Eljárás : 2017/3002(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0686/2017

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0686/2017

Viták :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Szavazatok :

PV 14/12/2017 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0497

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 287kWORD 56k
13.12.2017
PE614.309v01-00}
PE614.312v01-00}
PE614.315v01-00}
PE614.317v01-00}
PE614.319v01-00}
PE614.320v01-00} RC1
 
B8-0686/2017}
B8-0689/2017}
B8-0692/2017}
B8-0694/2017}
B8-0696/2017}
B8-0697/2017} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

amely a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8-0686/2017)

Verts/ALE (B8-0689/2017)

GUE/NGL (B8-0692/2017)

S&D (B8-0694/2017)

ALDE (B8-0696/2017)

PPE (B8-0697/2017)


Kambodzsáról: nevezetesen a CNRP párt feloszlatásáról (2017/3002(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Elmar Brok a PPE képviselőcsoport nevében
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Marc Tarabella az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Norica Nicolai az ALDE képviselőcsoport nevében
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Michèle Rivasi a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében
Barbara Kappel

Az Európai Parlament állásfoglalása Kambodzsáról: nevezetesen a CNRP párt feloszlatásáról (2017/3002(RSP))  

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kambodzsáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2017. szeptember 13-i állásfoglalásra(1),

–  tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) küldöttségének az Európai Parlamentben tett 2017. október 30–31-i látogatására,

–  tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló 2008-as európai uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a Kambodzsai Nemzeti Megmentés Pártja feloszlatásáról szóló 2017. november 16-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Közösség és a Kambodzsai Királyság közötti 1997. évi együttműködési megállapodásra,

–  tekintettel az EU 2017. február 22-i helyi nyilatkozatára a kambodzsai politikai helyzetről, valamint az uniós küldöttség szóvivőjének 2017. szeptember 3-i és 2017. augusztus 25-i nyilatkozatára a kambodzsai politikai tér korlátozásairól,

–  tekintettel az egyéneknek, csoportoknak és a társadalmi szervezeteknek az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításához és védelméhez való jogáról és az ezek iránti felelősségéről szóló, az ENSZ Közgyűlése által 1999. március 8-án elfogadott határozatra (A/RES/53/144),

–  tekintettel az 1991-es párizsi békemegállapodásokra, melyek 15. cikkében többek közt a nemzetközi aláírók részéről kötelezettségvállalás szerepel az emberi jogok és alapvető szabadságok Kambodzsában való fenntartására,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről szóló egyezményére,

–  tekintettel a kambodzsai alkotmányra és különösen annak a véleménynyilvánítási és a gyülekezési szabadságot szentesítő 41. cikkére, a politikai részvételről szóló 35. cikkére, valamint a parlamenti mentelmi jogról szóló 80. cikkére,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én fogadtak el,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2017 folyamán Kambodzsában tovább romlott az emberi jogok helyzete, és folyamatosan nő a politikai ellenzék tagjai, az emberijog-védők és a civil társadalom képviselői körében végrehajtott letartóztatások száma;

B.  mivel a kambodzsai parlament 2017 folyamán két elnyomó jellegű módosításcsomagot fogadott el a politikai pártokról szóló törvényhez, amelyek számos korlátozást tartalmaznak azzal a céllal, hogy akadályokat gördítsenek az ellenzéki pártok elé;

C.  mivel 2017. október 6-án a Belügyminisztérium kérelemmel fordult a Legfelsőbb Bírósághoz, hogy a politikai pártokról szóló törvény alapján oszlassa fel a Kambodzsai Nemzeti Megmentés Pártját (CNRP);

D.  mivel a Legfelsőbb Bíróság 2017. november 16-án egynapos meghallgatást követően kihirdette a CNRP feloszlatását; mivel a Legfelsőbb Bíróság emellett a CNRP 118 politikusát öt évre eltiltotta a politikai tevékenységtől; mivel e határozat nyomán – amely a politikai pártokról szóló törvényhez benyújtott két vitatott módosító csomagon alapul – a kormányzatnak nincs ellenzéke a 2018 júliusára kiírt általános választásokon;

E.  mivel a kambodzsai hatóságok évek óta üldözik és zaklatják az ellenzéki párttagokat; mivel a CNRP parlamenti képviselőinek kevesebb, mint 40%-a tartózkodik Kambodzsában, miután a többi képviselő menekülni kényszerült az országból, mivel letartóztatással fenyegették;

F.  mivel a Belügyminisztérium széles körű jogokkal rendelkezik, hogy homályosan meghatározott kritériumok alapján politikai pártokat függesszen fel; mivel 2017. október 2-án a Belügyminisztérium 20 politikai pártot oszlatott fel a politikai pártokról szóló törvény 19. és 20. cikke alapján;

G.  mivel 2017. szeptember 3-án parlamenti mentelmi joga ellenére letartóztatták Kem Szokhát, a CNRP elnökét, és a kambodzsai büntető törvénykönyv 443. cikke alapján hazaárulás címén vádat emeltek ellene; mivel 2017. szeptember 26-án elutasították Kem Szokha óvadék ellenében való szabadlábra helyezés iránti kérelmét, mivel nem tudott megjelenni a meghallgatáson, miután a büntetés-végrehajtási osztály azt állította, hogy nem tudja garantálni biztonságát; mivel emberi jogi szervezetek szerint Kem Szokhát 2017. november 24-én kihallgatták annak ellenére, hogy nem kapott hozzáférést megfelelő jogi tanácsadáshoz, illetve magán orvosi ellátáshoz; mivel Kem Szokha jogi helyzetét tisztázni kell; mivel az óvadék iránti kérelem jelenleg a Legfelsőbb Bíróság előtt fekszik; mivel ha bűnösnek találják, akár 30 év börtönbüntetést is kaphat; mivel a bíróság elnöke, Dith Munty a kormányzó párt állandó bizottságának tagja;

H.  mivel a nagyarányú földszerzés problémája továbbra is jelentős aggodalomra ad okot Kambodzsában; mivel a politikai ellenzék tagjaival, a politikai elemzőkkel, szakszervezeti képviselőkkel, emberi jogi aktivistákkal és a civil társadalom képviselőivel – többek között az ADHOC 5-tel – szemben foganatosított letartóztatások és őrizetbe vételek száma folyamatosan emelkedik Kambodzsában; mivel a Boeung Kak közösségből származó Tep Vanny emberi jogi aktivista továbbra is börtönben van, és egy 2013-as békés tiltakozással összefüggésben kirótt két és fél éves börtönbüntetését tölti; mivel 2017. december 8-án a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta a Tep Vanny ellen hozott ítéletet;

I.  mivel a CNRP korábbi elnöke, Sam Rainsy jogi fenyegetések miatt lemondásra kényszerült; mivel Sam Rainsyt rágalmazás bűncselekményének vádjával távollétében elítélték, és jelenleg száműzetésben él; mivel az ellenzék feloszlatása óta a CNRP parlamenti képviselői egyre nagyobb számban menekülnek Kambodzsából; mivel az emberi jogi szervezetek beszámolói szerint néhányan közülük menedékjogot kérnek;

J.  mivel Kína befolyása jelentős szerepet játszik a kambodzsai politikai életben és jelentős hatást gyakorol az ország kormányára;

K.  mivel Kambodzsa az általános vámkedvezmény-rendszer (GSP) keretében rendelkezésre álló legkedvezőbb rendszer, nevezetesen a „fegyverek kivételével mindent” (EBA) rendszer kedvezményezettje; mivel az EU 140 millió eurót különített el Kambodzsa számára a 2014–2020 közötti időszakra, amelyből 10 millió EUR a kambodzsai választójogi reformfolyamat támogatására irányul;

L.  mivel a kambodzsai alkotmány 41. cikke rögzíti a politikai részvételhez való jogot; mivel a CNRP feloszlatására irányuló határozat jelentős mértékű letérést jelent a pluralizmus és demokrácia kambodzsai alkotmányban rögzített útjáról;

M.  mivel 55 nem kormányzati szervezet felhívást tett közzé, amelyben szorgalmazta egy Kambodzsával foglalkozó új párizsi konferencia megszervezését valamennyi érdekelt fél részvételével a kambodzsai jogállamiságról és demokráciáról annak érdekében, hogy az ellenzéki pártokkal szembeni politikája újragondolására buzdítsa a kambodzsai kormányt;

1.  súlyos aggodalmát fejezi ki a CNRP feloszlatása miatt; rendkívül sajnálatosnak tartja a párt betiltását, amely Hun Szen miniszterelnök autokratikus fellépésének újabb bizonyítéka; sürgeti a kormányt, hogy változtassa meg a CNRP feloszlatására irányuló határozatot, állítsa vissza a nemzeti parlament és a helyhatóságok megválasztott képviselőinek jogállását, engedélyezze az ellenzéki pártok teljes körű részvételét a közéletben, biztosítson szabad mozgásteret a média és a civil társadalmi szervezetek számára, és vessen véget a félelem és a megfélemlítés légkörének, mivel ezek mind a szabad, inkluzív és átlátható választások előfeltételei;

2.  ismételten hangsúlyozza a korábbi állásfoglalásokban kifejezésre juttatott határozott aggályait amiatt, hogy az ellenzéki politikusok, emberi jogi aktivisták és a civil társadalom tagjai tovább romló légkörben folytatják tevékenységüket Kambodzsában;

3.  támogatja az ENSZ emberi jogi főbiztosa véleményét, amely szerint a CNRP és tagjai elleni vádak és a párt feloszlatását eredményező panaszt alátámasztó jogszabályi rendelkezések homályosak;

4.  úgy véli, hogy a phnompeni Legfelsőbb Bíróság elfogadhatatlan módon beavatkozik a kambodzsai nép azon jogába, hogy szabadon megválassza politikai képviselőit, és a 2018-as országos választásokon szavazzon rájuk; sajnálatát fejezi ki a független és pártatlan igazságszolgáltatás hiánya miatt Kambodzsában;

5.  felszólítja Kambodzsa kormányát, hogy helyezze hatályon kívül a politikai pártokról szóló törvény és a választójogi törvények tekintetében elfogadott, a szólásszabadságot és a politikai szabadságokat korlátozó összes közelmúltbeli módosítást;

6.  határozottan elítéli Kem Szokha és más politikai aktivisták letartóztatását; sürgeti a kambodzsai hatóságokat, hogy haladéktalanul vonják vissza a Sam Rainsy ellenzéki vezető ellen kiadott letartóztatási parancsot, és ejtsenek vele szemben minden vádat, és feltétel nélkül helyezzék szabadlábra Kem Szokhát, és ejtsenek minden vádat vele és más ellenzéki politikusokkal szemben;

7.  a Legfelsőbb Bíróság CNRP feloszlatásáról szóló határozata nyomán mély aggodalmának ad hangot a 2018-as választások hiteles és átlátható lebonyolításával kapcsolatban Kambodzsában; hangsúlyozza, hogy nem legitim az a választási folyamat, amelyből önkényesen kizárták a legnagyobb ellenzéki pártot, és hogy az átlátható és versenyen alapuló választás kulcsfontosságú a béke és a stabilitás garantálása szempontjából az országban és az egész régióban;

8.  üdvözli az EU azon döntését, hogy mindaddig megvon minden választási támogatást, amíg Kambodzsa nem hajt végre reformokat a nemzetközi választójogi normákkal összhangban a demokrácia előmozdítása és a civil társadalmi tér védelme érdekében;

9.  felhívja az alelnököt / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, Federica Mogherinit és az EU emberi jogi különleges képviselőjét, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjanak fel annak érdekében, hogy megvédjék a kambodzsai nép alapvető jogát a választáshoz és választhatósághoz, és szigorúan a kambodzsai alkotmánnyal összhangban garantálják a pluralizmust és a demokratikus elveket;

10.  emlékezteti a kambodzsai kormányt, hogy eleget kell tennie a demokratikus elvekkel és az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek és kötelezettségvállalásainak, melyek az együttműködési megállapodás alapvető elemei;

11.  hangsúlyozza, hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása előfeltétele annak, hogy Kambodzsa továbbra is élvezze az EU kedvezményes EBA-rendszerének előnyeit; felhívja az alelnököt/főképviselőt és Malmström biztost, hogy haladéktalanul tekintsék át Kambodzsának az EBA-rendelet 19. cikkében foglalt egyezmények értelmében fennálló kötelezettségeit; hangsúlyozza, hogy ha Kambodzsa megszegi az EBA-rendelet szerinti kötelezettségeit, jelenleg élvezett vámkedvezményeit ideiglenesen vissza kell vonni;

12.  felszólítja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy állítsanak össze jegyzéket az ellenzék feloszlatásáért és az emberi jogok más súlyos megsértéséért felelős személyekről annak érdekében, hogy esetlegesen vízumkorlátozásokat vezessenek be velük szemben és befagyasszák vagyoni eszközeiket;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az ASEAN főtitkárának, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Kambodzsa kormányának és nemzetgyűlésének.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0346.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat