Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0691/2017Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0691/2017

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ECR (B8-0691/2017)
PPE (B8-0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok PPE frakcijos vardu
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2017/3003(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0691/2017
Pateikti tekstai :
RC-B8-0691/2017
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“

(2017/3003(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją prieš korupciją ir Amerikos valstybių organizacijos (AVO) Amerikos konvenciją prieš korupciją,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. priimtą Salvadoro Įstatymą dėl lygybės, teisingumo ir moterų diskriminacijos panaikinimo, į 2012 m. priimtą Įstatymą dėl moterų teisės į gyvenimą be smurto ir į 2009 m. balandžio mėn. priimtą Įstatymą dėl visapusiškos vaikų ir paauglių apsaugos (LEPINA),

–  atsižvelgdamas į Salvadoro visuotinio periodinio vertinimo darbo grupės 2014 m. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) specialiojo pranešėjo šalies viduje perkeltų asmenų teisių klausimais 2017 m. rugpjūčio 18 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2017 m. lapkričio 17 d. pareiškimą pasibaigus jo misijai į Salvadorą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Salvadoras organizacijos „Transparency International“ 2016 m. korupcijos suvokimo indekse iš 176 šalių užima 95 vietą ; kadangi nuo 2016 m. liepos mėn. vidurio Generalinė prokuratūra pranešė nagrinėjanti 93 su korupcija susijusias bylas, o buvo priimti tik septyni nuosprendžiai;

B.  kadangi 2016 m. rugpjūčio mėn. Generalinė prokuratūra pradėjo baudžiamąją korupcijos bylą prieš buvusį prezidentą Mauricio Funesą, kuriam Nikaragvos prezidentas J. D. Ortega Nikaragvoje suteikė politinį prieglobstį; kadangi 2017 m. lapkričio mėn. jis ir jo sūnus buvo pripažinti kaltais dėl neteisėto praturtėjimo; kadangi 2016 m. spalio mėn. buvęs prezidentas Elias Antonio Saca buvo suimtas dėl kaltinimų pasisavinus milijonus dolerių viešųjų lėšų;

C.  kadangi dėl plačiai paplitusios gaujų vykdomos prievartos Salvadoras laikomas viena iš pavojingiausių pasaulio šalių; kadangi nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2017 m. vasario mėn. daugiau kaip tūkstantis civilių gyventojų ir 45 policijos pareigūnai žuvo per ginkluotus susirėmimus tarp policijos ir tariamų gaujų narių; kadangi didelis smurtas padarė didelį poveikį žmonių gyvenimams ir dėl jo Salvadore padidėjo priverstinio perkėlimo ir migracijos lygiai;

D.  kadangi valstybė visiškai kontroliuoja šalies kalėjimus taikydama neeilines saugumo priemones, pagal kurias nuo 2016 m. balandžio mėn. tūkstančiai žmonių buvo įkalinti ilgai trunkančiam ir izoliuotam areštui nežmoniškomis sąlygomis ir ilgam nutraukiant šeimos narių lankymą;

E.  kadangi gimus negyvam kūdikiui ar įvykus persileidimui moterys dažnai įtariamos tyčia nutraukus nėštumą, net jei trūksta duomenų, kuriais būtų galima paremti tokią prielaidą; kadangi 2000–2014 m. 147 moterims buvo pateikti kaltinimai dėl nužudymo ir 49 jų buvo nuteistos: 26 – už žmogžudystę ir 23 už nėštumo nutraukimą – gimus negyvam kūdikiui ar įvykus persileidimui;

F.  kadangi 2017 m. liepos 5 d. Evelyn Beatriz Hernandez Cruz buvo nuteista 30 metų laisvės atėmimo už žmogžudystę po to, kai jai gimė negyvas kūdikis; kadangi, kaip pranešama, teismas buvo defektyvus, nes teisėjas nesant tiesioginių įrodymų ir nesant pakankamai įrodymų pritarė prokuratūros argumentui, kad M. Hernandez tyčia nužudė vaisių; kadangi apeliacinis teismas patvirtino nuosprendį;

G.  kadangi 2007 m. Teodorai del Carmen Vásquez gimė negyvas kūdikis ir ji buvo nuteista už nusikaltimą nesant pakankamai įrodymų ir nesubūrus veiksmingos teisininkų grupės; kadangi ji pastaruosius 10 metų praleido kalėjime ir vis dar laukia savo bylos peržiūros;

H.  kadangi „Las 17“ yra griežčiausiai nubaustos moterys, 2000–2011 m. nuteistos kalėti dešimtmečius; kadangi keletas iš jų buvo paleistos po to, kai teismai panaikino ankstesnius sprendimus;

1.  griežtai smerkia laisvės atėmimo bausmes, skiriamas moterims bei mergaitėms, kurioms gimsta negyvi kūdikiai ar kurios patiria persileidimus, ir ragina jas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti; mano, kad niekas neturėtų būti kalinamas dėl šių apkaltinamųjų nuosprendžių;

2.  primygtinai ragina vyriausybę sudaryti sąlygas moterims, kurios kaltinamos negyvo kūdikio pagimdymu ar persileidimu, teismo laukti ne kalėjimuose ir nagrinėjant šias bylas bei vykdant susijusius procesus užtikrinti nekaltumo prezumpciją ir tinkamą procesą; primena vyriausybei ir teismams, kad jie yra įpareigoti laikytis tarptautinių standartų dėl vienodos galimybės kreiptis į teismą ir principų, kuriais užtikrinamas teisingas bylos nagrinėjimas visiems asmenims, ir kad kaltė gali būti nustatyta tik peržiūrėjus konkrečius ir pakankamus įrodymus, laikantis Romos statuto, kurį Salvadoras yra ratifikavęs;

3.  ragina vyriausybę užtikrinti, kad visiems sveikatos darbuotojams būtų garantuota profesinė paslaptis ir konfidencialumas, taip pat užtikrinti visų su nėštumu susijusios sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

4.  ragina sukurti naujai priimtų teisės aktų, kuriais draudžiama nėščių mergaičių diskriminacija, šeimos narių vykdoma prievarta ir mergaičių diskriminacija mokyklose bei už šias veikas baudžiama, stebėsenos mechanizmą;

5.  yra itin susirūpinęs dėl didėjančių korupcijos lygių, kurie trukdo vystytis ekonomikai, teisinei valstybei ir demokratijai; ragina skubiai priimti tarptautinę priemonę, skirtą tarptautiniam bendradarbiavimui kovojant su korupcija skatinti ir lengvinti, ir ypač imtis tinkamų veiksmų prieš asmenis, kurie vykdo korupcinius veiksmus eidami viešąsias pareigas; ragina Salvadorą pasirašyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) konvenciją dėl kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose;

6.  ragina nacionalinės valdžios institucijas dėti daugiau pastangų siekiant padėti nuo gaujų nukentėjusiems žmonėms ir juos apsaugoti, kad būtų sumažintas smurto lygis; ragina valdžios institucijas ištirti Salvadore įvykdytus išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus, kurie susiduria su grasinimais, bauginimais ir šmeižto kampanijomis, ir sukurti veiksmingas priemones, kuriomis būtų užtikrinama jų apsauga; ragina ES valstybes nares ir institucijas labiau remti Salvadore už moterų ir mergaičių teises kovojančius vietos žmogaus teisių gynėjus ir NVO;

7.  smerkia nežmonišką praktiką kalėjimuose, pvz., kankinimą, kalinių izoliavimą ir šeimos lankymo nutraukimą; ragina vyriausybę ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvų protokolą, kaip priemonę užkirsti kelią kankinimui, taip pat nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui visuose kalėjimuose ir sulaikymo vietose; ragina nepriklausomoms tarptautinėms organizacijoms patekti į sulaikymo įstaigas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Europos Tarybai, Salvadoro vyriausybei ir parlamentui, Centrinės Amerikos Parlamentui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai (EUROLAT) ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijai.