Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0691/2017Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0691/2017

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om El Salvador: retsforfølgning af kvinder på grund af ufrivillig abort

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B8‑0691/2017)
PPE (B8‑0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok for PPE-Gruppen
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

Procedure : 2017/3003(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0691/2017
Indgivne tekster :
RC-B8-0691/2017
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om El Salvador: retsforfølgning af kvinder på grund af ufrivillig abort

(2017/3003(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention mod korruption og Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') interamerikanske konvention mod korruption,

–  der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til El Salvadors lov om ligestilling, lighed og afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der blev vedtaget i 2016, loven om en tilværelse uden vold for kvinder, der blev vedtaget i 2012, og loven om beskyttelse af børn og unge (LEPINA), der blev vedtaget i april 2009,

–  der henviser til rapporten fra 2014 fra Arbejdsgruppen om Universel Regelmæssig Gennemgang vedrørende El Salvador,

–  der henviser til erklæring af 18. august 2017 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighederne for internt fordrevne personer,

–  der henviser til erklæring af 17. november 2017 fra FN's menneskerettighedskommissær ved afslutningen af dennes mission til El Salvador,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at El Salvador er rangeret som nr. 95 ud af 176 lande på Transparency Internationals korruptionsindeks for 2016; der henviser til, at den offentlige anklagemyndighed medio juli 2016 rapporterede, at den undersøgte 93 sager vedrørende korruption, hvilket kun resulterede i syv domme;

B.  der henviser til, at den offentlige anklagemyndighed i august 2016 indledte en straffesag om korruption mod den tidligere præsident Mauricio Funes, som blev tildelt politisk asyl i Nicaragua af landets præsident Daniel Ortega; der henviser til, at han og hans søn i november 2017 blev fundet skyldige i ulovlig berigelse; der henviser til, at tidligere præsident Elias Antonio Saca i oktober 2016 blev tilbageholdt på grund af anklager om underslæb for millioner af dollars i offentlige midler;

C.  der henviser til, at El Salvador på grund af omsiggribende banderelateret vold anses for et af de farligste lande i verden; der henviser til, at mere end et tusinde civile og 45 politibetjente er blevet dræbt i væbnede sammenstød mellem politi og påståede bandemedlemmer fra januar 2015 til februar 2017; der henviser til, at den udbredte vold i alvorlig grad har påvirket befolkningens liv og øget omfanget af tvangsfordrivelser og migration inden for El Salvador.

D.  der henviser til, at staten fuldt ud kontrollerer landets fængsler gennem ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, som siden april 2016 har medført, at tusindvis af mennesker er blevet tilbageholdt i længere tid og i isolation under umenneskelige forhold, og i længere tid ikke har haft mulighed for at modtage familiebesøg;

E.  der henviser til, at kvinder i tilfælde af dødfødsel eller abort ofte formodes bevidst at have afbrudt graviditeten, selv hvis der mangler beviser til støtte for en sådan antagelse; der henviser til, at 147 kvinder mellem 2000 og 2014 blev anklaget for mord og 49 blev dømt – 26 for manddrab og 23 for svangerskabsafbrydelse – efter en dødfødsel eller ufrivillig abort;

F.  der henviser til, at Evelyn Beatriz Hernandez Cruz den 5. juli 2017 blev idømt 30 års fængsel for mord efter en dødfødsel; der henviser til, at rettergangen angiveligt var mangelfuld, idet dommeren accepterede anklagemyndighedens påstand om, at fru Hernandez forsætligt havde dræbt fosteret uden direkte dokumentation og uden tilstrækkeligt bevis; der henviser til, at en appelinstans har stadfæstet dommen;

G.  der henviser til, at Teodora del Carmen Vásquez i 2007 blev udsat for en dødfødsel og blev dømt for en forbrydelse uden tilstrækkeligt bevis og et effektivt juridisk team; der henviser til, at hun har tilbragt de sidste 10 år i fængsel og stadig afventer en fornyet gennemgang af hendes sag;

H.  der henviser til, at de kvinder, der er kendt som "Las 17" er de hårdest straffede kvinder, der er blevet idømt fængsel i årtier i perioden mellem 2000 og 2011; der henviser til, at en håndfuld af dem også er blevet frigivet, efter at domstole har omstedt tidligere afgørelser;

1.  afviser på det kraftigste domsafsigelse imod og fængsling af kvinder og piger, der bliver udsat for dødfødsler eller aborter, og kræver, at de frigives øjeblikkeligt og betingelsesløst; mener, at ingen bør fængsles efter en sådan dom;

2.  opfordrer indtrængende regeringen til at give kvinder, der anklages for dødfødsel eller abort, mulighed for at afventer rettergangen uden for fængslet og opretholde princippet om uskyldsformodning og en retfærdig rettergang i disse sager og relaterede retssager; minder regeringen og retsvæsenet om, er de forpligtet til at overholde de internationale standarder for lige adgang til domsprøvelse og de principper, der sikrer en retfærdig rettergang for alle fysiske personer, og at skyld kun kan afgøres efter at have set konkrete og tilstrækkelige beviser, jf. Rom-statutten, som El Salvador har ratificeret;

3.  opfordrer regeringen til at sikre, at alt sundhedspersonale overholder tavshedspligten, og at alle patienter er garanteret fortrolighed, samt at kvaliteten af alle graviditetsrelaterede sundhedstjenester garanteres;

4.  opfordrer til etablering af en mekanisme til overvågning af nyligt vedtaget lovgivning, der forbyder og straffer diskrimination mod gravide piger, mishandling begået af familiemedlemmer og diskrimination mod piger i skolerne;

5.  er alvorligt bekymret over det stigende omfang af korruption, som hæmmer den økonomiske udvikling, retsstatsprincippet og demokratiet; opfordrer til en hurtig vedtagelse af et internationalt instrument med henblik på at fremme og lette det internationale samarbejde om bekæmpelse af korruption og navnlig træffe passende foranstaltninger over for personer, der begår korruptionshandlinger i udøvelsen af offentlige hverv; opfordrer El Salvador til at undertegne Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner;

6.  opfordrer indtrængende de nationale myndigheder til at intensivere bestræbelserne på at hjælpe og beskytte mennesker, der er berørt af bander, for at reducere omfanget af vold; opfordrer indtrængende myndighederne til at efterforske angreb på menneskerettighedsforkæmpere og journalister i El Salvador, som udsættes for trusler, intimidering og smædekampagner, og etablere effektive midler til at sikre deres beskyttelse; opfordrer EU's medlemsstater og institutioner til at øge den støtte, som de yder til lokale menneskerettighedsforkæmpere og NGO'er, der kæmper for kvinders og pigers rettigheder i El Salvador;

7.  fordømmer umenneskelige metoder i fængsler, f.eks. tortur, anbringelse i isolation og forbud mod familiebesøg; opfordrer regeringen til at ratificere den valgfri protokol til konventionen mod tortur som en foranstaltning til at forhindre tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling i alle fængsler og tilbageholdelsesfaciliteter; opfordrer til, at alle uafhængige internationale organisationer får adgang til detentionscentrene;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, Europarådet, El Salvadors præsident, regering og parlament, Det Centralamerikanske Parlament, Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater.