Proċedura : 2017/3003(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0695/2017

Testi mressqa :

RC-B8-0695/2017

Dibattiti :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Votazzjonijiet :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Testi adottati :

P8_TA(2017)0498

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 537kWORD 54k
13.12.2017
PE614.318v01-00}
PE614.321v01-00}
PE614.322v01-00}
PE614.325v01-00} RC1
 
B8-0695/2017}
B8-0698/2017}
B8-0699/2017}
B8-0701/2017} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:

Verts/ALE (B8‑0695/2017)

GUE/NGL (B8‑0698/2017)

ALDE (B8‑0699/2017)

S&D (B8‑0701/2017)


dwar il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti f'El Salvador minħabba li kellhom korriment (2017/3003(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL
Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti f'El Salvador minħabba li kellhom korriment (2017/3003(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari l-Artikoli 8, 19, 157, 216 u 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Kapitolu 7 tal-Pjan ta' Azzjoni UE-CELAC 2015-2017 dwar il-Ġeneru;

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing, adottati mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995, u d-dokumenti ta' eżitu sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) u Beijing +20 (2015),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tat-Triju ta' Presidenzi tal-UE tad-19 ta' Lulju 2017 mill-Estonja, il-Bulgarija u l-Awstrija dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni 2015(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1567/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 dwar l-għajnuna għal strateġiji u azzjonijiet dwar ir-riproduttività u s-saħħa sesswali u d-drittijiet fil-pajjiżi li għadhom jiżviluppaw(2),

–  wara li kkunsidra l-ħames Għan ta' Żvilupp tal-Millennju – it-titjib tas-saħħa materna,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa,

–  wara li kkunsidra r-rieżami tal-2017 tal-Kumitat tan-NU għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa dwar id-drittijiet tan-nisa f'El Salvador, u l-osservazzjonijiet konklużivi tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 6, 24 u 39 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni kontra t-Tortura, li El Salvador ilu firmatarju tagħha mill-1996,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 144 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' El Salvador, li jiddikjara li t-trattati internazzjonali konklużi ma' stati jew organizzazzjonijiet internazzjonali oħra jikkostitwixxu liġijiet tar-Repubblika, u li, f'każijiet li fihom ikun hemm kunflitt bejn it-trattat u l-liġi, it-trattat jipprevali,

–  wara li kkunsidra l-Qafas għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa: Nittrasformaw il-Ħajjiet tal-Bniet permezz tal-Azzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-11 ta' Mejju 2015 tal-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-liġi u fil-prattika,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Inter-Amerikana dwar il-Prevenzjoni, l-Ikkastigar u l-Eradikazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa (il-Konvenzjoni ta' Belem do Para),

–  wara li kkunsidra d-Digriet Leġiżlattiv Nru 520 ta' El Salvador ("Liġi Komprensiva Speċjali għal Ħajja Mingħajr Vjolenza għan-Nisa"),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 133, 135 u 136 tal-Kodiċi Kriminali ta' El Salvador,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, fi tmiem il-missjoni tiegħu f'El Salvador fis-17 ta' Novembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 1 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' El Salvador,

–  wara li kkunsidra l-Liġi ta' El Salvador dwar l-Ugwaljanza, l-Ekwità u l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, adottata fl-2016, il-Liġi dwar Ħajja Mingħajr Vjolenza għan-Nisa, adottata fl-2012, u l-Liġi dwar il-Protezzjoni Komprensiva tat-Tfal u l-Adoloxxenti (LEPINA), adottata f'April 2009, li tagħti mandat lill-Ministeru għall-Edukazzjoni biex jipprovdi edukazzjoni dwar il-ġeneri u s-saħħa riproduttiva u biex jittratta d-diskriminazzjoni kontra n-nisa fis-sistema tal-edukazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija valur fundamentali tal-UE; billi d-dritt għat-trattament ugwali u għan-nondiskriminazzjoni huwa dritt fundamentali minqux fit-Trattati u fil-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali u għandu jiġi rispettat, promoss u applikat bis-sħiħ fil-leġiżlazzjoni, fil-prattika, fil-ġurisprudenza u fil-ħajja ta' kuljum;

B.  billi fl-Artikoli 36 u 37 tal-osservazzjonijiet konklużivi tar-rieżami tiegħu dwar id-drittijiet tan-nisa f'El Salvador, il-Kumitat tan-NU għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa jitlob li jitħassru l-liġijiet punittivi ta' El Salvador dwar l-abort;

C.  billi, mis-sena 2000 'l hawn, tal-anqas 120 mara f'El Salvador ittellgħu l-qorti akkużati b'abort jew omiċidju meta l-mewt tal-fetu seħħ fl-aħħar xhur tat-tqala, u billi 26 minnhom instabu ħatja ta' omiċidju u 23 minnhom instabu ħatja ta' abort, u dawk kollha li nstabu ħatja ngħataw sentenzi twal ferm, minkejja li mhumiex kriminali skont l-istandards internazzjonali; billi l-biċċa l-kbira ta' dawn in-nisa huma żgħażagħ, foqra, bi ftit edukazzjoni, u minn komunitajiet remoti; billi bħalissa hemm żewġ każijiet pendenti fl-ambitu ta' proċediment kriminali; billi, wara li l-mara inkwistjoni qattgħet l-aħħar għaxar snin il-ħabs, il-każ ta' Teodora del Carmen Vásquez se jiġi rieżaminat mill-Qorti tal-Appell fit-13 ta' Diċembru 2017, filwaqt li s-sentenza ta' Evelyn Beatriz Hernandez Cruz ġiet ikkonfermata f'Ottubru 2017;

D.  billi "Las 17" kienu n-nisa li ġew ikkastigati l-aktar severament, inkwantu ġew ikkundannati għal għexieren ta' snin ħabs bejn l-2000 u l-2011; billi ftit minnhom ġew rilaxxati wara li l-qrati biddlu d-deċiżjonijiet preċedenti;

E.  billi l-vjolenza abbażi tal-ġeneru hija problema kbira f'El Salvador u li, skont id-data, mara tiġi attakkata sesswalment kull tliet sigħat, il-każijiet ta' stupru sikwit iwasslu għal tqala mhux mixtieqa, u jseħħu numru xokkanti ta' femminiċidji, li 5 % biss minnhom kienu s-suġġett ta' proċedimenti ġudizzjarji;

F.  billi l-impjegati pubbliċi ta' kwalunkwe awtorità, inklużi l-isptarijiet u l-kliniki, huma obbligati jirrappurtaw lil pazjenti li jingħataw kura ostetrika ta' emerġenza, u dan huwa ksur tad-dritt tal-pazjent għall-kunfidenzjalità u joħloq ambjent ta' stigmatizzazzjoni għan-nisa; billi l-obbligu li l-pazjenti jiġu rrappurtati jfisser li n-nisa li jkollhom kumplikazzjonijiet waqt it-tqala jagħżlu li ma jitolbux assistenza medika minħabba l-biża' li jittellgħu l-qorti u jintbagħtu l-ħabs; billi n-nuqqas li jsir rapport jitqies bħala reat gravi;

G.  billi r-rata ta' qtil abbażi tal-ġeneru ta' nisa u bniet f'El Salvador hija terribbilment għolja; billi fl-2015 u l-2016 inqatlu 1 097 mara u bejn Jannar u Ġunju 2017 inqatlu 201; billi, skont l-Organizzazzjoni tan-Nisa ta' El Salvador għall-Paċi (ORMUSA), is-sena l-oħra l-Pulizija Ċivili Nazzjonali ta' El Salvador irreġistrat 3 947 rapport ta' attakki sesswali, li minnhom 1 049 kienu każijiet ta' stupru, anke fil-familji stess, u 1 873 mill-vittmi kienu minorenni jew ikklassifikati bħala "inabilitati";

H.  billi El Salvador għandu rata għolja ta' tqala fl-età tal-adolexxenza, anke minħabba n-nuqqas ta' edukazzjoni sesswali fl-iskejjel; billi l-abbuż sesswali u l-istupru huma l-fatturi ewlenin ta' tqala prekoċi; billi, skont il-Ministeru għas-Saħħa, fl-2015 kien hemm 1 445 każ ta' bniet tqal li kellhom bejn 10 snin u 14-il sena;

I.  billi fl-1998 El Salvador ikkriminalizza l-abort f'kull ċirkustanzi, inklużi każijiet li fihom it-tqala jkollha kumplikazzjonijiet li jipperikolaw il-ħajja tal-mara jew tat-tfajla, kif ukoll f'każijiet ta' stupru, inċest jew fetu mhux vijabbli; billi, barra minn hekk, fl-1999 ġiet adottata emenda kostituzzjonali li tirrikonoxxi l-embrijun bħala bniedem mill-"mument tal-konċepiment"; billi kwalunkwe persuna li tagħmel abort jew tagħmel abort fuqha nnifsha, anke qabel l-istadju fetali, għalhekk tista' tittella' l-qorti u tingħata sentenza ta' bejn sentejn u tmien snin ħabs, iżda f'ħafna każijiet il-prosekuturi żiedu l-akkuża għal "omiċidju aggravat", li jġib miegħu sentenza ta' sa 50 sena ħabs; billi l-leġiżlazzjoni li potenzjalment tippermetti l-abort f'dawn iċ-ċirkustanzi baqgħet imwaħħla fl-Assemblea Nazzjonali minn Ottubru 2016, iżda bħalissa għaddejjin dibattiti biex isir aktar progress;

J.  billi, minħabba raġunijiet reliġjużi, kulturali u raġunijiet oħrajn, El Salvador jibqa' jiċħad lin-nisa u lill-bniet aċċess għal abort sikur u legali, u b'hekk qed jikser id-dritt tagħhom għas-saħħa, il-ħajja u l-integrità fiżika u psikoloġika;

K.  billi l-Ministeru għall-Edukazzjoni riċentement ħejja materjal sabiex jintegra s-saħħa sesswali u riproduttiva fil-kurrikulu tal-iskola nazzjonali, iżda minħabba reżistenza minn diversi forzi, il-materjal editjat finali jiffoka minflok fuq l-astinenza sesswali, minkejja l-fatt li 42 % kienu tqal qabel għalqu l-20 sena;

L.  billi fl-Amerika Latina r-riskju tal-imwiet marbuta mat-tqala huwa erba' darbiet ogħla fost l-adolexxenti taħt l-età ta' 16-il sena; billi 65 % tal-każijiet ta' fistula ostetrika jseħħu fit-tqala tal-adolexxenti, b'konsegwenzi serji għal ħajjithom, fosthom problemi gravi tas-saħħa u esklużjoni soċjali; billi t-tqala prekoċi hija perikoluża wkoll għat-tarbija, b'rata ta' mortalità 50 % ogħla mill-medja; billi sa 40 % tan-nisa fir-reġjun sfaw vittmi ta' vjolenza sesswali; billi 95 % tal-aborti mwettqa fl-Amerika Latina mhumiex sikuri;

M.  billi l-Ministeru għas-Saħħa jirrapporta li bejn l-2011 u l-2015, 14-il mara mietu minħabba kumplikazzjonijiet relatati mal-abort, 13-il mara mietu minħabba tqala ektopika u 63 mara mietu minħabba l-leġiżlazzjoni attwali dwar l-abort; billi s-suwiċidju huwa l-kawża ta' 57 % tal-imwiet ta' nisa tqal li għandhom bejn l-10 snin u d-19-il sena; billi ħafna nisa jibżgħu jitolbu assistenza medika meta jkollhom kumplikazzjonijiet relatati mat-tqala, fatt li jikkawża aktar imwiet li jistgħu jiġu evitati; billi dan il-fatt jaffettwa partikolarment lin-nisa bl-anqas riżorsi ekonomiċi li m'għandhomx aċċess għal servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati;

N.  billi l-Human Rights Watch u l-Amnesty International jinnutaw li n-nisa li kellhom korrimenti jew twelid mejjet f'El Salvador ħafna drabi jittellgħu l-qorti għax ikunu ssuspettati li wettqu abort; billi f'tali każijiet in-nisa ta' spiss jiġu rrappurtati minn persunal mediku u sussegwentement jiġu arrestati waqt li jkunu għadhom l-isptar;

O.  billi esperti tan-NU wissew li d-deċiżjoni tal-awtoritajiet Salvadorjani qed tirriżulta fi ksur gravi tad-dritt tan-nisa u l-bniet għall-ħajja, is-saħħa u l-integrità fiżika u mentali tagħhom, u b'hekk qed jipperikolaw l-opportunitajiet ekonomiċi u soċjali tagħhom;

P.  billi f'Marzu 2015, il-Kumitat tan-NU għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali talab lil El Salvador jirrevedi u jemenda l-leġiżlazzjoni tal-abort tiegħu biex jiżgura l-kompatibilità tagħha ma' drittijiet oħra bħalma huma d-dritt għas-saħħa u d-dritt għall-ħajja; billi l-vjolenza fiżika, sesswali u psikoloġika kontra n-nisa hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

Q.  billi El Salvador ipparteċipa b'mod attiv fil-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa; billi l-partijiet kollha għandhom ikomplu jippromwovu l-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing tan-NU rigward, fost elementi oħra, l-aċċess għall-edukazzjoni u s-saħħa bħala drittijiet bażiċi tal-bniedem u d-drittijiet sesswali u riproduttivi;

R.  billi korpi li jissorveljaw it-trattati tan-NU, inklużi l-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem (HRC) u l-Kumitat għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), stiednu lil diversi stati tal-Amerika Latina jistabbilixxu eċċezzjonijiet għal-liġijiet restrittivi tal-abort f'każijiet fejn tqala tkun tippreżenta riskju għall-ħajja jew is-saħħa ta' mara, fejn ikun hemm indeboliment sever tal-fetu, u fejn it-tqala tkun ir-riżultat ta' stupru jew inċest;

S.  billi l-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, esprima t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet f'El Salvador wara ż-żjara tiegħu fil-pajjiż f'Novembru 2017; billi stieden lil El Salvador jintroduċi moratorju fuq l-applikazzjoni tal-Artikolu 133 tal-Kodiċi Kriminali u jirrieżamina l-każijiet ta' nisa li jinsabu detenuti għal reati relatati mal-abort;

T.  billi l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC) u l-Kumitat għad-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (CESCR) irrikonoxxew b'mod espliċitu r-rabta bejn l-abort illegali mhux sikur u r-rati għoljin tal-imwiet marbuta mat-tqala; billi l-Konvenzjoni kontra t-Tortura tistipula li l-istati li għandhom projbizzjoni assoluta fuq l-abort taħt kull ċirkostanza jesponu lin-nisa u l-bniet għal ċirkostanzi li fihom jiġu umiljati u ttrattati b'mod krudili;

U.  billi l-Eżami Perjodiku Universali tan-NU għamel 10 rakkomandazzjonijiet lill-Istat ta' El Salvador biex jikkonforma l-liġi tal-abort tiegħu mal-istandards internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, li kollha kemm huma ġew rifjutati mill-Gvern;

V.  billi, skont ir-Regoli tan-NU dwar it-Trattament tal-Priġunieri Nisa u l-Miżuri Alternattivi għall-Arrest għall-Awturi Nisa ta' Reati (ir-Regoli ta' Bangkok), in-nisa li għandhom responsabbiltajiet tal-kura tat-tfal u n-nisa tqal għandhom, kull meta jkun possibbli u xieraq, jingħataw sentenzi alternattivi għall-arrest;

W.  billi fost l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) hemm il-prevenzjoni ta' tqala mhux ippjanata u t-tnaqqis fin-numru ta' każijiet ta' maternità fl-età tal-adolexxenza permezz ta' aċċess universali għal servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniet u n-nisa, fosthom dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, f'El Salvador u jikkundanna kull forma ta' vjolenza kontra n-nisa; ifakkar li dawn jikkostitwixxu ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità tan-nisa u l-bniet; jenfasizza li l-Artikolu 7 tal-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (li El Salvador irratifika fit-3 ta' Marzu 2016), jiddefinixxi t-tqala sfurzata bħala reat kontra l-umanità u forma ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru kontra n-nisa, li tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità tan-nisa u l-bniet;

2.  Jirrifjutta bil-qawwa l-għoti tas-sentenza u l-priġunerija ta' nisa u bniet li sofrew twelid mejjet jew korriment u jitlob ir-rilaxx immedjat u mhux kondizzjonat tagħhom; iqis li ħadd m'għandu jintbagħat il-ħabs minħabba dawn il-kundanni;

3.  Jikkundanna l-prosekuzzjoni tan-nisa għal abort, perjodi twal ta' arrest preventiv u pieni kriminali sproporzjonati mogħtija lin-nisa li jixtiequ jagħmlu abort, kif ukoll il-priġunerija ta' nisa eżatt wara li jkunu marru l-isptar għal kura minħabba li membri tal-persunal tas-saħħa jkunu rrappurtawhom lill-awtoritajiet għaliex jibżgħu li jiġu kkastigati huma stess;

4.  Jikkundanna l-kriminalizzazzjoni assoluta tal-abort skont l-Artikoli 133, 135 u 136 tal-Kodiċi Kriminali, u l-effetti serji u diskriminatorji fuq in-nisa li jiġu sfurzati jużaw metodi ta' abort mhux sikuri, u b'hekk jiffaċċjaw riskji serji għas-saħħa u l-ħajja; jistieden lill-Assemblea Leġiżlattiva ta' El Salvador issegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, u r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa biex jitqiegħed moratorju fuq l-applikazzjoni tagħha;

5.  Jistieden lil El Salvador jiżgura li n-nisa u l-bniet ikollhom aċċess għal abort sikur u legali; jistieden lill-Assemblea Leġiżlattiva ta' El Salvador, f'dan il-kuntest, tappoġġa l-abbozz ta' liġi li jintroduċi riforma tal-Artikoli 133, 135 u 136 tal-Kodiċi Kriminali sabiex jiġi dekriminalizzat l-abort għall-inqas fil-każijiet fejn it-tqala tippreżenta riskju għall-ħajja jew is-saħħa fiżika jew mentali tal-mara jew tifla tqal, fejn ikun hemm indeboliment sever u fatali tal-fetu, u fejn it-tqala tkun ir-riżultat ta' stupru jew inċest;

6.  Jistieden lill-awtoritajiet ta' El Salvador jintroduċu moratorju fuq l-infurzar tal-liġi attwali u jirrieżaminaw id-detenzjoni ta' nisa akkużati b'korriment, twelid mejjet jew reati relatati mal-abort, bl-għan li jiġi żgurat ir-rilaxx tagħhom, jiġi żgurat proċess ġust fi proċedimenti relatati mal-abort, li n-nisa akkużati jitħallew jistennew li jibda l-proċess barra l-ħabs u li tiġi garantita s-segretezza professjonali għall-persunal kollu tas-saħħa u l-kunfidenzjalità tal-pazjenti; jikkundanna l-miżuri punittivi kollha kontra n-nisa u l-bniet li jixtiequ jagħmlu abort, kif ukoll kontra l-professjonisti tal-kura tas-saħħa u oħrajn li jgħinuhom jiksbu l-abort u jwettqu l-proċedura, u jitlob l-eliminazzjoni ta' tali miżuri;

7.  Ifakkar fid-dmir tal-Gvern Salvadorjan li jipproteġi d-drittijiet taċ-ċittadini tiegħu u jippromwovi l-istat tad-dritt rigward il-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza, jiġifieri li l-individwi li jittellgħu l-qorti għandhom jiġu ttrattati bħala innoċenti sakemm jiġi pruvat li huma ħatja, u li l-oneru tal-provi għandhom ikunu responsabbli għalih l-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni u mhux il-konvenut, skont l-Istatut ta' Ruma li ġie rratifikat minn El Salvador; jistieden lill-awtoritajiet ta' El Salvador biex jagħtu taħriġ dwar il-ġeneru lill-uffiċjali pubbliċi, inklużi l-membri tal-ġudikatura; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex jiffinanzjaw u jappoġġaw tali sforzi;

8.  Jikkundanna l-kundizzjonijiet inumani fil-ħabsijiet bħat-tortura, l-iżolament u s-sospensjoni taż-żjarat mill-familjari; jistieden lill-Gvern Salvadorjan jirratifika l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura bħala miżura għall-prevenzjoni tat-tortura u t-trattament inuman u degradanti fil-ħabsijiet u l-postijiet ta' detenzjoni kollha; jitlob li l-organizzazzjonijiet indipendenti internazzjonali jingħataw aċċess għaċ-ċentri ta' detenzjoni; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Salvadorjani jtejbu l-kundizzjonijiet tal-priġunieri nisa, anke billi jagħtuhom aċċess għal prodotti tal-iġjene u b'hekk jirrispettaw id-drittijiet umani bażiċi tagħhom;

9.  Ifakkar lill-Gvern u lill-ġudikatura li huma marbuta li jirrispettaw l-istandards internazzjonali ta' aċċess ugwali għall-ġustizzja u l-prinċipji li jiggarantixxu proċess ġust għall-individwi kollha, u li l-ħtija tista' tiġi determinata biss fuq il-bażi ta' eżami ta' provi konkreti u suffiċjenti; jitlob li l-Gvern jagħmel disponibbli fondi pubbliċi suffiċjenti biex jappoġġa r-rappreżentanza legali ta' dawk li ma jifilħux iħallsu għaliha;

10.  Jistieden lis-sistema ġudizzjarja tiżgura proċess ġust bil-garanziji kollha għal Teodora del Carmen Vásquez u Evelyn Beatriz Hernandez Cruz u tirrevoka s-sentenzi tagħhom; jesprimi solidarjetà mal-kampanja "Las 17" immexxija minn nisa li ntbagħtu l-ħabs inġustament sa 40 sena minħabba korrimenti, twelid mejjet u kumplikazzjonijiet ostetriċi oħra; jestendi s-solidarjetà tiegħu man-nisa Salvadorjani kollha li ttellgħu l-qorti minħabba raġunijiet simili jew li nstabu ħatja ta' "omiċidju aggravat"; jitlob lill-awtoritajiet kompetenti jirrieżaminaw il-każijiet kollha bl-għan li jingħataw maħfra;

11.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-għadd kbir ta' tqaliet f'età żgħira f'El Salvador; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Salvadorjani jissodisfaw l-obbligi internazzjonali tagħhom u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem billi jiżguraw li l-bniet kollha jkollhom aċċess għall-informazzjoni possibbli kollha u għas-servizzi mediċi kollha għall-immaniġġjar tat-tqaliet ta' riskju għoli li jirriżultaw minn stupru;

12.  Jiddeplora l-fatt li l-ġisem tan-nisa u l-bniet, speċifikament fir-rigward tas-saħħa sesswali u tad-drittijiet riproduttivi tagħhom, għadu jikkostitwixxu qasam ta' battalja ideoloġika, u jistieden lil El Salvador jirrikonoxxi d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u l-bniet għall-integrità tal-ġisem u għat-teħid ta' deċiżjonijiet awtonomu fir-rigward, inter alia, tad-dritt għall-aċċess għall-ippjanar tal-familja volontarju u għal abort sikur u legali; jemmen li l-projbizzjoni ġenerali tal-abort terapewtiku u l-abort tat-tqaliet li jirriżultaw mill-istupru u l-inċest, u r-rifjut li tingħata kopertura tas-saħħa b'xejn f'każijiet ta' stupru, jammontaw għal tortura;

13.  Ifaħħar l-adozzjoni tal-Liġi Komprensiva Speċjali għal Ħajja Mingħajr Vjolenza għan-Nisa wara votazzjoni unanima bejn il-partiti minn membri nisa tal-Assemblea Leġiżlattiva Salvadorjana u jfakkar lill-awtoritajiet Salvadorjani li jeħtieġu jimplimentawha bis-sħiħ, b'mod partikolari rigward l-impenn li n-nisa u l-bniet jiġu protetti mill-vjolenza;

14.  Jilqa' l-istabbiliment riċenti tal-politika ta' El Salvador dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva u l-programm il-ġdid "Ciudad Mujer" li żviluppa servizzi għal 1,5 miljun mara madwar il-pajjiż, b'mod partikolari permezz tas-sensibilizzazzjoni u l-għoti ta' informazzjoni dwar is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, jappoġġa l-isforzi tiegħu u jħeġġeġ lill-Gvern ta' El Salvador biex jiżgura aċċess għal informazzjoni u servizzi moderni relatati mal-kontraċettivi u biex jagħmel sforzi biex jipprovdi edukazzjoni komprensiva dwar is-sess fl-iskejjel pubbliċi;

15.  Iħeġġeġ lill-Kunsill iħaffef il-ħidma tiegħu biex jippermetti lill-UE tirratifika u timplimenta l-Konvenzjoni ta' Istanbul, sabiex tiġi żgurata koerenza bejn l-azzjoni interna u esterna tal-UE dwar il-vjolenza kontra t-tfal, in-nisa u l-bniet;

16.  Jistieden lill-Kunsill jinkludi l-kwistjoni tal-abort sikur u legali fil-Linji Gwida tal-UE dwar l-istupru u l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jenfasizza l-fatt li l-aċċess universali għas-saħħa, partikolarment għas-saħħa sesswali u riproduttiva u għad-drittijiet assoċjati, huwa dritt fundamentali tal-bniedem;

17.  Jistieden lill-Kapijiet ta' Stat jew Gvern tal-UE-CELAC (Komunità ta' Stati tal-Amerika Latina u tal-Karibew) fis-summit tagħhom, biex isaħħu l-kapitolu dwar il-vjolenza sessista fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE-CELAC bl-għan li jiġi stabbilit kalendarju ċar ta' azzjoni u miżuri ta' implimentazzjoni maħsuba biex jiggarantixxu diliġenza xierqa b'rabta mal-prevenzjoni u l-investigazzjoni tal-atti kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u s-sanzjonijiet għalihom u biex joffru kumpens adegwat lill-vittmi;

18.  Jilqa' l-isforzi tad-Delegazzjoni tal-UE f'El Salvador biex tiddjaloga mal-awtoritajiet nazzjonali dwar id-drittijiet tan-nisa, fosthom il-kriminalizzazzjoni tal-abort; jinsisti li din il-kwistjoni għandha titqies prijorità għolja u jistieden lis-SEAE biex jirrapporta b'mod regolari lill-Parlament dwar l-azzjoni tiegħu f'dan il-qasam; jinsisti li d-Delegazzjoni tal-UE tipprovdi l-appoġġ kollu xieraq lin-nisa li bħalissa qegħdin il-ħabs għal reati relatati mal-abort, anke permezz ta' żjarat regolari, appoġġ lill-familjari tagħhom u l-offerta ta' assistenza legali;

19.  Ifakkar lill-UE fl-impenji tagħha skont il-Qafas għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020; jitlob lis-SEAE jsegwi mill-qrib il-każijiet ta' reviżjoni in loco u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp Ewropea ssegwi approċċ li jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, b'enfasi partikolari fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u fuq il-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza sesswali kontra n-nisa u l-bniet; jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jżidu l-appoġġ tagħhom għad-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem u għal NGOs li qed imexxu kampanji favur id-drittijiet tan-nisa u l-bniet, speċjalment is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi u l-ippjanar tal-familja f'El Salvador, inkluż il-finanzjament;

20.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-awtoritajiet ta' El Salvador, lill-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Parlament tal-Amerika Ċentrali, lill-Parlament tal-Amerika Latina, lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana u lis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani.

(1)

Testi adottati, P8_TA(2016)0502.

(2)

ĠU L 224, 6.9.2003, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza