Společný návrh usnesení - RC-B8-0695/2017Společný návrh usnesení
RC-B8-0695/2017

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Salvadoru: případy žen stíhaných za potrat

  13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

  předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  Verts/ALE (B8‑0695/2017)
  GUE/NGL (B8‑0698/2017)
  ALDE (B8‑0699/2017)
  S&D (B8‑0701/2017)

  Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis, Iratxe García Pérez za skupinu S&D
  Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
  Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL
  Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

  Postup : 2017/3003(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B8-0695/2017
  Předložené texty :
  RC-B8-0695/2017
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Salvadoru: případy žen stíhaných za potrat

  (2017/3003(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

  –  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména na články 8, 19, 157, 216 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) této smlouvy,

  –  s ohledem na kapitolu 7 akčního plánu EU-CELAC na období 2015–2017 týkající se genderových záležitostí;

  –  s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu přijaté na čtvrté světové konferenci o ženách dne 15. září 1995 a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking + 5 (2000), Peking + 10 (2005), Peking + 15 (2010) a Peking + 20 (2015),

  –  s ohledem na prohlášení trojice předsednictví EU (Estonsko, Bulharsko a Rakousko) ze dne 19. července 2017 o rovnosti žen a mužů,

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti[1],

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a opatření, která se týkají reprodukčního a sexuálního zdraví a s ním souvisejících práv v rozvojových zemích[2],

  –  s ohledem na pátý rozvojový cíl tisíciletí (zlepšení zdraví matek),

  –  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,

  –  s ohledem na studii, kterou vypracoval Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen v únoru 2017 na téma práv žen v Salvadoru, a na prohlášení učiněná v jejím závěru,

  –  s ohledem na články 6, 24 a 39 Úmluvy OSN o právech dítěte,

  –  s ohledem na Úmluvu proti mučení, jejíž je Salvador smluvní stranou od roku 1996,

  –  s ohledem na článek 144 Ústavy Salvadorské republiky, v němž se stanoví, že mezinárodní smlouvy uzavřené s ostatními státy nebo mezinárodními organizacemi představují zákony republiky a že v případě rozporu mezi smlouvou a zákonem platí ustanovení smlouvy,

  –  s ohledem na rámec pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek prostřednictvím vnější činnosti EU (2016–2020)

  –  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva),

  –  s ohledem na prohlášení pracovní skupiny OSN pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi ze dne 11. května 2015,

  –  s ohledem na Meziamerickou úmluvu o předcházení, trestání a vymýcení násilí na ženách (Úmluva z Belém do Pará),

  –  s ohledem na salvadorské legislativní nařízení č. 520 („Zvláštní komplexní zákon zajišťující ženám život bez násilí“),

  –  s ohledem na články 133, 135 a 136 salvadorského trestního zákoníku,

  –  s ohledem na prohlášení, které učinil vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 17. listopadu 2017 na konci své salvadorské mise,

  –  s ohledem na článek 1 Ústavy Salvadorské republiky,

  –  s ohledem na salvadorský zákon o rovnosti, spravedlnosti a odstranění všech forem diskriminace žen přijatý v roce 2016, zákon zajišťující ženám život bez násilí přijatý v roce 2012 a zákon o komplexní ochraně dětí a dospívajících (LEPINA) přijatý v dubnu 2009, který ukládá ministerstvu školství šířit osvětu v oblasti rovnosti žen a mužů a reprodukčního zdraví a bojovat proti diskriminaci žen ve vzdělávacím systému,

  –  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU; vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení a nediskriminaci je základní právo, které je zakotveno ve Smlouvách a v Evropské listině základních práv a mělo by být plně respektováno, prosazováno a uplatňováno v legislativě, v praxi, v judikatuře i v každodenním životě;

  B.  vzhledem k tomu, že v článcích 36 a 37 závěrů své studie týkající se stavu ženských práv v Salvadoru Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen vyzývá Salvador, aby zrušil zákony trestající umělé přerušení těhotenství;

  C.  vzhledem k tomu, že od roku 2000 bylo nejméně 120 žen v Salvadoru stíháno za umělé přerušení těhotenství nebo zabití, došlo-li k smrti plodu v posledních měsících těhotenství, přičemž 26 z těchto žen bylo odsouzeno za zabití a 23 za umělé přerušení těhotenství a všem odsouzeným byly uloženy mimořádně dlouhé tresty, třebaže se podle mezinárodních norem nedopustily trestné činnosti; vzhledem k tomu, že většina těchto žen jsou ženy mladé, chudé, s nízkým vzděláním a ze vzdálených komunit; vzhledem k tomu, že v současné době jsou řešeny dva případy v rámci trestního stíhání; vzhledem k tomu, že poté, co Teodora del Carmen Vásquezová strávila deset let ve vězení, bude její případ přezkoumán druhým rozhodčím soudem dne 13. prosince 2017, zatímco Evelyn Beatriz Hernandezové Cruzové byl trest potvrzen v říjnu 2017;

  D.  vzhledem k tomu, že tzv. „Las 17“ byly ženy, které byly potrestány nejpřísněji, když v období let 2000 až 2011 byly odsouzeny k desetiletím odnětí svobody; vzhledem k tomu, že několik z nich bylo propuštěno poté, co soudy přehodnotily svá rozhodnutí;

  E.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na základě pohlaví je v Salvadoru vážným problémem – údaje ukazují, že každé tři hodiny je sexuálně napadena jedna žena, přičemž znásilnění často vede k nežádoucímu těhotenství, a počet zavražděných žen dosahuje horentních čísel, zatímco pouze 5 % těchto vražd se dostane před soud;

  F.  vzhledem k tomu, že veřejní zaměstnanci jakékoli instituce, včetně nemocnic a klinik, mají povinnost nahlásit pacientky, které podstoupí akutní porodnické zásahy, což představuje porušení práva na ochranu soukromí pacientů a vytváří prostředí, v němž ženy trpí stigmatizací; vzhledem k tomu, že tato ohlašovací povinnost vede k tomu, že ženy, které mají během těhotenství vážné komplikace se rozhodnou ze strachu ze stíhání a věznění lékařskou pomoc radši nevyhledat; vzhledem k tomu, že neplnění ohlašovací povinnosti je paušálně považováno za trestný čin;

  G.  vzhledem k tomu, že případy zabití žen a dívek související s genderovou příslušností dosahují v Salvadoru hrozivé míry; vzhledem k tomu, že v letech 2015 a 2016 bylo zavražděno 1 097 žen, přičemž 201 žen bylo zavražděno v období mezi lednem a červnem 2017; vzhledem k tomu, že podle Organizace salvadorských žen pro mír (ORMUSA) evidoval salvadorský národní úřad civilní policie minulý rok 3 947 hlášení sexuálního napadení, kdy se v 1 049 případech jednalo o znásilnění, včetně znásilnění v rámci rodiny, přičemž 1 873 obětí byly nezletilé osoby nebo osoby klasifikované jako „invalidní“;

  H.  vzhledem k tomu, že míra těhotnosti dospívajících dívek je v Salvadoru vysoká, což je dáno mimo jiné nedostatečnou sexuální osvětou ve školách; vzhledem k tomu, hlavními faktory těhotenství v raném věku jsou sexuální zneužívání a znásilnění; vzhledem k tomu, že podle ministerstva zdravotnictví bylo v roce 2015 zaznamenáno 1 445 případů těhotných dívek ve věku mezi 10 a 14 lety;

  I.  vzhledem k tomu, že v roce 1998 bylo v Salvadoru umělé přerušení těhotenství prohlášeno za všech okolností za trestný čin, a to i v případech přerušení těhotenství ohrožujícího život ženy či dívky nebo v jedná-li se o znásilnění, incest či života neschopný plod; vzhledem k tomu, že byl navíc v roce 1999 na základě změny ústavy prohlášen lidský zárodek za lidskou bytost a to „počínaje početím“; vzhledem k tomu, že kdokoli tedy provádí umělé přerušení těhotenství nebo si jej sám přivádí, a to i v předplodové fázi, může být stíhán a potrestán odnětím svobody v trvání dvou až osmi let, přičemž ovšem v mnoha případech překvalifikovali žalobci obvinění na „zabití s přitěžujícími okolnostmi“, za něž hrozí trest odnětí svobody až na 50 let; vzhledem k tomu, že právní předpisy, které potenciálně povolují umělé přerušení za těchto okolností, jsou od října 2016 zablokovány v Národním shromáždění, nicméně v současnosti probíhají diskuse o dalším pokroku v této oblasti;

  J.  vzhledem k tomu, že Salvador i nadále z náboženských, kulturních a jiných důvodů odpírá ženám a dívkám přístup k bezpečnému a legálnímu potratu, čímž porušuje jejich právo na zdraví, život a fyzickou a duševní integritu;

  K.  vzhledem k tomu, že ministerstvo školství nedávno vypracovalo materiály pro začlenění sexuálního a reprodukčního zdraví do vnitrostátních školních osnov, ale kvůli odporu z různých stran se konečná verze těchto materiálů zaměřuje místo původního cíle na propagaci sexuální abstinence, a to navzdory tomu, že 42 % dívek otěhotní před dosažením věku 20 let;

  L.  vzhledem k tomu, že v Latinské Americe je riziko mateřské úmrtnosti čtyřikrát vyšší u dospívajících mladších 16 let; vzhledem k tomu, že 65 % případů porodnické píštěle se vyskytuje u těhotenství mladistvých, což má vážný dopad na jejich životy, včetně závažných zdravotních problémů a sociálního vyloučení; vzhledem k tomu, že těhotenství v raném věku je rovněž nebezpečné pro novorozence, jejichž úmrtnost je v takových případech oproti průměru o 50 % vyšší; vzhledem k tomu, že až 40 % žen v tomto regionu se stalo oběťmi sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že 95 % umělých přerušení těhotenství provedených v Latinské Americe je nebezpečných;

  M.  vzhledem k tomu, že podle ministerstva zdravotnictví zemřelo v letech 2011 až 2015 14 žen v důsledku komplikací spojených s potratem, 13 žen v souvislosti s ektopickým těhotenstvím a 63 žen v souvislosti se stávajícími právními předpisy upravujícími umělé přerušení těhotenství; vzhledem k tomu, že sebevražda je příčinou 57 % úmrtí těhotných žen ve věku mezi 10 a 19 lety; vzhledem k tomu, že mnoho žen se při těhotenských komplikacích obává požádat o lékařskou pomoc, což způsobuje více úmrtí, než kolika by se jim dalo zabránit; vzhledem k tomu, že tato situace se týká především žen, které jsou na tom ekonomicky nejhůře a které nemají přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejícím právům;

  N.  vzhledem k tomu, že organizace Human Rights Watch a Amnesty International upozorňují na to, že ženy, které v Salvadoru prodělají potrat nebo porodí mrtvé dítě, jsou často pronásledovány s podezřením, že podstoupily umělé přerušení těhotenství; vzhledem k tomu, že zdravotnický personál tyto ženy často nahlásí a ty jsou pak následně během hospitalizace zatčeny;

  O.  vzhledem k tomu, že odborníci z OSN varovali, že rozhodnutí salvadorských úřadů vede k hrubému porušení práva žen a dívek na život, zdraví a fyzickou a duševní integritu, což zároveň ohrožuje jejich ekonomické a společenské vyhlídky;

  P.  vzhledem k tomu, že v březnu 2015 Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva požádal Salvador, aby přezkoumal a změnil své právní předpisy týkající se umělého přerušení těhotenství, a zajistil tak jejich soulad s ostatními právy, jako je právo na zdraví a život; vzhledem k tomu, že fyzické, sexuální a psychické násilí páchané na ženách představuje porušení lidských práv;

  Q.  vzhledem k tomu, že se Salvador aktivně účastnil 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen; vzhledem k tomu, že by všechny strany měly i nadále prosazovat Pekingskou akční platformu OSN, co se týče mj. přístupu ke vzdělání a zdraví jakožto základním lidským právům, a k sexuálním a reprodukčním právům;

  R.  vzhledem k tomu, že orgány, které monitorují provádění úmluv OSN, včetně Výboru pro lidská práva (HRC) a Výboru pro odstranění diskriminace žen při OSN (CEDAW), vyzvaly různé latinskoamerické země, aby stanovily výjimky z restriktivních právních předpisů týkajících se umělého přerušení těhotenství v případě, kdy těhotenství ohrožuje život či zdraví ženy, kdy se jedná o závažné poškození plodu nebo kdy je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu;

  S.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn vyjádřil znepokojení ohledně situace žen a dívek v Salvadoru poté, co tuto zemi navštívil v listopadu 2017; vzhledem k tomu, že vyzval Salvador k vyhlášení moratoria na uplatňování článku 133 trestního zákoníku a k přezkoumání případů žen zadržovaných kvůli trestným činům souvisejícím s potraty;

  T.  vzhledem k tomu, že Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o právech dítěte (CRC) a Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva (CESCR) výslovně uznaly spojení mezi nebezpečnými nezákonnými potraty a vysokou mírou mateřské úmrtnosti; vzhledem k tomu, že Úmluva proti mučení stanoví, že státy, které absolutně zakazují umělé přerušení těhotenství za všech okolností, vystavují ženy a dívky situacím, v nichž jsou ponižovány a je s nimi nakládáno krutým způsobem;

  U.  vzhledem k tomu, že v rámci všeobecného pravidelného přezkumu OSN bylo Salvadoru předáno deset doporučení ohledně toho, aby svůj zákon o umělém přerušení těhotenství uvedl v soulad s mezinárodními normami v oblasti lidských práv, avšak salvadorská vláda všechna tato doporučení zamítla;

  V.  vzhledem k tomu, že podle pravidel OSN pro zacházení s vězněnými ženami a pro nevazební opatření pro pachatelky trestných činů (bangkokská pravidla) by měly být ženy, které mají odpovědnost péče o dítě, a těhotné ženy ve všech možných a vhodných případech odsuzovány k trestům bez odnětí svobody;

  W.  vzhledem k tomu, že prevence neplánovaných těhotenství a snižování počtu případů mateřství dospívajících dívek všeobecným přístupem ke službám péče o sexuální a reprodukční zdraví je jedním z cílů zahrnutých mezi cíle udržitelného rozvoje;

  1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stavem dodržování lidských práv žen a dívek, včetně péče o sexuální a reprodukční zdraví a práv na ni, v Salvadoru a odsuzuje veškeré formy násilí páchaného na ženách; připomíná, že takovéto skutky jsou závažným porušením lidských práv a důstojnosti žen a dívek; zdůrazňuje, že článek 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (který Salvador ratifikoval dne 3. března 2016) definuje nucené těhotenství jako zločin proti lidskosti a jednu z forem genderově podmíněného násilí páchaného na ženách, které je závažným porušením lidských práv a důstojnosti žen a dívek;

  2.  důrazně odmítá vynášení odsuzujících rozsudků nad ženami a dívkami, které porodily mrtvé děti nebo potratily, a jejich trestání odnětím svobody a žádá jejich okamžité a bezpodmínečné propuštění; domnívá, že by nikdo neměl jít do vězení na základě těchto odsuzujících rozsudků;

  3.  odsuzuje stíhání žen za umělé přerušení těhotenství, dlouhá období pobytu ve vazbě před soudním řízením a nepřiměřeně přísné trestněprávní tresty ukládané ženám, které usilují o umělé přerušení těhotenství, a také zatýkání a věznění žen, jakmile dorazí do nemocnice s potřebou zdravotní péče, a to na základě jejich nahlášení zdravotnickým personálem příslušným orgánům v obavě, že by v opačném případě byli potrestáni sami zdravotníci;

  4.  odsuzuje absolutní kriminalizaci umělého přerušení těhotenství podle článků 133, 135 a 136 trestního zákoníku a její závažné a diskriminační dopady na ženy, které jsou nuceny se uchylovat k rizikovým metodám umělého přerušení těhotenství a ocitají se tak ve vážném ohrožení zdraví a života; vyzývá Zákonodárné shromáždění Salvadoru, aby se řídilo doporučeními vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna a doporučením výboru pro Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, aby bylo vyhlášeno moratorium na uplatňování výše uvedených článků;

  5.  vyzývá Salvador, aby zajistil ženám a dívkám přístup k bezpečnému a legálnímu umělému přerušení těhotenství; vyzývá v této souvislosti Zákonodárné shromáždění Salvadoru, aby podpořilo návrh zákona, kterým jsou reformovány články 133, 135 a 136 trestního zákoníku tak, že umělé přerušení těhotenství již není trestným činem alespoň v případech, kdy těhotenství ohrožuje život nebo fyzické či mentální zdraví těhotné ženy nebo dívky, kdy je plod závažným a fatálním způsobem poškozen nebo kdy je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu;

  6.  vyzývá salvadorské orgány, aby vyhlásily moratorium na vymáhání dodržování současné právní úpravy a aby přezkoumaly případy žen, které jsou ve vazbě na základě obvinění z potratu, porodu mrtvého dítěte nebo trestných činů souvisejících s umělých přerušením těhotenství, s cílem zajistit jejich propuštění, zajistit řádný proces při řízeních týkajících se umělého přerušení těhotenství, umožnit obviněným ženám čekat na soudní stání mimo věznici a zaručit zachovávání profesního tajemství u všech zdravotnických pracovníků a důvěrnosti u pacientů; odsuzuje veškerá opatření k potrestání žen a dívek usilujících o umělé přerušení těhotenství a také k potrestání všech profesionálních zdravotníků, kteří pomáhají se k této možnosti dostat a příslušný zákrok provést, a žádá úplné zrušení takovýchto opatření;

  7.  připomíná povinnost salvadorské vlády chránit práva svých občanů a dodržovat zásady právního státu, pokud jde o princip presumpce neviny, v tom smyslu, že souzení jedinci by měli být pokládáni za nevinné, dokud jim není prokázána vina, a že důkazní břemeno by mělo spočívat na orgánech, které vedou stíhání, a nikoli na hájícím se jedinci, v souladu s Římským statutem, jehož je Salvador ratifikující smluvní stranou; vyzývá salvadorské orgány, aby poskytly představitelům veřejné moci, včetně příslušníků soudní moci, školení v problematice genderu; vyzývá ESVČ a Komisi, aby tyto snahy financovaly a podporovaly;

  8.  odsuzuje nelidské podmínky ve věznicích, jako je mučení, omezování pohybu vězňů a znemožňování návštěv rodinných příslušníků; žádá salvadorskou vládu, aby jako opatření k zamezení mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení ve všech věznicích a vazebních zařízeních ratifikovala opční protokol k Úmluvě proti mučení; žádá, aby byl do vazebních věznic povolen přístup nezávislým mezinárodním organizacím; naléhavě vyzývá salvadorské orgány, aby zlepšily podmínky vězněných žen, mj. tím, že jim zpřístupní hygienické prostředky, a budou tak respektovat jejich nejzákladnější lidská práva;

  9.  připomíná vládě a soudní moci, že mají povinnost dodržovat mezinárodní standardy rovného přístupu ke spravedlnosti a zásady zaručující spravedlivý proces pro každého a že o vině je možno rozhodnout teprve po zjištění konkrétních a dostatečných důkazů; požaduje, aby vláda dala k dispozici dostatek veřejných prostředků na financování právního zastupování těch, kdo si nemohou dovolit je hradit sami;

  10.  žádá, aby soudní systém zajistil spravedlivý soudní proces se všemi zárukami pro Teodoru del Carmen Vásquezovou a Evelyn Beatriz Hernandez Cruzovou a aby byly jejich rozsudky odloženy; vyjadřuje solidaritu s kampaní „Las 17“, hnutím žen, které byly nespravedlivě uvězněny až na 40 let, a to v zásadě proto, že potratily, porodily mrtvé dítě nebo u nich došlo k jiným porodnickým komplikacím; vyjadřuje svou solidaritu s každičkou salvadorskou ženou, která je stíhána z podobných důvodů, nebo je odsouzena za „usmrcení s přitěžujícími okolnostmi“; žádá příslušné orgány, aby všechny případy přezkoumaly a udělily obviněným milost;

  11.  vyjadřuje vážné znepokojení nad vysokým počtem těhotných v dětském věku v Salvadoru; naléhavě vyzývá salvadorské orgány, aby splnily své mezinárodní závazky a chránily lidská práva tím, že zajistí, aby všechny dívky měly přístup k veškerým informacím a zdravotnickým službám při zvládání vysoce rizikových těhotenství, která jsou důsledkem znásilnění;

  12.  vyjadřuje politování nad tím, že těla žen a dívek jsou, zejména pokud jde o jejich sexuální zdraví a reprodukční práva, nadále předmětem ideologických bojů, a vyzývá Salvador, aby uznal nezcizitelná práva žen a dívek na fyzickou integritu a samostatné rozhodování, pokud jde mimo jiné o přístup k dobrovolnému plánování rodičovství a bezpečnému a legálnímu umělému přerušení těhotenství; je přesvědčen, že všeobecný zákaz umělého přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů a v případech těhotenství v důsledku znásilnění a incestu, a odmítnutí poskytnout bezplatnou zdravotní péči v případech znásilnění, naplňuje znaky týrání;

  13.  oceňuje přijetí „zvláštního komplexního zákona o životě bez násilí pro ženy“ poté, co pro něj hlasovaly jednotně napříč stranami všechny poslankyně salvadorského Zákonodárného shromáždění, a připomíná salvadorským orgánům, že je třeba jej plně uplatňovat, zejména pokud jde o závazek chránit ženy a dívky před násilím;

  14.  vítá skutečnost, že nedávno byla formulována politika Salvadoru ve věci sexuálního a reprodukčního zdraví a byl vytvořen nový program „Ciudad Mujer“, jehož prostřednictvím vznikly služby pro 1,5 milionu žen v celé zemi, zejména zvyšováním informovanosti a poskytováním informací o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech na ně, podporuje jeho snahy a naléhavě vyzývá vládu Salvadoru, aby zajistila přístup k informacím o moderních prostředcích antikoncepce a o službách s nimi spojených a aby vyvinula úsilí o zavedení komplexní sexuální výchovy ve státních školách;

  15.  naléhavě vyzývá Radu, aby zrychlila svou činnost s cílem umožnit, aby EU ratifikovala a provedla Istanbulskou úmluvu, a zajistila tak soulad mezi vnitřní a vnější činností EU v problematice násilí páchaného na dětech, ženách a dívkách;

  16.  vyzývá Radu, aby do pokynů EU týkajících se znásilnění a násilí páchaného na ženách a dívkách zahrnula problematiku bezpečného a legálního umělého přerušení těhotenství; zdůrazňuje skutečnost, že všeobecný přístup ke zdravotní péči, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a s tím spojených práv, je jedním ze základních lidských práv;

  17.  žádá hlavy států a předsedy vlád EU–CELAC (Společenství latinskoamerických a karibských států ), aby na své vrcholné schůzce rozšířili kapitolu akčního plánu EU–CELAC týkající se násilí na základě pohlaví s cílem stanovit jasný harmonogram činnosti a prováděcích opatření, která mají zaručit náležitou péči, pokud jde o prevenci a vyšetřování veškerých případů násilí páchaného na ženách, jejich potrestání a poskytnutí odpovídajícího odškodnění obětem;

  18.  vítá úsilí delegace EU v Salvadoru jednat s vnitrostátními orgány ve věci práv žen, včetně otázky kriminalizace umělého přerušení těhotenství; trvá na tom, aby byla tato záležitost považována za vrcholnou prioritu, a žádá ESVČ, aby pravidelně informovala Parlament o tom, jakou vyvíjí v této oblasti činnost; trvá na tom, aby delegace EU poskytovala veškerou možnou podporu ženám, které jsou v současnosti ve vězení za trestné činy související s umělým přerušením těhotenství, včetně konání pravidelných návštěv, podpory jejich příbuzným a nabídky právní pomoci;

  19.  připomíná EU její závazky na základě rámce pro rovnost žen a mužů a posílení postavení žen prostřednictvím vnějších vztahů EU na období 2016–2020; žádá ESVČ, aby pozorně sledovala přezkum případů na místě, a žádá Komisi, aby zajistila, aby se evropská rozvojová spolupráce řídila přístupem založeným na lidských právech, se zvláštním důrazem na rovnost pohlaví a boj proti všem formám sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách; vyzývá členské státy a orgány EU, aby zvýšily podporu, kterou poskytují místním obráncům lidských práv a nevládním organizacím vedoucím v Salvadoru kampaň za práva žen a dívek, zvláště za péči o sexuální a reprodukční zdraví a práva na ni a za plánování rodičovství, včetně podpory finanční;

  20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, orgánům Salvadoru, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Středoamerickému parlamentu, Latinskoamerickému parlamentu, Parlamentnímu shromáždění EU–Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.