Procedure : 2018/2514(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0043/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0043/2018

Forhandlinger :

PV 18/01/2018 - 4.2
CRE 18/01/2018 - 4.2

Afstemninger :

PV 18/01/2018 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0014

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 294kWORD 55k
17.1.2018
PE614.345v01-00}
PE614.346v01-00}
PE614.348v01-00}
PE614.349v01-00}
PE614.350v01-00} RC1
 
B8-0043/2018}
B8-0044/2018}
B8-0046/2018}
B8-0047/2018}
B8-0048/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8-0043/2018)

ECR (B8-0044/2018)

S&D (B8-0046/2018)  

ALDE (B8-0047/2018)

PPE (B8-0048/2018)


om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (2018/2514(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, Jo Leinen for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek for ECR-Gruppen
Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (2018/2514(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina, navnlig beslutningerne af 13. marts 2014 om EU's prioriteter for den 25. samling i FN's Menneskerettighedsråd(1), sin beslutning af 16. december 2015 om forbindelserne mellem EU og Kina(2), af 24. november 2016 om sagen om Gui Minhai, den fængslede forlægger i Kina(3), af 15. december 2016 om sagerne vedrørende det tibetanske buddhistakademi Larung Gar og Ilham Tohti(4) og af 6. juli 2017 om sagerne vedrørende nobelprismodtager Liu Xiaobo og Lee Ming-che(5),

–  der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev lanceret i 2003, og til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) af 22. juni 2016 med titlen "Byggesten til en ny EU-strategi for forbindelserne med Kina",

–  der henviser til topmødet mellem EU og Kina i Bruxelles den 1. og 2. juni 2017,

–  der henviser til den kinesiske Nationale Folkekongres' stående udvalgs vedtagelse af den nye lov om national sikkerhed den 1. juli 2015 og til offentliggørelsen af det andet udkast til en ny lov om udenlandske NGO'er den 5. maj 2015,

–  der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som sikrer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4, som værner om "mindretalsnationaliteter",

–  der henviser til dialogen mellem EU og Kina om menneskerettighederne, der blev lanceret i 1995, og til den 35. runde i Bruxelles den 22. og 23. juni 2017,

–  der henviser til tildelingen af Sakharovprisen for tankefrihed til Wei Jingsheng og Hu Jia i henholdsvis 1996 og 2008,

–  der henviser til erklæringen fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtils (EU-Udenrigstjenestens) talsmand for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/den europæiske naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger af 27. december 2017 om dommene mod Wu Gan og Xie Yang i Kina,

–  der henviser til den lokale erklæring fra Den Europæiske Unions delegation på den internationale menneskerettighedsdag, den 8. december 2017,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om civile og politiske rettigheder af 16. december 1966,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at fremme af og respekt for universelle menneskerettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør have en central plads i det langvarige partnerskab mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse selvsamme værdier i sin eksterne optræden og den interesse, som Kina har udtrykt interesse i at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og i sit internationale samarbejde;

B.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Kina er blevet yderligere forværret siden præsident Xi Jinping kom til magten, idet regeringen har optrappet sin fjendtlighed over for fredelige kritikere, ytringsfrihed og religionsfrihed samt retsstatsprincippet; der henviser til, at de kinesiske myndigheder har tilbageholdt og anklaget hundredvis af menneskerettighedsforkæmpere, advokater og journalister;

C.  der henviser til, at en domstol den 26. december 2017 i Tianjin idømte aktivisten Gan Wu otte års fængsel på grundlag af anklager om at undergrave statsmagten; der henviser til, at Wu Gan rutinemæssigt gennemførte kampagner vedrørende følsomme spørgsmål om regeringens magtmisbrug, både online og offline; der henviser til, at Wu Gan i henhold til sin advokat har afvist en aftale med myndighederne, der ville have givet ham en betinget straf, hvis han havde erkendt sin skyld;

D.  der henviser til, at menneskerettighedsadvokaten Xie Yang samme dag i Hunan også blev dømt, men blev fritaget for strafferetlige sanktioner, efter at han tidligere havde erklæret sig skyldig i undergravende virksomhed; der henviser til, at Wu Gan blev arresteret flere måneder før et hidtil uset angreb på menneskerettighedsadvokater og menneskerettighedsforkæmpere i 2015, hvor hundredvis af mennesker, herunder Xie Yang, blev afhørt eller tilbageholdt over hele landet i løbet af få uger; der henviser til, at der er påstande om, at Xie Yang har været udsat for tortur, slået og truet af forhørsledere;

E.  der henviser til, at mæglingsdomstolen i Yueyang den 28. november 2017 idømte demokratiforkæmper Lee Ming-che fem års fængsel efter at have fundet ham skyldig i anklager om "at undergrave statsmagten" og fratog ham alle politiske rettigheder i Kina i to år; der henviser til, at det er sandsynligt, at Lee Ming-ches offentlige tilståelse blev fremsat under pres fra de kinesiske myndigheder; der henviser til, at Lee Ming-che forsvandt den 19. marts 2017 efter at være rejst fra Macao til Zhuhai i Kinas Guangdong-provins;

F.  der henviser til, at Tashi Wangchuk, en tibetansk butiksindehaver og forkæmper for sprogrettigheder, blev tilbageholdt den 27. januar 2016, efter at han havde medvirket i en video fra New York Times om tibetanernes ret til at lære og studere på deres modersmål; der henviser til, at Tashi Wangchuki i marts 2016 blev anklaget for "tilskyndelse til separatisme" og står over for op til 15 års fængsel, selv om han udtrykkeligt fortalte avisen, at han ikke opfordrede til tibetansk uafhængighed;

G.  der henviser til, at den tibetanske munk Choekyi fra Phurbu-klostret i Sedadistriktet i Sichuan-provinsen blev fængslet for at fejre den landsforviste åndelige leders, Dalai Lamas, fødselsdag; der henviser til, at Choekyi efter at være blevet anklaget, kortvarigt var tilbageholdt i et fængsel i Kangdingdistriktet i Ganzi-præfekturet og til sidst blev sendt til Sichuans Mianyang-fængsel for en fireårig periode; der henviser til, at Choekyi ifølge medier havde nyreproblemer, gulsot og andre sundhedsrelaterede problemer, som blev forværret på grund af hans tilbageholdelse;

H.  der henviser til, at menneskerettighedsadvokater fortsat udsættes for intimidering og fængsling, som det er tilfældet med de fremtrædende advokater Li Yuhan, der har været tilbageholdt i isolation siden november 2017, og Wang Quanzhang, der blev arresteret i juli 2015, og som er blevet holdt i isolation i mere end 800 dage og angiveligt udsættes for tortur; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, der rejser til større byer for at tage lokale spørgsmål op, står over for tilbageholdelse og fængsling, som det er tilfældet med Li Xiaoling, der har været frihedsberøvet siden juni 2017, samtidig med at hun fortsat lider under et alvorligt tilfælde af grøn stær; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, der leverer en platform for andragere og andre menneskerettighedsforkæmpere, f.eks. Ding Lingjie, Liu Feiyue og Zhen Jianghua, også er blevet tilbageholdt;

I.  der henviser til, at den kinesiske regering har vedtaget en række nye love, navnlig om statens sikkerhed, om terrorbekæmpelse, om cybersikkerhed og om udenlandske NGO'er, som stempler offentlig aktivisme og fredelig kritik af regeringen som trusler mod statens sikkerhed, udbygger censuren over for, overvågningen af og kontrollen med personer og sociale grupper og afskrækker personer, der kæmper for menneskerettighederne;

J.  der henviser til, at Rådet i EU's strategiramme og handlingsplan om menneskerettigheder og demokrati giver tilsagn om, at EU vil fremme demokrati, retsstatsprincippet og "menneskerettigheder på alle områder af sin optræden udadtil uden undtagelse" og "vil sætte menneskerettighederne i centrum for sit forhold til alle tredjelande, herunder dets strategiske partnere";

1.  er fortsat stærkt foruroliget over den kinesiske regerings tilgang til menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og advokater; minder Kina om sit ansvar som verdensmagt og opfordrer myndighederne i Beijing til under alle omstændigheder at sikre respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre internationale menneskerettighedsinstrumenter, som er undertegnet eller ratificeret af Kina; opfordrer endvidere indtrængende myndighederne i Beijing til at sætte en stopper for al chikane mod menneskerettighedsforkæmpere i landet, således at de er i stand til at udføre deres arbejde uhindret;

2.  opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere, aktivister, advokater, journalister og andragerne, der tilbageholdes for deres menneskerettighedsarbejde, og til at sætte en stopper for den igangværende fremfærd mod dem, der har form af frihedsberøvelse, retslig chikane og intimidering;

3.  opfordrer regeringen i Folkerepublikken Kina til at frigive Wu Gan øjeblikkeligt og betingelsesløst, eftersom han udelukkende har været tilbageholdt for fredeligt at udøve sin ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og — indtil hans løsladelse — at sikre, at han har regelmæssig, uindskrænket adgang til sin familie og advokater efter eget valg og ikke underkastes tortur eller andre former for mishandling; opfordrer til en omgående, effektiv og upartisk efterforskning af tortur i Kina og til, at de ansvarlige bliver retsforfulgt;

4.  understreger behovet for at undersøge påstandene om tortur af Xie Yang;

5.  opfordrer de kinesiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade Lee Ming-che og – indtil hans løsladelse – at sikre, at han beskyttes mod tortur og andre former for mishandling og får mulighed for at få besøg af de familiemedlemmer og advokater, som han måtte ønske, samt adgang til passende lægebehandling;

6.  udtrykker sin dybe bekymring over anholdelsen og den fortsatte tilbageholdelse af Tashi Wangchuk samt hans begrænsede ret til at få en forsvarer, manglende beviser mod ham og uregelmæssigheder i den strafferetlige efterforskning; opfordrer til omgående og betingelsesløs løsladelse af Tashi Wangchuk;

7.  opfordrer de kinesiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade den tibetanske munk Choekyi; opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at give de familiemedlemmer og advokater, som han måtte ønske, ret til at besøge ham, og navnlig til at give ham adgang til passende lægebehandling;

8.  opfordrer den kinesiske regering til at respektere landets egen forfatning, navnlig med hensyn til artikel 4, der beskytter nationale mindretal, artikel 35, der beskytter ytrings-, presse-, forsamlings- og foreningsfrihed samt frihed til at gå i optog og demonstrere, artikel 36, som anerkender retten til religionsfrihed, og artikel 41, der garanterer retten til at kritisere og fremsætte forslag vedrørende ethvert offentligt eller statsligt organ;

9.  gentager sin opfordring til den kinesiske regering til at indgå i dialog med Hans Hellighed Dalai Lama og hans repræsentanter, og udtrykker sin støtte til en fredelig løsning på Tibetspørgsmålet gennem dialog og forhandlinger med henblik på at sikre reel autonomi for Tibet inden for rammerne af den kinesiske forfatning;

10.  fordømmer desuden de kampagner imod buddhisme, der gennemføres ved at anvende tilgangen med "patriotisk uddannelse", herunder foranstaltninger til statsforvaltning af tibetanske buddhistiske klostre; er bekymret over, at Kinas straffelovgivning misbruges til at forfølge tibetanere og buddhister, hvis religiøse aktiviteter sidestilles med "separatisme"; beklager, at mulighederne for at praktisere buddhisme i Tibet er blevet væsentligt forværret efter de tibetanske protester i marts 2008, idet den kinesiske regering har vedtaget en mere gennemgribende tilgang til "patriotisk uddannelse";

11.  er bekymret over vedtagelsen af pakken af sikkerhedslove og dens indvirkning på mindretal i Kina, især loven om terrorbekæmpelse, der kan føre til sanktioner mod fredelige udtryk for tibetansk kultur og religion, og loven om udenlandske NGO'er, som sætter menneskerettighedsgrupper under streng regeringskontrol, da dette udgør en rent topstyret tilgang i stedet for at fremme partnerskab mellem de lokale og centrale myndigheder og civilsamfundet;

12.  understreger, at de kinesiske myndigheder skal sikre, at alle dem, der tilbageholdes i isolation, omgående sættes i kontakt med deres familiemedlemmer og advokater, og at betingelserne for alle de tilbageholdte skal opfylde de standarder, der er fastsat i grundprincipperne for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling ved resolution 43/173 af 9. december 1988, herunder adgang til lægebehandling;

13.  er stærkt bekymret over påstandene om tortur af menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer derfor den kinesiske regering til fuldt ud at respektere det absolutte og ufravigelige forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i overensstemmelse med artikel 2 og 16 i FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (UNCAT), som blev ratificeret af Kina den 4. oktober 1988;

14.  opfordrer den kinesiske regering til, når 20-årsdagen for undertegnelsen nærmer sig, at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og sikre fuld gennemførelse heraf, herunder ved at sætte en stopper for misbrug og om nødvendigt tilpasse sin lovgivning;

15.  minder om, at det er vigtigt for EU at rejse spørgsmålet om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig spørgsmålet om behandlingen af mindretal i Tibet og Xinjiang, i forbindelse med alle politiske og menneskerettighedsrelaterede dialoger med de kinesiske myndigheder, herunder de årlige menneskerettighedsdialoger, i overensstemmelse med EU's tilsagn om en stærk, klar og forenet stemme i sin tilgang til landet; beklager imidlertid de manglende konkrete resultater fra de årlige menneskerettighedsdialoger mellem EU og Kina; erindrer endvidere om, at Kina i forbindelse med sin igangværende reformproces og stigende globale engagement har valgt at tilslutte sig de internationale menneskerettighedsrammer ved at undertegne en bred vifte af internationale menneskerettighedstraktater; opfordrer derfor til at fortsætte dialogen med Kina for at indfri disse forpligtelser;

16.  opfordrer alle EU's medlemsstater til at anlægge en fast, værdibaseret tilgang til Kina og forventer, at de undlader at gennemføre initiativer eller handlinger, der kan underminere sammenhængen, effektiviteten af og konsekvensen i EU's indsats; minder med dyb beklagelse om, at det ikke lykkedes EU at fremsætte en erklæring om menneskerettighederne i Kina på mødet i FN's Menneskerettighedsråd i Genève i juni 2017; glæder sig over vedtagelsen af en erklæring på den følgende plenarforsamling og forventer, at EU vil fortsætte med at nævne Kina som et land, der kræver Menneskerettighedsrådets opmærksomhed, så længe landet nægter at indlede meningsfulde menneskerettighedsreformer; opfordrer desuden EU og dets medlemsstater til i den kommende universelle regelmæssige gennemgang tydeligt at udtrykke bekymring over Kina og navnlig sikre, at det kinesiske civilsamfund frit kan deltage i processen;

17.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at vedtage Udenrigsrådets konklusioner om Kina, der understreger den afgørende betydning af menneskerettighederne i forholdet mellem EU og Kina, og formidle en klar følelse af bekymring over den negative udvikling i Kina i denne forbindelse samt en forventning om, at de kinesiske myndigheder træffer specifikke foranstaltninger som reaktion herpå; understreger, at disse konklusioner vil tjene til at forpligte de 28 EU-medlemsstater og EU-institutionerne til et fælles budskab om og en fælles tilgang til menneskerettighederne i Kina;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Folkerepublikken Kina.

 

(1)

EUT C 378 af 9.11 2017, s. 239.

(2)

EUT C 399 af 24.11 2017, s. 92.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0444.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0505.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0308.

Seneste opdatering: 17. januar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik