Postup : 2017/3003(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0691/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0691/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Prijaté texty :


SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 349kWORD 50k
13.12.2017
PE614.314v01-00}
PE614.326v01-00} RC1
 
B8-0691/2017}
B8-0702/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

ECR (B8‑0691/2017)

PPE (B8‑0702/2017)


o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat (2017/3003(RSP))


Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok v mene skupiny PPE
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat (2017/3003(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti korupcii a Medziamerický dohovor Organizácie amerických štátov (OAS) proti korupcii,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–  so zreteľom na zákon Salvádoru o spravodlivosti, rovnosti a odstránení diskriminácie žien prijatý v roku 2016, zákon o živote žien bez násilia prijatý v roku 2012 a zákon o komplexnej ochrane detí a mladistvých (LEPINA) prijatý v apríli 2009,

–  so zreteľom na správu pracovnej skupiny o všeobecnom pravidelnom preskúmaní o El Salvádore z roku 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre ľudské práva vnútorne vysídlených osôb z 18. augusta 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 17. novembra 2017 na konci jeho misie v Salvádore,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Salvádor sa nachádza na 95. mieste spomedzi 176 krajín v indexe vnímania korupcie agentúry Transparency International za rok 2016; keďže v polovici júla 2016 úrad generálneho prokurátora oznámil vyšetrovanie 93 prípadov týkajúcich sa korupcie, ktoré viedli iba k siedmim odsúdeniam;

B.  keďže v auguste 2016 úrad generálneho prokurátora začal trestné konanie pre prípad korupcie voči bývalému prezidentovi Mauriciovi Funesovi, ktorému bol udelený azyl v Nikarague jej prezidentom pánom Ortegom; keďže v novembri 2017 boli on a jeho syn uznaní vinnými z nezákonného obohacovania; keďže v októbri 2016 bol zatknutý bývalý prezident Elias Antonio Saca a bolo voči nemu vznesené obvinenie zo sprenevery miliónov dolárov z verejných finančných prostriedkov;

C.  keďže v dôsledku prebujneného organizovaného násilia je Salvádor považovaný za jednu z najnebezpečnejších krajín sveta; keďže od januára 2015 do februára 2017 bolo usmrtených viac ako tisíc civilistov a 45 príslušníkov polície v ozbrojených stretoch polície s členmi gangov; keďže vysoká miera násilia vážne ovplyvňuje životy ľudí a zvyšuje úrovne núteného vysídľovania a migrácie v rámci Salvádoru;

D.  keďže štát v plnej miere kontroluje väzenia v krajine prostredníctvom osobitných bezpečnostných opatrení, v dôsledku ktorých sú od apríla 2016 dlhodobo zadržiavané tisícky ľudí v izolácii za neľudských podmienok a pri dlhodobom pozastavení návštev rodinných príslušníkov;

E.  keďže v prípadoch potratu alebo narodenia mŕtveho plodu sa ženy často podozrievajú z úmyselného ukončenia tehotenstva, aj keď chýbajú dôkazy na podloženie takéhoto predpokladu; keďže od roku 2000 do roku 2014 bolo 147 žien obvinených z vraždy a 49 bolo odsúdených po narodení mŕtveho dieťaťa alebo po prekonaní samovoľného potratu – 26 za zabitie a 23 za umelé prerušenie tehotenstva;

F.  keďže 5. júla 2017 bola Evelyn Beatriz Hernandez Cruz potom, čo porodila mŕtve dieťa, odsúdená na 30 rokov väzenia za vraždu; keďže v súdnom procese došlo údajne k pochybeniam, pretože sudca bez priamych a dostatočných dôkazov akceptoval tvrdenie prokurátora, že pani Hernandez úmyselne zabila plod; keďže odvolací súd trest potvrdil;

G.  keďže v roku 2007 Teodora del Carmen Vásquez porodila mŕtve dieťa a bola odsúdená za trestný čin bez dostatočných dôkazov a účinného právneho tímu; keďže ostatných 10 rokov strávila vo väzení a stále sa čaká na preskúmanie svojho prípadu;

H.  keďže „Las 17“ sú ženy, ktoré boli potrestané najprísnejšie, keď boli v rokoch 2000 až 2011 odsúdené na desaťročia trvajúce tresty odňatia slobody; keďže niekoľko z nich bolo takisto prepustených po tom, ako súdy zrušili predchádzajúce rozhodnutia;

1.  dôrazne odmieta odsúdenie a väznenie žien a dievčat, ktoré porodili mŕtve dieťa alebo potratili, a žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie; domnieva sa, že nik by nemal byť uväznený za tieto odsúdenia;

2.  nalieha na vládu, aby umožnila ženám obvineným z pôrodu mŕtveho dieťaťa alebo umelého prerušenia tehotenstva počkať na súdne konanie mimo väzenia, a aby dodržiavala zásadu prezumpcie neviny a riadneho procesu v týchto prípadoch a v súvisiacich konaniach; pripomína vláde a súdnictvu, že sú povinné dodržiavať medzinárodné normy v oblasti rovnakého prístupu k spravodlivosti a zásady zaručujúce spravodlivý proces pre všetkých, a že vinu možno určiť až na základe preskúmania konkrétnych a dostatočných dôkazov v súlade s Rímskym štatútom, ktorého je Salvádor ratifikujúcou zmluvnou stranou;

3.  vyzýva vládu na zabezpečenie toho, aby bolo zaručené profesionálne tajomstvo v prípade všetkých zdravotníckych pracovníkov a pacientov, ako aj kvalita všetkých služieb zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom;

4.  vyzýva na zriadenie mechanizmu na monitorovanie novoprijatých právnych predpisov, ktorými sa zakazujú alebo trestajú diskriminácia tehotných dievčat, zneužívanie zo strany rodinných príslušníkov a diskriminácia dievčat v školách;

5.  je hlboko znepokojený rastúcou úrovňou korupciu, ktorá brzdí hospodársky rozvoj, dodržiavanie zásad právneho štátu a demokracie; požaduje urýchlené prijatie medzinárodného nástroja na podporu a uľahčenie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti korupcii, najmä prijatie primeraných opatrení voči osobám, ktoré sa dopustili korupcie v rámci plnenia verejných úloh; vyzýva Salvádor, aby podpísal Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách;

6.  naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány, aby zintenzívnili úsilie o pomoc a ochranu pre ľudí, ktorí boli zasiahnutých gangami s cieľom znížiť úroveň násilia; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby vyšetrili útoky proti obhajcom ľudských práv a novinárom v Salvádore, ktorí čelia hrozbám, zastrašovaniu a očierňujúcim kampaniam a aby vytvorili účinné prostriedky na zabezpečenie ich ochrany; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zvýšili svoju podporu miestnych obhajcov ľudských práv a MVO bojujúcich za práva žien a dievčat v Salvádore;

7.  odsudzuje neľudské praktiky vo väzniciach, ako je napríklad mučenie, obmedzovanie pohybu väzňov a pozastavovanie návštev rodinných príslušníkov; vyzýva vládu, aby ratifikovala opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu ako opatrenie na predchádzanie mučeniu a neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu vo všetkých väzniciach a väzenských zariadeniach; požaduje, aby bol nezávislým medzinárodným organizáciám umožnený prístup do väzenských zariadení;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, Rade Európy, prezidentovi, vláde a parlamentu Salvádoru, Stredoamerickému parlamentu, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a Spoločenstvu štátov Latinskej Ameriky a Karibiku.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia