Procedūra : 2017/3002(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0686/2017

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0686/2017

Debates :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Balsojumi :

PV 14/12/2017 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0497

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 506kWORD 55k
13.12.2017
PE614.309v01-00}
PE614.312v01-00}
PE614.315v01-00}
PE614.317v01-00}
PE614.319v01-00}
PE614.320v01-00} RC1
 
B8-0686/2017}
B8-0689/2017}
B8-0692/2017}
B8-0694/2017}
B8-0696/2017}
B8-0697/2017} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu

nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:

ECR (B8-0686/2017)

Verts/ALE (B8-0689/2017)

GUE/NGL (B8-0692/2017)

S&D (B8-0694/2017)

ALDE (B8-0696/2017)

PPE (B8-0697/2017)


par Kambodžu: īpaši par CNRP partijas likvidāciju (2017/3002(RSP))


Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Anna Záborská, Jeroen Lenaers, Inese Vaidere, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Elmar Brok PPE grupas vārdā
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Marc Tarabella S&D grupas vārdā
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Branislav Škripek ECR grupas vārdā
Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel Reimon, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā
Barbara Kappel

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kambodžu: īpaši par CNRP partijas likvidāciju (2017/3002(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu, jo īpaši 2017. gada 13. septembra rezolūciju(1),

–  ņemot vērā Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) delegācijas 2017. gada 30. un 31. oktobra Eiropas Parlamenta apmeklējumu,

–  ņemot vērā 2008. gada ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2017. gada 16. novembra paziņojumu par Kambodžas Nacionālās glābšanas partijas likvidāciju,

–  ņemot vērā 1997. gada Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Kambodžas Karalisti,

–  ņemot vērā ES 2017. gada 22. februāra vietējo paziņojumu par politisko situāciju Kambodžā un ES delegācijas runaspersonas 2017. gada 3. septembra un 2017. gada 25. augusta paziņojumus par politiskās telpas ierobežojumiem Kambodžā,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1999. gada 8. martā pieņemto Rezolūciju (A/RES/53/144) par personu, grupu un sabiedrisko struktūru tiesībām un pienākumiem veicināt un aizsargāt vispārēji atzītas cilvēktiesības un pamatbrīvības,

–  ņemot vērā 1991. gada Parīzes miera līgumu, kura 15. pantā ir pausta apņemšanās Kambodžā ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp no starptautisko līguma parakstītāju puses,

–  ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas konvenciju par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties organizācijās,

–  ņemot vērā Kambodžas konstitūciju, jo īpaši tās 41. pantu, kurā nostiprinātas vārda un pulcēšanās tiesības un brīvības, 35. pantu par tiesībām uz politisko līdzdalību un 80. pantu par deputāta imunitāti,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā 2017. gadā cilvēktiesību situācija Kambodžā pasliktinājās vēl vairāk, aizvien pieaugot politiskās opozīcijas dalībnieku, cilvēktiesību aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju apcietināšanu skaitam;

B.  tā kā Kambodžas parlaments 2017. gadā “Likumā par politiskajām partijām” pieņēma divus represīvu grozījumu kopumus, kuros ir ietverti daudzi ierobežojumi, kas īpaši izstrādāti tā, lai radītu šķēršļus opozīcijas partijām;

C.  tā kā 2017. gada 6. oktobrī Iekšlietu ministrija iesniedza prasību Augstākajā tiesā saskaņā ar “Likumu par politiskajām partijām” likvidēt Kambodžas Nacionālās glābšanas partiju (CNRP);

D.  tā kā 2017. gada 16. novembrī Augstākā tiesa vienu dienu ilgušas tiesas sēdes beigās izziņoja CNRP likvidāciju; tā kā Augstākā tiesa ir arī uz pieciem gadiem aizliegusi 118 CNRP politiķu politisko aktivitāti; tā kā šis lēmums, kura pamatā bija divas strīdīgu grozījumu “Likumā par politiskajām partijām” kārtas, atbrīvo valdību no opozīcijas pirms nākamā gada vispārējām vēlēšanām, kas paredzētas 2018. gada jūlijā;

E.  tā kā Kambodžas iestādes gadiem ilgi vajā un aizskar opozīcijas partijas biedrus; tā kā mazāk nekā 40 % no CNRP deputātiem Parlamentā ir palikuši Kambodžā pēc tam, kad pārējie locekļi bija spiesti pamest valsti, jo viņiem draudēja apcietināšana;

F.  tā kā Iekšlietu ministrijai ir plašas pilnvaras apturēt politiskās partijas, pamatojoties uz neskaidri definētiem kritērijiem; tā kā 2017. gada 2. oktobrī Iekšlietu ministrija saskaņā ar “Likuma par politiskajām partijām” 19. un 20. pantu likvidēja 20 politiskās partijas;

G.  tā kā 2017. gada 3. septembrī CNRP priekšsēdētāju Kem Sokha apcietināja un saskaņā ar Kambodžas Kriminālkodeksa 443. pantu apsūdzēja valsts nodevībā, neraugoties uz parlamenta deputāta imunitāti; tā kā Kem Sokha iesniegto lūgumu viņu atbrīvot pret drošības naudu noraidīja 2017. gada 26. septembrī, kad viņš nevarēja piedalīties tiesas sēdē, jo ieslodzījuma vietu departaments apgalvoja, ka tas nevar nodrošināt viņa drošību; tā kā saskaņā ar cilvēktiesību organizāciju sniegto informāciju viņu 2017. gada 24. novembrī nopratināja, lai gan viņš nevarēja pienācīgi izmantot juridisko palīdzību vai privātu medicīnisko aprūpi; tā kā viņa juridiskais statuss ir jāprecizē; tā kā lūgums viņu atbrīvot pret drošības naudu tagad ir iesniegts Augstākajā tiesā; tā kā atzīšanas par vainīgu gadījumā viņam draud līdz 30 gadiem ilgs cietumsods; tā kā Tiesas priekšsēdētājs Dith Munty ir valdošās partijas pastāvīgās komitejas loceklis;

H.  tā kā zemes sagrābšanas jautājums Kambodžā joprojām rada nopietnas bažas; tā kā Kambodžā ievērojami pieaug politiskās opozīcijas dalībnieku, politikas komentētāju, arodbiedrību pārstāvju, cilvēktiesību aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, tostarp ADHOC 5, apcietināšanu un aizturēšanu skaits; tā kā cilvēktiesību aizstāvis Tep Vanny no Boeung Kak kopienas joprojām ir apcietinājumā un izcieš divarpus gadu cietumsodu saistībā ar miermīlīgu protestu 2013. gadā; tā kā 2017. gada 8. decembrī Augstākā tiesa spriedumu pret Tep Vanny atstāja spēkā;

I.  tā kā iepriekšējais CNRP priekšsēdētājs Sam Rainsy pēc juridiskiem draudiem bija spiests atkāpties no amata; tā kā viņš aizmuguriski tika notiesāts par noziedzīgu neslavas celšanu un tagad dzīvo trimdā; tā kā pēc opozīcijas likvidācijas aizvien lielāks skaits CNRP Kambodžas parlamenta deputātu ir devušies bēgļu gaitās; tā kā cilvēktiesību organizācijas ziņo, ka daži meklē patvērumu;

J.  tā kā Ķīnas ietekmei ir nozīmīga loma Kambodžas politiskajā dzīvē un valdībā;

K.  tā kā Kambodža gūst labumu no visizdevīgākā režīma, kāds ir pieejams ES vispārējā preferenču shēmā (VPS), proti, no “Viss, izņemot ieročus” (EBA) režīma; tā kā ES finanšu periodā no 2014. līdz 2020. gadam ir piešķīrusi Kambodžai līdz pat EUR 410 miljoniem, no kuriem EUR 10 miljoni ir piešķirti vēlēšanu reformu procesa Kambodžā atbalstam;

L.  tā kā politiskās līdzdalības tiesības ir noteiktas Kambodžas konstitūcijas 41. pantā; tā kā lēmums likvidēt CNRP ir zīmīga atkāpšanās no demokrātijas un plurālisma, kas noteikti Kambodžas konstitūcijā;

M.  tā kā 55 nevalstiskās organizācijas nāca klajā ar aicinājumu rīkot jaunu Parīzes konferenci par Kambodžu ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai pārrunātu tiesiskumu un demokrātiju Kambodžā un mudinātu Kambodžas valdību pārskatīt savu politiku attiecībā uz opozīcijas partijām,

1.  pauž nopietnas bažas par CNRP likvidāciju; pauž dziļu nožēlu par partijas aizliegumu, kas liecina par autokrātiskas rīcības turpināšanos ministru prezidenta Hun Sen personā; mudina valdību atcelt lēmumu par CNRP likvidāciju, atjaunot amatā ievēlētos nacionālā parlamenta un pašvaldību domju deputātus, ļaut opozīcijas partijām pilnībā piedalīties sabiedriskajā dzīvē un nodrošināt plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām brīvību rīkoties, kā arī izbeigt baiļu un iebiedēšanas atmosfēru, jo šo prasību izpilde ir priekšnosacījums brīvām, iekļaujošām un pārredzamām vēlēšanām;

2.  atkārtoti uzsver lielās bažas, kas tika paustas iepriekšējās rezolūcijās par to, ka opozīcijas politiķu, cilvēktiesību aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju situācija Kambodžā pasliktinās vēl vairāk;

3.  atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas augstā cilvēktiesību komisāra uzskatu, ka apsūdzības pret CNRP un tās locekļiem bija neskaidras, un tādas bija arī tiesību normas, kas ļāva atbalstīt prasību par partijas likvidāciju;

4.  uzskata, ka Augstākā tiesa Pnompeņā nepieņemami ierobežo Kambodžas iedzīvotāju tiesības brīvi izvēlēties savus politiskos pārstāvjus un balsot par tiem 2018. gada valsts vēlēšanās; pauž nožēlu par neatkarīgas un objektīvas tiesu varas trūkumu šajā valstī;

5.  aicina Kambodžas valdību atcelt visus nesen veiktos grozījumus “Likumā par politiskajām partijām” un vēlēšanu likumus, kas ierobežo vārda brīvību un politiskās brīvības;

6.  stingri nosoda Kem Sokha un citu politisko aktīvistu apcietināšanu; mudina Kambodžas varasiestādes nekavējoties anulēt opozīcijas līdera Sam Rainsy apcietināšanas orderi un atsaukt visas apsūdzības pret viņu, un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma Kem Sokha un atsaukt visas apsūdzības pret viņu un citiem opozīcijas deputātiem;

7.  pauž nopietnas bažas par ticamu un pārredzamu vēlēšanu noturēšanu Kambodžā 2018. gadā pēc Augstākās tiesas lēmuma likvidēt CNRP; uzsver, ka vēlēšanu process, no kura tika patvaļīgi izslēgta galvenā opozīcijas partija, nav likumīgs un ka pārredzamas un konkurences caurstrāvotas vēlēšanas ir galvenais instruments, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti šajā valstī un visā reģionā;

8.  atzinīgi vērtē ES lēmumu atsaukt visu atbalstu vēlēšanām, kamēr Kambodža neuzsāks reformas saskaņā ar starptautiskajiem vēlēšanu standartiem, lai attīstītu demokrātiju un aizsargātu pilsoniskās sabiedrības telpu;

9.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federiku Mogerīni (Federica Mogherini) un ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai, stingri ievērojot Kambodžas konstitūciju, aizsargātu Kambodžas iedzīvotāju pamattiesības vēlēt un tikt ievēlētiem, garantētu plurālismu un demokrātiskus principus;

10.  atgādina Kambodžas valdībai, ka tai jāpilda pienākumi un saistības attiecībā uz demokrātijas principiem un galvenajām pamata cilvēktiesībām, kas ir viens no pamatelementiem sadarbības nolīgumā;

11.  uzsver, ka pamata cilvēktiesību ievērošana ir priekšnoteikums, lai Kambodža varētu turpināt gūt labumu no ES preferenču režīma “Viss, izņemot ieročus”; aicina PV/AP un komisāri Sesīliju Malmstrēmi (Cecilia Malmström) nekavējoties pārskatīt Kambodžas saistības saskaņā ar konvencijām, kas minētas EBA regulas 19. pantā; uzsver, ka Kambodža pārkāpj savu pienākumu saskaņā ar EBA regulu un ka tarifa preferences, ko tā patlaban saņem, ir uz laiku jāatceļ;

12.  aicina EĀDD un Komisiju sagatavot sarakstu ar personām, kas ir atbildīgas par opozīcijas likvidāciju un citiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Kambodžā, lai, iespējams, tām noteiktu vīzu aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienestam, ASEAN ģenerālsekretāram, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Kambodžas valdībai un Nacionālajai asamblejai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0346.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika