Förfarande : 2017/3001(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0685/2017

Ingivna texter :

RC-B8-0685/2017

Debatter :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0496

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 350kWORD 52k
13.12.2017
PE614.308v01-00}
PE614.310v01-00}
PE614.311v01-00}
PE614.313v01-00}
PE614.316v01-00} RC1
 
B8-0685/2017}
B8-0687/2017}
B8-0688/2017}
B8-0690/2017}
B8-0693/2017} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8‑0685/2017)

Verts/ALE (B8‑0687/2017)

S&D (B8‑0688/2017)

ALDE (B8‑0690/2017)

PPE (B8‑0693/2017)


om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Elmar Brok för PPE-gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill för S&D-gruppen
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Urszula Krupa, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Monica Macovei, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen
Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Sven Giegold, Michel Reimon, Michèle Rivasi, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen
Barbara Kappel

Europaparlamentets resolution om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vietnam,

–  med beaktande av den sjunde människorättsdialogen mellan EU och Vietnam den 1 december 2017,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, som undertecknades den 27 juni 2012,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2008,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam anslöt sig till 1982,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU betraktar Vietnam som en viktig partner i Asien. 2015 firades 25-årsminnet av förbindelserna mellan EU och Vietnam. Omfattningen av dessa förbindelser har snabbt utvidgats från handel och bistånd till ett mer omfattande partnerskap.

B.  Den 22-årige filmaren och bloggaren Nguyen Van Hoa anmäldes saknad av sin familj den 11 januari 2017. Det framkom senare att han fängslats av polisen utan något officiellt beslut.

C.  Nguyen Van Hoa arresterades först med hänvisning till artikel 258 i Vietnams strafflag och åtalades för ”missbruk av demokratiska friheter i syfte att inkräkta på statens intressen”. I april 2017 utökades åtalspunkterna med en överträdelse av artikel 88. Artikel 88 i strafflagen har i stor utsträckning använts mot människorättsförsvarare som har belyst maktmissbruk i Vietnam.

D.  Den 27 november 2017 dömdes Nguyen Van Hoa till sju års fängelse för att ha spridit information på internet, bland annat videor, om miljökatastrofen i provinsen Ha Tinh i april 2016, när det taiwanesiska stålbolaget Formosa Ha Thinh låg bakom ett olagligt utsläpp av giftigt industriavfall i havet, vilket fick förödande följder för miljön längs 200 kilometer av kusten, dödade marina organismer och gjorde människor sjuka.

E.  Katastrofen ledde till utbredd upprördhet bland den vietnamesiska befolkningen, en omfattande mobilisering i sociala nätverk och fredliga massdemonstrationer i alla stora städer i Vietnam. Arresteringen av Nguyen Van Hoa ingick i en rad gripanden av de vietnamesiska myndigheterna under dagarna före det vietnamesiska nyåret Tet.

F.  Folkdomstolen i provinsen Ha Tinh befann Nguyen Van Hoa skyldig till att ha framställt propaganda mot staten enligt artikel 88 i strafflagen, efter en rättegång på två och en halv timmar. Nguyen Van Hoa förvägrades en advokat som kunde företräda honom under förhandlingarna.

G.  Den 30 november 2017 fastställde en vietnamesisk domstol det tioåriga straff som en annan bloggare, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, dömts till för propaganda mot staten efter att hon skrivit kritiska inlägg om miljöförstöring, politik och dödsfall under fängsligt förvar hos polisen.

H.  FN:s kontor för mänskliga rättigheter och dess särskilda förfaranden och mekanismer har upprepade gånger fördömt artikel 88 i strafflagen, tillsammans med flera andra av dess bestämmelser, för att de står i strid med internationell människorättslagstiftning.

I.  De flesta medier ägs och kontrolleras av staten. Pressfriheten är kraftigt begränsad. Vietnam rankas på 175:e plats av 180 länder i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2017. Som svar på den utbredda upprördheten bland den vietnamesiska befolkningen efter katastrofen i provinsen Ha Tinh blockerade myndigheterna tillfälligt tillgången till sociala nätverk, slog våldsamt ner demonstrationerna och grep demonstranter.

J.  I april 2016 antog Vietnam en lag om tillgång till information och en ändrad presslag som begränsar yttrandefriheten och förstärker censuren, liksom bestämmelser som förbjuder demonstrationer utanför domstolar under pågående rättegång.

K.  Religions- och trosfriheten undertrycks i Vietnam, och den katolska kyrkan och icke‑erkända religioner, såsom Vietnams förenade buddistkyrka, flera protestantiska kyrkor och andra, däribland den etniska minoriteten degar, utsätts fortfarande för svåra religiösa förföljelser.

L.  Under den sjunde människorättsdialogen mellan EU och Vietnam diskuterades yttrande‑, förenings-, mötes-, religions- och trosfriheten samt tillgång till information. EU underströk att situationen för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Vietnam har försämrats. Vietnam uppmanades att utfärda stående inbjudningar till FN:s särskilda förfaranden.

1.  Europaparlamentet fördömer den sjuåriga fängelsedomen mot Nguyen Van Hoa, och understryker att han har utövat sin rätt till yttrandefrihet. De vietnamesiska myndigheterna uppmanas med eftertryck att frige Nguyen Van Hoa omedelbart och villkorslöst.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att allt fler vietnamesiska medborgare som uttrycker sina åsikter fängslas, arresteras och fälls i domstol.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över myndigheternas allt mer restriktiva hållning när det gäller yttrandefriheten och andra friheter. Parlamentet fördömer i detta sammanhang myndigheternas användning av fysiska och psykiska trakasserier, utomrättslig husarrest, påtryckningar på advokater, arbetsgivare, hyresvärdar och familjemedlemmar samt inkräktande övervakning. Parlamentet uttrycker vidare oro över begränsningarna av rörelsefriheten i syfte att hindra bloggare och aktivister från att delta i offentliga evenemang såsom diskussioner om mänskliga rättigheter och från att närvara vid rättegångar mot andra aktivister.

4.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att frige alla medborgare som fängslats för att de fredligt utövat sin yttrandefrihet.

5.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att upphöra med alla restriktioner för och trakasserier mot människorättsförsvarare och att under alla omständigheter garantera deras möjlighet att utöva sitt legitima arbete för de mänskliga rättigheterna utan rädsla för repressalier och fritt från alla begränsningar, inklusive rättsliga trakasserier.

6.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den breda tillämpningen av bestämmelserna om nationell säkerhet i Vietnams strafflag.

7.  Europaparlamentet fördömer Vietnams användning av dödsstraff för vissa brott mot den nationella säkerheten, såsom föreskrivs i landets ändrade strafflag, liksom att landet fortsätter att utfärda dödsdomar. Parlamentet upprepar EU:s starka motstånd mot dödsstraffet i samtliga fall och utan undantag. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de vietnamesiska myndigheterna att införa ett moratorium för dödsstraffet som ett första steg mot ett avskaffande av dödsstraff för alla brott.

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Vietnams regering att ändra vissa artiklar i strafflagen, däribland artikel 88 om propaganda och artikel 79 om verksamhet som syftar till att störta regeringen, som har fördömts av kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för att de står i strid med internationell människorättslagstiftning, och att se till att nationella säkerhetshänsyn inte utnyttjas som förevändning för att undertrycka mänskliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten och religions- och trosfriheten. Parlamentet uttrycker sin oro över den nya lagen om sammanslutningar och lagen om tro och religion, som är oförenliga med internationella normer.

9.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Vietnam att utfärda en stående inbjudan till FN:s särskilda förfaranden, i synnerhet den särskilde rapportören för främjandet och skyddet av rätten till åsikts- och yttrandefrihet och den särskilde rapportören om situationen för människorättsförsvarare, och att ge dem fri och obehindrad tillgång till alla parter som de vill ställa frågor till.

10.  Europaparlamentet välkomnar Vietnams ratificering av FN:s konvention mot tortyr och uppmanar landet med eftertryck att delta i denna på ett meningsfullt sätt, bland annat genom att lämna regelbundna och detaljerade uppgifter i enlighet med dess bestämmelser. Parlamentet insisterar på att inga uttalanden som framtvingats under tortyr eller annan misshandel får åberopas som bevis för att döma personer som anklagas för propaganda eller är föremål för andra politiskt motiverade anklagelser.

11.  Europaparlamentet välkomnar det förstärkta partnerskapet och människorättsdialogen mellan EU och Vietnam, och erinrar om vikten av dialogen som ett nyckelredskap som ska användas på ett effektivt sätt för att stödja och uppmuntra Vietnam i genomförandet av nödvändiga reformer.

12.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att EU tog upp frågorna om yttrande- och föreningsfrihet samt det ökande antalet fängslanden, arresteringar och fällande domar vid den sjunde människorättsdialogen mellan EU och Vietnam. Kommissionen uppmuntras starkt att övervaka framstegen inom ramen för dialogen genom införandet av riktmärken och övervakningsmekanismer. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta att ta upp frågan om yttrandefrihet i sin regelbundna dialog med Vietnam, även under nästa Asien–Europa-möte (Asem) i Bryssel 2018.

13.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att hantera miljökatastrofen i provinsen Ha Tinh, som vållat massfiskdöd i regionen och påverkat livet för tusentals människor, genom lagstiftningsåtgärder som syftar till att återställa och återuppbygga den lokala ekonomin.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, generalsekreteraren för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) samt Vietnams regering och nationalförsamling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy