12.2017 - (2017/2932(RSP))

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
PPE (B8‑0678/2017)
Verts/ALE (B8‑0679/2017)
ALDE (B8‑0681/2017)
ECR (B8‑0683/2017)
S&D (B8‑0684/2017)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina för PPE-gruppen
Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Ana Gomes för S&D-gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen
Barbara Kappel

Förfarande : 2017/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0678/2017
Ingivna texter :
RC-B8-0678/2017
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Afghanistan

(2017/2932(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den internationella konferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober 2016, som EU var medordförande för,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan, i synnerhet resolutionerna av den 26 november 2015 om situationen i Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen[1], och av den 13 juni 2013 om förhandlingarna om ett samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan[2],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om Afghanistan,

–  med beaktande av uttalandet om Afghanistan från ordföranden för FN:s säkerhetsråd den 14 september 2016,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2210(2015), FN:s säkerhetsråds resolution 2344(2017) och mandatet för FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama),

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och utrikestjänsten till Europaparlamentet och rådet av den 24 juli 2017 om beståndsdelar i en EU-strategi för Afghanistan (JOIN(2017)0031),

–  med beaktande av Human Rights Watchs rapport av den 13 februari 2017 med titeln Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees,

–  med beaktande av kvartalsrapporten från Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan till Förenta staternas kongress av den 30 januari 2017,

–  med beaktande av samarbetsavtalet Joint Way Forward om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU, som undertecknades den 3 oktober 2016,

–  med beaktande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, som undertecknades den 18 februari 2017,

–  med beaktande av FN-rapporten från april 2017 om behandling av konfliktrelaterade fångar i Afghanistan,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen och dess medlemsstater har arbetat med Afghanistan och det internationella samfundet sedan 2001 för att bekämpa terrorism och extremism och sträva efter att uppnå varaktig fred och utveckling. På grund av växande rebell- och terroristverksamhet, en vacklande ekonomi och instabilitet i den politiska sfären hotas dessa mål och de betydande framsteg som gjorts.

B.  EU och dess medlemsstater har sedan 2002 bidragit med flera miljarder euro i humanitärt och utvecklingsrelaterat bistånd och stöd till Afghanistan. EU är Afghanistans största partner inom utvecklingssamarbete och förväntas avsätta t.o.m. 5 miljarder euro av det totala beloppet på 13,6 miljarder euro som utlovades till Afghanistan för perioden 2017–2020 under den internationella konferensen om Afghanistan i Bryssel i oktober 2016.

C.  För att kunna upprätta en stabil och välmående stat måste man garantera demokratin, de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och ett gott styre under övergångsperioden i Afghanistan och under dess omvandlingsdecennium (2015–2024).

D.  Levnadsstandarden har höjts mycket under de 15 senaste åren efter 2001, eftersom tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård och utbildning samt ökad egenmakt för kvinnor har bidragit till att höja BNP per capita femfaldigt och medellivslängden med 15 år. Enligt Förenta staternas särskilda generalinspektör för återuppbyggnad i Afghanistan har elevnärvaron på allmänna skolor sedan talibanregimens kollaps 2001 ökat från en miljon elever, varav de flesta var pojkar, till nästan nio miljoner 2015, där kvinnliga elever uppskattningsvis utgör 39 % av det totala antalet.

E.  Den 24 juli 2017 offentliggjorde kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ett gemensamt meddelande om en EU-strategi för Afghanistan. Följande fyra prioriterade områden för EU är kritiska för att nå framsteg i Afghanistan: a) främjande av fred, stabilitet och regional säkerhet, b) förstärkning av demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna samt främjande av gott styre och kvinnors egenmakt, c) stödjande av ekonomisk och mänsklig utveckling, och d) bemötande av de utmaningar som migrationen medför.

F.  Efter krisen i samband med presidentvalet 2014 har samlingsregeringen sett hur framstegen i dess reformagenda har stagnerat, vilket har lett till en allt mer instabil politisk situation. Arbetslösheten i Afghanistan ligger på 39 %, och över 39 % av befolkningen lever i fattigdom.

G.  Utbredd korruption, inbyggd nepotism och den politiskt splittrade afghanska regeringens oförmåga att gå vidare med reformer hotar att bromsa utvecklingen och vända tidigare positiva resultat.

H.  Förenta nationernas biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama), som inrättades 2002, stöder den afghanska regeringen i dess insatser för att uppnå fred, skyddet av mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Dess mandat förnyas årligen av FN:s säkerhetsråd och har nyligen enhälligt förlängts till 2018.

I.  Även om det har gjorts vissa socioekonomiska och politiska framsteg de senaste åren, riskerar närvaron av en förnyad talibanstyrka, al-Qaida och Islamiska statens nya närvaro i Afghanistan, inklusive den nya lokala fraktionen i Afghanistan (Islamiska staten i Khorasanprovinsen), tillsammans med det stora antalet återvändande afghanska migranter, att leda till att instabiliteten utvecklas till en storskalig konflikt. Den senaste rapporten från FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama) har dokumenterat det högsta antalet dödsoffer sedan 2009, med 11 318 civila dödsoffer 2016, och från januari 2017 till september 2017 uppgick antalet dödsoffer redan till 8 019. Detta har även lett till ökad migration till Europa.

J.  Inom ramen för Förenta staternas nya strategi för Afghanistan och Sydasien kommer ytterligare 4 000 soldater att ansluta sig till den befintliga amerikanska truppen på 8 400 soldater. Den nya amerikanska strategin ställer krav på att Pakistan upphör med att ge en fristad åt och stödja terrorister och efterlyser ökat engagemang från Republiken Indien när det gäller att hjälpa till att stabilisera regionen. Antalet soldater i det Natoledda Resolute Support-uppdraget kommer att öka från nuvarande 13 000 till 16 000. Den nya amerikanska strategin kommer att utvecklas på ett sätt som främjar ett villkorsbaserat tillvägagångssätt, enligt vilket diplomatiska och ekonomiska avtal kommer att integreras inom ramen för militära insatser.

K.  Afghanistan står inför en rekordstor ökning av antalet dokumenterade och papperslösa återvändande afghanska medborgare, främst från Pakistan. Runt två miljoner papperslösa afghaner och en miljon afghaner med flyktingstatus är bosatta i Iran och återvänder nu till Afghanistan. Enligt FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter finns det mer än 1,8 miljoner internflyktingar i Afghanistan till följd av konflikten, med rekordhöga 650 000 människor som under 2016 har flytt konflikten för att söka säkerhet i andra delar av landet, vilket ger ett genomsnitt på 1 500 människor per dag. Under andra halvåret 2016 ökade antalet återvändande afghanska flyktingar från Pakistan till den högsta siffran på tio år och uppgick till 370 000, att jämföra med 55 000 under 2015.

L.  Republiken Indien är den största regionala bidragsgivaren till Afghanistan och har gett omkring 3 miljarder US-dollar i bistånd sedan den talibanska regeringen avsattes 2001. Detta stöd har bland annat gått till byggandet av fler än 200 skolor i Afghanistan, över 1 000 stipendier för afghanska studenter och möjligheten för cirka 16 000 afghaner att studera i Indien. Indien har också tillhandahållit stöd till byggandet av viktig infrastruktur, däribland 400 mil vägar i Afghanistan (framförallt motorvägen Zaranj‑Dilaram), Salma-dammen och kraftledningar samt den afghanska parlamentsbyggnaden.

M.  Det instabila läget i Afghanistan har negativa ekonomiska och säkerhetsmässiga återverkningar för Iran och den omgivande regionen som helhet. Afghanistans ekonomi är i hög grad beroende av vallmoodling, som har ökat avsevärt de senaste åren, vilket i sin tur har lett till en kraftig ökning av narkotikaanvändningen i grannlandet Iran. Talibanerna använder den olagliga narkotikahandeln för att finansiera sin verksamhet. Att begränsa denna handel och hitta ekonomiska alternativ till den skulle vara till fördel för både Iran och Afghanistan. Opium från Afghanistan är huvudkällan till heroin i EU. Det krävs samarbete med Iran och andra grannländer, såsom Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan för att ytterligare minska införandet av opiater till marknaderna i Ryssland och Europa.

N.  Ny infrastruktur är avgörande för Afghanistans framtid, för att möjliggöra en helt ny verklighet med ekonomiska och sociala möjligheter för ett av de fattigaste länderna i världen. Ett nytt nationellt program för utbyggnad av infrastrukturen kommer att locka positiva och växande regionala investeringar inom ramen för den nya Sidenvägen.

O.  Det finns rapporter som visar att Afghanistan har outnyttjade mineralfyndigheter till ett värde på mellan en och tre biljoner US-dollar. Olaglig gruvdrift är ett stort problem som hotar att vända en potentiell drivkraft i den afghanska utvecklingen till en källa till konflikt och instabilitet. Gruvdrift är talibanernas näst största inkomstkälla.

1.  Europaparlamentet erkänner att Afghanistan, trots betydande internationella ansträngningar under lång tid, fortfarande står inför en allvarlig konflikt som allvarligt hämmar den ekonomiska och sociala utvecklingen. Parlamentet påminner om att Afghanistan har slitits sönder av nästan 40 år av konflikter och krig. Parlamentet upprepar EU:s mål att främja fred, stabilitet och regional säkerhet, stärka demokratin, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, främja gott styre och kvinnors egenmakt, stödja ekonomisk och mänsklig utveckling samt möta de utmaningar som migrationen medför.

2.  Europaparlamentet påminner om att Afghanistan under de senaste 15 åren har gjort politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska och utvecklingsmässiga framsteg. BNP per capita har femdubblats och den förväntade livslängden har stigit med nästan 15 år; antalet flickor som går i skolan har ökat kraftigt jämfört med 2001 och uppgår idag till cirka 40 % av totalt 8 till 9 miljoner barn. Parlamentet understryker att inget av detta hade varit möjligt utan det afghanska folkets engagemang och det internationella samfundets insats med ekonomiska medel, kunskaper och personal på plats. Parlamentet understryker dock att framgången fortfarande är mycket bräcklig och att det finns risk för bakslag. För att nå fortsatta framsteg krävs det ytterligare reformer, stabila grannrelationer och en upprätthållen säkerhets- och stabilitetsnivå.

3.  Europaparlamentet erkänner och lovordar det internationella samfundets insatser och uppoffringar under mer än tio år för att skapa säkerhet i Afghanistan genom Operation Enduring Freedom och Isafs uppdrag i Afghanistan, under vilket nästan 3 500 manliga och kvinnliga soldater har mist livet. Parlamentet välkomnar det Nato-ledda uppdraget Resolute Support där 39 länder deltar. Det har pågått sedan den 1 januari 2015 och har mandat att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna och institutionerna med utbildning, råd och hjälp. Parlamentet berömmer de stora insatser de nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna gör trots att de varje år lider stora förluster i sin kamp mot rebeller. Parlamentet påminner om det internationella samfundets bidrag, cirka en miljard US‑dollar per år, för att upprätthålla finansieringen av de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna till 2020.

4.  Europaparlamentet välkomnar den afghanska regeringens åtagande att föra en nationell strategi som fokuserar på en politisk, social, ekonomisk och säker miljö som kommer att möjliggöra ett fredligt, säkert och hållbart Afghanistan, som nämns i slutsatserna från ministerkonferensen om Afghanistan i Bryssel den 5 oktober 2016. Parlamentet vill att premiärministerposten skrivs in i den afghanska författningen för att möjliggöra större politisk stabilitet i Afghanistan. Parlamentet uppmanar den afghanska regeringen att säkerställa en öppen valprocess under 2018. Parlamentet uppmanar Afghanistans president Ashraf Ghani att förena sina kraftfulla offentliga utfästelser om skydd för rättigheter och friheter med en snabbt och gediget genomförd lagstiftning till skydd för dem.

5.  Europaparlamentet betonar att en afghanskledd och afghanskkontollerad fredsprocess är den enda vägen framåt, där hela det civila samhället och alla parter i konflikten är fullt delaktiga. Parlamentet påminner den afghanska regeringen om att de politiska stridigheterna måste upphöra för att möjliggöra utveckling och främja fred och stabilitet. Parlamentet uppmanar EU att aktivt stödja afghanskledda insatser för att avväpna, demobilisera och återanpassa före detta rebeller.

6.  Europaparlamentet understryker Afghanistans betydelse för stabiliteten i regionen och betonar att det krävs ett säkert, stabilt och välmående Afghanistan för att nå fred och stabilitet i regionen som helhet. Parlamentet upprepar i detta sammanhang de regionala partnernas betydelse, dvs. länderna i Centralasien, Iran, Kina, Indien och Pakistan, och uppmanar dem att ha ett konstruktivt samarbete för att främja en verklig och resultatinriktad förhandlingsprocess utan förhandsvillkor. Parlamentet noterar verksamheten i den fyrpartsgrupp för samordning i Afghanistan som upprättades i december 2015 och som består av Förenta staterna, Kina, Afghanistan och Pakistan.

7.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att säkerhetsläget i Afghanistan, trots den politiska överenskommelsen efter 2014 års presidentval, har försämrats och att antalet terroristattacker har flerdubblats. Parlamentet är bestört över att talibanerna fortsätter att utvidga sitt territorium och att Islamiska staten och al-Qaida-terroristerna har stärkts. Parlamentet påpekar att enligt Förenta staternas generalinspektör för återuppbyggnad av Afghanistan dödades 6 785 och skadades ytterligare 11 777 afghanska soldater mellan januari och november 2016, samtidigt som FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan rapporterade att antal civila offer hade ökat med 3 % (3 498 döda och 7 920 skadade) under 2016 jämfört med året före. Parlamentet beklagar den försämrade säkerhetssituationen som gör det möjligt för kriminella grupper att kidnappa både Afghanistans egna medborgare och utländska medborgare, däribland humanitära arbetare och biståndsarbetare.

8.  Europaparlamentet uttrycker stark oro över att Islamiska staten i har vuxit fram som det senaste tillskottet till hoten mot säkerheten i Afghanistan. Parlamentet understryker att utöver sitt fäste i öster (Nangarhar) försöker gruppen att stärka sin närvaro i norr med hjälp av den Islamiska rörelsen i Uzbekistan. Om detta lyckas kommer man att ha skapat ett område som kan ta emot utländska krigare och militanta som drivs ut ur Irak och Syrien i takt med att IS lider militära nederlag i dessa länder.

9.  Europaparlamentet understryker betydelsen av en verklig, intern försoningsprocess. Parlamentet betonar att man måste bekämpa radikalisering, extremism och värvning till terrororganisationer och understryker att bekämpning av terrorism och finansiering av den utgör grunden för att skapa gynnsamma förutsättningar för säkerheten i Afghanistan.

10.  Europaparlamentet varnar för att bristande kapacitet hos de afghanska nationella försvars- och säkerhetsstyrkorna och de nationella polismyndigheterna fortfarande är ett av de mest kritiska problemen, som riskerar att äventyra säkerheten och återuppbyggnaden. Parlamentet välkomnar EU:s fortsatta fokus på att stärka afghanska kvinnors roll och rättigheter och konstaterar behovet av att utbilda kvinnliga poliser. Parlamentet välkomnar Republiken Indiens åtagande att bistå Afghanistan med försvarsmateriel till den afghanska militären i december 2015 och den militära utbildningen av tusentals afghanska säkerhetsanställda, vilket på ett betydande sätt har bidragit till att förbättra den militära kapaciteten, i enlighet med målet för det Nato‑ledda uppdraget Resolute Support att utbilda, informera och bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna och institutionerna, som inleddes i januari 2015. Parlamentet välkomnar Republiken Indiens och Afghanistans arbete och samarbete när det gäller infrastrukturprojekt och humanitärt bistånd.

11.  Europaparlamentet anser att kampen mot korruption inom afghanska statliga institutioner måste förbli en viktig prioritering, på grund av alla de negativa effekter som korruptionen har för kvaliteten på samhällsstyrningen i landet. Parlamentet uppmanar Afghanistans regering att öka det politiska deltagandet, öka ansvarigheten och aktivt bekämpa kulturen av korruption och nepotism. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av rättscentret för korruptionsbekämpning i juni 2016. Parlamentet noterar dessutom att Unama efterlyser fortsatt stöd och bistånd från det internationella samfundets sida för den afghanska regeringens insatser mot korruption.

12.  Europaparlamentet uppmanar Afghanistans regering och dess regionala partner, i synnerhet Iran, att bekämpa olaglig narkotikahandel och olaglig gruvdrift och att samarbeta för att undanröja denna olagliga verksamhet, som skadar stabiliteten i landet. Parlamentet påminner alla parter om att dessa är de viktigaste finansieringskällorna för terroristorganisationer i regionen. Parlamentet konstaterar att all ytterligare utvinning måste vara hållbar och till nytta för allmänheten, i enlighet med internationella normer. Parlamentet fördömer förtrycket, den illegala narkotikahandel, markrofferiet, de lagstridiga beslagen och utpressningen som krigsherrarna har gjort sig skyldiga till. Parlamentet påminner om att produktionen av och handeln med opium i Afghanistan har förödande konsekvenser för lokalbefolkningen och den övergripande säkerheten i landet.

13.  Europaparlamentet välkomnar Afghanistans medlemskap i utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet. Parlamentet uppmanar med kraft den afghanska regeringen att öka öppenheten inom gruvsektorn och införa effektiva krav för tillstånd och övervakning för att säkerställa en hållbar utvinningsindustri. Parlamentet uppmanar eftertryckligen regeringen att öka sina ansträngningar för att skydda livsnödvändiga offentliga resurser som mark och mineraler från att utnyttjas av upprorsmäns och kriminellas nätverk.

14.  Europaparlamentet står upp för det afghanska folket och kräver att alla parter som är inblandade i konflikten följer internationell humanitär rätt och respekterar samtliga medborgares rättigheter, i synnerhet när det gäller minoriteter, kvinnor och barn, som drabbas oproportionerligt hårt av situationen. Parlamentet uppmanar med kraft de afghanska myndigheterna att fullt ut genomföra handlingsplanen mellan FN och Afghanistan som undertecknades i Kabul den 30 januari 2011 om företeelsen ”Bacha bazi” och rehabilitering av barn som utsatts för sexuella övergrepp. Parlamentet fördömer attackerna mot sjukhus och hälsovårdskliniker, skolor och humanitära insatser. Parlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag de upprepade kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och det barbariska våld som talibanerna, IS och al-Quaida utsätter det afghanska folket för. Parlamentet uppmärksammar den risk som är förknippad med före detta krigsförbrytares återvändande, särskilt fallet med Gulbuddin Hekmatyar, grundare av Hezb-i-Islami, som stämplades som terrorist av Förenta staterna 2003 och som har satts i samband med den ökade närvaron av IS i Afghanistan.

15.  Europaparlamentet är bestört över det växande våldet mot kvinnor och utplånandet av kvinnors rättigheter och levnadsvillkor i de områden som kontrolleras av talibanerna i Afghanistan. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Afghanistans parlament och regering att upphäva all den lagstiftning som innehåller element av diskriminering av kvinnor, och som står i strid med de internationella fördrag som Afghanistan undertecknat. Parlamentet välkomnar den särskilda inriktningen på kvinnornas egenmakt och integreringen av jämställdhetsperspektivet i EU:s bistånd till Afghanistan, särskilt det faktum att 53 % av EU:s program har jämställdhet som ett viktigt mål. Parlamentet ställer sig helt bakom ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt andra inhemska åtgärder för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt i Afghanistan och bekämpa våld mot kvinnor.

16.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i de regionala partnerländerna, såsom länderna i Centralasien, Iran, Indien, Ryssland och Pakistan att arbeta tillsammans för att uppnå varaktig fred i Afghanistan, varaktig socioekonomisk utveckling och ökad intern stabilitet såväl som samarbete i säkerhets- och terrorismfrågor, och uppmanar till utbyte av underrättelser och samarbete för att bekämpa terrorister och extremister på båda sidor av gränsen. Parlamentet uppmanar med kraft samtliga regionala aktörer att utan förbehåll förbinda sig att föra en öppen dialog i kampen mot terrorism.

17.  Europaparlamentet upprepar att det internationella samfundet måste fortsätta sitt engagemang i Afghanistan och bidra till att bygga upp landet, utveckla ekonomin och motarbeta terrorismen. Parlamentet välkomnar de finansiella åtaganden som bekräftats av EU och dess medlemsstater vid konferensen i Bryssel. Parlamentet efterlyser i synnerhet stöd till initiativ för att ta itu med de prioriterade behoven hos internt fördrivna och återvändande flyktingar.

18.  Europaparlamentet erkänner EU:s och medlemsstaternas ansvar att respektera rätten att söka internationellt skydd och att delta i UNHCR:s program för vidarebosättning. Parlamentet understryker att rätten och möjligheten att söka skydd på säker och laglig väg är avgörande för att förhindra dödsfall bland de asylsökande.

19.  Europaparlamentet noterar ingåendet av det informella återtagandeavtalet Joint Way Forward mellan EU och Afghanistan. Parlamentet beklagar bristen på parlamentarisk översyn och demokratisk kontroll vid ingåendet av detta avtal. Regeringarna i regionen uppmanas att avstå från att återsända afghaner. Parlamentet understryker att detta är en direkt kränkning av internationell humanitär rätt och att det växande antalet flyktingar som behandlas på detta sätt endast tjänar terroristgrupper och skapar mer instabilitet i regionen. Parlamentet betonar att återsändanden till Afghanistan sätter de återvändandes liv i allvarlig fara, i synnerhet ensamstående personer som inte har ett nätverk av familj eller vänner i Afghanistan, som har små möjligheter att överleva. Parlamentet understryker att EU:s bistånd och samarbete måste utformas för att åstadkomma utveckling och tillväxt i tredjeländer och för att minska och på sikt utrota fattigdomen, och inte uppmuntra tredjeländer att samarbeta om återtagande av irreguljära migranter, att med tvångsmedel avskräcka människor från att flytta, eller att stoppa flödena till Europa (Europaparlamentets resolution Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar).

20.  Europaparlamentet noterar beslutet från ICC:s åklagare att inleda en utredning av eventuella brott mot mänskligheten begångna i Afghanistan sedan 2003.

21.  Europaparlamentet uppmanar de afghanska myndigheterna att omvandla alla dödsdomar och på nytt införa ett moratorium för avrättningar i syfte att uppnå ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet uppmanar med kraft Afghanistans regering att fullt ut genomföra sin nationella plan för avskaffande av tortyr och beklagar djupt det rapporterade bruket av tortyr och misshandel av konfliktrelaterade fångar, som alla parter ska ha gjort sig skyldiga till.

22.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den enorma ökningen av antalet internflyktingar under 2016, med mer än 600 000 nya flyktingar, vilket riskerar att leda till en enorm humanitär kris. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att hjälpa dessa utsatta afghaner, och uppmanar den afghanska regeringen att bistå med att återintegrera dem i det afghanska samhället. Parlamentet understryker att det finns uppskattningar från afghanska myndigheter, FN-organ och andra humanitära organisationer som anger att 9,3 miljoner människor kommer att ha behövt humanitärt stöd innan slutet av 2017.

23.  Europaparlamentet välkomnar samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och Afghanistan, som trädde i kraft provisoriskt den 1 december 2017 och som utgör den första rättsligt bindande ramen för förbindelserna mellan de båda parterna. Parlamentet uppmuntrar vidare EU:s medlemsstater att skyndsamt ratificera avtalet så att det kan träda i kraft fullt ut.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Afghanistans regering och parlament.