Procedură : 2018/2513(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0045/2018

Texte depuse :

RC-B8-0045/2018

Dezbateri :

PV 18/01/2018 - 4.1
CRE 18/01/2018 - 4.1

Voturi :

PV 18/01/2018 - 6.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0013

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 426kWORD 51k
17.1.2018
PE614.347v01-00}
PE614.351v01-00}
PE614.352v01-00}
PE614.353v01-00}
PE614.355v01-00} RC1
 
B8-0045/2018}
B8-0049/2018}
B8-0050/2018}
B8-0051/2018}
B8-0053/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B8‑0045/2018)

ECR (B8‑0049/2018)

S&D (B8‑0050/2018)

Verts/ALE (B8‑0051/2018)

ALDE (B8‑0053/2018)


referitoare la Nigeria (2018/2513(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort în numele Grupului ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon în numele Grupului Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Nigeria (2018/2513(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nigeria,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981, ratificată de Nigeria la 22 iunie 1983,

–  având în vedere Constituția Republicii Federale Nigeria, în special prevederile acesteia privind protecția libertății religioase din capitolul IV – „Dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie”,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 12 mai 2014 referitoare la răpirile din Nigeria și cele din 9 februarie 2015 referitoare la alegerile din Nigeria,

–  având în vedere alocuțiunea Președintelui Muhammadu Buhari în fața Parlamentului European din 3 februarie 2016,

–  având în vedere decizia de a adăuga Boko Haram pe lista UE a organizațiilor teroriste, prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 583/2014 al Comisiei din 28 mai 2014 de modificare pentru a 214-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida, care a intrat în vigoare la 29 mai 2014,

–  având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, din 7 mai 2017, privind eliberarea fetelor răpite de Boko Haram în Nigeria,

–  având în vedere Declarația ONU din 1981 privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie și credință,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Nigeria la 29 octombrie 1993,

–  având în vedere Convenția ONU din 1989 privind drepturile copilului, ratificată de Nigeria în aprilie 1991,

–  având în vedere cea de a doua revizuire a Acordului de la Cotonou, ratificată de Nigeria la 27 septembrie 2010,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere faptul că Premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European a fost decernat în 2005 apărătorului drepturilor omului Hauwa Ibrahim,

–  având în vedere rezultatul alegerilor prezidențiale nigeriene din martie 2015,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ONU estimează că Nigeria, națiunea cea mai numeroasă și cea mai diversă cultural din Africa (populația sa crescând de la 33 de milioane în 1950 la circa 190 milioane în prezent), ar putea deveni a treia cea mai populată țară din lume, după China și India, până în 2050;

B.  întrucât în Nigeria se află cea mai numeroasă populație creștină din Africa;

C.  întrucât populația Nigeriei este formată în părți aproape egale din musulmani și creștini;

D.  întrucât se estimează că 30 de milioane de creștini locuiesc în nordul Nigeriei, formând astfel cea mai mare minoritate religioasă într-o regiune predominant musulmană;

E.  întrucât Oficiul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a raportat, în noiembrie 2017, că în nord-estul Nigeriei 8,5 milioane de persoane au nevoie de asistență vitală, iar asistența umanitară a vizat în 2017 6,9 milioane de persoane;

F.  întrucât regiunea Centurii de Mijloc a țării suferă de mulți ani de pe urma tensiunilor economice și politice dintre comunitățile etnice și religioase, iar violențele recente au fost alimentate de lupta pentru putere și acces la pământuri dintre comunitățile de păstori și cele agricole;

G.  întrucât pacea și stabilitatea în nordul Nigeriei sunt amenințate de atacurile continue, omorurile și răpirile comise de gruparea islamistă Boko Haram începând din 2009;

H.  întrucât peste 20 000 de persoane au fost ucise și peste 2 milioane strămutate, inclusiv în țările învecinate, de când Boko Haram și-a început atacurile;

I.  întrucât, în aprilie 2014, Boko Haram a răpit 276 de fete de la școala din Chibok, în nordul Nigeriei, dintre care unele s-au întors la familiile lor, însă multe sunt încă deținute într-o locație necunoscută;

J.  întrucât femeile și fetele sunt supuse sclaviei, violurilor, radicalizării și „căsătoriilor” forțate de Boko Haram; întrucât multe dintre supraviețuitoarele acestor experiențe atroce au rămas însărcinate cu agresorii lor;

K.  întrucât forțele de securitate au fost, de asemenea, acuzate de a fi întrerupt proteste și adunări pașnice, în unele cazuri prin violență și utilizarea excesivă a forței;

L.  întrucât numeroși preoți și călugărițe au fost răpiți anul trecut, printre care șase călugărițe din mănăstirea Inima Euharistică a lui Isus, care au fost răpiți la Iguoriakhi, la 13 noiembrie 2017 și au fost recent eliberați;

M.  întrucât peste 14 de persoane au fost ucise și multe altele au fost rănite în Omoku, în timp ce se întorceau de la serviciul religios în seara de Anul Nou; întrucât numărul deceselor creștinilor și musulmanilor a crescut în ultima vreme, demonstrând situația îngrijorătoare a ambelor religii în țară;

N.  întrucât conflictele dintre păstorii și agricultorii din Nigeria s-au multiplicat, s-au extins și s-au intensificat în ultimul deceniu, reprezentând acum o amenințare pentru supraviețuirea națiunii; întrucât mii de persoane au fost ucise, au fost distruse comunități și un număr foarte mare de fermieri și păstori și-au pierdut viața și proprietățile din cauza escaladării uciderilor și distrugerilor care au spulberat nu doar mijloacele de existență, ci și coeziunea națională;

O.  întrucât, pe termen lung, păstoritul este amenințat de rata ridicată a creșterii a populației, de extinderea agriculturii și de dispariția unor pășuni și rute ale bovinelor; întrucât, în același timp, păstoritul nu poate să înceteze sau să fie interzis, deoarece existența sa are profunde rațiuni economice, politice și culturale;

P.  întrucât Curtea Penală Internațională (CPI) a declarat că există motive întemeiate să se considere că au fost comise crime împotriva umanității, în sensul articolul 7 din Statutul de la Roma, în Nigeria, de către gruparea Boko Haram, inclusiv ucideri și persecuții;

Q.  întrucât Nigeria are un sistem juridic complex, care combină dreptul comun, cel cutumiar cel religios, precum și mai multe niveluri de guvernare, ceea ce creează un mediu dificil pentru o exercitare adecvată a drepturilor omului;

R.  întrucât responsabilitatea, justiția, statul de drept și combaterea impunității reprezintă elementele esențiale care stau la baza eforturilor de pace și a soluționării conflictelor, a reconcilierii și a reconstrucției;

S.  întrucât pedeapsa capitală este legală în Nigeria; întrucât, în 2016, Nigeria a condamnat la moarte 527 de persoane, de trei ori mai mult decât în 2015; întrucât există un moratoriu de facto privind pedeapsa capitală începând din 2006, care a fost însă întrerupt în 2013 și 2016;

T.  întrucât Comisia Electorală Națională Independentă a Nigeriei a anunțat că alegerile prezidențiale și alegerile pentru Adunarea Națională vor avea loc la 16 februarie 2019;

U.  întrucât organizația Transparency International a plasat Nigeria pe locul 136 între cele 175 de țări din Indicele de percepție a corupției;

V.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Acordul de la Cotonou, UE poartă un dialog politic periodic cu Nigeria pe tema drepturilor omului și a principiilor democratice, inclusiv pe tema discriminării etnice, religioase și rasiale,

1.  este profund preocupat de intensificarea conflictelor interetnice dintre crescătorii de animale și agricultorii din regiunea Centurii de Mijloc, care au agravat problemele de securitate cu care se confruntă deja Nigeria, și regretă absența unui progres real în tratarea acestor chestiuni;

2.  condamnă categoric intensificarea violențelor împotriva creștinilor și musulmanilor din Nigeria, inclusiv atacurile împotriva instituțiilor religioase și a credincioșilor, cum ar fi recenta ucidere a cel puțin 48 de creștini din satele din Statul Plateau și bombardarea unei moschei în Mubi, în nord-estul Nigeriei, în care cel puțin 50 de persoane și-au pierdut viața; solicită președintelui Buhari și guvernului nigerian să își intensifice eforturile de a pune capăt violențelor, de a apăra dreptul nigerienilor de a-și practica în mod liber credința și de a proteja drepturile tuturor cetățenilor lor într-un mod mai riguros, în conformitate cu legile și Constituția țării; transmite condoleanțe familiilor tuturor victimelor violențelor în curs; reamintește, în plus, că până în anii '70, păstorii și agricultorii conviețuiau pașnic și regretă că violențele actuale, legate de accesul la terenuri și exacerbate de dispariția sistemelor eficiente de mediere, sunt descrise ca un conflict religios, ceea ce simplifică excesiv problema;

3.  invită insistent guvernul să se axeze pe respectarea drepturilor omului și a demnității umane în toate politicile, pentru a asigura coexistența pașnică între cetățenii, indiferent de religie, convingeri sau afilierea politică;

4.  invită insistent guvernul nigerian să negocieze un cadru de politică național care să protejeze atât interesele agricultorilor, cât și cele ale păstorilor, și solicită partenerilor internaționali să crească investițiile în prevenirea și soluționarea conflictelor intercomunitare dintre crescătorii de bovine și agricultori, susținând cooperarea prin inițiative comune de gestionare a resurselor economice și naturale;

5.  regretă violențele continue și atacurile din nordul Nigeriei, care au vizat comunitățile creștine; constată că Boko Haram a atacat indiscriminat musulmani, creștini și credincioși de alte confesiuni;

6.  ia act de faptul că armata nigeriană a recuperat o parte din teritoriu de la Boko Haram și i-a arestat pe unii dintre membrii organizației, însă acțiunile nemilitare ale guvernului pentru a stopa Boko Haram rămân în fază incipientă;

7.  invită insistent guvernul Buhari să își protejeze cetățenii împotriva terorismului, dar insistă și asupra faptului că aceste acțiuni trebuie să aibă loc în deplină concordanță cu respectarea drepturilor omului și a statului de drept; salută progresele guvernului Buhari în privința problemelor de securitate cu care se confruntă Nigeria și a combaterii corupției; își oferă, prin urmare, sprijinul pentru atingerea acestui obiectiv și pentru a tenta ruperea legăturii dintre practicile de corupție și terorism;

8.  reamintește, cu toate acestea, faptul că acțiunile guvernului împotriva Boko Haram și a altor organizații teroriste nu ar trebui să alimenteze și mai mult violențele; solicită, în acest sens, reformarea forțelor de securitate ale statului nigerian, inclusiv a poliției, precum și efectuarea unor anchete pentru a-i identifica pe cei vinovați de încălcări ale drepturilor omului, printre care execuțiile extrajudiciare, torturile, arestările arbitrare și abuzurile legate de extorcări;

9.  solicită insistent guvernului nigerian să abordeze cauzele care stau la baza violențelor, garantând drepturi egale pentru toți cetățenii și adoptând legi anti-discriminare;

10.  condamnă violența sexuală și de gen împotriva fetelor și femeilor și răpirile, căsătoriile forțate, violurile și utilizarea pentru atentate sinucigașe cu bombă a femeilor și a copiilor de către Boko Haram și alte grupări teroriste; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea pentru faptul că asistența umanitară inadecvată din taberele de refugiați a condus la niveluri ridicate de exploatare și abuzuri sexuale;

11.  solicită autorităților nigeriene să asigure asistența psihosocială necesară victimelor flagelului radicalizării, în special femeilor, copiilor și tinerilor, înainte de a-i reintegra în societate; solicită întreprinderea unor eforturi comune de către toți actorii internaționali pentru prevenirea radicalizării care conduce la extremismul violent, precum și pentru elaborarea unor programe de reabilitare și deradicalizare;

12.  încurajează realizarea unor progrese mai importante în combaterea corupției, care a afectat societatea nigeriană timp de decenii și este de părere că, în absența unor măsuri ferme de eradicare a acestor infracțiuni, agenda politică, economică și socială mai extinsă a guvernul Buhari nu poate fi îndeplinită; invită insistent autoritățile nigeriene să consolideze măsurile de combatere a corupției și subliniază că, dacă nu o vor face, acest lucru va conduce la ani de sărăcie, inegalitate, prejudicierea reputației, reducerea investițiilor externe și reducerea oportunităților de viață pentru cetățeni; reamintește că corupția conduce la nemulțumire față de instituțiile publice și la scăderea legitimității guvernelor în ochii cetățenilor;

13.  solicită creșterea eficienței și independenței sistemului judiciar din Nigeria, pentru a permite o utilizare eficace a justiției penale pentru combaterea violenței, terorismului și corupției;

14.  invită insistent autoritățile nigeriene să aplice un moratoriu privind pedeapsa capitală, în vederea abolirii acesteia;

15.  reamintește guvernului Nigeriei răspunderea sa de a se asigura că alegerile se desfășoară în conformitate cu obligațiile sale internaționale privind drepturile omului și de a lua toate măsurile necesare pentru ca alegerile să fie libere, transparente și credibile;

16.  invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să monitorizeze reintegrarea persoanelor returnate nigeriene din Libia și să se asigure că fondurile prevăzute din partea UE sunt cheltuite în mod eficace; solicită Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la aceste măsuri de reintegrare;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Republicii Federale Nigeria, Președintelui Uniunii Africane, Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, Parlamentului Panafrican și reprezentanților Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS).

 

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate