Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0045/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0045/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Νιγηρία

17.1.2018 - (2018/2513(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B8‑0045/2018)
ECR (B8‑0049/2018)
S&D (B8‑0050/2018)
Verts/ALE (B8‑0051/2018)
ALDE (B8‑0053/2018)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μανώλης Κεφαλογιάννης, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Νότης Μαριάς, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas


Διαδικασία : 2018/2513(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0045/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0045/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Νιγηρία

(2018/2513(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας και συγκεκριμένα τις διατάξεις του για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στο Κεφάλαιο ΙV - Δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις απαγωγές στη Νιγηρία και της 9ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις εκλογές στη Νιγηρία,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Προέδρου Muhammadu Buhari προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 3 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση να συμπεριληφθεί η Boko Haram στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων που καταρτίζει η ΕΕ, μέσω του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 583/2014 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, για τη 214η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 29η Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 7ης Μαΐου 2017, σχετικά με την απελευθέρωση των κοριτσιών που είχαν απαχθεί στη Νιγηρία από τη Boko Haram,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από τη Νιγηρία τον Απρίλιο του 1991,

–  έχοντας υπόψη την δεύτερη αναθεώρηση της συμφωνίας του Κοτονού, η οποία κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 27 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης στον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hauwa Ibrahim το 2005,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των νιγηριανών προεδρικών εκλογών του Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, η Νιγηρία, η πλέον πολυπληθής και πολυπολιτισμική χώρα της Αφρικής (με τον πληθυσμό της να έχει αυξηθεί από τα 33 εκατομμύρια του 1950 σε περίπου 190 εκατομμύρια σήμερα) αναμένεται να έχει γίνει η τρίτη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου μετά τη Κίνα και την Ινδία μέχρι το 2050·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Νιγηρία ζει ο μεγαλύτερος χριστιανικός πληθυσμός της Αφρικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Νιγηρίας είναι σχεδόν ίσα μοιρασμένος μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 30 εκατομμύρια χριστιανών ζουν στη Βόρεια Νιγηρία και αποτελούν την πολυπληθέστερη θρησκευτική μειονότητα σε αυτήν την πλειοψηφικά μουσουλμανική περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), τον Νοέμβριο του 2017 υπήρχαν στη Βορειοανατολική Νιγηρία 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονταν βοήθεια για να παραμείνουν στη ζωή και 6,9 εκατομμύρια άνθρωποι που θα λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια το 2017·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Μέσης Ζώνης πάσχει από χρόνια οικονομική και πολιτική ένταση μεταξύ εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, με την πρόσφατη βία να τροφοδοτείται από τον ανταγωνισμό για την εξουσία και την πρόσβαση στη γη μεταξύ νομαδικών και αγροτικών κοινοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και η σταθερότητα στη Βόρεια Νιγηρία απειλούνται από τις επιθέσεις, τους φόνους και τις απαγωγές που εξακολουθεί να διαπράττει η ισλαμιστική οργάνωση Boko Haram από το 2009 έως σήμερα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 20 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους καταφεύγοντας και σε γειτονικές χώρες από τότε που η Boko Haram ξεκίνησε τις επιθέσεις της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2014, η Boko Haram απήγαγε 276 κορίτσια από το σχολείο τους στο Chibok της Βόρειας Νιγηρίας και ότι, από τότε, ορισμένα από αυτά έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους αλλά ένας μεγάλος αριθμός εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενάντια στη θέλησή τους, η Boko Haram υποδουλώνει, βιάζει, ριζοσπαστικοποιεί και «παντρεύει» γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιζήσασες αυτών των φρικτών εμπειριών εγκυμονούν σήμερα τους καρπούς των βιασμών τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι διέκοψαν φιλειρηνικές διαδηλώσεις και συναντήσεις κάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις χρήση βίας και υπέρμετρης δύναμης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες απαγωγές ιερέων και καλογριών που έλαβαν χώρα τη περσινή χρονιά, μεταξύ των οποίων οι έξι αδερφές της Μονής της Ευχαριστιακής Καρδίας του Ιησού που απήχθησαν στο Iguoriakhi στις 13 Νοεμβρίου 2017 και απελευθερώθηκαν προσφάτως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν στο Omoku καθώς επέστρεφαν από τη θεία λειτουργία τις πρωινές ώρες της παραμονής της πρωτοχρονιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τελευταία αυξάνονται οι θάνατοι χριστιανών και μουσουλμάνων, σημείο επιδείνωσης της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα για αμφότερες τις θρησκείες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία αυξάνονται, εξαπλώνονται και εντείνονται στη Νιγηρία οι συγκρούσεις νομάδων και γεωργών για να φτάσουν σήμερα στο σημείο να απειλούν την επιβίωση του έθνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ότι ολόκληρες κοινότητες έχουν εκμηδενιστεί, ότι τεράστιος αριθμός νομάδων και γεωργών έχουν χάσει τις ζωές και τις περιουσίες τους σε μια κλιμάκωση θανάτου και καταστροφής που δεν αφανίζει μόνο ζωές αλλά απειλεί την συνοχή του έθνους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μακροπρόθεσμα, ο νομαδικός τρόπος ζωής βρίσκεται υπό απειλή λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής αύξησης, της εξάπλωσης της γεωργίας και της απώλειας βοσκοτόπων και μονοπατιών για ζώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη, ο νομαδικός τρόπος ζωής δεν μπορεί ούτε να τερματισθεί, ούτε να απαγορευθεί όταν υπάρχουν τόσο ισχυρά πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξής του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Καταστατικού της Ρώμης, έχουν διαπραχθεί στη Νιγηρία από τη Boko Haram, μεταξύ των οποίων φόνοι και διωγμοί·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο περίπλοκο νομικό σύστημα της Νιγηρίας συνυπάρχουν κοινό, εθιμικό και θρησκευτικό δίκαιο και ότι η διακυβέρνηση ασκείται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με αποτέλεσμα ένα περιβάλλον στο οποίο η δέουσα εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί πρόκληση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και η πάταξη της ατιμωρησίας αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους στις προσπάθειες ειρήνευσης και επίλυσης των διαφορών, συμφιλίωσης και ανασυγκρότησης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει τεθεί εκτός νόμου η ποινή του θανάτου στη Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 527 άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο στη Νιγηρία το 2016, αριθμός τριπλάσιος από εκείνον του 2015· λαμβάνοντας υπόψη την de facto αναστολή της εφαρμογής της θανατικής ποινής από το 2006 και την διακοπή αυτής το 2013 και το 2016·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανεξάρτητη Εθνική Εκλογική Επιτροπή της Νιγηρίας ανακοίνωσε ότι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 16 Φεβρουαρίου 2019·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση Transparency International κατέταξε τη Νιγηρία στην 136η θέση επί συνόλου 175 χωρών στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για το 2016·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού, η ΕΕ διεξάγει σε τακτική βάση πολιτικό διάλογο με τη Νιγηρία με θέμα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις δημοκρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών, θρησκευτικών και φυλετικών διακρίσεων·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις εντεινόμενες διεθνοτικές συρράξεις μεταξύ νομάδων και γεωργών στην περιοχή της Μέσης Ζώνης που επιτείνουν τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η Νιγηρία στο πεδίο της ασφάλειας· εκφράζει τη λύπη του διότι απουσιάζει οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών·

2.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση της βίας μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων στη Νιγηρία, μιας βίας που στρέφεται, μεταξύ άλλων, εναντίον θρησκευτικών ιδρυμάτων και πιστών, με αποτέλεσμα τις πρόσφατες δολοφονίες τουλάχιστον 48 χριστιανών σε χωριά της Πολιτείας Plateau και την βομβιστική επίθεση εναντίον τζαμιού στο Mubi της Βορειοανατολικής Νιγηρίας που κόστισε τη ζωή σε 50 τουλάχιστον ανθρώπους· απευθύνει έκκληση στον Πρόεδρο Buhari και την κυβέρνηση της Νιγηρίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τερματισμό της βίας, διαφύλαξη του δικαιώματος των Νιγηριανών να εκπληρώνουν ελεύθερα τα λατρευτικά τους καθήκοντα και αυστηρότερη προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών της χώρας, όπως ορίζουν οι νόμοι και το Σύνταγμα της χώρας· απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όλων των θυμάτων της συνεχιζόμενης βίας· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι, μέχρι τη δεκαετία του 1970, βοσκοί και γεωργοί συνυπήρχαν ειρηνικά· εκφράζει τη λύπη του διότι η σημερινή βία που αφορά την πρόσβαση στη γη και επιδεινώθηκε χάρη στην εξαφάνιση αποτελεσματικών μηχανισμών διαμεσολάβησης περιγράφεται ως θρησκευτική σύγκρουση, κάτι που συνιστά υπεραπλούστευση·

3.  παροτρύνει την κυβέρνηση να δώσει έμφαση στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας στους κόλπους κάθε πολιτικής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευμάτων, πεποιθήσεων και πολιτικών απόψεων·

4.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να διαπραγματευτεί ένα πλαίσιο εθνικής πολιτικής που θα μπορέσει να προστατεύσει τα συμφέροντα και των γεωργών και των βοσκών· καλεί τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν τις επενδύσεις τους με σκοπό την πρόληψη και την επίλυση των διεθνοτικών συγκρούσεων μεταξύ νομάδων και γεωργών, κάτι που μπορεί να γίνει πραγματικότητα εάν υποστηριχθεί η συνεργασία μέσω κοινών πρωτοβουλιών οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης των φυσικών πόρων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τα συνεχιζόμενα κρούσματα βίας και τις επιθέσεις στη Βόρεια Νιγηρία εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων· παρατηρεί ότι η Boko Haram έχει πλήξει αδιακρίτως μουσουλμάνους, χριστιανούς και πιστούς άλλων θρησκειών·

6.  παρατηρεί ότι ο νιγηριανός στρατός έχει ανακαταλάβει εδάφη από τη Boko Haram και έχει συλλάβει ορισμένα από τα μέλη της· παρατηρεί εντούτοις ότι οι εκτός στρατιωτικού πεδίου προσπάθειες της κυβέρνησης να αναχαιτίσει τη Boko Haram παραμένουν στα σπάργανα·

7.  παροτρύνει την κυβέρνηση Buhari να υπερασπιστεί τους πολίτες της από την τρομοκρατία αλλά εμμένει στην ανάγκη διεξαγωγής όλων αυτών των ενεργειών με πνεύμα απόλυτου σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου· επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειώσει η κυβέρνηση Buhari σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προσκλήσεων στο πεδίο της ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Νιγηρία και στην πάταξη της διαφθοράς· προσφέρεται να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς και στην προσπάθεια να διαρραγούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των πρακτικών διαφθοράς και της τρομοκρατίας·

8.  υπενθυμίζει εντούτοις ότι η δράση της κυβέρνησης εναντίον της Boko Haram και των υπολοίπων τρομοκρατικών οργανώσεων δεν πρέπει να υποδαυλίζει περαιτέρω τη βία· ζητεί επ’ αυτού αναδιοργάνωση των νιγηριανών δυνάμεων κρατικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας· ζητεί να διερευνηθούν οποιεσδήποτε υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να εντοπισθούν οι αυτουργοί, μεταξύ άλλων, εξωδικαστικών φόνων, βασανιστηρίων, αυθαίρετων συλλήψεων και εκβιασμών·

9.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Νιγηρίας να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της βίας και να μεριμνήσει ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες ίσα δικαιώματα και να απαλλαγεί η νομοθεσία από οποιεσδήποτε διακρίσεις·

10.  καταδικάζει όλα τα κρούσματα σεξουαλικής και γενετήσιας βίας εις βάρος γυναικών και κοριτσιών και όλες τις προσπάθειες της Boko Haram και των υπολοίπων τρομοκρατικών οργανώσεων να χρησιμοποιήσουν γυναίκες και παιδιά για απαγωγές, αναγκαστικούς γάμους, βιασμούς και επιθέσεις αυτοκτονίας· εκφράζει επίσης την ανησυχία του διότι η ελλιπής ανθρωπιστική συνδρομή στα προσφυγικά στρατόπεδα έχει επίσης συμβάλει στον υψηλό αριθμό κρουσμάτων εκμετάλλευσης και σεξουαλικών κακοποιήσεων·

11.  καλεί τις νιγηριανές αρχές να παράσχουν την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική αρωγή στα θύματα της μάστιγας της ριζοσπαστικοποίησης και δη στις γυναίκες, στα παιδιά και στους νέους πριν από την επανένταξή τους στην κοινωνία· ζητεί κοινές προσπάθειες από όλους τους διεθνείς φορείς προκειμένου για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που αποτελεί προπομπό του βίαιου εξτρεμισμού και ζητεί να εκπονηθούν προγράμματα αποκατάστασης και αποριζοσπαστικοποίησης·

12.  τάσσεται υπέρ μιας ταχύτερης προόδου όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς που μαστίζει τη νιγηριανή κοινωνία επί δεκαετίες· φρονεί δε ότι, εάν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση για την εξάλειψη των εγκλημάτων αυτών, θα είναι αδύνατο να υλοποιηθεί το ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Buhari· παροτρύνει τις νιγηριανές αρχές να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά της διαφθοράς και επισημαίνει ότι οποιαδήποτε σχετική αδράνεια θα σημάνει ακόμη περισσότερα χρόνια φτώχειας, ανισότητας, διασυρμού, μειωμένων εξωτερικών επενδύσεων και περιορισμένων ευκαιριών ζωής για τους πολίτες της χώρας· υπενθυμίζει ότι η διαφθορά οδηγεί στην δυσαρέσκεια έναντι των θεσμών του κράτους και στην προϊούσα απονομιμοποίηση της κυβέρνησης στα μάτια των πολιτών·

13.  ζητεί βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης της Νιγηρίας προκειμένου να μπορέσουν τα ποινικά δικαστήρια να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη βία, τη τρομοκρατία και τη διαφθορά·

14.  προτρέπει τις νιγηριανές αρχές να εφαρμόσουν μορατόριουμ στην θανατική ποινή με απώτερο σκοπό την κατάργησή της·

15.  υπενθυμίζει στη νιγηριανή κυβέρνηση την ευθύνη της σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των εκλογών σε πνεύμα συμμόρφωσης με τις διεθνείς υποχρεώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καλεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ελεύθερες, διαφανείς και αξιόπιστες εκλογές·

16.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να εποπτεύσουν την επανένταξη των νιγηριανών πολιτών που επιστρέφουν από τη Λιβύη και να μεριμνήσουν για την αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων που έχουν προβλεφθεί· καλεί την Επιτροπή να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σε σχέση με τις εν λόγω ενέργειες επανένταξης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και τους εκπροσώπους της Οικονομικής Κοινότητας Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS).

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου