Procedure : 2017/3001(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0685/2017

Indgivne tekster :

RC-B8-0685/2017

Forhandlinger :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0496

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 281kWORD 52k
13.12.2017
PE614.308v01-00}
PE614.310v01-00}
PE614.311v01-00}
PE614.313v01-00}
PE614.316v01-00} RC1
 
B8-0685/2017}
B8-0687/2017}
B8-0688/2017}
B8-0690/2017}
B8-0693/2017} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

ECR (B8‑0685/2017)

Verts/ALE (B8‑0687/2017)

S&D (B8‑0688/2017)

ALDE (B8‑0690/2017)

EPP (B8‑0693/2017)


om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Elmar Brok for EPP-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen
Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen
Barbara Kappel

Europa-Parlamentets beslutning om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Vietnam,

–  der henviser til den 7. menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam af 1. december 2017,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, der blev undertegnet den 27. juni 2012,

–  der henviser til EU's retningslinjer fra 2008 vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Vietnam tiltrådte i 1982,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning af 26. februar 2016 i sag 1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en forudgående konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU anser Vietnam for at være en vigtig partner i Asien; der henviser til, at 2015 markerede 25-års jubilæet for forbindelserne mellem EU og Vietnam; der henviser til, at omfanget af disse forbindelser hurtigt har udvidet sig fra handel og bistand til et mere alsidigt partnerskab;

B.  der henviser til, at den 22-årige videograf og blogger, Nguyen Van Hoa, blev meldt savnet af sin familie den 11. januar 2017, og at det senere blev opdaget, at han havde været tilbageholdt af politiet uden en officiel arrestordre;

C.  der henviser til, at Nguyen Van Hoa oprindeligt blev anholdt i henhold til artikel 258 i den vietnamesiske straffelov og anklaget for at have misbrugt demokratiske frihedsrettigheder til at krænke statens interesser; der henviser til, at disse anklager i april 2017 blev udvidet til en overtrædelse af artikel 88; der henviser til, at artikel 88 i straffeloven i vid udstrækning er blevet anvendt mod menneskerettighedsforkæmpere, der har sat fokus på misbrug i Vietnam;

D.  der henviser til, at Nguyen Van Hoa den 27. november 2017 blev idømt syv års fængsel for at have formidlet onlineoplysninger, herunder videoer, om miljøkatastrofen i Ha Tinh-provinsen, der fandt sted i april 2016, hvor Formosa Ha Thinh, en taiwansk stålvirksomhed, forårsagede en ulovlig udledning af giftigt industriaffald i havet, hvilket har haft ødelæggende virkninger for miljøet langs den 200 km lange kystlinje, har slået livet i havet ihjel og har gjort folk syge;

E.  der henviser til, at denne katastrofe affødte udbredt forargelse blandt den vietnamesiske befolkning, en omfattende mobilisering på de sociale medier og massive fredelige demonstrationer i alle store byer i Vietnam; der henviser til, at anholdelsen af Nguyen Van Hoa var én i en række af anholdelser, som de vietnamesiske myndigheder foretog i dagene op til Tet-ferien;

F.  der henviser til, at Folkedomstolen i Ha Tinh-provinsen fandt Hoa Nguyen Van skyldig i at udarbejde propaganda mod staten i henhold til straffelovens artikel 88 efter to en halv times domsforhandlinger; der henviser til, at Nguyen Van Hoa blev nægtet adgang til en advokat til at repræsentere sig under retsmødet;

G.  der henviser til, at en vietnamesisk domstol den 30. november 2017 stadfæstede en tiårig dom, som en anden blogger, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, var blevet idømt for antistatslig propaganda, efter at hun havde skrevet kritiske indlæg om miljøforringelse, politik og dødsfald under politiets varetægt;

H.  der henviser til, at FN's Menneskerettighedskontor og dets særlige procedurer og mekanismer gentagne gange har fordømt straffelovens artikel 88 sammen med flere andre bestemmelser, som er i strid med den internationale menneskerettighedslovgivning;

I.  der henviser til, at de fleste medieforetagender er ejet og kontrolleret af staten; der henviser til, at pressefriheden er yderst begrænset; der henviser til, at Vietnam er placeret på plads 175 ud af 180 lande i Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2017; der henviser til, at myndighederne som reaktion på den udbredte forargelse blandt den vietnamesiske befolkning efter katastrofen i Ha Tinh-provinsen midlertidigt blokerede adgangen til de sociale netværk, undertrykte demonstrationer med vold og anholdt demonstranter;

J.  der henviser til, at Vietnam i april 2016 vedtog en lov om adgang til information, en ændret presselov, der begrænser ytringsfriheden og forstærker censuren, samt bestemmelser om forbud mod demonstrationer uden for retsbygninger under retssager;

K.  der henviser til, at religions- og trosfriheden undertrykkes i Vietnam, og at den katolske kirke og ikke-anerkendte religioner såsom Vietnams Forenede Buddhistiske Trossamfund, adskillige protestantiske kirker og andre, herunder den etno-religiøse Montagnard-minoritet, fortsat lider under hårdhændet religiøst motiveret forfølgelse;

L.  der henviser til, at ytrings-, forenings-, forsamlings-, religions- og trosfriheden og adgangen til oplysninger blev drøftet under den 7. menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam; der henviser til, at EU fremhævede forværringen af de borgerlige og politiske rettigheder i Vietnam; der henviser til, at Vietnam blev opfordret til at udstede stående invitationer til FN's særlige procedurer;

1.  fordømmer, at Nguyen Van Hoa er blevet idømt syv års fængsel; understreger, at Nguyen Van Hoa har udøvet sin ret til ytringsfrihed; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at løslade Nguyen Van Hoa øjeblikkeligt og betingelsesløst;

2.  udtrykker sin bekymring over stigningen i antallet af anholdelser af, fængslinger af og domfældelser over vietnamesiske borgere på grund af deres meningstilkendegivelser;

3.  udtrykker sin bekymring over myndighedernes stadigt mere restriktive tilgang til ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder; fordømmer i denne forbindelse brugen af fysisk og psykisk chikane, udenretslig husarrest, pres på advokater, arbejdsgivere, udlejere og aktivisters familiemedlemmer samt indgribende overvågning; udtrykker endvidere bekymring over restriktionerne på arbejdskraftens frie bevægelighed for at forhindre bloggere og aktivister i at deltage i offentlige arrangementer såsom drøftelser om menneskerettighederne og overværelser af retssager mod medaktivister;

4.  opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at løslade alle statsborgere, der er tilbageholdt for fredeligt at have udøvet deres ytringsfrihed;

5.  opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at ophæve alle restriktioner på og al chikane mod menneskerettighedsforkæmpere og til under alle omstændigheder at sikre, at de er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter på menneskerettighedsområdet uden frygt for repressalier og uden nogen restriktioner, herunder juridisk chikane;

6.  udtrykker alvorlig bekymring over den omfattende anvendelse af nationale sikkerhedsbestemmelser i Vietnams straffelov;

7.  fordømmer Vietnams anvendelse af dødsstraf for visse krænkelser af den nationale sikkerhed, således som det er foreskrevet i landets ændrede straffelov, og den omstændighed, at det fortsætter med at uddele dødsdomme; gentager EU's stærke modstand mod dødsstraf, uanset forbrydelsens art og under alle omstændigheder; gentager sin opfordring til de vietnamesiske myndigheder om at indføre et moratorium for dødsstraf som et første skridt hen imod afskaffelse af dødsstraf for alle forbrydelser;

8.  opfordrer indtrængende den vietnamesiske regering til at ændre visse artikler i straffeloven, herunder artikel 88 om propaganda og artikel 79 om aktiviteter, som sigter mod at vælte administrationen, der er blevet fordømt af OHCHR som værende i strid med den internationale menneskerettighedslovgivning, og til at sikre, at nationale sikkerhedshensyn ikke benyttes som et påskud til at undertrykke menneskerettighederne, herunder ytringsfriheden og religions- og trosfriheden; udtrykker sin bekymring over den nye lov om foreninger og loven om tro og religion, som er uforenelige med internationale normer;

9.  opfordrer Vietnam til at udstede en stående invitation til FN's særlige procedurer, navnlig den særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til menings- og ytringsfrihed og FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, og til at give dem fri og uhindret adgang til alle de parter, som de ønsker at konsultere;

10.  glæder sig over Vietnams ratificering af FN's konvention mod tortur og opfordrer indtrængende landet til at deltage i den på en meningsfuld måde, bl.a. ved at fremsætte regelmæssige og detaljerede bemærkninger i henhold til dens bestemmelser; insisterer på, at ingen erklæringer, der er afgivet under tortur eller anden mishandling, kan anvendes som bevis til at straffe personer, der er anklaget for propaganda eller andre politisk motiverede anklager;

11.  glæder sig over det styrkede partnerskab og menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam og minder om betydningen af dialogen som et vigtigt instrument, der bør anvendes på en effektiv måde til at hjælpe og tilskynde Vietnam til at gennemføre de nødvendige reformer;

12.  glæder sig over, at EU rejste spørgsmålene om ytringsfrihed og foreningsfrihed og det stigende antal fængslinger, anholdelser og domfældelser under den 7. menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at overvåge fremskridtene under dialogen gennem indførelse af benchmarks og overvågningsmekanismer; opfordrer Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant til at rejse spørgsmålet om ytringsfrihed i deres regelmæssige dialog med Vietnam, herunder på det næste asiatisk-europæiske topmøde (ASEM) i Bruxelles i 2018;

13.  opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at håndtere miljøkatastrofen i Ha Tinh-provinsen, som har forårsaget omfattende fiskedød i regionen og påvirket livet for tusindvis af mennesker, gennem lovgivningsmæssige foranstaltninger, der tager sigte på at genoprette og rehabilitere den lokale økonomi;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, generalsekretæren for Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN) og Vietnams regering og Nationalforsamling.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik