Postup : 2017/3003(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0695/2017

Predkladané texty :

RC-B8-0695/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0498

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 460kWORD 56k
13.12.2017
PE614.318v01-00}
PE614.321v01-00}
PE614.322v01-00}
PE614.325v01-00} RC1
 
B8-0695/2017}
B8-0698/2017}
B8-0699/2017}
B8-0701/2017} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:

Verts/ALE (B8-0695/2017)

GUE/NGL (B8-0698/2017)

ALDE (B8-0699/2017)

S&D (B8-0701/2017)


o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat (2017/3003(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D
Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL
Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Uznesenie Európskeho parlamentu o Salvádore: prípady žien prenasledovaných za potrat (2017/3003(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej články 8, 19, 157, 216 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a),

–  so zreteľom na kapitolu 7 akčného plánu EÚ – CELAC na roky 2015 – 2017 pre rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách konanej 15. septembra 1995 a na následné záverečné dokumenty prijaté na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) a Peking +20 (2015),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníckeho tria EÚ, Estónska, Bulharska a Rakúska, z 19. júla 2017 o rovnosti medzi mužmi a ženami,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 z 15. júla 2003 o pomoci pre politiky a aktivity týkajúce sa reprodukčného a sexuálneho zdravia a práv v rozvojových krajinách(2),

–  so zreteľom na piaty miléniový rozvojový cieľ – zlepšenie zdravia matiek,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na preskúmanie Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien z februára 2017 týkajúce sa práv žien v Salvádore a jeho záverečné pripomienky,

–  so zreteľom na články 6, 24 a 39 Dohovoru OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu, ktorého je Salvádor zmluvnou stranou od roku 1996,

–  so zreteľom na článok 144 ústavy Salvádorskej republiky, v ktorom sa uvádza, že medzinárodné zmluvy uzavreté s inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami predstavujú právne predpisy republiky a že v prípadoch, keď dochádza ku konfliktu medzi zmluvou a právom, má prednosť zmluva,

–  so zreteľom na rámec pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na vyhlásenie pracovnej skupiny OSN pre otázky diskriminácie žien v právnych poriadkoch a v praxi z 11. mája 2015,

–  so zreteľom na Medziamerický dohovor o prevencii, postihovaní a odstránení násilia na ženách (Dohovor z Belém do Pará),

–  so zreteľom na salvádorský legislatívny dekrét č. 520 (Osobitný komplexný zákon za život žien bez násilia),

–  so zreteľom na články 133, 135 a 136 salvádorského trestného zákonníka,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna ku skončeniu jeho misie v Salvádore zo 17. novembra 2017,

–  so zreteľom na článok 1 ústavy Salvádorskej republiky,

–  so zreteľom na salvádorský zákon o spravodlivosti, rovnosti a odstránení diskriminácie žien prijatý v roku 2016, zákon o živote žien bez násilia prijatý v roku 2012 a zákon o komplexnej ochrane detí a mladistvých (LEPINA) prijatý v apríli 2009, v ktorom sa ustanovuje mandát ministerstva školstva poskytovať vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a reprodukčného zdravia a riešiť problém diskriminácie žien v systéme vzdelávania,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rodová rovnosť je základnou hodnotou EÚ; keďže právo na rovnaké zaobchádzanie a nediskrimináciu je základné právo zakotvené v zmluvách a v Charte základných práv Európskej únie a malo by sa plne rešpektovať, podporovať a uplatňovať v právnych predpisoch, praxi, judikatúre, ako aj v každodennom živote;

B.  keďže Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien v článkoch 36 a 37 svojich záverečných pripomienok zo svojho preskúmania o výsledkoch dosiahnutých Salvádorom v oblasti práv žien vyzýva Salvádor, aby zrušil represívne zákony týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva;

C.  keďže od roku 2000 bolo najmenej 120 žien v Salvádore stíhaných za umelé prerušenie tehotenstva alebo zabitie, ak došlo k smrti plodu v posledných mesiacoch tehotenstva, pričom 26 z týchto žien bolo odsúdených za zabitie a 23 za umelé prerušenie tehotenstva a všetkým týmto ženám boli uložené mimoriadne dlhé tresty odňatia slobody napriek tomu, že podľa medzinárodných noriem nie sú páchateľkami trestných činov; keďže väčšina týchto žien bolo mladých, chudobných, s obmedzeným vzdelaním a z odľahlých spoločenstiev; keďže v súčasnosti sú dva prípady predmetom trestného stíhania; keďže po tom, ako Teodora del Carmen Vásquezová strávila posledných desať rokov vo väzení, jej prípad preskúma druhý trestný súd 13. decembra 2017, zatiaľ čo trest Evelyn Beatriz Hernandezovej Cruzovej bol potvrdený v októbri 2017;

D.  keďže „Las 17“ sú ženy, ktoré boli potrestané najprísnejšie, pretože boli v rokoch 2000 až 2011 odsúdené na tresty odňatia slobody v trvaní desaťročí; keďže niekoľko z nich bolo takisto prepustených po tom, ako súdy zrušili predchádzajúce rozhodnutia;

E.  keďže rodovo motivované násilie je jedným z hlavných problémov v Salvádore, pričom z údajov vyplýva, že každé tri hodiny je obeťou sexuálneho útoku jedna žena, prípady znásilnenia často vedú k neželaným tehotenstvám a počet vrážd žien je hrozivo vysoký, zatiaľ čo len 5 % týchto prípadov bolo predmetom súdneho konania;

F.  keďže zamestnanci verejného sektora v akomkoľvek orgáne vrátane nemocníc a kliník sú povinní podávať správy o pacientkach, ktoré podstúpia núdzové pôrodnícke zásahy, čo je porušením práva pacientiek na dôvernosť a vytvára prostredie, v ktorom ženy trpia stigmatizáciou; keďže povinnosť nahlasovať pacientky znamená, že ženy, ktoré trpia počas tehotenstva závažnými komplikáciami, sa zo strachu z prenasledovania a väznenia rozhodnú nevyhľadať lekársku pomoc; keďže nenahlasovanie pacientiek sa všeobecne považuje za trestný čin;

G.  keďže miera rodovo motivovaného zabíjania žien a dievčat je v Salvádore hrozivo vysoká; keďže v rokoch 2015 a 2016 bolo zavraždených 1 097 žien a 201 žien bolo zavraždených v období od januára do júna 2017; keďže podľa salvádorskej organizácie žien za mier (ORMUSA) zaregistroval salvádorský národný úrad civilnej polície minulý rok 3 947 sťažností týkajúcich sa sexuálnych útokov, z ktorých bolo 1 049 prípadov znásilnenia, a to aj v rámci rodiny, a 1 873 obetí boli maloleté osoby alebo osoby klasifikované ako „právne nespôsobilé“;

H.  keďže v Salvádore je vysoká miera tehotenstva mladistvých, čo je spôsobené aj nedostatočnou sexuálnou výchovou na školách; keďže sexuálne zneužívanie a znásilňovanie sú hlavnými faktormi tehotenstva v skorom veku; keďže podľa ministerstva zdravotníctva došlo v roku 2015 k 1 445 prípadom tehotných dievčat vo veku od 10 do 14 rokov;

I.  keďže v roku 1998 Salvádor kriminalizoval umelé prerušenie tehotenstva za všetkých okolností, a to aj v prípadoch, v ktorých tehotenstvo znamená život ohrozujúce komplikácie pre ženu alebo dievča, a v prípadoch znásilnenia, incestu alebo plodu, ktorý nie je životaschopný; keďže okrem toho bola v roku 1999 prijatá zmena ústavy, na základe ktorej sa uznáva embryo ako ľudská bytosť od „momentu počatia“; keďže každá osoba, ktorá vykoná alebo sama spôsobí umelé prerušenia tehotenstva, a to dokonca aj pred fázou plodu, môže byť preto stíhaná s trestom odňatia slobody v trvaní od dvoch do ôsmich rokov, ale v mnohých prípadoch prokurátori vystupňovali obvinenie na „zabitie s priťažujúcimi okolnosťami“, ktoré sa trestá odňatím slobody v trvaní až do 50 rokov; keďže právne predpisy, ktorý potenciálne umožňujú umelé prerušenie tehotenstva za týchto okolností, sú v národnom zhromaždení blokované už od októbra 2016, v súčasnosti však prebiehajú rokovania s cieľom dosiahnuť ďalší pokrok;

J.  keďže Salvádor z náboženských, kultúrnych a iných dôvodov naďalej odmieta prístup žien a dievčat k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, čím porušuje ich právo na zdravie, život a fyzickú a duševnú nedotknuteľnosť;

K.  keďže ministerstvo školstva nedávno pripravilo materiály na začlenenie sexuálneho a reprodukčného zdravia do školských osnov, ale vzhľadom na odpor rôznych skupín sa tieto konečné zostavené materiály namiesto toho zameriavajú na sexuálnu abstinenciu, a to napriek skutočnosti, že 42 % žien otehotnelo vo veku do 20 rokov;

L.  keďže v Latinskej Amerike je riziko úmrtia matky štyrikrát vyššie u dievčat vo veku do 16 rokov; keďže k 65 % prípadov genitálnej fistuly dochádza pri tehotenstvách dievčat, čo má vážne dôsledky pre ich životy vrátane závažných zdravotných problémov a sociálneho vylúčenia; keďže predčasné tehotenstvá sú nebezpečné aj pre dieťa, pričom ich úmrtnosť je o 50 % vyššia než priemer; keďže takmer 40 % žien v tomto regióne sa stalo obeťami sexuálneho násilia; keďže 95 % umelých prerušení tehotenstva vykonaných v Latinskej Amerike nie je bezpečných;

M.  keďže ministerstvo zdravotníctva uvádza, že v rokoch 2011 až 2015 zahynulo 14 žien na komplikácie súvisiace s umelým prerušením tehotenstva, 13 žien z dôvodu ektopického tehotenstva a 63 žien v dôsledku súčasných právnych predpisov týkajúcich sa umelého prerušenia tehotenstva; keďže samovražda je príčinou 57 % úmrtí tehotných žien vo veku od 10 do 19 rokov; keďže mnoho žien sa obáva požiadať o lekársku pomoc, keď trpí komplikáciami súvisiacimi s tehotenstvom, čo spôsobuje väčší počet úmrtí, ktorým by sa mohlo predísť; keďže to má dosah najmä na ženy s najmenším objemom hospodárskych zdrojov, ktoré nemajú prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv;

N.  keďže organizácie Human Rights Watch a Amnesty International uvádzajú, že ženy, ktoré majú potrat alebo mŕtvonarodené dieťa v Salvádore, sú často stíhané pre podozrenie z vykonaného umelého prerušenia tehotenstva; keďže v takýchto prípadoch ženy často oznamuje zdravotnícky personál a následne sú zadržiavané počas svojho pobytu v nemocnici;

O.  keďže experti OSN varujú, že rozhodnutie salvádorských orgánov vedie k vážnym porušeniam práva žien a dievčat na život, zdravie a svoju fyzickú a duševnú nedotknuteľnosť, čo ohrozuje ich ekonomické a sociálne príležitosti;

P.  keďže Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva v marci 2015 požiadal Salvádor o revíziu a zmenu svojich právnych predpisov týkajúcich sa umelého prerušenia tehotenstva s cieľom zabezpečiť ich súlad s ostatnými právami, ako je právo na zdravie a život; keďže fyzické, sexuálne a psychické násilie voči ženám je porušením ľudských práv;

Q.  keďže Salvádor sa aktívne zúčastnil na 61. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien; keďže všetky zúčastnené strany by mali pokračovať v presadzovaní Pekinskej akčnej platformy OSN, pokiaľ ide okrem iného o prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako základnému ľudskému právu, ako aj o sexuálne a reprodukčné práva;

R.  keďže orgány OSN pre monitorovanie zmlúv vrátane Výboru pre ľudské práva a Výboru pre odstránenie diskriminácie žien vyzvali viaceré latinskoamerické krajiny, aby zaviedli výnimky v obmedzujúcich zákonoch o umelom prerušení tehotenstva v prípadoch, keď tehotenstvo predstavuje ohrozenie života alebo zdravia ženy, keď je vážne poškodený plod a keď je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia alebo incestu;

S.  keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra’ad al-Husajn vyjadril obavy, pokiaľ ide o situáciu žien a dievčat v Salvádore, po návšteve tejto krajiny v novembri 2017; keďže vyzval Salvádor, aby zaviedol moratórium na uplatňovanie článku 133 trestného zákonníka a aby preskúmal prípady žien, ktoré sú vo väzbe pre trestné činy spojené s umelým prerušením tehotenstva;

T.  keďže Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa (CRC) a Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) výslovne uznali prepojenie medzi nebezpečným nelegálnym umelým prerušením tehotenstva a vysokou mierou úmrtnosti matiek; keďže Dohovor proti mučeniu stanovuje, že štáty, ktoré majú úplný zákaz umelého prerušenia tehotenstva za každých okolností, vystavujú ženy a dievčatá situáciám, v ktorých sú ponižované a v ktorých sa s nimi zaobchádza kruto;

U.  keďže v rámci všeobecného pravidelného preskúmania OSN bolo predložených 10 odporúčaní salvádorskému štátu o tom, aby svoj zákon o umelom prerušení tehotenstva uviedol do súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, pričom vláda všetky tieto odporúčania zamietla;

V.  keďže podľa pravidiel OSN pre zaobchádzanie s väzenkyňami a neväzobných opatrení voči páchateľkám (bangkockých pravidiel) by ženy, ktoré majú povinnosti starostlivosti o deti, a tehotné ženy vždy, keď je to možné a vhodné, mali byť trestané inak ako odňatím slobody;

W.  keďže prevencia neplánovaných tehotenstiev a zníženie počtu prípadov materstva mladistvých prostredníctvom univerzálneho prístupu k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je jedným z cieľov obsiahnutých v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou v oblasti ľudských práv žien a dievčat vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Salvádore a odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách; pripomína, že takéto činy sú závažným porušením ľudských práv a dôstojnosti žien a dievčat; zdôrazňuje, že v článku 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ktorý Salvádor ratifikoval 3. marca 2016) sa vymedzuje nútené tehotenstvo ako zločin proti ľudskosti a jedna z foriem rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách, ktoré predstavuje závažné porušenie ľudských práv a dôstojnosti žien a dievčat;

2.  dôrazne odmieta odsúdenie a väznenie žien a dievčat, ktoré porodili mŕtve dieťa alebo potratili, a žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie; domnieva sa, že nik by nemal byť uväznený na základe týchto odsúdení;

3.  odsudzuje trestné stíhanie žien za umelé prerušenie tehotenstva, dlhé obdobia vo vyšetrovacej väzbe a neprimerané trestnoprávne sankcie ukladané ženám, ktoré chcú podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, ako aj uväznenie žien bezprostredne po tom, ako prišli do nemocnice, pretože potrebovali pomoc v dôsledku toho, že zdravotní pracovníci ich nahlásili príslušným orgánom zo strachu, že budú sami potrestaní;

4.  odsudzuje absolútnu kriminalizáciu umelého prerušenia tehotenstva podľa článkov 133, 135 a 136 trestného zákonníka a jej vážne a diskriminačné účinky na ženy, ktoré sú nútené uchyľovať sa k riskantným metódam umelého prerušenia tehotenstva, a čelia tak vážnemu ohrozeniu zdravia a života; vyzýva zákonodarné zhromaždenie Salvádora, aby dodržiavalo odporúčania vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna a odporúčanie výboru pre Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, aby zaviedlo moratórium na uplatňovanie týchto článkov;

5.  vyzýva Salvádor, aby zabezpečil, aby ženy a dievčatá mali prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva; vyzýva zákonodarné zhromaždenie Salvádora, aby v tejto súvislosti podporilo návrh zákona, ktorým sa zavádza reforma článkov 133, 135 a 136 trestného zákonníka s cieľom dekriminalizovať umelé prerušenie tehotenstva aspoň v prípadoch, keď tehotenstvo predstavuje ohrozenie života alebo telesného či duševného zdravia tehotnej ženy alebo dievčaťa, keď dôjde k vážnemu a smrteľnému poškodeniu plodu alebo keď je tehotenstvo dôsledkom znásilnenia či incestu;

6.  vyzýva salvádorské orgány, aby zaviedli moratórium na presadzovanie platných právnych predpisov a aby prehodnotili zaisťovanie žien obvinených zo spontánneho potratu, porodenia mŕtveho dieťaťa alebo trestných činov súvisiacich s umelým prerušením tehotenstva s cieľom zabezpečiť ich prepustenie, riadny proces v prípadoch spojených s umelým prerušením tehotenstva, umožniť obvineným ženám čakať na súdny proces mimo väzenia a zaručiť služobné tajomstvo pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a dôvernosť pre pacientov; odsudzuje všetky represívne opatrenia voči ženám a dievčatám vyhľadávajúcim umelé prerušenie tehotenstva, ako aj voči zdravotníckym pracovníkom a iným osobám, ktoré zákrok pomáhajú dosiahnuť a vykonať, a vyzýva na odstránenie takýchto opatrení;

7.  pripomína povinnosť salvádorskej vlády chrániť práva svojich občanov a dodržiavať zásady právneho štátu so zreteľom na prezumpciu neviny, a to, že jednotlivci v súdnom konaní by sa mali považovať za nevinných, kým sa zákonným spôsobom nepreukáže ich vina, že dôkazné bremeno by malo byť na strane orgánov činných v trestnom konaní a nie odporcov, čo je v súlade s Rímskym štatútom, ktorý Salvádor ratifikoval; vyzýva salvádorské orgány, aby poskytovali odbornú prípravu v oblasti rodovej rovnosti verejným činiteľom vrátane členom súdnictva; vyzýva ESVČ a Komisiu, aby toto úsilie financovali a podporovali;

8.  odsudzuje neľudské podmienky vo väzniciach, ako je napríklad mučenie, obmedzenie pohybu väzňov a zastavenie návštev rodinných príslušníkov; vyzýva salvádorskú vládu, aby ratifikovala opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu ako opatrenie na predchádzanie mučeniu a neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu vo všetkých väzniciach a väzenských zariadeniach; požaduje, aby bol nezávislým medzinárodným organizáciám umožnený prístup do väzenských zariadení; naliehavo vyzýva salvádorské orgány, aby zlepšili podmienky väznených žien, a to aj tým, že sa im umožnia prístup k hygienickým výrobkom a tým budú dodržiavať ich základné ľudské práva;

9.  pripomína vláde a súdnictvu, že sú povinné dodržiavať medzinárodné normy v oblasti rovnakého prístupu k spravodlivosti a zásady zaručujúce spravodlivý proces pre všetkých, a že vinu možno určiť až na základe preskúmania konkrétnych a dostatočných dôkazov; žiada vládu, aby sprístupnila dostatočné verejné finančné prostriedky na podporu právneho zastupovania osôb, ktoré si ho nemôžu dovoliť;

10.  vyzýva súdny systém, aby zabezpečil spravodlivý súdny proces so všetkými zárukami pre Teodora del Carmen Vásqueza a Evelyn Beatriz Hernandezovú Cruzovú a aby odložil rozsudky v ich prípadoch; vyjadruje solidaritu s kampaňou „Las 17“ žien, ktoré boli nespravodlivo uväznené až na 40 rokov za to, že spontánne potratili, porodili mŕtve dieťa a za iné pôrodné komplikácie; vyjadruje solidaritu s každou salvádorskou ženou prenasledovanou na základe podobných dôvodov alebo odsúdenou za trestný čin zabitia so závažnými okolnosťami; žiada príslušné orgány, aby preskúmali všetky prípady s cieľom udeliť im milosť;

11.  vyjadruje veľké znepokojenie nad vysokým počtom detských tehotenstiev v Salvádore; nalieha na salvádorské orgány, aby si splnili medzinárodné záväzky a chránili ľudské práva tým, že zabezpečia, aby všetky dievčatá mali prístup k všetkým možným informáciám a zdravotným službám potrebným v súvislosti s vysoko rizikovými tehotenstvami, ktoré sú dôsledkom znásilnenia;

12.  odsudzuje skutočnosť, že telá žien a dievčat, osobitne so zreteľom na ich sexuálne zdravie a reprodukčné práva, sú stále predmetom ideologického boja, a vyzýva Salvádor, aby uznal neodňateľné právo žien a dievčat na telesnú integritu a samostatné rozhodovanie, pokiaľ ide o právo na prístup k dobrovoľnému plánovaniu rodiny a bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva; domnieva sa, že všeobecný zákaz terapeutického umelého prerušenia tehotenstva a prerušenia tehotenstva, ktoré je dôsledkom znásilnenia alebo incestu, a odmietnutie poskytnúť zdravotné služby zdarma v prípade znásilnenia, sa rovná mučeniu;

13.  víta prijatie osobitného komplexného zákona za život žien bez násilia na základe jednotného hlasovania poslankýň salvádorského zákonodarného zhromaždenia z celého politického spektra, a pripomína salvádorským orgánom, že ho treba riadne vykonávať, najmä so zreteľom na záväzok chrániť ženy a dievčatá pred násilím;

14.  víta nedávne zavedenie politiky v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a nový program „Ciudad Mujer“ v Salvádore, ktorý vyvíja služby pre 1,5 milióna žien v celej krajine, najmä prostredníctvom zvyšovania povedomia a poskytovania informácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach; podporuje jeho úsilie a vyzýva salvádorskú vládu, aby zabezpečila prístup k informáciám o modernej antikoncepcii a súvisiacim službám, a aby zabezpečila komplexnú sexuálnu výchovu v štátnych školách;

15.  naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlila svoju prácu s cieľom umožniť EÚ ratifikovať a vykonávať Istanbulský dohovor, aby sa zabezpečil súlad medzi vnútornými a vonkajšími činnosťami EÚ, pokiaľ ide o násilie voči deťom, ženám a dievčatám;

16.  vyzýva Radu, aby problematiku bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva zaradila do usmernení EÚ týkajúcich sa násilia voči ženám a dievčatám; podčiarkuje skutočnosť, že univerzálny prístup k zdraviu, najmä k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a s ním súvisiacim právam, je základným ľudským právom;

17.  vyzýva hlavy štátov alebo predsedov vlád EÚ – CELAC (Spoločenstvo štátov Latinskej Ameriky a Karibiku), aby na svojom samite posilnili kapitolu o rodovo motivovanom násilí v akčnom pláne EÚ – CELAC s cieľom stanoviť jasný harmonogram krokov a vykonávacích opatrení zameraných na zaručenie náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o prevenciu všetkých aktov násilia voči ženám, ich vyšetrovanie a potrestanie a aby obetiam poskytli primerané odškodnenie;

18.  víta úsilie delegácie EÚ v Salvádore o spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi v oblasti práv žien vrátane otázky kriminalizácie umelého prerušenia tehotenstva; trvá na tom, aby sa táto otázka považovala za vysokú prioritu, a vyzýva ESVČ, aby pravidelne informovala Parlament o svojej činnosti v tejto oblasti; trvá na tom, aby delegácia EÚ poskytla všetku primeranú podporu ženám, ktoré sú v súčasnosti väznené za trestné činy súvisiace s umelým prerušením tehotenstva, a to aj prostredníctvom pravidelných návštev, podpory ich rodinných príslušníkov a poskytovania právnej pomoci;

19.  pripomína EÚ jej záväzky vyplývajúce z rámca pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien prostredníctvom vonkajších vzťahov EÚ v období 2016 – 2020; žiada ESVČ, aby podrobne sledovala revízne prípady na mieste, a žiada Komisiu, aby zaistila, že európska rozvojová spolupráca uplatňuje prístup založený na ľudských právach s osobitným dôrazom na rodovú rovnosť a boj proti všetkým formám sexuálneho násilia páchaného na ženách a dievčatách; vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby zvýšili svoju podporu miestnych obhajcov ľudských práv a mimovládnych organizácií bojujúcich za práva žien a dievčat, a to najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a plánovaného rodičovstva v Salvádore, vrátane financovania;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, orgánom Salvádora, Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Stredoamerickému parlamentu, Latinskoamerickému parlamentu Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.

(2)

Ú. v. EÚ L 224, 6.9.2003, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia