Предложение за обща резолюция - RC-B8-0691/2017Предложение за обща резолюция
RC-B8-0691/2017

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Ел Салвадор: случаите на съдебно преследване на жени поради спонтанен аборт

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

внесено съгласно член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
ECR (B8‑0691/2017)
PPE (B8‑0702/2017)

Кристиан Дан Преда, Габриел Мато, Дейвид Макалистър, Томаш Здеховски, Яромир Щетина, Клод Ролен, Ярослав Валенса, Богдан Брунон Вента, Туне Келам, Патриция Шулин, Чаба Шогор, Иван Щефанец, Лайма Люция Андрикене, Ласло Тьокеш, Ивана Малетич, Милан Звер, Агнешка Козловска-Райевич, Адам Шейнфелд, Едуард Кукан, Манолис Кефалоянис, Дубравка Шуйца, Рамона Николе Мънеску, Сандра Калниете, Марияна Петир, Андрей Ковачев, Шон Кели, Дирдре Клун, Роберта Мецола, Инесе Вайдере, Йерун Ленарс, Станислав Полчак, Анна Заборска, Елмар Брок от името на групата PPE
Чарлз Танък, Валдемар Томашевски, Карол Карски, Ян Захрадил, Ружа Томашич от името на групата ECR

Процедура : 2017/3003(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0691/2017
Внесени текстове :
RC-B8-0691/2017
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Ел Салвадор: случаите на съдебно преследване на жени поради спонтанен аборт

(2017/3003(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН срещу корупцията и Междуамериканската конвенция срещу корупцията към Организацията на американските държави (ОАД),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

–  като взе предвид Закона на Ел Салвадор за равенство, справедливост и премахване на дискриминацията по отношение на жените, приет през 2016 г., Закона за свободен от насилие живот за жените, приет през 2012 г., и Закона за всеобхватна защита на децата и подрастващите (LEPINA), приет през април 2009 г.,

–  като взе предвид доклада от 2014 г. на работната група относно всеобщия периодичен преглед относно Ел Салвадор,

–  като взе предвид изявлението от 18 август 2017 г. на специалния докладчик на ООН по въпросите на човешките права на вътрешно разселените лица,

–  като взе предвид изявлението от 17 ноември 2017 г. на върховния комисар на ООН по правата на човека в края на неговото посещение в Ел Салвадор,

–  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според индекса за възприятие на корупцията за 2016 г., разработен от Transparency International, Ел Салвадор е на 95-о място от 176 държави; като има предвид, че считано от средата на юли 2016 г., главната прокуратура съобщи, че е разследвала 93 случая, свързани с корупция, което е довело само до седем осъдителни присъди;

Б.  като има предвид, че през август 2016 г. главната прокуратура образува наказателно дело за корупция срещу бившия президент Маурисио Фунес, на когото беше предоставено политическо убежище в Никарагуа от президента на Никарагуа г-н Ортега; като има предвид, че през ноември 2017 г. той и неговият син бяха признати за виновни за незаконно обогатяване; като има предвид, че през октомври 2016 г. бившият президент Елиас Антонио Сака беше арестуван по обвинения в злоупотреба с публични средства в размер на милиони долари;

В.  като има предвид, че поради ширещото се насилие, извършвано от престъпни банди, Ел Салвадор се счита за една от най-опасните държави в света; като има предвид, че от януари 2015 г. до февруари 2017 г. повече хиляда цивилни граждани и 45 полицаи са били убити по време на въоръжените сблъсъци между полицията и предполагаеми членове на банди; като има предвид, че високите нива на насилие са оказали сериозно отрицателно въздействие върху живота на хората и са довели до увеличаване на равнището на принудително разселване и миграция в самия Ел Салвадор;

Г.  като има предвид, че държавата контролира изцяло затворите в страната чрез извънредните мерки за сигурност, които от април 2016 г. насам са поставили хиляди хора в режим на продължително и изолирани задържане при нечовешки условия, съпроводено от продължително спиране на семейните посещения;

Д.  като има предвид, че в случаи на раждане на мъртво дете или на спонтанен аборт в повечето случаи се предполага, че жените са прекратили бременността умишлено, дори когато липсват доказателства в подкрепа на подобно предположение; като има предвид, че между 2000 г. и 2014 г. 147 жени са били обвинени в убийство, като 49 са били осъдени за убийство, 26 за непредумишлено убийство и 23 за аборт, след като са родили мъртво дете или са имали спонтанен аборт;

Е.  като има предвид, че на 5 юли 2017 г. Евелин Беатрис Ернандес Крус беше осъдена на 30 години лишаване от свобода за убийство след раждане на мъртво дете; като има предвид, че съдебният процес е бил опорочен, тъй като съдията е приел довода на прокуратурата, че г-жа Ернандес е умъртвила умишлено плода, без да бъдат представени преки и достатъчни доказателства; като има предвид, че апелативният съд, разгледал жалбата, е потвърдил наказанието;

Ж.  като има предвид, че през 2007 г. Теодора дел Кармен Васкес е родила мъртво дете и е била осъдена за престъпление, без достатъчно доказателства и ефективен правен екип; като има предвид, че тя е прекарала последните 10 години в затвора и е все още очаква решение за преразглеждане на своя случай;

З.  като има предвид, че „Седемнадесетте жени“ са най-тежко наказаните жени, които са били осъдени на десетки години лишаване от свобода между 2000 г. и 2011 г.; като има предвид, че няколко от тях са били освободени, след като съдилищата са отменили предишни решения;

1.  отхвърля решително осъждането и лишаването от свобода на жени и момичета, засегнати от случаи на раждане на мъртво дете и на спонтанен аборт, и призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване; счита, че никой не следва да бъде лишаван от свобода поради тези осъдителни присъди;

2.  настоятелно призовава правителството да разреши на жените, обвинени в раждане на мъртво дете или спонтанен аборт, да изчакват съдебния процес извън местата за лишаване от свобода, както и да спазва принципа на презумпцията за невиновност и на справедлив процес за тези случаи, както и в свързаните производства; припомня на правителството и на съдебната власт, че те са задължени да спазват международните стандарти за равен достъп до правосъдие и принципите, гарантиращи справедлив съдебен процес за всички лица, както и че вината може да се определя единствено при разглеждане на конкретни и достатъчни доказателства, в съответствие с Римския статут, по който Салвадор е страна, която го е ратифицирала;

3.  призовава правителството да гарантира, че професионалната тайна за всички здравни работници и поверителността за пациентите са гарантирани, както и че е гарантирано качеството на всички здравни услуги, свързани с бременността;

4.  призовава за създаването на механизъм за мониторинг на новоприетото законодателство, забраняващо дискриминацията срещу бременни момичета, случаите на малтретиране от страна на членовете на семейството и дискриминацията срещу момичетата в училищата;

5.  изразява дълбока загриженост относно нарастващото равнище на корупцията, която възпрепятства икономическото развитие, принципите на правовата държава и демокрацията; призовава за бързото приемане на международен инструмент за насърчаване и улесняване на международното сътрудничество в борбата срещу корупцията, по-специално чрез предприемане на подходящи действия срещу лица, извършващи корупционни действия при изпълнението на публични функции; призовава Ел Салвадор да подпише Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки;

6.  настоятелно призовава националните органи да увеличат своите усилия и да подкрепят и защитават хората, засегнати от банди, така че да бъде намалено равнището на насилие; настоятелно призовава органите да разследват нападенията срещу защитници на правата на човека и журналисти в Ел Салвадор, които са изправени пред заплахи, сплашване и кампании за оклеветяване, и да установят ефективни средства за гарантиране на тяхната защита; призовава държавите членки и институциите на ЕС да засилят подкрепата, която те предоставят на местните защитници на правата на човека и на неправителствените организации, които се борят за правата на жените и момичетата в Ел Салвадор;

7.  осъжда нечовешките практики в затворите, като например изтезанията, поставянето на затворниците в пълна изолация и спирането на семейните посещения; призовава правителството да ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията като мярка за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне във всички затвори и центрове за задържане; призовава на независими международни организации да бъде даден достъп до центровете за задържане;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа, на президента, на правителството и на парламента на Ел Салвадор, на Централноамериканския парламент, на Парламентарната асамблея Eurolat и на Общността на латиноамериканските и карибските държави.