Menettely : 2017/3003(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0691/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0691/2017

Keskustelut :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :


YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 267kWORD 50k
13.12.2017
PE614.314v01-00}
PE614.326v01-00} RC1
 
B8-0691/2017}
B8-0702/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B8‑0691/2017)

PPE (B8‑0702/2017)


El Salvadorista: naisten asettaminen syytteeseen keskenmenon vuoksi (2017/3003(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma El Salvadorista: keskenmenon vuoksi syytetyiksi joutuneiden naisten tapaukset (2017/3003(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä Amerikan valtioiden järjestön (OAS) korruption vastaisen Amerikan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon El Salvadorin vuonna 2016 hyväksytyn lain tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä naisiin kohdistuvan syrjinnän lopettamisesta, vuonna 2012 hyväksytyn lain naisten väkivallattomasta elämästä sekä huhtikuussa 2009 hyväksytyn lain lasten ja varhaisnuorten kattavasta suojelusta,

–  ottaa huomioon El Salvadoria koskevaa yleistä määräaikaisarviointia käsittelevän työryhmän vuonna 2014 antaman raportin,

–  ottaa huomioon maansisäisten pakolaisten ihmisoikeustilanteesta vastaavan YK:n erityisraportoijan 18. elokuuta 2017 antaman raportin,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun El Salvadoriin tekemänsä matkan päätteeksi 17. marraskuuta 2017 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että El Salvador sijoittautuu Transparency Internationalin vuoden 2016 korruptiovertailussa 176 maan joukossa sijalle 95; ottaa huomioon, että vuoden 2016 heinäkuun puolivälissä yleisen syyttäjän virasto ilmoitti, että sillä oli tutkittavana 93 korruptioon liittyvää tapausta, joista vain seitsemässä saatiin tuomio;

B.  ottaa huomioon, että yleisen syyttäjän virasto käynnisti elokuussa 2016 korruptiorikostutkinnan, joka koski entistä presidenttiä Mauricio Funesia, jolle Nicaraguan presidentti Ortega oli myöntänyt poliittisen turvapaikan; ottaa huomioon, että marraskuussa 2017 Funes ja hänen poikansa todettiin syyllisiksi laittomaan vaurastumiseen; ottaa huomioon, että lokakuussa 2016 entinen presidentti Elias Antonio Saca pidätettiin syytettynä julkisten varojen kavaltamisesta miljoonien dollarien edestä;

C.  ottaa huomioon, että hallitsemattoman jengiväkivallan vuoksi El Salvadoria pidetään yhtenä maailman vaarallisimmista maista; ottaa huomioon, että tammikuusta 2015 helmikuuhun 2017 yli tuhat siviiliä ja 45 poliisia sai surmansa aseellisissa yhteenotoissa poliisin ja otaksuttujen jengiläisten välillä; ottaa huomioon, että runsas väkivalta on vaikuttanut vakavasti ihmisten elämään ja lisännyt ihmisten pakotettuja siirtymisiä ja muuttoliikettä El Salvadorissa;

D.  ottaa huomioon, että valtio hallitsee täysin maan vankiloita poikkeuksellisilla turvatoimenpiteillä, jotka ovat huhtikuun 2016 jälkeen johtaneet siihen, että tuhannet ihmiset ovat joutuneet pitkittyneeseen ja eristettyyn vankeuteen epäinhimillisissä oloissa ja että perhevierailut on estetty pitkiksi ajoiksi;

E.  ottaa huomioon, että kuolleen lapsen synnyttäneiden tai keskenmenon saaneiden naisten oletetaan usein tahallisesti keskeyttäneen raskauden, vaikka siitä ei ole todisteita; ottaa huomioon, että vuosina 2000–2014 murhasyytteen sai 147 naista, joista 49 tuomittiin – 26 henkirikoksesta ja 23 abortista – sen jälkeen, kun he olivat synnyttäneet kuolleen lapsen tai saaneet keskenmenon;

F.  ottaa huomioon, että 5. heinäkuuta 2017 Evelyn Beatriz Hernandez Cruz tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen murhasta hänen synnytettyään kuolleen lapsen; ottaa huomioon, että oikeudenkäyntiä on pidetty virheellisenä, koska tuomari hyväksyi syyttäjän väitteen, jonka mukaan Hernandez oli tarkoituksella surmannut sikiön, vaikka tästä ei ollut suoraa näyttöä eikä riittäviä todisteita; ottaa huomioon, että vetoomustuomioistuin on säilyttänyt tuomion ennallaan;

G.  ottaa huomioon, että vuonna 2007 Teodora del Carmen Vásquez synnytti kuolleen lapsen ja hänet tuomittiin rikoksesta ilman riittäviä todisteita ja toimivaa asianajoapua; ottaa huomioon, että hän on ollut viimeksi kuluneet 10 vuotta vankilassa ja odottaa edelleen tapauksensa uutta käsittelyä;

H.  ottaa huomioon, että ankarimmin rangaistut 17 naista, ”Las 17”, tuomittiin kymmeniksi vuosiksi vankilaan vuosina 2000–2011; ottaa huomioon, että muutama heistä on myös vapautettu tuomioistuinten kumottua aiemmat päätökset;

1.  torjuu jyrkästi kuolleen lapsen synnyttäneiden tai keskenmenon saaneiden naisten ja tyttöjen tuomitsemisen ja vangitsemisen ja vaatii heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan; katsoo, että ketään ei pitäisi vangita näiden tuomioiden perusteella;

2.  kehottaa hallitusta sallimaan, että kuolleen lapsen synnyttämisestä tai keskenmenosta syytetyt naiset voivat odottaa oikeudenkäyntiä vapaalla jalalla, sekä noudattamaan syyttömyysolettamaa ja asianmukaista oikeudenkäyntiä näissä tapauksissa ja niihin liittyvissä menettelyissä; muistuttaa hallitusta ja oikeuslaitosta siitä, että ne ovat velvollisia noudattamaan kansainvälisiä normeja, jotka liittyvät kaikille yhtäläiseen oikeussuojaan, sekä periaatteita, joilla taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikille, sekä periaatetta siitä, että syyllisyys voidaan todeta vain konkreettisten ja riittävien todisteiden tarkastelun pohjalta noudattaen Rooman perussääntöä, jonka El Salvador on ratifioinut;

3.  kehottaa hallitusta varmistamaan kaikkea terveydenhoitohenkilöstöä koskevan salassapitovelvollisuuden ja potilaita koskevan luottamuksellisuuden säilyttämisen sekä kaikkien raskauteen liittyvien terveyspalvelujen laadun;

4.  kehottaa perustamaan mekanismin, jolla valvotaan äskettäin hyväksyttyä lainsäädäntöä, jolla kielletään ja tehdään rangaistavaksi raskaana olevien tyttöjen syrjintä, perheenjäsenten harjoittama hyväksikäyttö sekä tyttöjen syrjiminen kouluissa;

5.  on vakavasti huolissaan korruption kasvusta, joka haittaa taloudellista kehitystä, oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja demokratiaa; kehottaa hyväksymään pikaisesti kansainvälisen välineen, jolla edistetään ja helpotetaan kansainvälistä yhteistyötä korruption torjunnan alalla ja erityisesti kohdistettaessa asianmukaisia toimenpiteitä henkilöihin, jotka syyllistyvät korruptioon julkisten tehtävien hoitamisen yhteydessä; kehottaa El Salvadoria allekirjoittamaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) yleissopimuksen kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan korruption torjunnasta;

6.  kehottaa kansallisia viranomaisia tehostamaan pyrkimyksiään auttaa ja suojella jengeistä kärsiviä ihmisiä väkivaltaisuuksien vähentämiseksi; kehottaa viranomaisia tutkimaan ihmisoikeuksien puolustajiin ja toimittajiin El Salvadorissa kohdistuneita hyökkäyksiä, kun näitä uhkaillaan, pelotellaan ja mustamaalataan, sekä ottamaan käyttöön tehokkaita keinoja näiden suojelun varmistamiseksi; kehottaa unionin jäsenvaltioita ja toimielimiä lisäämään tukeaan paikallisille ihmisoikeuksien puolustajille ja kansalaisjärjestöille, jotka pyrkivät edistämän naisten ja tyttöjen oikeuksia El Salvadorissa;

7.  tuomitsee vankiloiden epäinhimilliset käytännöt, kuten kidutuksen, selleihin sulkemisen ja perhevierailujen estämisen; kehottaa hallitusta ratifioimaan kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan toimenpiteenä, jolla estetään kidutus sekä epäinhimillinen ja alentava kohtelu kaikissa vankiloissa ja pidätyskeskuksissa; vaatii riippumattomille kansainvälisille järjestöille pääsyä pidätyskeskuksiin;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, El Salvadorin presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Keski-Amerikan parlamentille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisölle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö