Postupak : 2018/2513(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0045/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0045/2018

Rasprave :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Glasovanja :

PV 18/01/2018 - 6.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0013

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 363kWORD 55k
17.1.2018
PE614.347v01-00}
PE614.351v01-00}
PE614.352v01-00}
PE614.353v01-00}
PE614.355v01-00} RC1
 
B8-0045/2018}
B8-0049/2018}
B8-0050/2018}
B8-0051/2018}
B8-0053/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

PPE (B8-0045/2018)

ECR (B8-0049/2018)

S&D (B8-0050/2018)

Verts/ALE (B8-0051/2018)

ALDE (B8-0053/2018)


o Nigeriji (2018/2513(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripe u ime Kluba zastupnika ECR-a
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Nigeriji (2018/2513(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nigeriji,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz 1981., koju je Nigerija ratificirala 22. lipnja 1983.,

–  uzimajući u obzir Ustav Savezne Republike Nigerije, a posebno odredbe o zaštiti slobode vjeroispovijesti iz poglavlja IV. o pravu na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 12. svibnja 2014. o otmicama u Nigeriji i od 9. veljače 2015. o izborima u Nigeriji,

–  uzimajući u obzir obraćanje predsjednika Muhamadua Buharija Europskom parlamentu 3. veljače 2016.,

–  uzimajući u obzir odluku, koja je stupila na snagu 29. svibnja 2014., o uvrštavanju Boko Harama na EU-ov popis terorističkih organizacija na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 583/2014 оd 28. svibnja 2014. o 214. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaidom,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini od 7. svibnja 2017. o oslobađanju djevojčica koje je u Nigeriji oteo Boko Haram,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju UN-a o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere i uvjerenja iz 1981.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966., koji je Nigerija ratificirala 29. listopada 1993.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989. koju je Nigerija ratificirala u travnju 1991.,

–  uzimajući u obzir drugu reviziju Sporazuma iz Cotonoua koji je Nigerija ratificirala 27. rujna 2010.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir da je Europski parlament nagradu Saharov za slobodu mišljenja 2005. godine dodijelio borkinji za ljudska prava Hauwi Ibrahim,

–  uzimajući u obzir rezultate nigerijskih predsjedničkih izbora održanih u ožujku 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da će prema procjenama UN-a Nigerija, najmnogoljudnija afrička zemlja (broj stanovnika se od 1950. do danas povećao s 33 milijuna na oko 190 milijuna) i kulturno najraznolikija nacija, do 2050. biti treća zemlja na svijetu po broju stanovnika, odmah nakon Kine i Indije;

B.  budući da je Nigerija dom najveće skupine kršćana u Africi;

C.  budući da je udio muslimana i kršćana u stanovništvu Nigerije gotovo jednak;

D.  budući da prema procjenama u sjevernoj Nigeriji živi 30 milijuna kršćana, koji čine najveću vjersku manjinu u toj pretežno muslimanskoj regiji;

E.  budući da je Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) u studenom 2017. izvijestio da na sjeveroistoku Nigerije 8,5 milijuna ljudi treba pomoć od životne važnosti i da je 2017. godine 6,9 milijuna ljudi primilo humanitarnu pomoć;

F.  budući da središnji dio zemlje stradava zbog dugogodišnjih ekonomskih i političkih napetosti među etničkim i vjerskim zajednicama, a da je nedavno nasilje potaknuto borbom za vlast i pristup zemljištu između stočarskih i ratarskih zajednica;

G.  budući da su od 2009. mir i stabilnost u sjevernoj Nigeriji ugroženi zbog stalnih napada, ubojstava i otmica islamističke skupine Boko Haram;

H.  budući da je više od 20 000 ljudi ubijeno i više od 2 milijuna raseljeno, među ostalim u susjedne zemlje, otkad je Boko Haram započeo s napadima;

I.  budući da je u travnju 2014. Boko Haram iz škole u Chiboku na sjeveru Nigerije oteo 276 djevojčica od kojih su neke ponovo vraćene svojim obiteljima, ali velik broj njih otmičari još drže u svojim rukama na nepoznatoj lokaciji;

J.  budući da Boko Haram žene i djevojčice pretvara u roblje, siluje, radikalizira i prisiljava na „brakove”; budući da su mnoge žrtve koje su preživjele ta strašna iskustva sad trudne sa svojim silovateljima;

K.  budući da su snage sigurnosti također optužene za prekid mirnih prosvjeda i skupova, u nekim slučajevima nasilno i uz prekomjernu upotrebu sile;

L.  budući da su proteklih godina oteti brojni svećenici i redovnice te da je, među ostalim, 13. studenog 2017. oteto i nedavno pušteno šest redovnica iz samostana Euharistijskog Srca Isusova;

M.  budući da je u Omokuu više od 14 osoba ubijeno i mnogo njih ranjeno na povratku s mise na Staru godinu u ranim jutarnjim satima; budući da u posljednje vrijeme raste broj ubijenih kršćana i muslimana, što pokazuje zabrinjavajući položaj obiju vjera u zemlji;

N.  budući da je sukoba između stočara i poljoprivrednika u Nigeriji brojčano sve više, da su se oni proširili i zaoštrili tijekom proteklog desetljeća i danas predstavljaju prijetnju za opstanak zemlje; budući da su tisuće ljudi ubijene, zajednice su uništene i velik je broj poljoprivrednika i stočara izgubio život i imovinu za vrijeme eskalacije ubojstava i razaranja u kojoj nisu uništena samo sredstva za život nego je ugrožena i nacionalna kohezija;

O.  budući da je dugoročno gledano stočarstvo ugroženo zbog velikog rasta stanovništva, širenja poljoprivrede i gubitka pašnjaka i staza za goveda; budući da se istodobno stočarstvo ne može napustiti ili zabraniti jer postoje snažni kulturni, politički i ekonomski razlozi za njegovo postojanje;

P.  budući da je Međunarodni kazneni sud izjavio da postoji opravdana sumnja za pretpostavku da je Boko Haram u Nigeriji počinio zločine protiv čovječnosti iz članka 7. Rimskog statuta, uključujući ubojstva i progon;

Q.  budući da Nigerija ima složen pravni sustav, kojim se povezuju opće, običajno i vjersko pravo kao i više razina vlasti, zbog čega nastaje zahtjevno okružje za pravilnu provedbu ljudskih prava;

R.  budući da odgovornost, pravda, vladavina prava i borba protiv nekažnjavanja čine osnovne elemente na kojima se temelje napori za uspostavu mira i rješavanje sukoba, pomirenje i obnovu;

S.  budući da je u Nigeriji dopuštena smrtna kazna; budući da je 2016. u Nigeriji 527 osoba osuđeno na smrt, što je tri puta više nego 2015.; budući da od 2006. de facto postoji moratorij na smrtnu kaznu, iako je taj moratorij prekinut 2013. i 2016.;

T.  budući da je Neovisno nacionalno izborno povjerenstvo Nigerije najavilo da će se 16. veljače 2019. održati predsjednički i parlamentarni izbori;

U.  budući da se prema indeksu percepcije korupcije za 2016. koji je objavila organizacija Transparency International Nigerija nalazi na 136. mjestu od 175 zemalja;

V.  budući da u skladu s člankom 8. Sporazuma iz Cotonoua EU redovito vodi politički dijalog s Nigerijom o ljudskim pravima i demokratskim načelima, uključujući etničku, vjersku i rasnu diskriminaciju;

1.  duboko je zabrinut zbog sve većih međuetničkih sukoba stočara i poljoprivrednika u središnjem dijelu Nigerije zbog čega su se povećali sigurnosni izazovi s kojima se Nigerija već suočava te žali zbog toga što nije postignut stvarni napredak u rješavanju tih pitanja;

2.  snažno osuđuje porast nasilja nad kršćanima i muslimanima u Nigeriji, uključujući napade na vjerske institucije i vjernike, kao što je nedavno ubojstvo najmanje 48 kršćana u selima savezne države Plateau i bombaški napad na džamiju u gradu Mubiju na sjeveroistoku Nigerije u kojem je poginulo najmanje 50 ljudi; poziva predsjednika Buharija i nigerijsku vladu da povećaju svoje napore kako bi se zaustavilo nasilje, zaštitilo pravo Nigerijaca da slobodno prakticiraju svoju vjeru i snažnije zaštitila prava svih građana u skladu sa zakonima i Ustavom zemlje; izražava sućut obiteljima svih žrtava kontinuiranog nasilja; povrh toga, podsjeća da je sve do 1970-ih postojao miran suživot stočara i poljoprivrednika te žali da se sadašnje nasilje zbog pristupa zemljištu koje se zaoštrilo jer više nema učinkovitih mehanizama posredovanja prikazuje kao vjerski sukob, što je pojednostavljen prikaz događaja;

3.  apelira na vladu da se usredotoči na poštovanje ljudskih prava i dostojanstva u svim politikama kako bi se zajamčio miran suživot građana neovisno o njihovoj vjeri, vjerovanju ili političkoj pripadnosti;

4.  poziva nigerijsku vladu da pregovara o okviru nacionalne politike kojim bi se zaštitili interesi poljoprivrednika i stočara te poziva međunarodne partnere da povećaju ulaganja u sprečavanje i rješavanje sukoba među zajednicama, odnosno između uzgajivača goveda i poljoprivrednika podupiranjem suradnje u okviru zajedničkih ekonomskih inicijativa i inicijativa za upravljanje prirodnim resursima;

5.  žali zbog neprestanog nasilja i napada u sjevernoj Nigeriji koji su usmjereni na kršćanske zajednice; napominje da Boko Haram neselektivno napada muslimane, kršćane i pripadnike drugih vjera;

6.  napominje da je nigerijska vojska povratila teritorij koji je držao Boko Haram te uhitila neke od njegovih članova, ali da su nevojnički napori vlade da zaustave Boko Haram i dalje u povojima;

7.  apelira na Buharijevu vladu da brani svoje građane od terorizma, no ustraje u tome da se takve akcije moraju provoditi uz potpuno poštovanje ljudskih prava i vladavine prava; pohvaljuje napredak koji je učinila Buharijeva vlada u vezi sa sigurnosnim izazovima s kojima se Nigerija suočava te u borbi protiv korupcije; nudi potporu za postizanje tog cilja i nastojanje da se prekine veza između koruptivnih praksi i terorizma;

8.  no podsjeća da se mjerama koje vlada poduzima protiv Boko Harama i drugih terorističkih organizacija ne bi smjelo dodatno potpirivati nasilje; s tim u vezi poziva na reformu nigerijskih snaga državne sigurnosti, uključujući policiju, i provedbu istraga protiv osoba koje su odgovorne za kršenja ljudskih prava, među ostalim za izvansudska pogubljenja, mučenje, proizvoljna uhićenja i zlostavljanje u cilju iznuđivanja priznanja;

9.  poziva nigerijsku vladu da riješi temeljne uzroke nasilja jamčenjem jednakih prava za sve građane i zakonodavstvom o suzbijanju diskriminacije;

10.  osuđuje seksualno i rodno uvjetovano nasilje nad ženama i djevojčicama te napade Boko Harama i drugih terorističkih skupina na žene i djecu radi otmica, prisilnog braka, silovanja i radi toga da ih koriste kao bombaše samoubojice; povrh toga, izražava zabrinutost zbog toga što je zbog neodgovarajuće humanitarne pomoći u izbjegličkim kampovima također došlo do visokih razina iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja;

11.  poziva nigerijske vlasi da pruže potrebnu psihološku potporu žrtvama zla radikalizacije, osobito ženama, djeci i mladima, prije njihove reintegracije u društvo; poziva sve međunarodne aktere da poduzmu zajedničke napore za sprečavanje radikalizacije koja dovodi do nasilnog ekstremizma i za izradu programa rehabilitacije i deradikalizacije;

12.  potiče na veći napredak u rješavanju problema korupcije koja desetljećima upropaštava nigerijsko društvo i smatra da bez strogih mjera za iskorjenjivanje takvih zločina Buharijeva vlada neće moći ostvariti širi politički, ekonomski i socijalni plan; apelira na nigerijske vlasti da ojačaju mjere za rješavanje problema korupcije te naglašava da će, ako to ne učine, to značiti još godine siromaštva, nejednakosti, štete za ugled, smanjenih vanjskih ulaganja te manjeg broja životnih mogućnosti za njihove građane; podsjeća da korupcija dovodi do nezadovoljstva javnim institucijama i smanjene legitimnosti vlade u očima građana;

13.  poziva na poboljšanje efikasnosti i neovisnosti nigerijskog pravosudnog sustava kako bi se omogućila učinkovita primjena kaznenog pravosuđa za borbu protiv nasilja, terorizma i korupcije;

14.  apelira na nigerijske vlasti da provedu moratorij na smrtnu kaznu u cilju njezina ukidanja;

15.  podsjeća vladu Nigerije na njezinu odgovornost da zajamči održavanje izbora u skladu s međunarodnim obvezama zemlje u pogledu ljudskih prava te da poduzme sve potrebne mjere kako bi osigurala slobodne, transparentne i vjerodostojne izbore;

16.  poziva Komisiju, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da prate reintegraciju nigerijskih povratnika iz Libije i zajamče da se predviđena sredstva EU-a troše učinkovito; poziva Komisiju da obavještava Parlament o tim mjerama reintegracije;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, predsjedniku Savezne Republike Nigerije, predsjedniku Afričke unije, Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, Panafričkom parlamentu i predstavnicima Gospodarske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS).

 

Posljednje ažuriranje: 17. siječnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti