Společný návrh usnesení - RC-B8-0686/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0686/2017

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Kambodži: zejména o rozpuštění strany CNRP

13.12.2017 - (2017/3002(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8-0686/2017)
Verts/ALE (B8-0689/2017)
GUE/NGL (B8-0692/2017)
S&D (B8-0694/2017)
ALDE (B8-0696/2017)
PPE (B8-0697/2017)

Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Elmar Brok za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Marc Tarabella za skupinu S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Norica Nicolai za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD
Barbara Kappel

Postup : 2017/3002(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0686/2017
Předložené texty :
RC-B8-0686/2017
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Kambodži: zejména o rozpuštění strany CNRP

(2017/3002(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, zejména na usnesení ze dne 13. září 2017[1],

–  s ohledem na návštěvu delegace Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v Evropském parlamentu ve dnech 30. až 31. října 2017,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 16. listopadu 2017 o rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP),

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčího delegace EU ze dne 3. září 2017 a 25. srpna 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži,

–  s ohledem na rezoluci (A/RES/53/144) přijatou Valným shromážděním OSN dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, na článek 35 o právu na účast v politickém procesu a na článek 80 o poslanecké imunitě,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv se v Kambodži v roce 2017 ještě více zhoršila a narůstá počet případů zatčení příslušníků politické opozice, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že kambodžský parlament schválil v roce 2017 dva soubory represivních pozměňovacích návrhů k zákonu o politických stranách, jejichž součástí jsou četná omezení, která jsou koncipována takovým způsobem, aby vytvořila překážky pro činnost opozičních stran;

C.  vzhledem k tomu, že dne 6. října 2017 kambodžské ministerstvo vnitra podalo v souladu se zákonem o politických stranách k nejvyššímu soudu návrh na rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP);

D.  vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu 2017, po jednodenním jednání, nejvyšší soud oznámil rozpuštění CNRP; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž vydal pro 118 členů CNRP zákaz politické činnosti po dobu pěti let; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto rozhodnutí, které se zakládá na dvou sériích kontroverzních pozměňovacích návrhů k zákonu o politických stranách, bude vláda v období předcházejícím všeobecným volbám naplánovaným na červenec 2018 bez opozice;

E.  vzhledem k tomu, že kambodžské orgány stíhají a pronásledují členy opozičních stran již několik let; vzhledem k tomu, že v Kambodži zůstává méně než 40 % poslanců parlamentu za CNRP v důsledku skutečnosti, že další poslanci byli pod pohrůžkou zatčení nuceni odejít ze země;

F.  vzhledem k tomu, že kambodžské ministerstvo vnitra má rozsáhlé pravomoci umožňující mu pozastavit činnost politických stran, nesplňují-li vágně stanovená kritéria; vzhledem k tomu, že dne 2. října 2017 ministerstvo vnitra rozpustilo v souladu s články 19 a 20 zákona o politických stranách 20 politických stran;

G.  vzhledem k tomu, že dne 3. září 2017 byl předseda CNRP Kem Sokha zatčen a obviněn z vlastizrady podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku, přestože má poslaneckou imunitu; vzhledem k tomu, že žádost Kema Sokhy o propuštění na kauci byla dne 26. září 2017 zamítnuta, když se nemohl dostavit ke slyšení, neboť vězeňská služba prohlásila, že nemohou zajistit jeho bezpečnost; vzhledem k tomu, že podle organizací zabývajících se lidskými právy byl dne 24. listopadu 2017 podroben výslechu, ačkoli neměl adekvátní přístup k právnímu poradenství či osobní zdravotní péči; vzhledem k tomu, že je nutné vyjasnit jeho právní postavení; vzhledem k tomu, že žádost o propuštění na kauci nyní projednává nejvyšší soud; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným mu hrozí trest až 30 let odnětí svobody; vzhledem k tomu, že předseda soudu Dith Munty je členem stálého výboru vládnoucí strany;

H.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních kambodžských problémů zůstává zabírání půdy; vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet případů zatčení a zadržování příslušníků politické opozice, politických komentátorů, zástupců odborů, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti v Kambodži, včetně ADHOC 5; vzhledem k tomu, že obránce lidských práv Tep Vanny z komunity Boeung Kak zůstává i nadále ve vězení, kde si odpykává 2,5letý trest za účast na pokojné manifestaci v roce 2013; vzhledem k tomu, že dne 8. prosince 2017 nejvyšší soud rozsudek proti Tepovi Vannymu potvrdil;

I.  vzhledem k tomu, že předchozí předseda CNRP Sam Rainsy byl pod pohrůžkou soudního stíhání nucen odstoupit; vzhledem k tomu, že byl v nepřítomnosti odsouzen za hanobení a nyní žije v exilu; vzhledem k tomu, že po rozpuštění opozice stále více poslanců parlamentu za CNRP z Kambodže utíká; vzhledem k tomu, že organizace zabývající se lidskými právy hlásí, že někteří z nich hledají azyl;

J.  vzhledem k tomu, že na politický život v Kambodži a na její vládu má značný vliv Čína;

K.  vzhledem k tomu, že Kambodža využívá v rámci všeobecného systému preferencí EU (GSP) ten nejvýhodnější režim, konkrétně režim „Vše kromě zbraní“ (EBA); vzhledem k tomu, že EU Kambodži přidělila finanční prostředky na období 2014–2020 ve výši až 410 milionů EUR, přičemž 10 milionů EUR je určeno na podporu procesu volební reformy v Kambodži;

L.  vzhledem k tomu, že právo na účast na politickém životě je zakotveno v článku 41 kambodžské ústavy; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozpuštění mládežnické organizace CNRP je výrazným krokem směrem od cesty pluralismu a demokracie zakotvené v kambodžské ústavě;

M.  vzhledem k tomu, že 55 nevládních organizací vydalo výzvu k uspořádání nové Pařížské konference o Kambodži se všemi příslušnými subjekty s cílem diskutovat o stavu právního státu a demokracie v Kambodži a vybídnout tak kambodžskou vládu k tomu, aby přehodnotila svou politiku týkající se opozičních stran;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rozpuštěním strany CNRP; vyjadřuje hluboké politování nad zákazem této strany, který dokládá další autokratické působení předsedy vlády Hun Sena; naléhavě vyzývá vládu, aby odvolala své rozhodnutí o rozpuštění CNRP, navrátila zvolené členy vnitrostátního parlamentu a obecní rady do jejich funkcí, umožnila plný podíl opozičních stran na veřejném životě a zajistila volný prostor pro působení médií a organizací občanské společnosti a aby ukončila atmosféru strachu a zastrašování vzhledem k tomu, že to vše jsou předpoklady svobodných, inkluzivních a transparentních voleb;

2.  opětovně vyjadřuje své vážné obavy uvedené v předchozích usneseních ohledně dalšího zhoršování podmínek pro opoziční politiky, lidskoprávní aktivisty a příslušníky občanské společnosti v Kambodži;

3.  podporuje stanovisko vysokého komisaře OSN pro lidská práva, že obvinění vznesená proti straně CNRP a jejím členům byla neurčitá a stejně neurčitá byla právní ustanovení podporující podnět k jejímu rozpuštění;

4.  domnívá se, že Nejvyšší soud v Phnompenhu nepřípustně zasahuje do práv kambodžského lidu svobodně si vybírat své politické zástupce a hlasovat pro ně ve vnitrostátních volbách v roce 2018; vyjadřuje politování nad tím, že v této zemi neexistuje nezávislé a nestranné soudnictví;

5.  vyzývá kambodžskou vládu, aby zrušila veškeré nedávné změny zákona o politických stranách a volebních zákonů, které omezují svobodu projevu a politické svobody;

6.  důrazně odsuzuje zatčení Kema Sokhy a dalších politických aktivistů; naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby okamžitě zrušily zatýkací rozkaz vydaný na opozičního vůdce Sama Rainsyho a zprostily ho všech obvinění a aby okamžitě a bezpodmínečně propustily Kema Sokhu z vězení a zprostily všech obvinění jeho i další opoziční poslance;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně průběhu důvěryhodných a transparentních voleb v Kambodži v roce 2018 v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu o rozpuštění strany CNRP; zdůrazňuje, že volební proces, z nějž byla svévolně vyloučena hlavní opoziční strana, není zákonný, a že transparentní volby založené na soutěži mezi kandidáty jsou klíčovým nástrojem zajištění míru a stability v zemi i v celém regionu;

8.  vítá rozhodnutí EU o odnětí veškeré volební pomoci, dokud Kambodža nezahájí reformy v souladu s mezinárodními volebními standardy s cílem posílit demokracii a chránit prostor pro občanskou společnost;

9.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiku Mogheriniovou a zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby využili veškeré dostupné prostředky s cílem chránit základní práva kambodžského lidu volit a být volen a s cílem zajistit pluralismus a demokratické zásady plně v souladu s kambodžskou ústavou;

10.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci s Evropskou unií;

11.  zdůrazňuje, že dodržování základních lidských práv je předpokladem k tomu, aby Kambodža nadále požívala unijního preferenčního režimu EBA; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisařku Malmstömovou, aby bezodkladně přezkoumaly povinnosti Kambodže v rámci dohod uvedených v článku 19 nařízení o EBA; zdůrazňuje, že pokud Kambodža postupuje v rozporu se svými povinnostmi v rámci nařízení o EBA, musí být dočasně zrušeny celní preference, jichž v současnosti požívá

12.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby připravily seznam osob odpovědných za rozpuštění opozice a za další případy závažného porušování lidských práv v Kambodži s cílem uvalit na ně vízová omezení a zmrazení majetku;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.