Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0045/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0045/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Nigeria

17.1.2018 - (2018/2513(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
EPP (B8‑0045/2018)
ECR (B8‑0049/2018)
S&D (B8‑0050/2018)
Verts/ALE (B8‑0051/2018)
ALDE (B8‑0053/2018)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák for EPP-Gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek for ECR-Gruppen
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort for ALDE-Gruppen
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas


Procedure : 2018/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0045/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0045/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Nigeria

(2018/2513(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nigeria,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1981, som Nigeria ratificerede den 22. juni 1983,

–  der henviser til Forbundsrepublikken Nigerias forfatning og navnlig bestemmelserne heri om beskyttelse af religionsfrihed, som indgår i kapitel IV om retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2014 om bortførelser i Nigeria og af 9. februar 2015 om valget i Nigeria,

–  der henviser til præsident Muhammadu Buharis tale til Europa-Parlamentet den 3. februar 2016,

–  der henviser til beslutningen om at sætte Boko Haram på EU's liste over terrororganisationer ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 583/2014 af 28. maj 2014 om den 214. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen, som trådte i kraft den 29. maj 2014,

–  der henviser til erklæringen af 7. maj 2017 fra Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om frigivelsen af piger, som var bortført af Boko Haram i Nigeria,

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966, som blev ratificeret af Nigeria den 29. oktober 1993,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, som blev ratificeret af Nigeria i april 1991,

–  der henviser til den anden reviderede udgave af Cotonouaftalen, som blev ratificeret af Nigeria den 27. september 2010,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til tildelingen af Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed til menneskerettighedsforkæmperen Hauwa Ibrahim i 2005,

–  der henviser til resultatet af det nigerianske præsidentvalg i marts 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at FN anslår, at Nigeria, Afrikas mest folkerige og kulturelt mangfoldige nation (hvis befolkning er steget fra 33 mio. i 1950 til omkring 190 mio. i dag), bliver verdens tredjemest folkerige land, lige efter Kina og Indien, senest i 2050;

B.  der henviser til, at Nigeria er hjemsted for Afrikas største kristne befolkning;

C.  der henviser til, at Nigerias befolkning er næsten ligeligt opdelt i muslimer og kristne;

D.  der henviser til, at der anslås at bo 30 millioner kristne i det nordlige Nigeria, som udgør det største religiøse mindretal i den overvejende muslimske region;

E.  der henviser til, at FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) i november 2017 meddelte, at 8,5 mio. mennesker i det nordøstlige Nigeria havde behov for livreddende bistand, og at 6,9 mio. mennesker modtog humanitær bistand i 2017;

F.  der henviser til, at den del af landet, der kaldes "Mellembæltet", i årevis har lidt under økonomiske og politiske spændinger mellem etniske og religiøse befolkningsgrupper, og at den seneste vold har fået næring fra kampen om magt og adgang til jord mellem befolkningsgrupper bestående af kvægnomader og landbrugere;

G.  der henviser til, at freden og stabiliteten i det nordlige Nigeria har været truet af de vedvarende angreb, drab og bortførelser begået af den islamistiske gruppe Boko Haram siden 2009;

H.  der henviser til, at over 20 000 mennesker er blevet dræbt, og mere end 2 millioner er blevet fordrevet, bl.a. til nabolandene, siden Boko Haram begyndte sine angreb;

I.  der henviser til, at Boko Haram i april 2014 bortførte 276 piger fra deres skole i Chibok i det nordlige Nigeria, hvoraf nogle er siden blevet genforenet med deres familier, mens mange stadig holdes fanget et ukendt sted;

J.  der henviser til, at kvinder og piger er blevet gjort til slaver, voldtaget, radikaliseret og tvunget ind i "ægteskaber" af Boko Haram; der henviser til, at mange af dem, der har overlevet disse forfærdelige oplevelser, nu er gravide som følge af voldtægterne;

K.  der henviser til, at sikkerhedsstyrkerne også er blevet anklaget for at afbryde fredelige protester og møder, i nogle tilfælde med vold og overdreven magtanvendelse;

L.  der henviser til, at der inden for de seneste år har været en række bortførelser af præster og nonner, herunder de seks nonner fra klostret Eucharistic Heart of Jesus Antonio, der blev bortført i Iguoriakhi den 13. november 2017 og for nylig blev frigivet;

M.  der henviser til, at over 14 personer blev dræbt, og mange andre blev såret, i Omoku, da de ud på natten nytårsaften var på vej hjem fra en gudstjeneste; der henviser til, at antallet af dødsfald blandt kristne og muslimer har været stigende på det seneste, hvilket understreger den bekymrende situation for begge trosretninger i landet;

N.  der henviser til, at antallet af konflikter mellem kvægnomader og landbrugere i Nigeria er vokset, og at de har spredt sig og er optrappet i løbet af det seneste årti og i dag udgør en trussel mod nationens overlevelse; der henviser til, at tusindvis af mennesker er blevet dræbt, lokalsamfund ødelagt, og et stort antal landbrugere og kvægnomader har mistet deres liv og ejendom i en optrapning af drab og ødelæggelse, der ikke blot ødelægger livsgrundlaget, men også påvirker nationens sammenhængskraft;

O.  der henviser til, at pastoralismen er truet på lang sigt som følge af en høj befolkningstilvækst, udvidelse af landbruget og tab af græsningsarealer og kvægruter; der henviser til, at pastoralismen imidlertid ikke kan uddø eller forbydes, da der er stærke kulturelle, politiske og økonomiske årsager til dens eksistens;

P.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) har fastslået, at der er rimelig grund til at antage, at Boko Haram har begået forbrydelser mod menneskeheden, jf. artikel 7 i Romstatutten, i Nigeria, herunder drab og forfølgelse;

Q.  der henviser til, at Nigeria har et komplekst retssystem, der kombinerer common law, sædvaneret og religiøs ret, og en række forvaltningsniveauer, hvilket skaber udfordrende rammer for en korrekt håndhævelse af menneskerettighederne;

R.  der henviser til, at ansvarliggørelse, retfærdighed, retsstatsprincippet og bekæmpelse af straffrihed er vigtige elementer, der understøtter indsatsen for fred og konfliktløsning, forsoning og genopbygning;

S.  der henviser til, at dødsstraf er lovlig i Nigeria; der henviser til, at Nigeria i 2016 dømte 527 mennesker til døden – tre gange flere end i 2015; der henviser til, at der har været et de facto-moratorium for dødsstraf siden 2006, selv om dette moratorium blev brudt i 2013 og 2016;

T.  der henviser til, at Nigerias uafhængige nationale valgkommission har meddelt, at der vil blive afholdt præsidentvalg og valg til nationalforsamlingen den 16. februar 2019;

U.  der henviser til, at organisationen Transparency International placerede Nigeria som nr. 136 ud af 175 lande i sit korruptionsindeks for 2016;

V.  der henviser til, at EU i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen fører en regelmæssig dialog med Nigeria om menneskerettigheder og demokratiske principper, herunder etnisk, religiøs og racemæssig forskelsbehandling;

1.  er dybt bekymret over de stigende etniske konflikter mellem kvægnomader og landbrugere i "Mellembæltet", der har forøget de sikkerhedsmæssige udfordringer, som Nigeria allerede stod over for, og beklager, at der ikke sker reelle fremskridt med at få løst disse problemer;

2.  fordømmer på det kraftigste den stigende vold mod kristne og muslimer i Nigeria, herunder anslagene mod religiøse institutioner og andagtssøgende, som f.eks. de nylige drab på mindst 48 kristne i landsbyer rundt omkring i Plateau State og bombningen af en moske i Mubi i det nordøstlige Nigeria, hvor mindst 50 mennesker omkom; opfordrer præsident Buhari og den nigerianske regering til at øge deres bestræbelser på at bringe volden til ophør, forsvare nigerianernes ret til frit at udøve deres religion og beskytte alle deres borgeres rettigheder mere håndfast i overensstemmelse med landets love og forfatning; udtrykker sin medfølelse med familierne til alle ofrene for den vedvarende vold; minder desuden om, at sameksistensen mellem hyrder og landbrugere var fredelig indtil 1970'erne, og beklager, at den nuværende vold, som drejer sig om adgangen til jord og er blevet forværret af, at der ikke længere findes effektive mæglingssystemer, fremstilles som en religiøs konflikt, hvilket oversimplificerer problemet;

3.  opfordrer indtrængende regeringen til at fokusere på at værne om menneskerettigheder og værdighed i alle politikker for at sikre fredelig sameksistens mellem borgerne, uanset deres religion, tro og politiske tilhørsforhold;

4.  opfordrer indtrængende den nigerianske regering til at forhandle en national politisk ramme på plads, som kan beskytte både landbrugernes og hyrdernes interesser, og opfordrer de internationale partnere til at øge investeringerne i forebyggelse og bilæggelse af konflikter i lokalsamfundene mellem kvægnomader og landbrugere ved at støtte samarbejde gennem initiativer med delt forvaltning af økonomiske ressourcer og naturressourcer;

5.  beklager dybt de vedvarende voldshandlinger og angreb i det nordlige Nigeria, som kristne befolkningsgrupper har været mål for; bemærker, at Boko Haram uden forskel har angrebet personer fra muslimske, kristne og andre trosretninger;

6.  bemærker, at det nigerianske militær har generobret et område fra Boko Haram og arresteret nogle af dets medlemmer, men at regeringens ikke-militære indsats for at standse Boko Haram stadig er i sin vorden;

7.  opfordrer indtrængende Buhari-regeringen til at forsvare sine borgere mod terrorisme, men insisterer på, at sådanne foranstaltninger skal gennemføres i fuld overensstemmelse med respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet; roser de fremskridt, som Buhari-regeringen har gjort i forhold til de sikkerhedsmæssige udfordringer, som Nigeria står over for, og i forbindelse med bekæmpelsen af korruption; tilbyder sin støtte til opfyldelsen af dette mål og til bestræbelserne på at bryde sammenhængen mellem korrupte praksisser og terrorisme;

8.  minder imidlertid om, at de foranstaltninger, som regeringen træffer over for Boko Haram og andre terrororganisationer, ikke bør give yderligere næring til volden; opfordrer i denne forbindelse til en reform af de nigerianske statslige sikkerhedsstyrker, herunder politiet, og til, at der gennemføres undersøgelser af, hvem der er ansvarlige for enhver form for menneskerettighedskrænkelser, herunder udenretslige henrettelser, tortur, vilkårlige arrestationer og overgreb i form af afpresning;

9.  opfordrer indtrængende den nigerianske regering til at tage fat om de underliggende årsager til volden ved at sikre lige rettigheder for alle borgere og ikke-diskriminerende lovgivning;

10.  fordømmer seksuel og kønsbaseret vold mod kvinder og piger og Boko Harams og andre terrorgruppers forfølgelse af kvinder og børn, som indebærer bortførelser, tvangsægteskaber, voldtægt og anvendelse som selvmordsbombere; udtrykker endvidere bekymring over, at den utilstrækkelige humanitære bistand i flygtningelejrene også har ført til udbredt udnyttelse og seksuelt misbrug;

11.  opfordrer de nigerianske myndigheder til at sørge for den nødvendige psykosociale støtte til ofrene for radikaliseringssvøben, navnlig kvinder, børn og unge, inden de reintegreres i samfundet; opfordrer til en fælles indsats fra alle internationale aktørers side med henblik på forebyggelse af radikalisering, som fører til voldelig ekstremisme, og udvikling af rehabiliterings- og afradikaliseringsprogrammer;

12.  opfordrer til større fremskridt med bekæmpelsen af den korruption, der har fordærvet det nigerianske samfund i årtier, og mener, at Buhari-regeringens bredere politiske, økonomiske og sociale dagsorden ikke kan fuldføres uden skrappe foranstaltninger for at udrydde sådanne forbrydelser; opfordrer indtrængende de nigerianske myndigheder til at styrke foranstaltningerne for at bekæmpe korruption og understreger, at forsømmelse heraf vil betyde flere år med fattigdom, ulighed, et ramponeret ry, begrænsede eksterne investeringer og færre muligheder i livet for landets borgere; minder om, at korruption fører til utilfredshed med offentlige institutioner og mindsket legitimitet til regeringerne i borgernes øjne;

13.  opfordrer til, at effektiviteten og uafhængigheden af Nigerias retssystem forbedres for at muliggøre en effektiv anvendelse af strafferetten til at bekæmpe vold, terrorisme og korruption;

14.  opfordrer indtrængende de nigerianske myndigheder til at indføre et moratorium for dødsstraf med henblik på afskaffelse heraf;

15.  minder Nigerias regering om dens ansvar for at sikre, at valg afholdes i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre frie, gennemsigtige og troværdige valg;

16.  opfordrer Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til at overvåge reintegrationen af nigerianere, der er hjemvendt fra Libyen, og sikre, at EU's midler bliver brugt effektivt; opfordrer Kommissionen til at holde Parlamentet underrettet om disse reintegrationstiltag;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, præsidenten for Forbundsrepublikken Nigeria, formanden for Den Afrikanske Union, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Det Panafrikanske Parlament og repræsentanter for Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS).

 

Seneste opdatering: 17. januar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik