Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0686/2017Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0686/2017

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kambodžasta ja erityisesti CNRP-puolueen hajottamisesta

13.12.2017 - (2017/3002(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ECR (B8‑0686/2017)
Verts/ALE (B8‑0689/2017)
GUE/NGL (B8‑0692/2017)
S&D (B8‑0694/2017)
ALDE (B8‑0696/2017)
PPE (B8‑0697/2017)

Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta
Barbara Kappel

Menettely : 2017/3002(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0686/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0686/2017
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžasta ja erityisesti CNRP-puolueen hajottamisesta

(2017/3002(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kambodžasta ja erityisesti 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman[1],

–  ottaa huomioon Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) valtuuskunnan vierailun Euroopan parlamenttiin 30.–31. lokakuuta 2017,

–  ottaa huomioon vuonna 2008 annetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 16. marraskuuta 2017 antaman julkilausuman Kambodžan kansallisen pelastuksen puolueen hajottamisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1997 tehdyn Euroopan yhteisön ja Kambodžan kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 22. helmikuuta annetun EU:n paikallisen julkilausuman Kambodžan poliittisesta tilanteesta ja EU:n edustuston tiedottajan 3. syyskuuta 2017 ja 25. elokuuta 2017 antamat julkilausumat poliittisen liikkumavaran rajoittamisesta Kambodžassa,

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 1999 hyväksytyn YK:n yleiskokouksen päätöslauselman (A/RES/53/144) yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

–  ottaa huomioon vuonna 1991 tehdyn Pariisin rauhansopimuksen, jonka 15 artiklassa on vahvistettu, että kaikki sopimuspuolet, myös kansainväliset allekirjoittajat, sitoutuvat kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia Kambodžassa,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelusta,

–  ottaa huomioon Kambodžan perustuslain, erityisesti sen 41 pykälän, jossa vahvistetaan sanan- ja kokoontumisvapaus, 35 pykälän oikeudesta poliittiseen osallistumiseen ja 80 pykälän parlamentaarisesta koskemattomuudesta,

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Kambodžan ihmisoikeustilanne heikentyi entisestään vuonna 2017 ja oppositiopoliitikkojen, ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien pidätykset ovat lisääntyneet maassa;

B.  ottaa huomioon, että Kambodžan parlamentti hyväksyi vuonna 2017 poliittisia puolueita koskevaan lakiin kaksi muutosten joukkoa, jotka sisältävät lukuisia rajoituksia, joilla on määrä estää oppositiopuolueiden toimintaa;

C.  ottaa huomioon, että sisäministeriö esitti 6. lokakuuta 2017 korkeimmalle oikeudelle pyynnön hajottaa Kambodžan kansallisen pelastuksen puolue (CNRP) poliittisia puolueita koskevan lain nojalla;

D.  toteaa, että korkein oikeus ilmoitti CNRP:n hajottamisesta 16. marraskuuta yksipäiväisen kuulemisen päätteeksi; ottaa huomioon, että korkein oikeus on myös kieltänyt 118:lta CNRP:n poliitikolta poliittisen toiminnan viideksi vuodeksi; toteaa, että tämä päätös perustuu poliittisia puolueita koskevaan lakiin kahdessa käsittelyssä tehtyihin kiisteltyihin muutoksiin ja päätöksen myötä hallituksella ei ole kilpailijoita lähestyttäessä heinäkuussa 2018 pidettäviä parlamenttivaaleja;

E.  ottaa huomioon, että oppositiopuolueen jäseniä on asetettu syytteeseen ja Kambodžan viranomaiset ovat häirinneet heitä jo vuosien ajan; toteaa, että alle 40 prosenttia parlamentissa olevista CNRP:n jäsenistä on jäänyt Kambodžaan muiden jäsenten paettua pakotettuina maasta, kun heitä oli uhattu pidätyksillä;

F.  ottaa huomioon, että sisäministeriöllä on laajat valtuudet keskeyttää poliittisten puolueiden toiminta epämääräisten kriteerien perusteella; ottaa huomioon, että sisäministeriö hajotti 2. lokakuuta 2017 20 poliittista puoluetta poliittisia puolueita koskevan lain 19 ja 20 pykälän nojalla;

G.  ottaa huomioon, että CNRP:n puheenjohtaja Kem Sokha pidätettiin 3. syyskuuta 2017 ja häntä syytettiin maanpetoksesta Kambodžan rikoslain 443 pykälän nojalla, vaikka hänellä on parlamentaarinen koskemattomuus; ottaa huomioon, että Kem Sokhan pyyntö vapautumisesta takuita vastaan hylättiin 26. syyskuuta 2017, kun hän ei pystynyt osallistumaan kuulemiseen vankilalaitoksen ilmoitettua, että hänen turvallisuuttaan ei pystyttäisi turvaamaan; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan häntä kuulusteltiin 24. marraskuuta 2017, vaikka hänellä ei ole ollut mahdollisuutta saada oikeusapua tai yksityistä terveydenhuoltoa; katsoo, että Sokhan oikeudellinen asema on selvitettävä; toteaa, että hänen pyyntönsä vapautumisesta takuita vastaan on nyt korkeimman oikeuden käsiteltävänä; ottaa huomioon, että hän voi saada jopa 30 vuoden vankeustuomion, jos hänet katsotaan syylliseksi; ottaa huomioon, että korkeimman oikeuden presidentti Dith Munty on vallassa olevan puolueen pysyvän komitean jäsen;

H.  ottaa huomioon, että maananastus on edelleen suuri ongelma Kambodžassa; toteaa, että oppositiopoliitikkojen, politiikan kommentaattoreiden, ammattiyhdistysaktiivien, ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien pidätykset ja vangitsemiset ovat lisääntyneet Kambodžassa tasaisesti, mukaan lukien ns. ADHOC 5 -pidätykset; ottaa huomioon, että Boeung Kak -yhteisöön kuuluva ihmisoikeuksien puolestapuhuja Tep Vanny on edelleen vankilassa suorittamassa 2,5 vuoden vankeusrangaistusta, joka liittyy rauhanomaiseen protestiin vuonna 2013; ottaa huomioon, että korkein oikeus piti 8. joulukuuta 2017 voimassa Tep Vannylle langetetun tuomion;

I.  ottaa huomioon, että CNRP:n edellinen puheenjohtaja Sam Rainsy pakotettiin eroamaan, kun häntä uhkailtiin oikeustoimilla; toteaa, että hänet tuomittiin poissaolevana kunnianloukkauksesta ja hän elää nyt maanpaossa; ottaa huomioon, että opposition hajottamisen jälkeen yhä useammat parlamentissa olevat CNRP:n jäsenet ovat paenneet Kambodžasta; toteaa, että ihmisoikeusjärjestöjen mukaan osa heistä on hakenut turvapaikkaa;

J.  ottaa huomioon, että Kiinalla on suuri vaikutus Kambodžan poliittiseen elämään ja sen hallitukseen;

K.  toteaa, että Kambodžaan sovelletaan kaikkein suotuisinta EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän järjestelyä eli ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyä; ottaa huomioon, että EU on osoittanut Kambodžalle rahoituskaudella 2014–2020 enintään 410 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu Kambodžan vaaliuudistusprosessin tukemiseen;

L.  ottaa huomioon, että oikeus poliittiseen osallistumiseen on vahvistettu Kambodžan perustuslain 41 pykälässä; toteaa, että CNRP:n hajottamispäätöksen myötä maa ajautuu merkittävän askeleen kauemmas Kambodžan perustuslaissa vahvistetusta moniarvoisuudesta ja demokratiasta;

M.  ottaa huomioon, että 55 valtiosta riippumatonta järjestöä on pyytänyt järjestämään uuden Kambodžaa käsittelevän Pariisin konferenssin kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan keskustella oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta Kambodžassa ja kannustaa maan hallitusta pohtimaan uudelleen toimintaansa oppositiopuolueita kohtaan;

1.  on syvästi huolestunut CNRP:n hajottamisesta; pitää puolueen kieltämistä erittäin valitettavana ja katsoo tämän olevan osoitus pääministeri Hun Senin itsevaltaisten toimien jatkumisesta; vaatii hallitusta peruuttamaan CNRP:n hajottamispäätöksen, palauttamaan kansalliseen parlamenttiin ja kunnanvaltuustoihin vaaleilla valittujen jäsenten aseman, sallimaan oppositiopuolueiden täysimääräisen osallistumisen julkiseen elämään, turvaamaan tiedotusvälineiden ja kansalaisjärjestöjen vapaat toimintamahdollisuudet ja lopettamaan pelon ja uhkailun ilmapiirin, sillä nämä kaikki ovat edellytyksiä vapaiden, kaikille avointen ja läpinäkyvien vaalien järjestämiselle;

2.  toistaa aiemmissa päätöslauselmissaan ilmaisemat vakavat huolensa Kambodžan tilanteen heikkenemisestä edelleen oppositiopoliitikkojen, ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten kannalta;

3.  tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun näkemystä, että CNRP:tä ja sen jäseniä kohtaan esitetyt syytökset olivat epämääräisiä kuten olivat myös hajottamispyynnön tueksi esitetyt säännökset;

4.  katsoo, että Phnom Penhissä toimiva korkein oikeus polkee kambodžalaisten oikeuksia valita vapaasti poliittiset edustajansa ja äänestää heitä vuoden 2018 kansallisissa vaaleissa ja että tämä ei ole hyväksyttävää; pitää valitettavana, että maassa ei ole riippumatonta ja puolueetonta oikeuslaitosta;

5.  kehottaa Kambodžan hallitusta kumoamaan kaikki poliittisia puolueita koskevaan lakiin ja vaalilakeihin äskettäin tehdyt muutokset, joilla rajoitetaan sananvapautta ja poliittisia vapauksia;

6.  tuomitsee jyrkästi Kem Sokhan ja muiden poliittisten aktivistien pidätykset; vaatii Kambodžan viranomaisia kumoamaan välittömästi oppositiojohtaja Sam Rainsystä tehdyn pidätysmääräyksen ja luopumaan kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä sekä välittömästi vapauttamaan Kem Sokhan ehdoitta vankilasta ja luopumaan kaikista häntä ja muita parlamentissa olevia oppositiopoliitikkoja vastaan nostetuista syytteistä;

7.  ilmaisee syvän huolensa uskottavien ja läpinäkyvien vaalien toteutumisesta Kambodžassa vuonna 2018 korkeimman oikeuden tekemän CNRP:n hajottamispäätöksen jälkeen; painottaa, että vaaliprosessi, josta pääoppositiopuolue on mielivaltaisesti jätetty pois, ei ole laillinen ja että avoimet ja kilpailuun perustuvat vaalit ovat keskeinen väline turvattaessa maan ja koko alueen rauhaa ja vakautta;

8.  pitää myönteisenä EU:n päätöstä olla antamatta minkäänlaista vaaliapua, ennen kuin Kambodža toteuttaa kansainvälisten vaaleja koskevien vaatimusten mukaisia uudistuksia, joilla edistetään demokratiaa ja turvataan kansalaisyhteiskunnan liikkumatila;

9.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia ja ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa ottamaan käyttöön kaikki mahdolliset keinot, jotta voidaan suojella kambodžalaisten perusoikeuksia äänestää ja tulla valituksi vaaleilla sekä varmistaa moniarvoisuuden ja demokratian periaatteiden toteutuminen täsmälleen Kambodžan perustuslain mukaisesti;

10.  muistuttaa Kambodžan hallitusta siitä, että sen on täytettävä velvoitteensa ja sitoumuksensa, jotka koskevat demokratian periaatteita ja perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, jotka ovat keskeinen osa yhteistyösopimusta;

11.  painottaa, että perusihmisoikeuksien kunnioittaminen on edellytys sille, että Kambodžaan sovelletaan jatkossakin EU:n ”Kaikki paitsi aseet” -etuusjärjestelyä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa sekä komission jäsentä Cecilia Malmströmiä tarkastelemaan välittömästi yleissopimuksista johtuvia Kambodžan velvoitteita, joista säädetään ”Kaikki paitsi aseet” -asetuksen 19 artiklassa; painottaa, että jos Kambodža toimii ”Kaikki paitsi aseet” -asetuksen mukaisen velvoitteensa vastaisesti, sille tällä hetkellä myönnettävät tullietuudet on keskeytettävä väliaikaisesti;

12.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota laatimaan listan henkilöistä, jotka ovat vastuussa opposition hajottamisesta ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista Kambodžassa, jotta voidaan mahdollisesti asettaa viisumirajoituksia ja jäädyttää heidän varansa;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, ASEANin pääsihteerille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kambodžan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.