Procedūra : 2017/3003(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0695/2017

Pateikti tekstai :

RC-B8-0695/2017

Debatai :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Balsavimas :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0498

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 526kWORD 53k
13.12.2017
PE614.318v01-00}
PE614.321v01-00}
PE614.322v01-00}
PE614.325v01-00} RC1
 
B8-0695/2017}
B8-0698/2017}
B8-0699/2017}
B8-0701/2017} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

Verts/ALE (B8-0695/2017)

GUE/NGL (B8-0698/2017)

ALDE (B8-0699/2017)

S&D (B8-0701/2017)


Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą (2017/3003(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu
Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu
Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Europos Parlamento rezoliucija „Salvadoras: atvejai, kai moterys patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn už persileidimą“ (2017/3003(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 ir 3 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 8, 19, 157, 216 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) 2015–2017 m. veiksmų planą lyčių klausimu;

–  atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, patvirtintas 1995 m. rugsėjo 15 d. Jungtinių Tautų ketvirtojoje pasaulinėje moterų konferencijoje, ir į vėlesnius rezultatų dokumentus, priimtus specialiuose Jungtinių Tautų posėdžiuose „Pekinas + 5“ (2000 m.), „Pekinas + 10“ (2005 m.), „Pekinas + 15“ (2010 m.) ir „Pekinas + 20“ (2015 m.),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 19 d. ES pirmininkaujančių valstybių narių trejeto (Estija, Bulgarija ir Austrija) deklaraciją, dėl moterų ir vyrų lygybės,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(1),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1567/2003 dėl pagalbos, teikiamos reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių politikai bei veiksmams besivystančiose šalyse(2),

–  atsižvelgdamas į penktąjį Tūkstantmečio vystymosi tikslą (pagerinti motinų sveikatą),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto 2017 m. vasario mėn. moterų teisių Salvadore peržiūrą ir jos baigiamąsias pastabas,

–  atsižvelgdamas į JT vaiko teisių konvencijos 14, 6, 24 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą, kurios šalimi Salvadoras yra nuo 1996 m.,

–  atsižvelgdamas į Salvadoro Respublikos Konstitucijos 144 straipsnį, kuriame teigiama, kad tarptautiniai susitarimai su kitomis valstybėmis ar tarptautinėmis organizacijomis yra respublikos įstatymai ir kad tais atvejais, kai iškyla konfliktas tarp sutarties ir įstatymo, viršesnė yra sutartis,

–  atsižvelgdamas į naują sistemą, skirtą strategijai „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darbo grupės moterų diskriminacijos teisėje ir praktikoje klausimais 2015 m. gegužės 11 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Amerikos konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos, baudimo ir panaikinimo (Belem do Para konvenciją),

–  atsižvelgdamas į Salvadoro Įstatyminį dekretą Nr. 520 (Specialus išsamus įstatymas dėl moterų gyvenimo be smurto),

–  atsižvelgdamas į Salvadoro baudžiamojo kodekso 133, 135 ir 136 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra'ado Al Husseino 2017 m. lapkričio 17 d. pareiškimą pasibaigus jo misijai į Salvadorą;

–  atsižvelgdamas į Salvadoro Respublikos Komstitucijos 1 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. priimtą Salvadoro Įstatymą dėl lygybės, teisingumo ir moterų diskriminacijos panaikinimo, į 2012 m. priimtą Įstatymą dėl moterų teisės į gyvenimą be smurto ir į 2009 m. balandžio mėn. priimtą Įstatymą dėl visapusiškos vaikų ir paauglių apsaugos (LEPINA), kuriame Švietimo ministerija įgaliojama užtikrinti švietimą lyties ir reprodukcinės sveikatos klausimais ir kovoti su moterų diskriminacija švietimo sistemoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi lyčių lygybė yra viena pagrindinių ES vertybių; kadangi teisė į vienodas sąlygas ir nediskriminavimą yra pamatinė teisė, įtvirtinta Sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje, ir šios teisės turėtų būti visiškai paisoma, ji turėtų būti skatinama ir taikoma teisėkūroje, praktikoje, teismo praktikoje ir kasdieniame gyvenime;

B.  kadangi JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komitetas moterų teisių padėties Salvadore peržiūros 36 ir 37 baigiamosiose pastabose ragina Salvadorą panaikinti baudžiamojo pobūdžio abortų įstatymus;

C.  kadangi nuo 2000 m. Salvadore mažiausiai 120 moterų buvo patrauktos baudžiamojon atsakomybėn dėl aborto ar žmogžudystės tais atvejais, kai vaisius mirdavo paskutiniaisiais nėštumo mėnesiais, 26 iš šių moterų buvo nuteistos už žmogžudystę, o 23 – už abortą, ir visoms nuteistosioms skirtos itin ilgo laikotarpio įkalinimo bausmės, nors jos pagal tarptautinius standartus nėra nusikaltėlės; kadangi dauguma šių moterų buvo jaunos, gyveno skurdžiai, buvo mažai išsilavinusios ir iš atokių bendruomenių; kadangi šiuo metu pagal baudžiamąją tvarką nagrinėjamos dvi bylos; kadangi pastaruosius dešimt metų kalėjime praleidusios Teodoros del Carmen Vásquez byla Antrosios instancijos teisme bus peržiūrėta 2017 m. gruodžio 13 d. o Evelyn Beatriz Hernandez Cruz nuosprendis buvo patvirtintas 2017 m. spalio mėn.;

D.  kadangi „Las 17“ yra griežčiausiai nubaustos moterys, 2000–2011 m. nuteistos kalėti dešimtmečius; kadangi keletas iš jų buvo paleistos po to, kai teismai panaikino ankstesnius sprendimus;

E.  kadangi smurtas dėl lyties yra viena didžiausių Salvadoro problemų, o duomenys rodo, kad kas tris valandas seksualinę prievartą patiria viena moteris, o išžaginimo atvejai dažnai baigiasi nepageidaujamu nėštumu, taip pat Salvadore nužudoma pasibaisėtina daug moterų ir tik dėl 5 % šių atvejų buvo vykdomas teismo procesas;

F.  kadangi visų institucijų, įskaitant ligonines ir klinikas, viešojo sektoriaus darbuotojai yra įpareigoti pranešti apie pacientes, kurioms suteikiama skubi akušerinė pagalba, ir tai yra paciento teisės į konfidencialumą pažeidimas, be to, taip sukuriama aplinka, kurioje moterys kenčia dėl neigiamo visuomenės požiūrio į jas; kadangi dėl pareigos informuoti apie pacientes sunkias nėštumo komplikacijas patiriančios moterys atsisako naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, nes bijo, kad bus persekiojamos ir įkalintos; kadangi nepranešimas laikomas rimtu teisės pažeidimu;

G.  kadangi moterų ir mergaičių žudymų dėl lyties skaičius Salvadore yra pasibaisėtinai didelis; kadangi 2015 m. ir 2016 m. nužudytos 1 097 moterys, o 2017 m. sausio – birželio mėn. nužudyta 201 moteris; kadangi, kaip teigia Salvadoro moterų organizacija taikos labui (ORMUSA), praėjusiais metais Salvadoro nacionalinė civilinė policija užregistravo 3 947 skundus dėl seksualinės prievartos, iš kurių 1 049 buvo išžaginimo atvejai, taip pat ir šeimose, ir 1 873 nukentėję asmenys buvo nepilnamečiai arba klasifikuojami kaip „neįgalūs“;

H.  kadangi Salvadore didelis paauglių nėštumo lygis, kuris taip pat susijęs su lytinio švietimo stoka mokyklose; kadangi seksualinė prievarta ir išžaginimas yra pagrindinės ankstyvo nėštumo priežastys; kadangi, kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, 2015 m. būta 1 445 mergaičių, kurių amžius nuo 10 iki 14 metų, nėštumo atvejų;

I.  kadangi 1998 m. Salvadoras kriminalizavo abortus bet kokiomis aplinkybėmis, įskaitant atvejus, kai nėštumas turi moters ar mergaitės gyvybei pavojingų komplikacijų, taip pat išžaginimo, kraujomaišos ar negyvybingo vaisiaus atvejais; kadangi, be to, 1999 m. priimta Konstitucijos pataisa, pagal kurią embrionas žmogumi pripažįstamas nuo pradėjimo momento; kadangi bet kuris asmuo, kuris sau ar kitam atlieka abortą, net prieš vaisiaus stadiją gali būti nubaustas kalėti nuo dvejų iki aštuonerių metų, tačiau daugeliu atvejų prokurorai kaltinimus padidino iki „nužudymo sunkinančiomis aplinkybėmis“, dėl kurio gali būti skiriama iki 50 metų laisvės atėmimo bausmė; kadangi teisės aktai, pagal kuriuos tokiomis aplinkybėmis galėtų būti leidžiama atlikti abortus, liko įšaldyti Nacionalinėje Asamblėjoje nuo 2016 m. spalio mėn., tačiau šiuo metu siekiant tolesnės pažangos vyksta diskusijos;

J.  kadangi Salvadoras toliau dėl religinių, kultūrinių ir kitų priežasčių moterims ir mergaitėms nesuteikia galimybių saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą ir taip pažeidžia jų teisę į sveikatą, gyvybę ir fizinį bei psichologinį neliečiamumą;

K.  kadangi Švietimo ministerija neseniai parengė medžiagą, siekdama įtraukti lytinę ir reprodukcinę sveikatą į nacionalinę mokymo programą, bet dėl įvairių jėgų pasipriešinimo galutinai suredaguotoje medžiagoje dėmesys buvo sutelktas į seksualinę abstinenciją, nors 42 % merginų pastojo iki 20 metų amžiaus;

L.  kadangi Lotynų Amerikoje jaunesnių nei 16 metų amžiaus gimdyvių mirtingumo rizika yra keturis kartus didesnė; kadangi 65 proc. po gimdymo susidariusių pratakų (fistulių) atvejų užfiksuota paauglėms, o tai turi rimtų pasekmių jų gyvenimams, taip pat sukelia sunkias sveikatos problemas ir lemia socialinę atskirtį; kadangi ankstyvasis nėštumas taip pat pavojingas kūdikiui (jų mirtingumas 50 proc. didesnis už vidurkį); kadangi apie 40 proc. moterų šiame regione yra patyrusios seksualinį smurtą; kadangi 95 % atvejų Lotynų Amerikoje nėštumas nutraukiamas nesaugiai;

M.  kadangi Sveikatos ministerija praneša, kad 2011–2015 m. nuo su abortu susijusių komplikacijų mirė 14 moterų, 13 moterų mirė nuo ektopinio nėštumo ir 63 moterys mirė galiojant dabartiniams teisės aktams dėl abortų; kadangi savižudybė yra 57 % nėščių mergaičių ir merginų, kurių amžius nuo 10 iki 19 metų, mirčių priežastis; kadangi daugelis moterų bijo prašyti pagalbos, jeigu jos patiria su nėštumu susijusias komplikacijas, ir tai sukelia daugiau mirties atvejų, kurių būtų galima išvengti; kadangi nuo to ypač nukenčia mažiausiai ekonominių išteklių turinčios moterys, kurios negali pasinaudoti lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių paslaugomis;

N.  kadangi organizacija „Human Rights Watch“ ir organizacija „Amnesty International“ pažymi, kad Salvadore moterys, kurios patiria persileidimą ar kurioms gimsta negyvi kūdikiai, dažnai patraukiamos baudžiamojon atsakomybėn dėl įtarimo atlikus abortą; kadangi tokiais atvejais apie moteris dažnai praneša medicinos darbuotojai ir jos paskui areštuojamos ligoninėje;

O.  kadangi Jungtinių Tautų ekspertai įspėjo, kad dėl Salvadoro valdžios institucijų sprendimo yra sunkiai pažeidžiamos moterų ir mergaičių teisės į gyvybę, sveikatą ir fizinį ir psichinį neliečiamumą, taip sumažinant jų ekonomines ir socialines galimybes;

P.  kadangi 2015 m. kovo mėn. Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas paprašė Salvadoro peržiūrėti ir pakeisti nėštumo nutraukimo teisės aktą siekiant užtikrinti jo suderinamumą su kitomis teisėmis, pvz., teise į sveikatą ir gyvybę, kadangi fizinis, seksualinis ir psichologinis smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas;

Q.  kadangi Salvadoras aktyviai dalyvavo 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje; kadangi visos šalys turėtų toliau populiarinti Jungtinių Tautų Pekino veiksmų platformos veiklą, susijusią, be kita ko, su galimybėmis naudotis švietimo ir sveikatos paslaugomis kaip pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir lytinės bei reprodukcinės sveikatos teisėmis;

R.  kadangi Jungtinių Tautų sutarčių laikymosi stebėsenos organai, įskaitant Žmogaus teisių komitetą (JT ŽTT) ir Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetą, paragino įvairias Lotynų Amerikos valstybes nustatyti išimtis nėštumo nutraukimą ribojančiuose įstatymuose tiems atvejams, kai nėštumas kelia pavojų moters gyvybei ar sveikatai, kai yra sunkiai pažeistas vaisius ir kai pastota po išžaginimo ar kraujomaišos akto;

S.  kadangi JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Zeid Ra’ad Al Hussein po apsilankymo Salvadore 2017 m. lapkričio mėn. pareiškė esąs susirūpinęs dėl moterų ir mergaičių padėties šioje šalyje; kadangi jis paragino Salvadorą paskelbti baudžiamojo kodekso 133 straipsnio taikymo moratoriumą ir peržiūrėti moterų, kurios kalinamos už nusikalstamas veikas, susijusias su nėštumo nutraukimu, bylas;

T.  kadangi Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Vaiko teisių konvencijoje ir Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto pastabose aiškiai pripažįstamas ryšys tarp nesaugaus neteisėto nėštumo nutraukimo ir aukštų gimdyvių mirtingumo rodiklių; kadangi Konvencijoje prieš kankinimą pažymima, kad valstybėse, kuriose nėštumo nutraukimas visiškai draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis, moterys ir mergaitės įstumiamos į padėtį, kurioje yra žeminamos ir patiria žiaurų elgesį;

U.  kadangi atlikus JT visuotinį periodinį vertinimą Salvadoro valstybei buvo pateikta 10 rekomendacijų, kad šios šalies įstatymas dėl nėštumo nutraukimo būtų suderintas su tarptautiniais žmogaus teisių standartais, kurias visas vyriausybė atmetė;

V.  kadangi, remiantis JT elgesio su kalinčiomis moterimis ir moterims pažeidėjoms taikomų priemonių, nesusijusių su laisvės atėmimu, taisyklėmis (vadinamosios Bankoko taisyklės), moterys, turinčios su vaiko priežiūra susijusių pareigų ir besilaukiančios moterys neturėtų būti baudžiamos laisvės atėmimu, jei tik įmanoma ir tinkama;

W.  kadangi neplanuoto nėštumo prevencija ir atvejų, kai motinomis tampa paauglės, skaičiaus mažinimas užtikrinant visuotinę prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų yra vienas iš darnaus vystymosi tikslų (DVT);

1.  reiškia gilų susirūpinimą dėl mergaičių ir moterų žmogaus teisių, įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą ir teises, padėties Salvadore ir smerkia visų formų smurtą prieš moteris; primena, kad tai sunkus žmogaus teisių bei moterų ir mergaičių orumo pažeidimas; pabrėžia, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto (kurį Salvadoras ratifikavo 2016 m. kovo 3 d.) 7 straipsnyje priverstinis nėštumas apibrėžiamas kaip nusikaltimas žmoniškumui ir prieš moterį nukreipto smurto dėl lyties forma, o tai sunkus žmogaus teisių bei moterų ir mergaičių orumo pažeidimas;

2.  griežtai nepritaria tam, kad nuteisiamos ir kalinamos negyvą kūdikį pagimdžiusios ar persileidimą patyrusios moterys ir mergaitės bei ragina nedelsiant ir besąlygiškai jas išlaisvinti; mano, kad niekas neturėtų būti kalinamas tokio apkaltinamojo nuosprendžio pagrindu;

3.  smerkia moterų persekiojimą dėl nėštumo nutraukimo, ilgai trunkantį kardomąjį kalinimą ir neproporcingai griežtas bausmes, taikomas nutraukti nėštumą siekiančioms moterims, taip pat laisvės atėmimą moterims vos tik jos atvyksta į ligoninę ieškoti pagalbos, nes iš baimės būti nubausti institucijoms apie jas praneša medikai;

4.  smerkia visišką nėštumo nutraukimo kriminalizavimą pagal baudžiamojo kodekso 133, 135 ir 136 straipsnius ir didžiulį jo diskriminacinį poveikį moterims, kurios verčiamos griebtis nesaugių nėštumo nutraukimo metodų, taigi kyla rimta grėsmė jų sveikatai ir gyvybei; ragina Salvadoro Teisėkūros asamblėją įgyvendinti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino rekomendacijas ir Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims komiteto rekomendaciją paskelbti moratoriumą minėtųjų straipsnių taikymui;

5.  ragina Salvadorą užtikrinti, kad moterys ir mergaitės turėtų galimybę saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą; atsižvelgdamas į tai, ragina Salvadoro Teisėkūros asamblėją paremti įstatymo projektą, kuriuo numatyta baudžiamojo kodekso 133, 135 ir 136 straipsnių reforma, siekiant dekriminalizuoti nėštumo nutraukimą bent tais atvejais, kai nėštumas kelia pavojų besilaukiančios moters ar mergaitės gyvybei arba fizinei ar psichikos sveikatai, kai vaisius stipriai ir mirtinai pakenktas arba kai nėštumas yra išžaginimo ar kraujomaišos padarinys;

6.  ragina Salvadoro valdžios institucijas paskelbti šiuo metu galiojančio įstatymo vykdymo moratoriumą ir peržiūrėti sprendimus įkalinti moteris, apkaltintas dėl nusikalstamų veikų, susijusių su persileidimu, negyvo kūdikio gimimu ar nėštumo nutraukimu, siekiant užtikrinti jų išlaisvinimą ir tinkamą teisinį procesą nagrinėjant su nėštumo nutraukimu susijusias bylas, leisti apkaltintoms moterims laukti teismo ne kalėjime ir garantuoti visiems medikams galimybę saugoti profesinę paslaptį, o pacientams – konfidencialumą; smerkia visas baudžiamąsias priemones prieš moteris ir mergaites, siekiančias nutraukti nėštumą, taip pat prieš sveikatos priežiūros specialistus ir kitus asmenis, kurie padeda susirasti vietą, kur atliekama procedūra, ir tą procedūrą atlikti, bei ragina šias priemones panaikinti;

7.  primena, jog Salvadoro vyriausybė turi pareigą saugoti savo piliečių teises ir laikytis teisinės valstybės principo nekaltumo prezumpcijos požiūriu, t. y. kad teisiami asmenys turėtų būti laikomi nekaltais, kol neįrodoma jų kaltė, ir kad prievolė įrodyti turėtų tekti baudžiamojo persekiojimo institucijai, o ne kaltinamam asmeniui, kaip nustatyta Romos statute, kurį yra ratifikavęs Salvadoras; ragina Salvadoro valdžios institucijas rengti mokymus lyčių klausimais valstybės pareigūnams, įskaitant teisminių institucijų darbuotojus; ragina EIVT ir Komisiją finansuoti ir remti šias pastangas;

8.  smerkia nežmoniškas sąlygas kalėjimuose, pvz., kankinimą, kalinių izoliavimą ir neleidimą matytis su šeima; ragina Salvadoro vyriausybę ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą fakultatyvų protokolą, kaip priemonę užkirsti kelią kankinimui, taip pat nežmoniškam ir žeminamam elgesiui visuose kalėjimuose ir sulaikymo vietose; ragina leisti sulaikymo įstaigose apsilankyti nepriklausomoms tarptautinėms organizacijoms; ragina Salvadoro valdžios institucijas gerinti moterų kalinimo sąlygas, taip pat ir suteikiant joms galimybę naudotis higienos reikmenimis bei taip gerbiant jų pagrindines žmogaus teises;

9.  primena vyriausybei ir teismams, kad jie turi laikytis tarptautinių standartų, susijusių su vienodomis galimybėmis kreiptis į teismą, ir principų, pagal kuriuos visiems asmenims užtikrinamas teisingas bylos nagrinėjimas, taip pat kad kaltė gali būti nustatyta tik įvertinus konkrečius ir pakankamus įrodymus; prašo vyriausybės skirti pakankamą viešąjį finansavimą, kad būtų paremtas teisinis atstovavimas asmenims, kurie patys negali sau šito leisti;

10.  ragina teismų sistemą užtikrinti teisingą Teodoros del Carmen Vásquez ir Evelyn Beatriz Hernandez Cruz bylų nagrinėjimą, įskaitant visas garantijas, ir atidėti teismo sprendimų dėl jų paskelbimą; reiškia solidarumą su kampanija „Las 17“ – moterimis, kurioms teko neteisingai kalėti iki 40 metų už tai, kas vadinama persileidimu, negyvo kūdikio gimimu, ir kitas akušerines komplikacijas; solidarizuojasi su kiekviena Salvadoro moterimi, persekiojama dėl panašių priežasčių arba kaltinama žmogžudyste sunkinančiomis aplinkybėmis; prašo kompetentingų valdžios institucijų peržiūrėti visas bylas, siekiant suteikti joms malonę;

11.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl didelio nepilnamečių nėštumo atvejų skaičiaus Salvadore; ragina Salvadoro valdžios institucijas vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir apsaugoti žmogaus teises užtikrinant, kad visos mergaitės turėtų galimybę gauti visą įmanomą informaciją ir medicinos paslaugas, reikalingas didelės rizikos nėštumo po išžaginimo atvejais;

12.  apgailestauja, kad moters ir mergaitės kūnas – visų pirma jų lytinės sveikatos ir reprodukcinių teisių požiūriu – iki šiol yra ideologinio mūšio laukas, ir ragina Salvadorą pripažinti neatimamas moterų ir mergaičių teises į kūno neliečiamumą ir savarankišką sprendimų priėmimą, inter alia, kai tai susiję su teise pasinaudoti savanorišku šeimos planavimu bei saugiu ir teisėtu nėštumo nutraukimu; mano, kad bendras terapinio nėštumo nutraukimo ir nėštumo po išžaginimo ar kraujomaišos nutraukimo draudimas bei atsisakymas teikti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas išžaginimo atvejais prilygsta kankinimui;

13.  puikiai vertina Specialiojo išsamaus įstatymo dėl moterų gyvenimo be smurto priėmimą vieningai balsavus Salvadoro Teisėkūros asamblėjos narėms moterims, atstovaujančioms skirtingoms partijoms, ir primena Salvadoro valdžios institucijoms, kad jį būtina visapusiškai jį įgyvendinti – visų pirma kalbant apie įsipareigojimą apsaugoti moteris ir mergaites nuo smurto;

14.  teigiamai vertina neseniai parengtą Salvadoro politiką lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje bei naująją programą „Ciudad Mujer“, pagal kurią paslaugos buvo sukurtos 1,5 mln. visos šalies moterų – pirmiausia didinant sąmoningumą ir teikiant informaciją apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises – remia šalies pastangas ir ragina Salvadoro vyriausybę užtikrinti prieigą prie šiuolaikinės informacijos ir paslaugų, susijusių su kontracepcija, bei stengtis rengti išsamias lytinio švietimo pamokas valstybinėse mokyklose;

15.  ragina Tarybą sparčiau dirbti savo darbą, kad ES galėtų ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją ir užtikrinti ES vidaus ir išorės veiksmų nuoseklumą kovos su smurtu prieš vaikus, moteris ir mergaites srityje;

16.  ragina Tarybą įtraukti saugaus ir teisėto nėštumo nutraukimo klausimą į ES gaires dėl išžaginimų ir smurto prieš moteris ir mergaites; pabrėžia, kad visuotinė galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis – visų pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis bei su tuo susijusiomis teisėmis – yra pagrindinė žmogaus teisė;

17.  ragina ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) valstybių ar vyriausybių vadovus jų aukščiausiojo lygio susitikimo metu sutvirtinti ES ir CELAC veiksmų plano skyrių dėl smurto dėl lyties, siekiant parengti aiškų veiklos tvarkaraštį ir įgyvendinti priemones, skirtas deramam stropumui užtikrinti užkertant kelią visiems smurto prieš moteris veiksmams, juos tiriant ir taikant už juos sankcijas, bei pasiūlyti deramas kompensacijas aukoms;

18.  teigiamai vertina ES delegacijos Salvadore pastangas užmegzti dialogą su nacionalinėmis institucijomis moterų teisių klausimu, įskaitant nėštumo nutraukimo kriminalizavimą; primygtinai ragina teikti ypatingą prioritetą šiam klausimui, taip pat ragina EIVT reguliariai informuoti Parlamentą apie savo veiksmus šioje srityje; primygtinai ragina ES delegaciją teikti visą reikiamą paramą moterims, kurios šiuo metu kalinamos už nusikalstamas veikas, susijusias su nėštumo nutraukimu – taip pat ir reguliariai jas lankant, padedant jų artimiesiems ir siūlant teisinę pagalbą;

19.  primena ES jos įsipareigojimus, 2016–2020 m. ES išorės veiksmų pagrindu prisiimtus pagal lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo veiksmų planą; prašo EIVT atidžiai stebėti, kaip bylos peržiūrimos in loco, o Komisijos – užtikrinti, kad įgyvendinant Europos vystomąjį bendradarbiavimą būtų vadovaujamasi žmogaus teisėmis grindžiamu požiūriu, ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybei ir kovai su visų formų seksualiniu smurtu prieš moteris ir mergaites; ragina ES valstybes nares ir institucijas didinti paramą vietos žmogaus teisių gynėjams ir NVO, kovojantiems už moterų ir mergaičių teises, ypač lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą bei teises ir šeimos planavimą Salvadore, įskaitant finansavimą;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Salvadoro valdžios institucijoms, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui, Centrinės Amerikos Parlamentui, Lotynų Amerikos Parlamentui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0502.

(2)

OL L 224, 2003 9 6, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika