Menettely : 2017/3003(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0695/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0695/2017

Keskustelut :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0498

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 378kWORD 60k
13.12.2017
PE614.318v01-00}
PE614.321v01-00}
PE614.322v01-00}
PE614.325v01-00} RC1
 
B8-0695/2017}
B8-0698/2017}
B8-0699/2017}
B8-0701/2017} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑0695/2017)

GUE/NGL (B8‑0698/2017)

ALDE (B8‑0699/2017)

S&D (B8‑0701/2017)


El Salvadorista ja naisten asettamisesta syytteeseen keskenmenon vuoksi (2017/3003(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta
Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta
Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Euroopan parlamentin päätöslauselma El Salvadorista ja naisten asettamisesta syytteeseen keskenmenon vuoksi (2017/3003(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 8, 19, 157 ja 216 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan,

–  ottaa huomioon sukupuolia koskevan vuosiksi 2015–2017 laaditun EU:n ja CELACin toimintasuunnitelman luvun 7,

–  ottaa huomioon neljännessä naisten maailmankonferenssissa 15. syyskuuta 1995 hyväksytyn Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n erityisistunnoissa Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) ja Peking +20 (2015) hyväksytyt asiakirjat, joissa arvioidaan konferenssien tuloksia,

–  ottaa huomioon Viron, Bulgarian ja Itävallan 19. heinäkuuta 2017 antaman EU:n puheenjohtajatroikan julkilausuman naisten ja miesten tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(1),

–  ottaa huomioon 15. heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1567/2003 avusta lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen ja lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskeviin oikeuksiin liittyville politiikoille ja toimille kehitysmaissa(2),

–  ottaa huomioon viidennen vuosituhannen kehitystavoitteen, joka on odottavien äitien terveyden parantaminen,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean helmikuussa 2017 esittämän katsauksen naisten oikeuksista El Salvadorissa ja sen loppupäätelmät,

–  ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 6, 24 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon kidutuksen vastaisen yleissopimuksen, jonka osapuoli El Salvador on ollut vuodesta 1996,

–  ottaa huomioon El Salvadorin perustuslain 144 pykälän, jossa todetaan, että muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt kansainväliset sopimukset katsotaan tasavallan laeiksi ja että sopimusteksti menee edelle tapauksissa, joissa sopimuksen ja lain välillä on ristiriita,

–  ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävän toimintasuunnitelman ”Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)”,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

–  ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä käsittelevän YK:n työryhmän 11. toukokuuta 2015 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä, siitä rankaisemisesta ja sen poistamisesta (Belém do Parán yleissopimus),

–  ottaa huomioon El Salvadorin asetuksen nro 520 (erityinen kattava laki naisten väkivallattomasta elämästä),

–  ottaa huomioon El Salvadorin rikoslain 133, 135 ja 136 pykälän,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin lausunnon, jonka hän antoi El Salvadoriin suuntautuneen vierailunsa päätteeksi 17. marraskuuta 2017,

–  ottaa huomioon El Salvadorin perustuslain 1 pykälän,

–  ottaa huomioon El Salvadorin vuonna 2016 hyväksytyn lain tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä naisiin kohdistuvan syrjinnän lopettamisesta, vuonna 2012 hyväksytyn lain naisten väkivallattomasta elämästä sekä huhtikuussa 2009 hyväksytyn lain lasten ja varhaisnuorten kattavasta suojelusta, jossa opetusministeriö valtuutetaan tarjoamaan tasa-arvovalistusta ja lisääntymisterveyttä koskevaa valistusta sekä torjumaan naisiin kohdistuvaa syrjintää koulutusjärjestelmässä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista; ottaa huomioon, että yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden oikeus on Euroopan unionin perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vaalittu perusoikeus ja sitä olisi noudatettava kaikilta osin, edistettävä ja sovellettava lainsäädännössä, käytännössä, oikeuskäytännössä ja päivittäisessä elämässä;

B.  ottaa huomioon, että kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista käsittelevä YK:n komitea on laatinut katsauksen naisten oikeuksista El Salvadorissa ja että sen loppupäätelmien 36 ja 37 kohdassa El Salvadoria kehotetaan kumoamaan ankarat aborttilait;

C.  ottaa huomioon, että ainakin 120 naista on vuoden 2000 jälkeen saanut El Salvadorissa syytteen abortista tai murhasta sikiön kuoltua raskauden viime kuukausina, ja toteaa, että 26 heistä tuomittiin murhasta ja 23 abortista ja että kaikki tuomitut suorittavat nyt äärimmäisen pitkiä vankilatuomioita, vaikka he eivät kansainvälisten normien mukaan ole rikollisia; toteaa, että useimmat näistä naisista ovat nuoria, köyhiä, vähän koulutettuja ja kotoisin syrjäisistä yhteisöistä; ottaa huomioon, että parhaillaan on käsiteltävänä kaksi tapausta, joista on nostettu syyte; ottaa huomioon, että Teodora del Carmen Vásquez on viettänyt kymmenen viime vuotta vankilassa ja nyt hänen tapaustaan käsitellään muutoksenhakutuomioistuimessa (Tribunal de Segunda Sentencia) 13. joulukuuta 2017, kun taas Evelyn Beatriz Hernandez Cruzin tuomio vahvistettiin lokakuussa 2017;

D.  ottaa huomioon, että ankarimmin rangaistut 17 naista, ”Las 17”, tuomittiin kymmeniksi vuosiksi vankilaan vuosina 2000–2011; ottaa huomioon, että muutama heistä on myös vapautettu tuomioistuinten kumottua aiemmat päätökset;

E.  ottaa huomioon, että sukupuoleen perustuva väkivalta on merkittävä ongelma El Salvadorissa, sillä tietojen mukaan siellä joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi yksi nainen joka kolmas tunti, raiskaukset johtavat usein epätoivottuihin raskauksiin ja naismurhien määrä on järkyttävän suuri ja niistä vain viisi prosenttia on viety oikeuteen;

F.  ottaa huomioon, että kaikkien julkisten laitosten, myös sairaaloiden ja klinikoiden, työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan potilaista, joilla on synnytyksiin liittyviä hätätilanteita, mikä loukkaa oikeutta potilasta koskevaan luottamuksellisuuteen ja luo olosuhteet, joissa naiset kärsivät leimautumisesta; ottaa huomioon, että velvollisuus ilmoittaa potilaista merkitsee sitä, että vakavia komplikaatioita raskauden aikana saavat naiset eivät hakeudu terveyspalvelujen piiriin, koska pelkäävät saavansa syytteen ja joutuvansa vankilaan; toteaa, että ilmoittamatta jättämistä pidetään rikoksena;

G.  toteaa, että naisten ja tyttöjen sukupuoleen perustuvien murhien määrä on järkyttävän suuri El Salvadorissa; toteaa, että vuosina 2015 ja 2016 murhattiin 1 097 naista ja että tammi–kesäkuussa 2017 murhattujen naisten määrä oli 201; ottaa huomioon, että Salvadorin naisten rauhanjärjestön ORMUSAn mukaan El Salvadorin kansallinen siviilipoliisi kirjasi viime vuonna 3 947 kantelua seksuaalisesta väkivallasta ja että 1 049 näistä koski raiskauksia, joista osa oli tapahtunut omassa perheessä, ja että uhreista 1 873 oli alaikäisiä tai vajaakykyisiksi katsottuja;

H.  ottaa huomioon, että teiniraskaudet ovat yleisiä El Salvadorissa, mikä johtuu osittain siitä, että kouluissa ei anneta seksuaalivalistusta; toteaa, että teiniraskaudet johtuvat pääasiassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksista; ottaa huomioon, että terveysministeriön mukaan vuonna 2015 oli 1 445 tapausta, joissa raskaana oli 10–14 vuotias tyttö;

I.  ottaa huomioon, että El Salvador kriminalisoi vuonna 1998 abortin kaikissa olosuhteissa, myös silloin, kun raskaudesta aiheutuu hengenvaarallisia komplikaatiota naiselle tai tytölle, kun on kyse raiskauksesta tai insestistä tai kun sikiöllä ei ole mahdollisuutta jäädä henkiin; ottaa lisäksi huomioon, että vuonna 1999 hyväksyttiin perustuslain muutos, jonka mukaan alkio katsotaan ihmiseksi hedelmöittymisestä alkaen; ottaa huomioon, että jokainen, joka teettää tai tekee itse abortin, jopa ennen sikiövaihetta, joutuu siksi todennäköisesti syytteeseen ja tuomitaan 2–8 vuoden vankeusrangaistukseen, mutta monissa tapauksissa syyttäjät ovat nostaneet vielä ankaramman syytteen ”törkeästä henkirikoksesta”, josta voi saada jopa 50 vuoden vankeustuomion; ottaa huomioon, että lainsäädäntö, jolla mahdollisesti sallitaan abortti näissä olosuhteissa, ei ole edennyt kansalliskokouksessa sitten lokakuun 2016, mutta parhaillaan käydään keskusteluja, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin;

J.  ottaa huomioon, että El Salvador kieltää edelleen naisilta ja lapsilta uskonnollisista, kulttuurisista ja muista syistä mahdollisuuden turvalliseen ja lailliseen aborttiin ja loukkaa täten heidän oikeuttaa terveyteen ja elämään sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen;

K.  ottaa huomioon, että opetusministeriö laati äskettäin aineistoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden sisällyttämiseksi kansalliseen koulujen opetussuunnitelmaan, mutta eri tahojen vastustuksen vuoksi lopullisissa editoiduissa aineistoissa korostetaan sen sijaan sukupuolista pidättyvyyttä siitä huolimatta, että 42 prosenttia naisista on ollut raskaana ennen 20 vuoden ikää;

L.  ottaa huomioon, että äitiyskuoleman riski on Latinalaisessa Amerikassa neljä kertaa keskimääräistä suurempi alle 16-vuotiailla; ottaa huomioon, että 65 prosenttia synnytyskanavan avanteista esiintyy teiniraskauksien yhteydessä ja että se vaikuttaa vakavasti näiden teinien elämään ja aiheuttaa muun muassa vakavia terveysongelmia ja sosiaalista syrjäytymistä; ottaa huomioon myös, että teiniraskaudet ovat vaaraksi myös vauvoille, sillä vauvojen kuolleisuus on niissä 50 prosenttia korkeampi kuin keskimäärin; toteaa, että jopa 40 prosenttia alueen naisista on joutunut seksuaalisen väkivallan uhreiksi; ottaa huomioon, että 95 prosenttia Latinalaisessa Amerikassa tehdyistä aborteista on vaarallisia;

M.  ottaa huomioon, että terveysministeriön mukaan vuosien 2011 ja 2015 välillä 14 naista kuoli aborttiin liittyviin komplikaatioihin, 13 naista kuoli kohdunulkoiseen raskauteen ja 63 naista kuoli voimassa olevan aborttilainsäädännön vuoksi; ottaa huomioon, että 57 prosentissa tapauksista 10–19-vuotiaiden raskaana olevien naisten kuolinsyynä oli itsemurha; ottaa huomioon, että monet naiset pelkäävät pyytää lääketieteellistä apua kärsiessään raskauteen liittyvistä komplikaatioista, mistä myös aiheutuu kuolemia, jotka olisivat olleet estettävissä; ottaa huomioon, että tämä koskee erityisesti vähävaraisimpia naisia, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä palveluja;

N.  panee merkille Human Rights Watch -järjestön ja Amnesty International -järjestön todenneen, että naiset, jotka saavat keskenmenon tai joiden lapsi syntyy kuolleena, saavat usein syytteen, koska heidän epäillään tehneen abortin; ottaa huomioon, että näissä tapauksissa lääketieteellinen henkilöstö on usein tehnyt naisista ilmoituksen ja nämä on sen jälkeen pidätetty sairaalassa ollessaan;

O.  ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijat ovat varoittaneet, että El Salvadorin viranomaisten päätös rikkoo vakavasti naisten ja tyttöjen oikeutta elämään, terveyteen ja fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen ja vaarantaa siten heidän taloudelliset ja yhteiskunnalliset mahdollisuutensa;

P.  ottaa huomioon, että taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä YK:n komitea pyysi maaliskuussa 2015 El Salvadoria tarkastelemaan uudelleen ja muuttamaan aborttilainsäädäntöään varmistaakseen sen yhteensopivuuden muiden oikeuksien, kuten terveyttä ja elämää koskevien oikeuksien, kanssa; ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta on ihmisoikeusloukkaus;

Q.  ottaa huomioon, että El Salvador osallistui aktiivisesti naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoon; ottaa huomioon, että kaikkien osapuolten olisi edelleen edistettävä YK:n Pekingin toimintaohjelmaa muun muassa asioissa, jotka koskevat koulutuksen ja terveydenhuollon saantia perusihmisoikeutena sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia;

R.  ottaa huomioon, että YK:n sopimusten valvontaelimet, ihmisoikeuskomitea ja naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea mukaan luettuina, ovat kehottaneet erinäisiä Latinalaisen Amerikan valtioita luomaan poikkeuksia rajoittaviin aborttilakeihin tapauksissa, joissa raskaus uhkaa naisen henkeä tai terveyttä, joissa on kyse sikiön vakavasta kehityshäiriöstä ja joissa raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä;

S.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al Hussein ilmaisi huolensa naisten ja tyttöjen tilanteesta El Salvadorissa maahan marraskuussa 2017 tekemänsä vierailun jälkeen; ottaa huomioon, että hän kehotti El Salvadoria keskeyttämään rikoslain 133 pykälän soveltamisen ja käsittelemään uudelleen aborttiin liittyvien rikosten vuoksi pidätettyinä olevien naisten tapaukset;

T.  ottaa huomioon, että kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa, lasten oikeuksien yleissopimuksessa ja taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komiteassa on nimenomaisesti tunnustettu vaarallisten laittomien aborttien yhteys korkeisiin äitiyskuolleisuuslukuihin; ottaa huomioon, että kidutuksen vastaisessa yleissopimuksessa todetaan, että maat, jotka kieltävät abortin ehdottomasti kaikissa tilanteissa, asettavat naiset ja tytöt alttiiksi olosuhteille, joissa heitä nöyryytetään ja kohdellaan julmasti;

U.  ottaa huomioon, että YK:n yleisessä määräaikaisarvioinnissa annettiin El Salvadorin valtiolle 10 suositusta sen aborttilainsäädännön saattamiseksi sopusointuun kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa ja että El Salvadorin hallitus hylkäsi ne kaikki;

V.  ottaa huomioon, että naisvankien kohtelua ja ilman vapaudenmenetystä toteutettavia toimia koskevien YK:n sääntöjen (Bangkokin säännöt) mukaan naisten, joilla on lastenhoitovelvoitteita, ja raskaana olevien naisten olisi aina, kun se on mahdollista ja asianmukaista, saatava muita kuin vapausrangaistuksia;

W.  ottaa huomioon, että suunnittelemattomien raskauksien ehkäiseminen ja teiniäitien lukumäärän vähentäminen huolehtimalla seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palvelujen yleisestä saatavuudesta on yksi kestävän kehityksen tavoitteisiin sisällytetyistä tavoitteista;

1.  on erittäin huolestunut tyttöjen ja naisten ihmisoikeustilanteesta ja heidän seksuaali- ja lisääntymisterveydestään ja -oikeuksistaan El Salvadorissa ja tuomitsee kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan; muistuttaa, että kaikenlainen väkivalta loukkaa vakavasti naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa; korostaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (jonka El Salvador ratifioi 3. maaliskuuta 2016) 7 artiklassa määritellään pakkoraskaus rikokseksi ihmisyyttä vastaan ja naisiin kohdistuvaksi sukupuoleen perustuvan väkivallan muodoksi, joka loukkaa vakavasti naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa;

2.  torjuu jyrkästi kuolleen lapsen synnyttäneiden tai keskenmenon saaneiden naisten ja tyttöjen tuomitsemisen ja vangitsemisen ja vaatii heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan; katsoo, että ketään ei pitäisi vangita näiden tuomioiden perusteella;

3.  tuomitsee naisten asettamisen syytteeseen abortista, pitkät tutkintavankeusajat ja kohtuuttomat rikosoikeudelliset seuraamukset, joita sovelletaan naisiin, jotka haluavat tehdä abortin, sekä naisten vapaudenriiston heidän mentyään sairaalaan saamaan hoitoa ja terveydenhoitohenkilöstön ilmoitettua heistä viranomaisille pelätessään saavansa itse rangaistuksen;

4.  tuomitsee sen, että abortti on rikoslain 133, 135 ja 136 pykälän mukaan ehdottomasti kriminalisoitu, sekä rikoslain ankarat ja syrjivät vaikutukset naisiin, joiden on pakko turvautua vaarallisiin aborttimenetelmiin ja joiden terveys ja henki ovat sen vuoksi vakavassa vaarassa; kehottaa El Salvadorin lakiasäätävää kokousta (Asamblea Legislativa) noudattamaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin antamia suosituksia sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean suositusta keskeyttää sen soveltaminen;

5.  kehottaa El Salvadoria varmistamaan, että naisilla ja tytöillä on mahdollisuus turvalliseen ja lailliseen aborttiin; kehottaa El Salvadorin lakiasäätävää kokousta tässä yhteydessä antamaan tukensa lakiesitykselle, jolla rikoslain 133, 135 ja 136 pykälää uudistetaan siten, että abortti dekriminalisoidaan ainakin tapauksissa, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan naisen tai tytön henkeä tai fyysistä tai henkistä terveyttä, joissa on kyse sikiön vakavasta kehityshäiriöstä ja joissa raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä;

6.  kehottaa El Salvadorin viranomaisia keskeyttämään nykyisen lain täytäntöönpanon ja käsittelemään uudelleen keskenmenosta, kuolleen lapsen synnyttämisestä tai aborttiin liittyvistä rikoksista syytettyjen naisten vapaudenmenetyksiä tavoitteena varmistaa heidän vapauttamisensa sekä varmistamaan oikeudenmukainen menettely aborttiin liittyvissä oikeudenkäynneissä, sallimaan se, että syytetyt naiset eivät joudu vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä, ja takaamaan kaiken terveydenhuoltohenkilöstön vaitiolovelvollisuuden sekä potilaiden oikeuden luottamuksellisuuteen; tuomitsee kaikki naisiin ja tyttöihin, jotka haluavat abortin, sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisiin ja muihin, jotka auttavat toteuttamaan tai toteuttavat sen, kohdistuvat rangaistustoimenpiteet ja kehottaa luopumaan tällaisista toimenpiteistä;

7.  muistuttaa, että El Salvadorin hallitus on velvollinen suojelemaan kansalaistensa oikeuksia ja vaalimaan oikeusvaltion periaatteita, mitä tulee syyttömyysolettamaan eli siihen, että syytteeseen asetettuja henkilöitä olisi pidettävä syyttöminä kunnes heidät todetaan syyllisiksi ja että todistustaakan olisi oltava syyttäjäviranomaisilla eikä syytetyllä, kuten määrätään Rooman perussäännössä, jonka El Salvador on ratifioinut; kehottaa El Salvadorin viranomaisia antamaan virkamiehille, myös oikeuslaitoksen jäsenille, tasa-arvokoulutusta; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota rahoittamaan ja tukemaan tällaisia toimia;

8.  tuomitsee vankiloiden epäinhimilliset olosuhteet, kuten kidutuksen, selleihin sulkemisen ja perhevierailujen estämisen; kehottaa El Salvadorin hallitusta ratifioimaan kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan toimenpiteenä, jolla estetään kidutus sekä epäinhimillinen ja alentava kohtelu kaikissa vankiloissa ja pidätyskeskuksissa; vaatii riippumattomille kansainvälisille järjestöille pääsyä pidätyskeskuksiin; kehottaa El Salvadorin viranomaisia kohentamaan vangittujen naisten olosuhteita esimerkiksi antamalla heille mahdollisuus käyttää hygieniatuotteita ja kunnioittamalla siten heidän perusihmisoikeuksiaan;

9.  muistuttaa hallitusta ja oikeuslaitosta siitä, että ne ovat velvollisia noudattamaan kansainvälisiä normeja, jotka liittyvät kaikille yhtäläiseen oikeussuojaan, sekä periaatteita, joilla taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti kaikille, sekä periaatetta siitä, että syyllisyys voidaan todeta vain konkreettisten ja riittävien todisteiden tarkastelun pohjalta; vaatii hallitusta asettamaan saataville riittävästi julkista rahoitusta, jolla tuetaan niiden oikeudellista edustusta, joilla ei itsellään ole siihen varaa;

10.  kehottaa oikeusjärjestelmää varmistamaan, että Teodora del Carmen Vásquez ja Evelyn Beatriz Hernandez Cruz saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kaikkine takeineen, sekä kumoamaan heidän tuomionsa; ilmaisee solidaarisuutensa ”Las 17”-kampanjan naisille, jotka ovat saaneet epäoikeudenmukaisesti jopa 40 vuoden vankeustuomiot keskenmenoista, kuolleen lapsen synnyttämisestä ja muista synnytykseen liittyvistä komplikaatioista; ilmaisee solidaarisuutensa myös jokaiselle naiselle El Salvadorissa, joka on joutunut syytteeseen samoista syistä tai on tuomittu ”törkeästä henkirikoksesta”; pyytää toimivaltaisia viranomaisia käsittelemään kaikki tapaukset uudelleen, jotta nämä henkilöt armahdettaisiin;

11.  on erittäin huolissaan lasten raskauksien suuresta lukumäärästä El Salvadorissa; kehottaa El Salvadorin viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia varmistamalla, että kaikki tytöt saavat kaikkea mahdollista tietoa ja terveyspalveluja selvitäkseen erittäin vaarallisista raskauksista, jotka ovat seurausta raiskauksesta;

12.  pitää valitettavana, että naisten ja tyttöjen kehot ja erityisesti heidän seksuaali- ja lisääntymisterveyteensä liittyvät oikeudet ovat edelleen ideologinen taistelukenttä, ja kehottaa El Salvadoria tunnustamaan naisten ja tyttöjen erottamattomat oikeudet ruumiilliseen koskemattomuuteen ja itsenäiseen päätöksentekoon, kun on kyse muun muassa oikeudesta saada vapaaehtoista perhesuunnittelua sekä turvallinen ja laillinen abortti; katsoo, että sellaisen abortin yleinen kieltäminen, joka tehdään terveydellisistä syistä tai siksi, että raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä, ja ilmaisen terveydenhoidon epääminen raiskaustapauksissa ovat verrattavissa kidutukseen;

13.  on ilahtunut siitä, että erityinen kattava laki naisten väkivallattomasta elämästä hyväksyttiin El Salvadorin lakiasäätävän kokouksen naisjäsenten yhdistettyä äänestyksessä voimansa yli puoluerajojen, ja muistuttaa El Salvadorin viranomaisia tarpeesta panna se täytäntöön kaikilta osin ja etenkin siltä osin kuin on kyse sitoumuksesta suojella naisia ja tyttöjä väkivallalta;

14.  pitää myönteisenä El Salvadorissa äskettäin vahvistettua seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevaa politiikkaa ja uutta ”Ciudad Mujer”-ohjelmaa, jossa on kehitetty palveluja 1,5 miljoonalle naiselle kautta maan erityisesti lisäämällä tietoisuutta ja tarjoamalla tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista, ja tukee siihen liittyviä toimia ja kehottaa El Salvadorin hallitusta varmistamaan mahdollisuuden saada nykyaikaista ehkäisyvalistusta ja -palveluja sekä toteuttamaan toimia kattavan seksuaalivalistuksen antamiseksi julkisissa kouluissa;

15.  kehottaa neuvostoa vauhdittamaan työtään, jotta EU voisi ratifioida Istanbulin yleissopimuksen ja panna sen täytäntöön ja jotta varmistetaan lapsiin, naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien EU:n sisäisten ja ulkoisten toimien välinen johdonmukaisuus;

16.  kehottaa neuvostoa sisällyttämään turvallisen ja laillisen abortin raiskausta ja naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskeviin EU:n suuntaviivoihin; painottaa, että kaikkien saatavilla olevat terveyspalvelut, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ja niihin liittyvät oikeudet, ovat perusihmisoikeuksia;

17.  kehottaa EU:n jäsenvaltioiden ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön (CELAC) valtion- ja hallitusten päämiehiä viemään huippukokouksessaan eteenpäin EU:n ja CELACin toimintasuunnitelmaan sisältyvää lukua sukupuoleen perustuvasta väkivallasta siten, että asetettaisiin selkeä toiminta-aikataulu ja pantaisiin täytäntöön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on taata asianmukainen huolellisuus, kun on kyse naisiin kohdistuvien väkivallantekojen estämisestä ja tutkimisesta sekä niitä koskevien seuraamusten määräämisestä, sekä tarjota uhreille asianmukainen korvaus;

18.  panee tyytyväisenä merkille EU:n El Salvadorin edustuston pyrkimykset keskustella kansallisten viranomaisten kanssa naisten oikeuksista ja myös abortin kriminalisoinnista; vaatii, että asiaa pidetään ensisijaisena prioriteettina, ja kehottaa EUH:ta raportoimaan säännöllisesti parlamentille sen toimista tällä alalla; vaatii EU:n edustustoa tarjoamaan kaikkea asianmukaista tukea naisille, jotka ovat parhaillaan vankilassa aborttiin liittyvien rikosten vuoksi, ja muun muassa vierailemaan heidän luonaan säännöllisesti, tukemaan heidän omaisiaan ja tarjoamaan oikeudellista apua;

19.  muistuttaa EU:ta lupauksista, joita se on antanut vuosiksi 2016–2020 laaditun sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa EU:n ulkosuhteiden avulla edistäviä toimenpiteitä koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä; pyytää EUH:ta seuraamaan uudelleentarkastelutapauksia tiiviisti paikalla ja pyytää komissiota varmistamaan, että EU:n kehitysyhteistyössä noudatetaan toimintatapaa, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja jossa korostetaan erityisesti sukupuolten tasa-arvoa ja kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaa; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä lisäämään tukeaan paikallisille ihmisoikeuksien puolustajille ja kansalaisjärjestöille, jotka pyrkivät edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä perhesuunnittelua, El Salvadorissa, rahoitus mukaan lukien;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, El Salvadorin viranomaisille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle, Keski-Amerikan parlamentille, Latinalaisen Amerikan parlamentille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.

(2)

EUVL L 224, 6.9.2003, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö