Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0695/2017Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0695/2017

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION El Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

13.12.2017 - (2017/3003(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B8‑0695/2017)
GUE/NGL (B8‑0698/2017)
ALDE (B8‑0699/2017)
S&D (B8‑0701/2017)

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen
Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen
Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Jordi Solé, Heidi Hautala, Karima Delli, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Förfarande : 2017/3003(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0695/2017
Ingivna texter :
RC-B8-0695/2017
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Salvador: Fallen med kvinnor som ställs inför rätta för missfall

(2017/3003(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 8, 19, 157 och 216 samt artikel 218.6 andra stycket led a,

–  med beaktande av kapitel 7 i handlingsplanen för EU och Celac 2015–2017 om jämställdhetsfrågor,

–  med beaktande av Pekingdeklarationen och den handlingsplattform som antogs vid den fjärde internationella kvinnokonferensen den 15 september 1995, samt de slutdokument som senare antogs vid FN:s extra sessioner Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) och Peking +20 (2015),

–  med beaktande av jämställdhetsförklaringen från EU:s ordförandeskapstrio Estland, Bulgarien och Österrike av den 19 juli 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området 2015[1],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1567/2003 av den 15 juli 2003 om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna[2],

–  med beaktande av det femte millennieutvecklingsmålet (förbättring av mödravården),

–  med beaktande av FN:s konvention från 1979 om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av den översyn av kvinnors rättigheter i El Salvador som gjordes i februari 2017 av FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, samt de avslutande iakttagelserna i denna översyn,

–  med beaktande av artiklarna 6, 24, och 39 i FN:s konvention om barnets rättigheter,

–  med beaktande av konventionen mot tortyr, som El Salvador varit part i sedan 1996,

–  med beaktande av artikel 144 i Republiken El Salvadors konstitution där det står att internationella fördrag som ingåtts med andra stater eller internationella organisationer ingår i republikens lagar och att fördragen ska ges företräde, i händelse av konflikt mellan fördraget och landets lag,

–  med beaktande av ramen för jämställdhet och kvinnors egenmakt: Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser (2016–2020),

–  med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (nedan kallad Istanbulkonventionen),

–  med beaktande av uttalandet av den 11 maj 2015 från FN:s arbetsgrupp om frågan om diskriminering av kvinnor i lagstiftning och praxis,

–  med beaktande av den interamerikanska konventionen om att förebygga, bestraffa och utrota våld mot kvinnor (Belém do Pará-konventionen),

–  med beaktande av El Salvadors lagdekret nr 520 (den omfattande särlagen för att kvinnor ska få ett liv fritt från våld),

–  med beaktande av artiklarna 133, 135 och 136 i El Salvadors strafflag,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, då han avslutat sitt besök i El Salvador den 17 november 2017,

–  med beaktande av artikel 1 i El Salvadors konstitution,

–  med beaktande av El Salvadors lag om jämlikhet, rättvisa och avskaffande av diskriminering av kvinnor, vilken antogs 2016, samt av lagen för att kvinnor ska få ett liv fritt från våld, som antogs 2012 och lagen om heltäckande skydd av barn och ungdomar (LEPINA), vilken antogs i april 2009 och ger undervisningsministeriet i uppgift att tillhandahålla utbildning om jämställdhetsfrågor och reproduktiv hälsa, och att åtgärda diskriminering av kvinnor inom undervisningsväsendet,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Jämställdhet är ett grundläggande värde för EU. Rätten till likabehandling och icke‑diskriminering är en grundläggande rättighet enligt EU-fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna och bör fullt ut respekteras, främjas och tillämpas i lagstiftningen, i praktiken, inom rättspraxisen och i vardagslivet.

B.  FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor riktade i artiklarna 36 och 37 i de avslutande iakttagelserna i sin översyn om situationen för kvinnors rättigheter i El Salvador ett upprop om att landets abortlagar som betraktar abort som ett brott skulle avskaffas.

C.  Sedan 2000 har minst 120 kvinnor i El Salvador lagförts för abort eller dråp, om fostret avlidit under de sista graviditetsmånaderna, varvid 26 blivit fällda för dråp och 23 dömts för abort, och samtliga dömda avtjänar nu ytterligt långa fängelsestraff, trots att de enligt internationella normer inte gjort sig skyldiga till något brott. Flertalet av dessa kvinnor var unga, fattiga, lågutbildade och från avlägsna samhällen. I dagens läge är två fall av åtal anhängiga. Fallet med Teodora del Carmen Vásquez kommer att tas upp till omprövning i andra instans den 13 december 2017, efter att hon suttit de senaste tio åren i fängelse, medan Evelyn Beatriz Hernandez Cruz fick sin dom bekräftad i oktober 2017.

D.  De kvinnor som straffats hårdast är de så kallade Las 17, som ådömts flera tiotal år långa fängelsestraff mellan 2000 och 2011. En handfull av dem har också frigetts efter att domstolar upphävt tidigare domar.

E.  Könsrelaterat våld är ett stort problem i El Salvador, och uppgifter visar att var tredje timme utsätts en kvinna för sexuella angrepp, och att våldtäkt ofta leder till oönskade graviditeter och att det förekommer skrämmande många kvinnomord, av vilka endast 5 % lagförts.

F.  Offentliganställda hos alla myndigheter, bland dem också sjukhus och kliniker, är skyldiga att anmäla patienter som genomgår ingrepp i graviditetsrelaterade nödsituationer, vilket bryter mot patienternas rätt till konfidentialitet och skapar en situation där kvinnor blir socialt stämplade. Skyldigheten att anmäla patienter innebär att kvinnor som drabbas av allvarliga graviditetsrelaterade komplikationer väljer att inte söka hjälp hos hälso- och sjukvården, eftersom de är rädda för att lagföras och hamna i fängelse. Om anmälan inte görs anses redan detta i sig som ett brott.

G.  Antalet fall av könsrelaterade mord på kvinnor och flickor i El Salvador är skrämmande högt. Antalet mördade kvinnor under 2015 och 2016 uppgick till 1 097, och 201 kvinnor mördades mellan januari och juni 2017. I fjol bokförde landets nationella civila polis 3 947 sexuella angrepp, av vilka 1 049 handlade om våldtäkt, även inom familjen, och 1 873 av offren var minderåriga eller klassificerade som ”invalidiserade”, enligt landets kvinnoorganisation för fred (ORMUSA).

H.  I El Salvador är det mycket vanligt med tonårsgraviditeter, något som också beror på att det inte ges sexualupplysning i skolorna. Sexuella övergrepp och våldtäkt är huvudfaktorerna bakom graviditeter i unga år. Enligt landets hälsoministerium förekom 1 445 fall av graviditeter bland flickor i åldrarna mellan 10 och 14 år under 2014.

I.  År 1998 förklarade El Salvador att abort under alla omständigheter var en straffbar handling, också om graviditeten innebar livsfarliga komplikationer för kvinnan eller flickan, samt om den förorsakats av våldtäkt eller incest eller om fostret inte var livsdugligt. Till detta kommer att en ändring av konstitutionen antogs 1999, så att ett embryo erkändes vara en människa alltifrån ”befruktningsögonblicket”. Var och en som utför eller själv framkallar en abort, till och med om det sker före fosterstadiet, kan således lagföras under hot om straff mellan två och åtta år, men i många fall har åklagarna skärpt brottsrubriceringen till ”dråp under försvårande omständigheter”, som är belagt med ända upp till 50 års fängelse. En lagstiftning som skulle tillåta abort under ovannämnda omständigheter har varit blockerad i nationalförsamlingen sedan oktober 2016, men frågan dryftas nu med tanke på ytterligare framsteg i den.

J.  El Salvador fortsätter att av religiösa, kulturbetingade och andra skäl vägra flickor och kvinnor säker och laglig abort, och bryter på det sättet mot deras rätt till hälsa, liv och fysisk och psykisk integritet.

K.  Undervisningsministeriet har nyligen tagit fram material för att ämnet sexuell och reproduktiv hälsa ska tas med i skolornas nationella kursplaner, men motstånd från olika kretsar har lett till att det slutliga materialet i stället inriktar sig på sexuell avhållsamhet, trots att 42 % blivit gravida senast vid 20 års ålder.

L.  I Latinamerika är risken för mödradödlighet fyra gånger högre bland ungdomar som är yngre än 16 år. Av samtliga fall av obstetrisk fistel inträffar 65 % i samband med tonårsgraviditeter, med allvarliga konsekvenser för flickornas liv, också i form av svåra hälsoproblem och social utestängning. Graviditet i unga år är också farligt för barnet, i och med att dödligheten är 50 % högre än genomsnittet. Uppemot 40 % av kvinnorna i regionen har fallit offer för sexuellt våld. 95 % av aborterna i Latinamerika utförs under osäkra förhållanden.

M.  Från hälsoministeriet rapporteras att 14 kvinnor dött av abortrelaterade komplikationer mellan 2001 och 2015, och att under samma period 13 kvinnor dött av utomkvedshavandeskap och 63 kvinnor dött som en följd av den nuvarande abortlagstiftningen. Självmord är orsaken till 57 % av dödsfallen bland gravida flickor i åldrarna mellan 10 och 19 år. Många kvinnor vågar inte be om medicinsk hjälp då de drabbas av graviditetsrelaterade komplikationer, vilket leder till flera dödsfall än vad som skulle kunna förebyggas. Detta drabbar framför allt de kvinnor som har det sämst ställt ekonomiskt, och inte kan komma åt tjänster inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

N.  Human Rights Watch och Amnesty International konstaterar att kvinnor som drabbas av missfall eller nedkommer med dödfödda barn i El Salvador ofta lagförs såsom misstänkta för att ha gjort abort. I sådana fall är det ofta den medicinska personalen som anmäler kvinnorna, som sedan grips medan de är sjukhusinlagda.

O.  Experter från FN har varnat för att El Salvadors myndigheters beslut grovt kränker kvinnors och flickors rätt till liv, hälsa samt fysisk och psykisk integritet, och således utgör en risk för deras möjligheter i ekonomiskt och socialt hänseende.

P.  I mars 2015 begärde FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter att El Salvador skulle se över och ändra sin abortlagstiftning för att den ska bli förenlig med andra rättigheter, såsom rätten till hälsa och liv. Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor är en kränkning av mänskliga rättigheter.

Q.  El Salvador deltog aktivt i det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission. Alla konventionsparter bör fortsatta att arbeta för FN:s handlingsplan från Peking, bland annat när det gäller tillgång till utbildning och hälsa såsom grundläggande mänskliga rättigheter, samt sexuella och reproduktiva rättigheter.

R.  FN:s konventionsorgan, bland dem kommittén för de mänskliga rättigheterna och kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, har uppmanat olika latinamerikanska stater att införa undantag från de restriktiva abortlagarna om en graviditet innebär en risk för en kvinnas liv eller hälsa, om det föreligger allvarliga fosterskador och om graviditeten följer av våldtäkt eller incest.

S.  FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, uttryckte oro över situationen för kvinnor och flickor i El Salvador, efter sitt besök i landet i november 2017. Han uppmanade El Salvador att införa ett moratorium för tillämpningen av artikel 133 i strafflagen och att ompröva fallen med kvinnor som frihetsberövats på grund av straffbara handlingar med anknytning till abort.

T.  I konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och konventionen om barnets rättigheter samt av kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter erkänns det uttryckligen att det råder ett samband mellan osäker illegal abort och hög mödradödlighet. I konventionen mot tortyr sägs det att stater som totalförbjuder abort under alla omständigheter utsätter kvinnor och flickor för förödmjukande och grym behandling.

U.  I FN:s allmänna återkommande utvärdering fick staten i El Salvador tio rekommendationer om att försätta sin abortlag i överensstämmelse med internationella människorättsnormer, men regeringen tillbakavisade samtliga av dem.

V.  Enligt FN:s regler för behandlingen av kvinnliga fångar och ickefrihetsberövande åtgärder för kvinnliga förbrytare (Bangkokreglerna) bör kvinnor med barnomsorgsansvar, liksom också gravida kvinnor, dömas till andra straff än frihetsberövande, alltid när detta är möjligt och lämpligt.

W.  Att med hjälp av allmän tillgång till tjänster inom området sexuell och reproduktiv hälsa förebygga oplanerade graviditeter och minska antalet fall av tonårsflickor som blir mammor är ett av de mål som tagits med i målen för hållbar utveckling.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över människorättssituationen för flickor och kvinnor, också i fråga om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i El Salvador, och fördömer samtliga fall av våld mot kvinnor. Parlamentet erinrar om att de allvarligt kränker kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, liksom också deras människovärde. Parlamentet framhåller att artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (som El Salvador ratificerade den 3 mars 2016) definierar påtvingad graviditet som ett brott mot mänskligheten och en form av könsbaserat våld mot kvinnor, något som allvarligt kränker kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, liksom också deras människovärde.

2.  Europaparlamentet tar starkt avstånd från att kvinnor och flickor som nedkommit med dödfödda barn eller fått missfall fängelsedöms och frihetsberövas, och yrkar på att de omedelbart och ovillkorligen försätts på fri fot. Parlamentet anser att ingen bör frihetsberövas på grundval av domar av det här slaget.

3.  Europaparlamentet fördömer att kvinnor lagförs för abort och får tillbringa långa tider i häkte, samt att abortsökande kvinnor döms till oproportionerliga straff, liksom också att kvinnor frihetsberövas omedelbart efter att de sökt sig till sjukhus, eftersom de som arbetar inom hälso- och sjukvården anmält dem till myndigheterna, av rädsla för att själva bli bestraffade.

4.  Europaparlamentet fördömer att abort enligt artiklarna 133, 135 och 136 i strafflagen under alla omständigheter är en straffbar handling, liksom också hur denna lagstiftning får svåra och diskriminerande konsekvenser för kvinnor, som måste tillgripa osäkra abortmetoder och således utsätter sig för allvarliga risker för liv och hälsa. Parlamentet uppmanar El Salvadors lagstiftande församling att rätta sig efter rekommendationerna från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, samt från kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, om att införa ett moratorium för tillämpningen av dessa artiklar.

5.  Europaparlamentet uppmanar El Salvador att se till att flickor och kvinnor får tillgång till säker och laglig abort. Parlamentet uppmanar här El Salvadors lagstiftande församling att stödja lagförslaget om en reform av artiklarna 133, 135 och 136 i strafflagen, för att abort ska avkriminaliseras, åtminstone i sådana fall där graviditeten innebär en risk för den gravida kvinnans eller flickans liv eller fysiska eller psykiska hälsa, samt om fostret är svårt skadat och livsodugligt, eller om graviditeten orsakats genom våldtäkt eller incest.

6.  Europaparlamentet uppmanar El Salvadors myndigheter att införa ett moratorium för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen och att ompröva fallen där kvinnor frihetsberövats efter att ha anklagats för missfall, dödfödsel eller på grund av straffbara handlingar med anknytning till abort, samt låta de anklagade kvinnorna vistas utanför fängelset i väntan på rättegång och garantera tystnadsplikt för all hälso- och sjukvårdspersonal och konfidentialitet för alla patienter. Parlamentet fördömer alla bestraffande åtgärder mot abortsökande kvinnor och flickor, liksom också mot hälso- och sjukvårdspersonal och andra som hjälper dem att få ingreppet gjort och utför det, och yrkar på att sådana åtgärder ska avskaffas.

7.  Europaparlamentet erinrar om att El Salvadors regering är skyldig att skydda landets medborgares rättigheter och upprätthålla rättsstaten i fråga om respekt för principen om oskuldspresumtion, alltså att personer som står inför rätta bör behandlas som oskyldiga tills de överbevisats om sin skuld och att bevisbördan bör åvila de lagförande myndigheterna, och inte den enskilda svarande, såsom det förutsätts i Romstadgan som El Salvador ratificerat. Parlamentet uppmanar El Salvadors myndigheter att ge jämställdhetsutbildning till offentliga tjänstemän, bland dem också medlemmar av rättsväsendet. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att finansiera och stödja dessa insatser.

8.  Europaparlamentet fördömer de omänskliga fängelseförhållandena, där det ingår tortyr, cellinlåsning av interner och indragning av anhörigas besök. Parlamentet uppmanar El Salvadors regering att ratificera det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr, för att på så sätt förhindra tortyr samt omänsklig och förnedrande behandling i alla fängelser och andra platser där människor hålls frihetsberövade. Parlamentet yrkar på att internationella oberoende organisationer ska få tillträde till alla platser där människor hålls frihetsberövade. Parlamentet uppmanar med kraft El Salvadors myndigheter att ge de frihetsberövade kvinnorna bättre förhållanden, bland annat genom att låta dem få hygienprodukter, och således respektera deras mänskliga rättigheter.

9.  Europaparlamentet påminner regeringen och rättsväsendet om att de är skyldiga att upprätthålla internationella normer för tillgång till rättslig prövning på lika villkor, samt de principer som garanterar en rättvis rättegång för alla, och att skuldfrågan kan avgöras endast efter en genomgång av konkreta och tillräckliga bevis. Parlamentet anmodar regeringen att bevilja tillräckliga anslag ur allmänna medel som stöd till rättsligt bistånd till dem som inte själva har råd med det.

10.  Europaparlamentet uppmanar rättsväsendet att se till att Teodora del Carmen Vásquez och Evelyn Beatriz Hernandez Cruz får en rättvis rättegång med alla dithörande garantier och att upphäva domarna mot dem. Parlamentet uttrycker solidaritet med kampanjen ”Las 17”, som handlar om kvinnor som på orättvisa grunder dömts till uppemot 40 års fängelse, för att de fått missfall, nedkommit med dödfödda barn eller drabbats av andra graviditetsrelaterade komplikationer. Parlamentet betygar sin solidaritet med varje kvinna i El Salvador som lagförs på liknande grunder eller som dömts för ”dråp under försvårande omständigheter”, och ber de behöriga myndigheterna att ompröva samtliga fall, för att dessa personer ska kunna benådas.

11.  Europaparlamentet uttrycker sin starka oro över de många graviditeterna bland barn i El Salvador. Parlamentet uppmanar med kraft El Salvadors myndigheter att fullgöra sina internationella skyldigheter och värna om de mänskliga rättigheterna genom att se till att alla flickor har tillgång till all möjlig information samt hälso- och sjukvårdstjänster för att kunna hantera högriskgraviditeter som blivit resultatet av våldtäkt.

12.  Europaparlamentet beklagar djupt att kvinnors och flickors kroppar, särskilt när det gäller deras rätt till sexuell hälsa och deras reproduktiva rättigheter, ska fortsätta vara en ideologisk tummelplats och uppmanar El Salvador att erkänna kvinnors och flickors oförytterliga rätt till fysisk integritet och självständigt beslutsfattande, bland annat i fråga om rätten till frivillig familjeplanering och säker och laglig abort. Parlamentet anser att det är lika med tortyr att det råder ett allmänt förbud mot terapeutiska aborter och abort om graviditeten resulterat av våldtäkt och incest och likaså att våldtäktsoffer inte får kostnadsfri hälsovård.

13.  Europaparlamentet uttalar sitt beröm för antagandet av särlagen för att kvinnor ska få ett liv fritt från våld, efter att kvinnliga ledamöter av El Salvadors lagstiftande församling samfällt och över partigränserna röstat för detta, och påminner El Salvadors myndigheter om att lagen måste genomföras helt och fullt, framför allt i fråga om åtagandet att skydda kvinnor och flickor mot våld.

14.  Europaparlamentet välkomnar den politik för sexuell och reproduktiv hälsa som nyligen införts i El Salvador och det nya programmet Ciudad Mujer, som lett till att det utvecklats tjänster för 1,5 miljon kvinnor runt om i landet, framför allt genom arbete för ökat medvetande och information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Parlamentet stöder detta arbete och uppmanar med kraft El Salvadors regering att säkerställa tillgång till information om modern preventivteknik och tjänster på detta område, samt sträva efter att erbjuda en heltäckande sexualundervisning i offentliga skolor.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att påskynda arbetet med att EU ska kunna ratificera och tillämpa Istanbulkonventionen för att det ska råda konsekvens mellan EU:s inre och yttre åtgärder inom området våld mot barn, kvinnor och flickor.

16.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta med frågan om säker och laglig abort i EU:s riktlinjer om våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet betonar att allmän tillgång till hälsa, framför allt sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, är en grundläggande mänsklig rättighet.

17.  Europaparlamentet uppmanar stats- och regeringscheferna i EU och Celac (Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater)) att vid sitt toppmöte bygga ut kapitlet om könsrelaterat våld i handlingsplanen för EU och Celac, för att fastställa en tydlig tidsplan för åtgärderna, tillsammans med genomförandeåtgärder avsedda att garantera tillbörlig aktsamhet i samband med arbetet för att förebygga, utreda och utdöma påföljder för alla våldshandlingar mot kvinnor, samt att erbjuda lämplig kompensation till offren.

18.  Europaparlamentet välkomnar vad EU:s delegation i El Salvador gjort för att tillsammans med de nationella myndigheterna arbeta för kvinnors rättigheter, inklusive frågan om att abort är en straffbar handling. Parlamentet håller fast vid att detta bör högprioriteras och uppmanar Europeiska utrikestjänsten att regelbundet rapportera till parlamentet om sina åtgärder inom detta område. Parlamentet håller fast vid att EU:s delegation ska ge allt lämpligt stöd till de kvinnor som i dag sitter i fängelse för straffbara handlingar med anknytning till abort, också i form av regelbundna besök, stöd till deras anhöriga och erbjudanden om rättsligt bistånd.

19.  Europaparlamentet påminner EU om dess åtaganden i enlighet med ramen för jämställdhet och kvinnors egenmakt genom EU:s yttre förbindelser 2016–2020. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att på ort och ställe noggrant följa de fall som är uppe för prövning, och kommissionen att se till att ett tillvägagångssätt som grundas på de mänskliga rättigheterna tillämpas vid det europeiska utvecklingssamarbetet, med särskild tonvikt på jämställdhet och bekämpning av alla typer av sexuellt våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och EU-institutionerna att öka sitt stöd till lokala människorättsförsvarares och icke-statliga organisationers kampanjer för kvinnors och flickors rättigheter, särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och familjeplanering i El Salvador, inklusive finansiering av den.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Republiken El Salvadors myndigheter, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, det centralamerikanska parlamentet, det latinamerikanska parlamentet, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.