Procedūra : 2017/3001(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0685/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0685/2017

Debates :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0496

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 500kWORD 53k
13.12.2017
PE614.308v01-00}
PE614.310v01-00}
PE614.311v01-00}
PE614.313v01-00}
PE614.316v01-00} RC1
 
B8-0685/2017}
B8-0687/2017}
B8-0688/2017}
B8-0690/2017}
B8-0693/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ECR (B8-0685/2017)

Verts/ALE (B8-0687/2017)

S&D (B8-0688/2017)

ALDE (B8-0690/2017)

PPE (B8-0693/2017)


par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu (2017/3001(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Elmar Brok PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā
Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši Nguyen Van Hoa lietu (2017/3001(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Vjetnamu,

–  ņemot vērā 2017. gada 1. decembra 7. ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu,

–  ņemot vērā 2012. gada 27. jūnijā parakstīto ES un Vjetnamas Partnerības un sadarbības nolīgumu,

–  ņemot vērā 2008. gada ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram Vjetnama pievienojās 1982. gadā,

–  ņemot vērā Eiropas ombuda 2016. gada 26. februāra lēmumu lietā 1409/2014/MHZ par to, ka Eiropas Komisija nav veikusi ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes uz cilvēktiesībām iepriekšēju novērtējumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā ES uzskata Vjetnamu par svarīgu partneri Āzijā; tā kā 2015. gads iezīmēja ES un Vjetnamas attiecību 25. gadadienu; tā kā šīs attiecības ir strauji paplašinājušās, no tirdzniecības un atbalsta pāraugot visaptverošākā partnerībā;

B.  tā kā 2017. gada 11. janvārī ģimene ziņoja par 22 gadus vecā videoreportiera un blogera Nguyen Van Hoa pazušanu, bet vēlāk atklājās, ka policija viņu ir aizturējusi bez oficiāla tiesas lēmuma;

C.  tā kā Nguyen Van Hoa sākotnēji tika apcietināts saskaņā ar Vjetnamas krimināllikuma 258. pantu un apsūdzēts par “demokrātisko brīvību ļaunprātīgu izmantošanu, lai kaitētu valsts interesēm”; tā kā 2017. gada aprīlī apsūdzība tika pastiprināta, apsūdzot viņu par 88. panta pārkāpšanu; tā kā Krimināllikuma 88. pants tiek plaši izmantots pret cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri norādījuši uz pārkāpumiem Vjetnamā;

D.  tā kā 2017. gada 27. novembrī Nguyen Van Hoa tika piespriests septiņu gadu cietumsods par to, ka viņš tiešsaistē izplatījis informāciju, tostarp videomateriālus, par 2016. gada aprīlī notikušo vides katastrofu Ha Tinh provincē, kad Taivānas tērauda ražošanas uzņēmums Formosa Ha Thinh nelegāli izgāza okeānā toksiskus rūpnieciskos atkritumus, kas postoši ietekmēja piekrastes vidi 200 km garumā, iznīcinot jūras faunu un radot cilvēku saslimšanas;

E.  tā kā šī katastrofa izraisīja lielu Vjetnamas iedzīvotāju sašutumu, aktīvu darbību sociālajos tīklos un masu demonstrācijās visās Vjetnamas lielākajās pilsētās; tā kā Nguyen Van Hoa arests bijis viens no vairākiem arestiem, ko Vjetnamas iestādes veica pirms Tet brīvdienām;

F.  tā kā Ha Tinh provinces tautas tiesa divarpus stundu procesā nolēma, ka Nguyen Van Hoa ir vainojams pretvalstiskā propagandā saskaņā ar Krimināllikuma 88. pantu; tā kā Nguyen Van Hoa netika dotas tiesības uz advokāta palīdzību pārstāvībai tiesas sēdē;

G.  tā kā 2017. gada 30. novembrī Vjetnamas tiesa apstiprināja citai blogerei Nguyen Ngoc Nhu Quynh piespriesto 10 gadu cietumsodu par pretvalstisku propagandu pēc tam, kad viņa rakstīja kritiskas publikācijas par kaitējumiem videi, politiku un nāves gadījumiem policijas apcietinājumā;

H.  tā kā ANO Cilvēktiesību birojs un tā īpašās procedūras un mehānismi ir vairākkārt nosodījuši Krimināllikuma 88. pantu un vairākus citus noteikumus, jo tie ir pretrunā starptautiskajiem tiesību aktiem cilvēktiesību jomā;

I.  tā kā lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder valstij un ir tās kontrolē; tā kā preses brīvība ir stingri ierobežota; tā kā Vjetnama ierindojas 175. vietā no 180 valstīm organizācijas „Reportieri bez robežām” 2017. gada preses brīvības indeksā; tā kā uz Vjetnamas iedzīvotāju plašo sašutumu pēc katastrofas Ha Tinh provincē iestādes reaģēja, nekavējoši bloķējot piekļuvi sociālajiem tīkliem, vardarbīgi apspiežot demonstrācijas un arestējot demonstrantus;

J.  tā kā 2016. gada aprīlī Vjetnamā pieņēma Likumu par piekļuvi informācijai un grozīja Likumu par presi, ierobežojot vārda brīvību un pastiprinot cenzūru, un ir pieņemti arī noteikumi, ar ko aizliedz demonstrācijas pie tiesu iestādēm tiesas prāvu laikā;

K.  tā kā Vjetnamā tiek apspiesta reliģijas un ticības brīvība un katoļu baznīca un neatzītās reliģiskās kopienas, piemēram, Vjetnamas apvienotā budistu baznīca, vairākas protestantu baznīcas un citas kopienas, tostarp centrālajā kalnienē dzīvojošās minoritātes, joprojām tiek nesaudzīgi vajātas reliģijas dēļ;

L.  tā kā 7. ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogā tika apspriesti jautājumi par vārda, biedrošanās, pulcēšanās, reliģijas un ticības brīvību un piekļuvi informācijai; tā kā ES uzsvēra pilsoņu un politisko tiesību stāvokļa pasliktināšanos Vjetnamā; tā kā ES mudināja Vjetnamu izsniegt pastāvīgus uzaicinājumus ANO īpašajām procedūrām,

1.  nosoda Nguyen Van Hoa notiesāšanu, piespriežot viņam septiņu gadu cietumsodu; uzsver, ka Nguyen Van Hoa izmantoja savas tiesības uz vārda brīvību; mudina Vjetnamas iestādes nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem atbrīvot Nguyen Van Hoa;

2.  pauž bažas, ka arvien vairāk Vjetnamas iedzīvotāju tiek aizturēti, apcietināti un notiesāti par sava viedokļa paušanu;

3.  pauž bažas, ka iestādes īsteno arvien ierobežojošāku pieeju attiecībā uz vārda brīvību un citām brīvībām; šajā sakarībā nosoda to, ka iestādes izmanto aktīvistu fizisku un psiholoģisku vajāšanu, ārpustiesas mājas arestu, spiedienu uz advokātiem, darba devējiem, namīpašniekiem un ģimenes locekļiem, kā arī aktīvu uzraudzību; turklāt pauž bažas par pārvietošanās brīvības ierobežojumiem, lai novērstu blogeru un aktīvistu piedalīšanos sabiedriskos pasākumos, piemēram, diskusijās par cilvēktiesībām, un citu aktīvistu tiesās;

4.  aicina Vjetnamas iestādes atbrīvot visus iedzīvotājus, kuri aizturēti par tiesību uz vārda brīvību izmantošanu;

5.  aicina Vjetnamas iestādes izbeigt jebkādu cilvēktiesību aizstāvju ierobežošanu un viņu vajāšanu, kā arī visos gadījumos garantēt, ka viņi spēj īstenot savas likumīgās darbības cilvēktiesību jomā, nebaidoties no represijām un bez jebkādiem ierobežojumiem, tostarp tiesas vajāšanas;

6.  pauž nopietnas bažas par to, ka Vjetnamas krimināllikumā plaši tiek piemēroti noteikumi saistībā ar valsts drošību;

7.  nosoda to, ka Vjetnama piemēro nāvessodu saistībā ar dažiem pantiem valsts drošības jomā, kā noteikts tās grozītajā valsts Krimināllikumā, un to, ka nāvessodu piespriešana turpinās; atkārtoti apliecina ES stingro nostāju pret nāvessodu visos gadījumos un bez izņēmuma; atkārtoti aicina Vjetnamas iestādes noteikt nāvessoda moratoriju kā pirmo soli ceļā uz šī soda mēra atcelšanu par visiem noziegumiem;

8.  mudina Vjetnamas valdību grozīt noteiktus Krimināllikuma pantus, tostarp 88. pantu par propagandu un 79. pantu par darbībām, kuru mērķis ir gāzt administrāciju, un ko OHCHR ir raksturojusi kā starptautisko cilvēktiesību aktu pārkāpumu, kā arī nodrošināt, lai rūpes par valsts drošību netiktu izmantotas par ieganstu cilvēktiesību, tostarp vārda brīvības un reliģijas un ticības brīvības apspiešanai; pauž bažas par jauno likumu par apvienībām un likumu par ticību un reliģiju, kas nav savienojami ar starptautiskām tiesību normām;

9.  mudina Vjetnamas valdību izsniegt pastāvīgu uzaicinājumu ANO īpašajām procedūrām, it sevišķi īpašajam referentam jautājumos par uzskatu un vārda brīvības tiesību veicināšanu un aizsardzību un īpašajam referentam cilvēktiesību aizstāvju jautājumos, un piešķirt viņiem brīvu un netraucētu piekļuvi visām personām, ar kurām tie vēlas apspriesties;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ratificējusi ANO Konvenciju pret spīdzināšanu, un mudina īstenot Konvenciju pilnvērtīgi, tostarp nodrošinot regulāru un detalizētu informāciju saskaņā ar tās noteikumiem; uzstāj, ka ar spīdzināšanu vai citādu sliktu apiešanos iegūta atzīšanās nedrīkst tikt izmantota kā pierādījums, lai notiesātu personas, kas apsūdzētas par propagandu vai citām politiski motivētām apsūdzībām;

11.  atzinīgi vērtē nostiprinātās partnerattiecības un cilvēktiesību dialogu starp ES un Vjetnamu un atgādina, cik svarīgs ir dialogs kā būtisks un efektīvi izmantojams instruments, lai pavadītu un iedrošinātu Vjetnamu nepieciešamo reformu īstenošanā;

12.  atzinīgi vērtē to, ka 7. ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogā ES rosinājusi jautājumus par vārda un biedrošanās brīvību un arvien biežākajiem aizturēšanas, apcietināšanas un notiesāšanas gadījumiem; stingri mudina Komisiju dialoga ietvaros uzraudzīt progresu šajā jomā, ieviešot kritērijus un uzraudzības mehānismus; mudina Komisiju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos turpināt diskutēt par vārda brīvību regulārā dialogā ar Vjetnamu, tostarp nākamajā Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) samitā 2018. gadā Briselē;

13.  aicina Vjetnamas iestādes veikt likumdošanas pasākumus, kuru mērķis ir atjaunot un rehabilitēt vietējo ekonomiku, un tā risināt vides katastrofu Ha Tinh provincē, kas izraisīja zivju masveida bojāeju šajā reģionā un ietekmēja tūkstošiem cilvēku dzīvi;

14.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) ģenerālsekretāram un Vjetnamas valdībai un Valsts asamblejai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika