Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B8-0691/2017Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B8-0691/2017

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Salvadori: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ECR (B8-0691/2017)
PPE (B8-0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok PPE grupas vārdā
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā

Procedūra : 2017/3003(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B8-0691/2017
Iesniegtie teksti :
RC-B8-0691/2017
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Salvadori: tādu sieviešu lietas, kuras sauktas pie atbildības par spontāniem abortiem

(2017/3003(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO Konvenciju pret korupciju un Amerikas Valstu organizācijas (OAS) Amerikas Konvenciju pret korupciju,

–  ņemot vērā Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā Salvadoras 2016. gadā pieņemto Likumu par vienlīdzību, taisnīgumu un sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 2012. gadā pieņemto Likumu par sieviešu dzīvi bez vardarbības un 2009. gada aprīlī pieņemto Likumu par bērnu un pusaudžu visaptverošu aizsardzību (LEPINA),

–  ņemot vērā vispārējā periodiskā pārskata par Salvadoru darba grupas 2014. gada ziņojumu,

–  ņemot vērā ANO īpašā referenta iekšzemē pārvietotu personu cilvēktiesību jautājumos 2017. gada 18. augusta paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos 2017. gada 17. novembra paziņojumu pēc viņa misijas uz Salvadoru,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Transparency International korupcijas uztveres 2016. gada indeksā Salvadora no 176 valstīm ierindojas 95. vietā; tā kā Ģenerālprokurora birojs ir ziņojis, ka kopš 2016. gada jūlija vidus tiek izmeklētas 93 lietas saistībā ar korupciju, taču tiesas spriedums tika pasludināts tika septiņās lietās;

B.  tā kā 2016. gada augustā Ģenerālprokurora birojs ierosināja krimināllietu par korupciju pret bijušo prezidentu Mauricio Funes, kam Nikaragvā tās prezidents J. D. Ortega ir devis politisko patvērumu; tā kā 2017. gada novembrī viņš un viņa dēls tika atzīti par vainīgiem saistībā ar nelikumīgu iedzīvošanos; tā kā 2016. gada oktobrī bijušais prezidents Elias Antonio Saca tika arestēts un viņam izvirzīta apsūdzība par valsts līdzekļu piesavināšos vairāku miljonu dolāru apmērā;

C.  tā kā, ņemot vērā plaši izplatīto bandu vardarbību, Salvadoru uzskata par vienu no bīstamākajām valstīm pasaulē; tā kā laikā no 2015. gada janvāra līdz 2017. gada februārim vairāk nekā tūkstotis civiliedzīvotāju un 45 policisti tika nogalināti bruņotās sadursmēs starp policiju un uzbrucējiem, ko uzskata par bandu locekļiem; tā kā augstais vardarbības līmenis ievērojami ir ietekmējis cilvēku dzīvi un pieaugusi piespiedu pārvietošana un migrācija Salvadoras iekšienē;

D.  tā kā valsts pilnībā kontrolē publiskos cietumos, izmantojot ārkārtas drošības pasākumus, ar kuriem kopš 2016. gada aprīļa tūkstošiem cilvēku ilgstoši nehumānos apstākļos tiek turēti ieslodzījumā un viņiem ilgstoši liegti ģimenes apmeklējumi;

E.  tā kā gadījumos, kad bērns piedzimis nedzīvs vai noticis spontānais aborts, tiek uzskatīts, ka sievietes apzināti pārtraukušas grūtniecību, pat ja nav pierādījumu šādu pieņēmumu apstiprināšanai; tā kā no 2000. līdz 2014. gadam pēc tam, kad bērns piedzimis nedzīvs vai bijis spontānais aborts, par slepkavību apsūdzētas 147 sievietes un notiesātas 49 sievietes, proti, 26 — par slepkavību un 23 — par aborta izdarīšanu;

F.  tā kā 2017. gada 5. jūlijā Evelyn Beatriz Hernandez Cruz tika notiesāta uz 30 gadiem cietumā par slepkavību pēc tam, kad bērns piedzima nedzīvs; tā kā ziņots, ka tiesas process bijis safabricēts, jo tiesnesis pieņēmis apsūdzības argumentu, ka E. B. Hernandez apzināti nogalinājusi embriju, nepastāvot tiešiem un pietiekamiem pierādījumiem; tā kā apelācijas tiesa atstāja spēkā piespriesto sodu;

G.  tā kā 2007. gadā Teodora del Carmen Vásquez piedzima nedzīvs bērns un viņa tika notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, nepastāvot pietiekamiem pierādījumiem un efektīvai juridiskai komandai; tā kā viņa iepriekšējos 10 gadus ir pavadījusi cietumā un joprojām gaida lietas atkārtotu izskatīšanu;

H.  tā kā Las 17 ir visbargāk sodītās sievietes, kurām laikā starp 2000. un 2011. gadu piespriests desmitiem gadu ilgs cietumsods; tā kā dažas no viņām ir arī atbrīvotas pēc tam, kad tiesas atcēla iepriekšējos lēmumus,

1.  stingri vēršas pret sieviešu un meiteņu notiesāšanu un ieslodzīšanu pēc tam, kad viņām piedzimis nedzīvs bērns vai bijis spontānais aborts, un aicina nekavējoties un bez nosacījumiem šīs sievietes atbrīvot; uzskata, ka nevienu nedrīkst ieslodzīt par šādām apsūdzībām;

2.  mudina valdību ļaut sievietēm, kurām piedzimis nedzīvs bērns vai bijis spontānais aborts, sagaidīt tiesas procesu ārpus cietuma, un aicina šajās lietās un saistītajās procedūrās ievērot nevainīguma prezumpciju un pienācīgu procedūras norisi; atgādina valdībai un tiesu iestādēm, ka tām ir pienākums ievērot starptautiskos standartus par vienlīdzīgu piekļuvi tiesu varai un principus, ar ko garantē taisnīgu tiesu visiem, un ka vainu var noteikt vienīgi pēc tam, kad gūti konkrēti un pietiekami pierādījumi, ievērojot Romas statūtus, ko Salvadora ir ratificējusi;

3.  aicina valdību nodrošināt, lai visi veselības aprūpes darbinieki neizpaustu profesionālo noslēpumu un ievērotu pacientu konfidencialitāti, kā arī aicina nodrošināt visu ar grūtniecību saistīto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti;

4.  prasa izveidot mehānismu, ar ko uzraudzītu nesen pieņemtos tiesību aktus, kas aizliedz diskriminēt meitenes grūtnieces un soda par šādu diskriminēšanu, kā arī par ļaunprātīgu izmantošanu, ko piekopuši ģimenes locekļi, un par meiteņu diskrimināciju skolās;

5.  ir ļoti nobažījies par pieaugošo korupcijas līmeni, kas apgrūtina ekonomikas attīstību, tiesiskumu un demokrātiju; prasa strauji pieņemt starptautisku instrumentu, ar ko veicinātu un atvieglotu starptautisko sadarbību cīņā pret korupciju un jo īpaši pienācīgi vērstos pret personām, kas iesaistījušās koruptīvās darbībās, pildot valsts pārvaldes pienākumus; aicina, lai Salvadoru parakstīt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Konvenciju par ārvalstu amatpersonu uzpirkšanas apkarošanu starptautiskās uzņēmējdarbības darījumos;

6.  mudina valstu iestādes pastiprināt centienus, lai nolūkā samazināt vardarbības līmeni palīdzētu un aizsargātu personas, kas cietušas no bandu uzbrukumiem; mudina iestādes Salvadorā izmeklēt uzbrukumus cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem, kas piedzīvo draudus, iebiedēšanu un nomelnošanas kampaņas, un aicina izveidot efektīvus līdzekļus, ar ko nodrošinātu šo personu aizsardzību; aicina ES dalībvalstis un iestādes palielināt atbalstu, ko tās sniedz vietējiem cilvēktiesību aizstāvjiem un NVO, kas cīnās par sieviešu un meiteņu tiesībām Salvadorā;

7.  nosoda necilvēcīgo praksi cietumos, tādu kā spīdzināšana, ieslodzīto ieslēgšana un aizliegums tikties ar ģimenes locekļiem; aicina valdību ratificēt Konvencijas pret spīdzināšanu fakultatīvo protokolu, kā pasākumu, ar ko novērst spīdzināšanu un necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos visos cietumos un ieslodzījuma vietās; prasa, lai neatkarīgām starptautiskām organizācijām piešķirtu piekļuvi aizturēšanas centriem;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Eiropas Padomei, Salvadoras prezidentam, valdībai un parlamentam, Centrālamerikas parlamentam, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienai.