Společný návrh usnesení - RC-B8-0691/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0691/2017

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolný potrat

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ECR (B8-0691/2017)
PPE (B8-0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok za skupinu PPE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić za skupinu ECR

Postup : 2017/3003(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0691/2017
Předložené texty :
RC-B8-0691/2017
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Salvadoru: případy žen stíhaných za samovolný potrat

(2017/3003(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na úmluvu OSN proti korupci a na Meziamerickou úmluvu proti korupci Organizace amerických států,

–  s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

–  s ohledem na zákon o rovnosti, spravedlnosti a odstranění diskriminace žen, který Salvador přijal v roce 2016, zákon o životě bez násilí pro ženy přijatý v roce 2012 a zákon o komplexní ochraně dětí a dospívajících (LEPINA) přijatý v dubnu 2009,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro všeobecný pravidelný přezkum z roku 2016 o Salvadoru,

–  s ohledem na prohlášení zvláštní zpravodajky OSN pro lidská práva vnitřně vysídlených osob ze dne 18. srpna 2017,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 17. listopadu 2017, učiněné na konci jeho pracovní cesty do Salvadoru,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Salvador se v roce 2016 umístil na 95. místě ze 176 zemí v indexu vnímání korupce organizace Transparency International; vzhledem k tomu, že v polovině července 2016 oznámil úřad generálního prokurátora vyšetřování 93 případů spojených s korupcí, jež vyústilo jen v sedm odsouzení;

B.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2016 zahájil úřad generálního prokurátora trestní řízení ve věci korupce proti bývalému prezidentovi Mauriciu Funesovi, jemuž udělil v Nikaragui politický azyl prezident Ortega; vzhledem k tomu, že v listopadu 2017 byli on a jeho syn shledáni vinnými za nezákonné obohacování; vzhledem k tomu, že v říjnu 2016 byl na základě obvinění ze zpronevěry milionů dolarů veřejných finančních prostředků zadržen bývalý prezident Elias Antonio Saca;

C.  vzhledem k tomu, že Salvador je kvůli bujícímu násilí páchanému gangy považován za jednu z nejnebezpečnějších zemí světa; vzhledem k tomu, že od ledna 2015 do února 2017 bylo v ozbrojených střetech mezi policií a údajnými členy gangů zabito více než tisíc civilistů a 45 příslušníků policie; vzhledem k tomu, že vysoká míra násilí má závažný dopad na životy lidí a vede ke zvýšené úrovni nuceného vysídlování a migrace v rámci Salvadoru;

D.  vzhledem k tomu, že stát má plnou kontrolu nad věznicemi v zemi, a to prostřednictvím mimořádných bezpečnostních opatření, na jejichž základě jsou tisíce lidí dlouhodobě zadržovány v izolaci v nelidských podmínkách a za dlouhodobého znemožnění rodinných návštěv;

E.  vzhledem k tomu, že v případech narození mrtvého dítěte nebo samovolného potratu se má často za to, že ženy ukončily těhotenství záměrně, i když na podporu takové domněnky neexistují důkazy; vzhledem k tomu, že mezi roky 2000 a 2014 bylo 147 žen obviněno ze zločinu vraždy a 49 jich bylo po porodu mrtvého dítěte nebo prodělání samovolného potratu shledáno vinnými: 26 za zabití a 23 za umělé přerušení těhotenství;

F.  vzhledem k tomu, že dne 5. července 2017 byla Evelyn Beatriz Hernandezová Cruzová poté, co porodila mrtvé dítě, odsouzena za vraždu k 30 letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že soudní řízení vykazovalo podle zpráv vady, jelikož soudce uznal argument obžaloby, že paní Hernandezová plod záměrně zabila, aniž by měl přímé a dostatečné důkazy; vzhledem k tomu, že odvolací soud rozsudek potvrdil;

G.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 porodila Teodora del Carmen Vásquezová mrtvé dítě, načež byla shledána vinnou ze zločinu bez dostatečných důkazů a aniž by měla k dispozici účinný právní tým; vzhledem k tomu, že posledních 10 let strávila ve vězení a stále čeká na přezkum svého případu;

H.  vzhledem k tomu, že tzv. „Las 17“, dosud nejpřísněji potrestané ženy, byly v období 2000 až 2011 odsouzeny k desetiletým trestům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že několik z nich bylo poté, co soudy předchozí rozhodnutí zvrátily, již propuštěno;

1.  důrazně odmítá vynášení odsuzujících rozsudků nad ženami a dívkami, které porodily mrtvé dítě nebo potratily, a jejich trestání odnětím svobody a žádá jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění; domnívá, že by nikdo neměl být na základě takových odsouzení vězněn;

2.  naléhavě vyzývá vládu, aby ženám obviněných z porodu mrtvého dítěte nebo samovolného potratu umožnila čekat na soudní řízení mimo vězení a aby v těchto situacích a souvisejících řízeních dodržovala presumpci neviny a právo na řádný proces; připomíná vládě a soudní moci, že mají povinnost dodržovat mezinárodní standardy rovného přístupu ke spravedlnosti a zásady zaručující spravedlivý proces pro každého a že v souladu s Římským statutem, jehož je Salvador ratifikující smluvní stranou, je vinu možné stanovit pouze po prozkoumání konkrétních a dostatečných důvodů;

3.  žádá vládu, aby zajistila zaručení služebního tajemství pro veškerý zdravotnický personál a důvěrnost pro pacienty, jakož i kvalitu veškerých zdravotních služeb souvisejících s těhotenstvím;

4.  požaduje vytvoření mechanismu k monitorování nově přijatých právních předpisů, které zakazují a trestají diskriminaci těhotných dívek, zneužívání páchané rodinnými příslušníky a diskriminaci dívek ve školách;

5.  je hluboce znepokojen rostoucí mírou korupce, jež stojí v cestě hospodářskému rozvoji, právnímu státu a demokracii; žádá rychlé přijetí mezinárodního nástroje na podporu a usnadnění mezinárodní spolupráce v boji proti korupci, a zejména v přijímání náležitých opatření namířených proti osobám, které korupci páchají při výkonu veřejných funkcí; žádá Salvador, aby podepsal Úmluvu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích;

6.  naléhavě vyzývá vnitrostátní orgány, aby ve snaze o snížení míry násilí vystupňovaly úsilí na pomoc a na ochranu osob zasažených gangy; naléhavě vyzývá orgány, aby vyšetřily útoky proti obráncům lidských práv a novinářům v Salvadoru, jimž je vyhrožováno a proti nimž je vedena zastrašující a očerňující kampaň, a aby přijaly účinná opatření k zajištění jejich ochrany; vyzývá členské státy a orgány EU, aby zvýšily podporu, kterou poskytují místním obráncům lidských práv a nevládním organizacím vedoucím kampaň za práva žen a dívek v Salvadoru;

7.  odsuzuje nelidské praktiky ve věznicích, jako je mučení, omezování pohybu vězňů a znemožňování rodinných návštěv; žádá vládu, aby v rámci opatření k zamezení mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení ve všech věznicích a zajišťovacích zařízeních ratifikovala opční protokol k Úmluvě proti mučení; žádá, aby byl přístup do zajišťovacích zařízení povolen všem nezávislým mezinárodním organizacím;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, Radě Evropy, prezidentovi, vládě a parlamentu Salvadoru, Středoamerickému parlamentu, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a Společenství latinskoamerických a karibských států.