Menettely : 2017/3001(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0685/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0685/2017

Keskustelut :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0496

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 281kWORD 52k
13.12.2017
PE614.308v01-00}
PE614.310v01-00}
PE614.311v01-00}
PE614.313v01-00}
PE614.316v01-00} RC1
 
B8-0685/2017}
B8-0687/2017}
B8-0688/2017}
B8-0690/2017}
B8-0693/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8‑0685/2017)

Verts/ALE (B8‑0687/2017)

S&D (B8‑0688/2017)

ALDE (B8‑0690/2017)

PPE (B8‑0693/2017)


sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (2017/3001(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta
Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta
Barbara Kappel

Euroopan parlamentin päätöslauselma sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta (2017/3001(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Vietnamista,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2017 pidetyn EU:n ja Vietnamin seitsemännen ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2012 allekirjoitetun EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 2008 hyväksytyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, johon Vietnam liittyi vuonna 1982,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2016 annetun Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen asiassa 1409/2014/MHZ, joka koskee komission tekemättä jättämää ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia ennen EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen tekemistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU pitää Vietnamia tärkeänä kumppanina Aasiassa; toteaa, että vuosi 2015 oli EU:n ja Vietnamin suhteiden 25. vuosi; ottaa huomioon, että nämä suhteet ovat laajentuneet nopeasti kaupasta ja kehitysavusta kokonaisvaltaisempaan kumppanuuteen;

B.  ottaa huomioon, että 11. tammikuuta 2017 22-vuotiaan videokuvaajan ja bloggaajan Nguyen Van Hoan perhe ilmoitti hänet kadonneeksi ja että myöhemmin saatiin tietää, että poliisi oli pidättänyt hänet ilman virallista pidätysmääräystä;

C.  ottaa huomioon, että Nguyen Van Hoa pidätettiin alun perin Vietnamin rikoslain 258 artiklan nojalla ja häntä syytettiin ”demokraattisten vapauksien väärinkäyttämisestä valtion etujen loukkaamiseen”; ottaa huomioon, että huhtikuussa 2017 nämä syytteet päivitettiin 88 artiklan rikkomiseksi; ottaa huomioon, että rikoslain 88 artiklaa on käytetty laajasti sellaisia ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, jotka ovat tuoneet esille väärinkäytöksiä Vietnamissa;

D.  ottaa huomioon, että 27. marraskuuta 2017 Nguyen Van Hoa tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen informaation, kuten videoiden, levittämisestä internetissä Ha Tinhin provinssissa huhtikuussa 2016 sattuneesta ympäristökatastrofista, kun taiwanilainen teräsyhtiö Formosa Ha Thinh aiheutti myrkyllisen teollisuusjätteen päästön valtamereen; toteaa, että tällä myrkkypäästöllä oli tuhoisia ympäristövaikutuksia 200 kilometrin mittaisella rannikkokaistalla, jossa meren elämää kuoli ja ihmisiä sairastui;

E.  ottaa huomioon, että katastrofi aiheutti laajaa suuttumusta Vietnamin väestön keskuudessa, valtavan liikehdinnän sosiaalisessa verkostossa ja suuria rauhanomaisia mielenosoituksia Vietnamin kaikissa suurissa kaupungeissa; ottaa huomioon, että Nguyen Van Hoan pidättäminen oli vain yksi monista Vietnamin viranomaisten suorittamista pidätyksistä vietnamilaisen uudenvuoden juhlan (Tết) alla;

F.  ottaa huomioon, että Ha Tinhin provinssin kansantuomioistuin totesi kaksi ja puoli tuntia kestäneessä oikeudenkäynnissä Nguyen Van Hoan syyllistyneen rikoslain 88 artiklassa mainitun valtionvastaisen propagandan tuottamiseen; ottaa huomioon, että Nguyen Van Hoalle ei annettu mahdollisuutta käyttää kuulemisessa edustajanaan asianajajaa;

G.  ottaa huomioon, että 30. marraskuuta 2017 vietnamilainen tuomioistuin vahvisti toisen bloggaajan Nguyen Ngoc Nhu Quynhin 10-vuotisen tuomion valtionvastaisesta propagandasta tämän kirjoitettua arvostelevia kirjoituksia ympäristön tilan heikentymisestä, politiikasta ja kuolemista poliisin säilössä;

H.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeustoimisto ja sen erityismenettelyt ja mekanismit ovat toistuvasti tuominneet rikoslain 88 artiklan sekä useat rikoslain muut säännökset kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön vastaisina;

I.  ottaa huomioon, että valtio omistaa useimmat tiedotusvälineet ja valvoo niitä; ottaa huomioon, että lehdistönvapautta rajoitetaan ankarasti; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2017 World Press Freedom Index ‑lehdistönvapausindeksissä Vietnam oli sijalla 175 yhteensä 180 maasta; ottaa huomioon, että Ha Tinhin provinssin katastrofin jälkeen Vietnamin väestön keskuudessa laajalle levinneeseen suuttumukseen viranomaiset vastasivat sulkemalla hetkellisesti sosiaaliset verkostot, tukahduttamalla mielenosoituksia väkivaltaisesti ja pidättämällä mielenosoittajia;

J.  ottaa huomioon, että huhtikuussa 2016 Vietnam sääti tiedonsaantia koskevan lain ja muutetun lehdistölain, joilla rajoitetaan sananvapautta ja tehostetaan sensuuria; ottaa huomioon, että myös mielenosoitusten järjestämistä tuomioistuinten ulkopuolella oikeuskäsittelyjen aikana kieltäviä säännöksiä hyväksyttiin;

K.  toteaa, että uskonnon- ja vakaumuksenvapautta tukahdutetaan Vietnamissa ja että katolinen kirkko ja ilman virallista tunnustusta olevat uskontokunnat, kuten United Buddhist Church of Vietnam, useat protestanttiset seurakunnat ja muut, kuten etnis-uskonnollinen Montagnard-vähemmistö, joutuvat edelleen kärsimään vakavasta uskonnollisesta vainosta;

L.  ottaa huomioon, että EU:n ja Vietnamin seitsemännessä ihmisoikeusvuoropuhelussa keskusteltiin sanan-, yhdistymisen-, kokoontumisen-, uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta sekä informaation saannin vapaudesta; ottaa huomioon, että EU korosti kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien heikentymistä Vietnamissa ja kehotti Vietnamia esittämään pysyviä kutsuja YK:n erityismenettelyille;

1.  tuomitsee Nguyen Van Hoan tuomitsemisen seitsemäksi vuodeksi vankeuteen; painottaa, että Nguyen Van Hoa oli harjoittanut oikeuttaan sanavapauteen; kehottaa Vietnamin viranomaisia vapauttamaan Nguyen Van Hoan välittömästi ja ilman ehtoja;

2.  on huolissaan siitä, että yhä lukuisampia Vietnamin kansalaisia on vangittu, pidätetty ja tuomittu heidän esittämiensä mielipiteiden takia;

3.  on huolissaan viranomaisten yhä rajoittavammasta lähestymistavasta sanavapauteen ja muihin vapauksiin; tuomitsee tässä yhteydessä viranomaisten käyttämän fyysisen ja henkisen häirinnän, ilman tuomioistuinten päätöstä määrätyt kotiarestit, aktivistien asianajajien, työnantajien, vuokranantajien ja perheenjäsenten painostamisen sekä urkinnan; on myös huolissaan liikkumisen vapauden rajoittamisesta, jonka tarkoituksena on estää bloggaajia ja aktivisteja osallistumasta julkisiin tapahtumiin, kuten ihmisoikeuskeskusteluihin, ja olemasta läsnä muiden aktivistien oikeudenkäynneissä;

4.  kehottaa Vietnamin viranomaisia vapauttamaan kaikki kansalaiset, jotka ovat pidätettyinä siksi, että ovat harjoittaneet sananvapauttaan;

5.  kehottaa Vietnamin viranomaisia poistamaan kaikki ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetut rajoitukset ja lopettamaan kaikenlaisen heihin kohdistuvan häirinnän sekä turvaamaan kaikissa olosuhteissa, että he voivat toteuttaa lainmukaista ihmisoikeustoimintaansa ilman pelkoa vastatoimista ja vapaina kaikista rajoituksista, kuten oikeudellisesta häirinnästä;

6.  ilmaisee vakavan huolestumisensa siitä, että Vietnamin rikoslain kansallista turvallisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan laajasti;

7.  tuomitsee kuolemanrangaistuksen käytön Vietnamissa tietyistä kansallista turvallisuutta koskevista rikoksista, jotka on kuvattu muutetussa rikoslaissa, ja sen, että maassa yhä langetetaan kuolemantuomioita; korostaa, että EU vastustaa voimakkaasti kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa poikkeuksetta; toistaa Vietnamin viranomaisille esittämänsä kehotuksen kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon soveltamisen keskeyttämisestä ensimmäisenä askeleena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista kaikkien rikosten osalta;

8.  kehottaa Vietnamin hallitusta muuttamaan rikoslain tiettyjä artikloita, kuten propagandaa koskevaa 88 artiklaa ja hallinnon kumoamistoimintaa koskevaa 79 artiklaa, jotka YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on todennut kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön vastaisiksi, ja varmistamaan, että kansallisia turvallisuusnäkökohtia ei käytetä tekosyynä ihmisoikeuksien tukahduttamiseen, mukaan lukien sananvapaus ja uskonnon- ja vakaumuksenvapaus; on huolissaan uudesta yhdistyslaista ja vakaumusta ja uskontoa koskevasta laista, jotka eivät ole kansainvälisten normien mukaisia;

9.  kehottaa Vietnamia esittämään pysyvän kutsun YK:n eritysmenettelyille, erityisesti mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelusta vastaavalle YK:n erityisraportoijalle ja ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, ja antamaan heille vapaan ja esteettömän pääsyn kaikkien niiden osapuolten luo, joita he haluavat kuulla;

10.  pitää myönteisenä, että Vietnam on ratifioinut YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen, ja kehottaa Vietnamia soveltamaan sitä merkityksellisellä tavalla, myös antamalla sen määräysten mukaisesti säännöllisiä ja yksityiskohtaisia raportteja; korostaa, että mikään kidutuksen tai muun huonon kohtelun avulla saatu lausunto ei ole luotettava peruste yksityishenkilöiden tuomitsemiseksi propagandan käytöstä tai muusta poliittisesti perustelluista syystä;

11.  pitää myönteisenä EU:n ja Vietnamin vahvistunutta kumppanuutta ja ihmisoikeusvuoropuhelua ja muistuttaa vuoropuhelun merkityksestä keskeisenä välineenä, jota on käytettävä tehokkaalla tavalla niin, että Vietnamia voidaan seurata ja kannustaa panemaan täytäntöön tarvittavat uudistukset;

12.  pitää myönteisenä, että EU otti EU:n ja Vietnamin välisessä seitsemännessä ihmisoikeusvuoropuhelussa esiin sanan- ja yhdistymisvapauteen liittyvät ongelmat sekä vangitsemisten, pidätysten ja tuomioiden lukumäärän lisääntymisen; kehottaa komissiota seuraamaan vuoropuheluun liittyvää edistystä ottamalla käyttöön vertailuarvoja ja seurantamekanismeja; kehottaa komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan jatkossakin esiin sanavapauskysymyksen säännöllisessä vuoropuhelussa Vietnamin kanssa, myös Brysselissä 2018 pidettävässä seuraavassa Aasia–Eurooppa-huippukokouksessa (Asem);

13.  kehottaa Vietnamin viranomaisia käsittelemään Ha Tinhin provinssin ympäristökatastrofia, joka aiheutti kalojen massakuoleman alueella ja vaikutti tuhansien ihmisen elämään, ja käyttämään tässä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään pelastamaan ja saattamaan ennalleen paikallinen talous;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) pääsihteerille sekä Vietnamin hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö