Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0691/2017Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0691/2017

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK El Salvadori ja sealsete juhtumite kohta, kus naiste üle on raseduse katkemise tõttu kohut mõistetud

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 135 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ECR (B8-0691/2017)
PPE (B8-0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel

Menetlus : 2017/3003(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0691/2017
Esitatud tekstid :
RC-B8-0691/2017
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon El Salvadori ja sealsete juhtumite kohta, kus naiste üle on raseduse katkemise tõttu kohut mõistetud

(2017/3003(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO korruptsioonivastast konventsiooni ja Ameerika Riikide Organisatsiooni (ARO) üleameerikalist korruptsioonivastast konventsiooni,

–  võttes arvesse konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta,

–  võttes arvesse El Salvadoris 2016. aastal vastu võetud seadust võrdsuse ja naiste diskrimineerimise kaotamise kohta, 2012. aastal vastu võetud seadust naiste vägivallavaba elu kohta ja 2009. aasta aprillis vastu võetud seadust laste ja noorukite kõikehõlmava kaitse kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamisega tegeleva töörühma 2014. aasta aruannet El Salvadori kohta,

–  võttes arvesse riigisiseste põgenike inimõiguste küsimustega tegeleva ÜRO eriraportööri 18. augusti 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse avaldust, mille ÜRO inimõiguste ülemvolinik tegi 17. novembril 2017. aastal, kui tema lähetus El Salvadori lõppes,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Transparency Internationali 2016. aasta korruptsiooni tajumise indeksi poolest on El Salvador 176 riigi hulgas 95. kohal; arvestades, et riigiprokuratuuri teatel on 2016. aasta juuli keskpaigast alates uuritud 93 korruptsioonijuhtumit, millest süüdimõistva kohtuotsuseni on jõutud ainult 7 puhul;

B.  arvestades, et 2016. aasta augustis algatas riigiprokuratuur korruptsiooniga seotud kriminaalasja endise presidendi Mauricio Funesi vastu, kellele Nicaragua president Ortega andis oma riigis poliitilise varjupaiga; arvestades, et 2017. aasta novembris mõisteti Mauricio Funes ja tema poeg süüdi ebaseaduslikus rikastumises; arvestades, et 2016. aasta oktoobris vahistati endine president Elias Antonio Saca, keda süüdistatakse mitme miljoni dollari ulatuses riigi raha omastamises;

C.  arvestades, et jõukude ohjeldamatu vägivalla tõttu peetakse El Salvadori üheks ohtlikuimaks riigiks maailmas; arvestades, et 2015. aasta jaanuarist 2017. aasta veebruarini tapeti politsei ja väidetavate jõuguliikmete vahel toimunud relvastatud kokkupõrgetes rohkem kui tuhat tsiviilisikut ja 45 politseinikku; arvestades, et vägivalla ulatusliku leviku tõttu on inimeste eluolu märgatavalt halvenenud ning järjest rohkem inimesi on sunnitud El Salvadoris ümber asuma või mujale elama minema;

D.  arvestades, et riigil on riigi vanglate üle täielik kontroll ja seda erakorraliste julgeolekumeetmete abil, millega on 2016. aasta aprillist saadik tuhandeid inimesi ebainimlikes tingimustes kaua ja isoleeritult kinni peetud, kusjuures pereliikmete külastused on pikemaks ajaks keelatud;

E.  arvestades, et surnultsünni või raseduse katkemise puhul süüdistatakse naisi sageli selles, et nad katkestasid raseduse tahtlikult, isegi kui selliseks süüdistuseks ei ole tõendeid; arvestades, et 2000.–2014. aastal esitati 147 naisele süüdistus mõrvas ja 49 naist mõisteti surnultsünni või raseduse katkemise tõttu süüdi – 26 tapmises ja 23 abordis;

F.  arvestades, et 5. juulil 2017. aastal mõisteti Evelyn Beatriz Hernandez Cruzile, kelle laps oli sündinud surnult, mõrva eest 30-aastane vanglakaristus; arvestades, et kohtupidamine oli ilmselt ebakorrektne, sest kohtunik nõustus süüdistaja väitega, et pr Hernandez oli loote tapnud tahtlikult, ilma et selleks oleks olnud otseseid ja piisavaid tõendeid; arvestades, et apellatsioonikohus jättis karistuse jõusse;

G.  arvestades, et 2007. aastal sündis laps surnult Teodora del Carmen Vásquezesel, kes mõisteti kuriteos süüdi, ilma et oleks olnud piisavalt tõendeid ja teda oleksid aidanud pädevad juristid; arvestades, et ta on olnud viimased 10 aastat vanglas ja ootab endiselt, et tema juhtum läbi vaadataks;

H.  arvestades, et „Las 17“ on kõige raskema karistuse saanud naised, sest nad mõisteti ajavahemikus 2000–2011 kümneteks aastateks vangi; arvestades, et mõned neist on vabastatud, sest kohtud on varasemad otsused tühistanud;

1.  mõistab täielikult hukka lapse surnult sünnitanud või raseduse katkemise all kannatanud naistele ja tütarlastele karistuse määramise ja nende vangistamise ning nõuab nende viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; on seisukohal, et mitte kedagi ei tohiks selliste süüdimõistvate kohtuotsuste pärast vangistada;

2.  nõuab, et valitsus lubaks naistel, keda süüdistatakse surnultsünnis või raseduse katkemises, oodata kohut väljaspool vanglat, ning tagaks nende juhtumite puhul ja nendega seotud kohtuasjades süütuse presumptsiooni ja õiglase kohtupidamise; tuletab valitsusele ja kohtunikele meelde, et nad on kohustatud järgima õiguskaitse võrdse kättesaadavuse rahvusvahelisi norme ning põhimõtteid, millega tagatakse õiglane kohtulik arutamine kõigi isikute puhul, ning et Rooma statuudi – mille El Salvador on ratifitseerinud – kohaselt saab süü kindlaks teha üksnes konkreetsete ja piisavate tõendite kaalumise teel;

3.  kutsub valitsust üles tagama, et kõik tervishoiutöötajad hoiaksid ametisaladust ja patsientide andmed hoitaks konfidentsiaalsena ning et rasedusega seotud tervishoiuteenused oleksid kvaliteetsed;

4.  nõuab, et loodaks mehhanism, millega jälgitakse, kuidas täidetakse hiljuti vastu võetud õigusakti, millega keelatakse rasedaid tütarlapsi diskrimineerida, pereliikmetel neid kuritarvitada ja tütarlapsi koolis diskrimineerida ning nähakse kõigi selliste tegude eest ette karistus;

5.  on väga mures korruptsiooni leviku pärast, sest see takistab majandusarengut, õigusriigi põhimõtte järgimist ja demokraatiat; nõuab, et kiiresti võetaks vastu rahvusvaheline vahend, millega soodustada ja hõlbustada korruptsioonivastases võitluses rahvusvahelist koostööd eelkõige selleks, et võtta meetmeid isikute suhtes, kes panevad korruptiivseid tegusid toime avalikke ülesandeid täites; kutsub El Salvadori üles kirjutama alla rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametnikele antava altkäemaksu vastu võitlemist käsitlevale Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) konventsioonile;

6.  nõuab, et riigi ametivõimud pingutaksid rohkem, et jõukude tegevuse tõttu kannatavaid inimesi aidata ja kaitsta ning niimoodi vägivalda vähendada; nõuab, et ametivõimud uuriksid rünnakuid, mida on El Salvadoris toime pandud inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike vastu, keda ähvardatakse, hirmutatakse ja pidevalt laimatakse, ning võtaksid nende kaitsmiseks kasutusele mõjusad vahendid; kutsub ELi liikmesriike ja institutsioone üles suurendama toetust, mida nad annavad kohalikele inimõiguste kaitsjatele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kes võitlevad El Salvadoris naiste ja tütarlaste õiguste eest;

7.  mõistab hukka vanglates toimuva ebainimliku kohtlemise, nagu piinamine, kinnipeetavate hoidmine üksnes kongis ja pereliikmete külastuste keelamine; kutsub valitsust üles ratifitseerima piinamisvastase konventsiooni fakultatiivset protokolli, et vältida piinamist ning ebainimlikku ja alandavat kohtlemist kõigis vanglates ja muudes kinnipidamiskohtades; nõuab, et sõltumatutele rahvusvahelistele organisatsioonidele antaks pääs kinnipidamiskohtadesse;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, Euroopa Nõukogule, El Salvadori presidendile, valitsusele ja parlamendile, Kesk-Ameerika Parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendusele.