Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0691/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0691/2017

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ECR (B8‑0691/2017)
PPE (B8‑0702/2017)

Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, David McAllister, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Marijana Petir, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Inese Vaidere, Jeroen Lenaers, Stanislav Polčák, Anna Záborská, Elmar Brok för PPE-gruppen
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Karol Karski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić för ECR-gruppen

Förfarande : 2017/3003(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0691/2017
Ingivna texter :
RC-B8-0691/2017
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

(2017/3003(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention mot korruption och Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) interamerikanska konvention mot korruption,

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av El Salvadors lag om jämlikhet, rättvisa och avskaffande av diskriminering av kvinnor, som antogs 2016, lagen om ett liv utan våld för kvinnor, som antogs 2012, och lagen om omfattande skydd för barn och ungdomar, som antogs i april 2009,

–  med beaktande av 2014 års rapport från arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen om El Salvador,

–  med beaktande av uttalandet av den 18 augusti 2017 av FN:s särskilda rapportör om internflyktingars mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 november 2017 av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i slutet av dennes uppdrag i El Salvador,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  El Salvador ligger på plats 95 av 176 länder i Transparency Internationals index över upplevd korruption 2016. I mitten av juli 2016 rapporterade riksåklagarmyndigheten att 93 fall om korruption var under utredning, av vilka endast sju ledde till fällande domar.

B.  I augusti 2016 väckte riksåklagarmyndigheten åtal för korruption mot den förre presidenten Mauricio Funes, som beviljades politisk asyl i Nicaragua av president Ortega. I november 2017 befanns han och hans son skyldiga till olagligt berikande. I oktober 2016 greps den förre presidenten Elias Antonio Saca anklagad för att förskingrat ha miljoner dollar i offentliga medel.

C.  På grund av det grasserande gängvåldet anses El Salvador vara ett av de farligaste länderna i världen. Mellan januari 2015 och februari 2017 dödades över tusen civilpersoner och 45 poliser i väpnade sammandrabbningar mellan polis och påstådda gängmedlemmar. Det omfattande våldet har allvarligt påverkat människors liv och ökat antalet fall av påtvingad flytt och migration inom El Salvador.

D.  Staten kontrollerar helt landets fängelser genom de extraordinära säkerhetsåtgärder som sedan april 2016 inneburit att tusentals människor kvarhållits under långa perioder och placerats i isoleringscell under inhumana förhållanden, och möjligheterna att få besök av anhöriga har i långa perioder varit indragna.

E.  Vid dödfödsel och missfall antas kvinnor ofta ha avslutat graviditeten avsiktligt, trots att det saknas bevis till stöd för ett sådant antagande. Mellan åren 2000 och 2014 åtalades 147 kvinnor för mordrelaterade brott och 49 dömdes – 26 för mord eller dråp och 23 för abort – efter att ha drabbats av dödfödsel eller missfall.

F.  Den 5 juli 2017 dömdes Evelyn Beatriz Hernandez Cruz till 30 års fängelse för mord efter att ha drabbats av dödfödsel. Rättegången uppges ha varit bristfällig, eftersom domaren godtog åklagarsidans anförande att hon skulle ha dödat fostret avsiktligt, utan att det fanns direkta bevis och tillräckliga vittnesmål. En appellationsdomstol har fastställt domen.

G.  År 2007 drabbades Teodora del Carmen Vásquez av dödfödsel och dömdes för ett brott utan tillräckliga bevis och utan ett ändamålsenligt fungerande juridiskt team. Hon har tillbringat de senaste tio åren i fängelse och väntar fortfarande på en förnyad prövning av sitt fall.

H.  De kvinnor som straffats hårdast är de så kallade Las 17, som mellan 2010 och 2011 dömdes till tiotals år i fängelse. En handfull av dem har också frigetts efter att domstolar upphävt tidigare domar.

1.  Europaparlamentet tar starkt avstånd från att kvinnor och flickor som nedkommit med dödfödda barn eller fått missfall döms och fängslas, och yrkar på att de omedelbart och ovillkorligen försätts på fri fot. Parlamentet anser att ingen bör fängslas på grundval av sådana domar.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att låta kvinnor som anklagats för dödfödsel eller missfall invänta rättegången utanför fängelse och att upprätthålla principen om oskuldspresumtion och ett korrekt rättsförfarande i dessa fall och i relaterade förfaranden. Parlamentet erinrar regeringen och rättsväsendet om att de är skyldiga att upprätthålla internationella normer för tillgång till rättslig prövning på lika villkor samt de principer som garanterar en rättvis rättegång för alla, och att skuldfrågan kan avgöras endast efter en genomgång av konkreta och tillräckliga bevis under iakttagande av Romstadgan, som El Salvador har ratificerat.

3.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att garantera tystnadsplikt för all vårdpersonal och sekretess för patienterna samt en hög kvalitet på all graviditetsrelaterad vård.

4.  Europaparlamentet efterlyser en mekanism för övervakning av nyligen införd lagstiftning som förbjuder och straffar diskriminering av gravida flickor, övergrepp begångna av familjemedlemmar samt diskriminering av flickor i skolor.

5.  Europaparlamentet är djupt oroat över den tilltagande korruptionen, som hämmar ekonomisk utveckling, rättsstatlighet och demokrati. Parlamentet manar till ett snabbt antagande av ett internationellt instrument som främjar och underlättar internationellt samarbete i kampen mot korruption, i synnerhet när det gäller att vidta lämpliga åtgärder mot personer som gör sig skyldiga till korruption i offentlig befattning. Parlamentet uppmanar El Salvador att underteckna OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella affärsförbindelser.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de nationella myndigheterna att öka ansträngningarna för att hjälpa och skydda människor utsatta för gäng i syfte att minska våldet. Myndigheterna uppmanas även att utreda attackerna mot människorättsförsvarare och journalister i El Salvador som möts av hot, trakasserier och smutskastningskampanjer, och att skapa effektiva sätt att säkra deras skydd. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och institutioner att öka sitt stöd till lokala människorättsförsvarare och icke-statliga organisationer som driver kampanjer för kvinnors och flickors rättigheter i El Salvador.

7.  Europaparlamentet fördömer de omänskliga fängelsemetoderna, såsom tortyr, cellinlåsning av interner och indragning av anhörigas besök. Parlamentet uppmanar regeringen att ratificera det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr, för att på så sätt förhindra tortyr samt omänsklig och förnedrande behandling i alla fängelser och andra platser där människor hålls frihetsberövade. Parlamentet yrkar på att oberoende internationella organisationer ska få tillträde till alla platser där människor hålls frihetsberövade.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Europarådet, El Salvadors president, regering och parlament, det centralamerikanska parlamentet, den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater.