Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0045/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0045/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Nigérii

17.1.2018 - (2018/2513(RSP))

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B8‑0045/2018)
ECR (B8‑0049/2018)
S&D (B8‑0050/2018)
Verts/ALE (B8‑0051/2018)
ALDE (B8‑0053/2018)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stanislav Polčák v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas


Postup : 2018/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0045/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0045/2018
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Nigérii

(2018/2513(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na ustanovenia o ochrane slobody náboženského vyznania uvedené v kapitole IV o práve na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–  so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2014 o únosoch v Nigérii a z 9. februára 2015 o voľbách v Nigérii,

–  so zreteľom na prejav prezidenta Muhammadua Buhariho na pôde Európskeho parlamentu z 3. februára 2016,

–  so zreteľom na rozhodnutie pridať hnutie Boko Haram do zoznamu EÚ s teroristickými organizáciami prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2014 z 28. mája 2014, ktorým sa dvestoštrnástykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida, ktoré nadobudlo účinnosť 29. mája 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej zo 7. mája 2017 o prepustení dievčat, ktoré skupina Boko Haram uniesla v Nigérii,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ratifikovaný Nigériou 29. októbra 1993,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989, ktorý Nigéria ratifikovala v apríli 1991,

–  so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia za rok 2005 obhajkyni ľudských práv Hauwe Ibrahimovej,

–  so zreteľom na výsledky nigérijských prezidentských volieb z marca 2015,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže OSN odhaduje, že Nigéria, ktorá je najľudnatejším a kultúrne najrozmanitejším národom Afriky (počet obyvateľov tejto krajiny vzrástol z 33 miliónov v roku 1950 na v súčasnosti približne 190 miliónov), sa stane do roku 2050 hneď po Číne a Indii treťou najľudnatejšou krajinou sveta;

B.  keďže Nigéria je domovom najväčšej kresťanskej populácie v Afrike;

C.  keďže obyvateľstvo Nigérie je takmer rovnomerne rozdelené medzi moslimov a kresťanov;

D.  keďže podľa odhadov v severnej Nigérii žije 30 miliónov kresťanov, a vytvára tak najväčšiu náboženskú menšinu v prevažne moslimskom regióne;

E.  keďže Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v novembri 2017 oznámil, že na severovýchode Nigérie potrebovalo 8,5 milióna ľudí životne dôležitú pomoc a že v roku 2017 bola humanitárna pomoc zameraná na 6,9 milióna ľudí;

F.  keďže stredné pásmo tejto krajiny roky trpí v dôsledku hospodárskeho a politického napätia medzi etnickými a náboženskými spoločenstvami, pričom nedávne násilnosti boli poháňané bojom o moc a prístup k pôde medzi pastierskymi a poľnohospodárskymi komunitami;

G.  keďže mier a stabilitu v severnej Nigérii ohrozujú od roku 2009 pokračujúce útoky, vraždy a únosy páchané islamistickou skupinou Boko Haram;

H.  keďže od začiatku útokov skupiny Boko Haram bolo viac než 20 000 ľudí zabitých a viac než dva milióny ich bolo vysídlených, tiež do susedných krajín;

I.  keďže v apríli 2014 uniesla skupina Boko Haram zo školy v meste Chibok v severnej Nigérii 276 dievčat, z ktorých niektoré boli medzičasom opäť zlúčené so svojimi rodinami, avšak veľa z nich je stále zadržiavaná na neznámom mieste;

J.  keďže ženy a dievčatá boli skupinou Boko Haram zotročované, znásilnené, radikalizované a nútené do „manželstva“; keďže mnohé z tých, ktoré prežili tieto hrozné činy, sú v dôsledku znásilnenia teraz tehotné;

K.  keďže bezpečnostné sily boli takisto obvinené z prerušovania pokojných protestov a zhromaždení, v niektorých prípadoch násilným spôsobom a s použitím nadmernej sily;

L.  keďže v minulom roku došlo k početným únosom duchovných a rádových sestier vrátane únosu šiestich sestier z Rádu eucharistického Srdca Ježišovho, ktoré boli 13. novembra 2017 unesené v meste Iguoriakhi a nedávno prepustené;

M.  keďže v meste Omoku bolo zabitých viac než 14 ľudí a mnoho ďalších bolo zranených, keď sa na Silvestra vracali v skorých ranných hodinách z bohoslužby; keďže v poslednej dobe dochádza k nárastu počtu usmrtených kresťanov a moslimov, čo poukazuje na znepokojivú situáciu obidvoch týchto vierovyznaní v tejto krajine;

N.  keďže v posledných desiatich rokoch počet konfliktov medzi pastiermi a poľnohospodármi v Nigérii narástol a teraz ohrozuje prežitie tohto národa; keďže v dôsledku vystupňovaného zabíjania a skazy, ktoré nielen pripravujú ľudí o živobytie, ale ktoré majú vplyv aj na národnú súdržnosť, boli zabité tisíce ľudí, došlo k zničeniu komunít a mnoho poľnohospodárov a pastierov prišlo o život a majetok;

O.  keďže pastierstvo je z dlhodobého hľadiska v dôsledku nárastu populácie, rozširovania poľnohospodárstva a straty pastvín a ciest pre dobytok ohrozené; keďže zároveň pastierstvo nemôže prestať alebo ho nemožno zakázať, keďže pre jeho existenciu sú v tejto krajine silné kultúrne, politické a ekonomické dôvody;

P.  keďže Medzinárodný trestný súd vyhlásil, že existujú závažné dôvody sa domnievať, že skupina Boko Haram sa v Nigérii dopustila zločinov proti ľudskosti podľa článku 7 Rímskeho štatútu vrátane vrážd a prenasledovania;

Q.  keďže Nigéria má zložitý právny systém, ktorý je kombináciou spoločného, obyčajového a náboženského práva a niekoľkých úrovní štátnej správy, čo vytvára prostredie, ktoré je z hľadiska presadzovania ľudských práv problematické;

R.  keďže zodpovednosť, spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú základnými prvkami úsilia o mier, riešenie konfliktov, zmierenie a obnovu;

S.  keďže trest smrti je v Nigérii zákonný; keďže v roku 2016 bolo v Nigérii na trest smrti odsúdených 527 ľudí, čo je trikrát viac než v roku 2015; keďže od roku 2006 platí v tejto krajine de facto moratórium na trest smrti, hoci bolo toto moratórium v rokoch 2013 a 2016 porušené;

T.  keďže Nezávislá národná volebná komisia Nigérie oznámila, že sa prezidentské voľby a voľby do národného zhromaždenia budú konať 16. februára 2019;

U.  keďže organizácia Transparency International zaradila Nigériu na 136. miesto zo 175 krajín v indexe vnímania korupcie za rok 2016;

V.  keďže podľa článku 8 Dohody z Cotonou vedie EÚ s Nigériou pravidelný politický dialóg o ľudských právach a demokratických zásadách, čo zahŕňa aj otázku etnickej, náboženskej a rasovej diskriminácie;

1.  je hlboko znepokojený nárastom etnických konfliktov medzi pastiermi a poľnohospodármi v regióne stredného pásma, ktoré zhoršili problémy v oblasti bezpečnosti, ktorým Nigéria už čelí, a vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim skutočným pokrokom pri riešení týchto problémov;

2.  dôrazne odsudzuje nárast násilia proti kresťanom a moslimom v Nigérii vrátane útokov proti náboženským inštitúciám a veriacim, ako bolo nedávne zabitie najmenej 48 kresťanov v dedinách v celom štáte Plateau a bombový útok na mešitu v Mubi na severovýchode Nigérie, pri ktorom zahynulo najmenej 50 ľudí; vyzýva prezidenta Buhariho a nigérijskú vládu, aby v súlade so zákonmi a ústavou krajiny zintenzívnili svoje úsilie o ukončenie násilností, bránili právo Nigérijčanov slobodne vyznávať svoju vieru a prísnejšie chránili práva všetkých svojich občanov; vyjadruje sústrasť rodinám všetkých obetí pretrvávajúceho násilia; navyše pripomína, že do konca 70. rokov minulého storočia pastieri a poľnohospodári žili spolu v mieri, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné násilnosti, ktoré sa týkajú prístupu k pôde a ktoré sa v dôsledku zrušenia účinných systémov pre urovnávanie sporov vystupňovali, sú zobrazované ako náboženský konflikt, čo je zjednodušením daného problému;

3.  naliehavo vyzýva vládu, aby sa v rámci všetkých opatrení zameraných na zabezpečenie mierového spolužitia medzi občanmi bez ohľadu na ich náboženstvo, vieru a politickú príslušnosť sústredila na dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti;

4.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby rokovala o národnom politickom rámci, ktorý by chránil záujmy poľnohospodárov aj pastierov, a vyzýva medzinárodných partnerov, aby zvýšili investície, ktoré by zabránili konfliktom medzi obcami pastierov chovajúcich dobytok a poľnohospodárov a riešili ich na základe podpory spolupráce založenej na spoločných ekonomických iniciatívach a iniciatívach určených na hospodárenie s prírodnými zdrojmi;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad pretrvávajúcim násilím a útokmi v severnej Nigérii, ktorých cieľom; sú kresťanské komunity; konštatuje, že skupina Boko Haram útočí na moslimov, kresťanov a ďalšie vierovyznania bez rozdielu;

6.  konštatuje, že nigérijská armáda znova získala územie, ktoré kontrolovala skupina Boko Haram, a zatkla niekoľko ich členov, avšak že nevojenské snahy vlády o zastavenie skupiny Boko Haram vznikajú až teraz;

7.  naliehavo vyzýva vládu Buhariho, aby chránila svojich občanov pred terorizmom, avšak trvá na tom, že tieto opatrenia sa musia vykonávať plne v súlade s dodržiavaním ľudských práv a právneho štátu; vyzdvihuje pokrok, ktorý dosiahla vláda Buhariho v oblasti riešenia bezpečnostných problémov, ktorým Nigéria čelí, a v boji proti korupcii; ponúka svoju podporu pri plnení tohto cieľa a v snahe o pretrhnutie väzby medzi korupčnými praktikami a terorizmom;

8.  pripomína však, že opatrenia, ktoré prijíma vláda proti skupine Boko Haram a ďalším teroristickým organizáciám, by nemali ďalej podnecovať násilie; žiada v tejto súvislosti reformu nigérijských štátnych bezpečnostných síl vrátane polície a vyšetrovanie osôb, ktoré zodpovedajú za akékoľvek prípady porušovania ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv, mučenia, svojvoľného zatýkania a zneužívania v súvislosti s vydieraním;

9.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu, aby sa zaoberala hlavnými príčinami násilia tým, že všetkým občanom zabezpečí rovnaké práva a prijme nediskriminačné právne predpisy;

10.  odsudzuje sexuálne a rodovo motivované násilie voči ženám a dievčatám a to, že skupina Boko Haram a ďalšie teroristické skupiny sa v rámci únosov, nútených manželstiev, znásilňovania a využívania samovražedných atentátnikov zameriava na ženy a deti; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou humanitárnou pomocou poskytovanou v utečeneckých táboroch, ktorá takisto vedie k vysokej miere vykorisťovania a sexuálneho zneužívania;

11.  vyzýva nigérijské orgány, aby obetiam masovej radikalizácie, najmä ženám, deťom a mladým ľuďom, poskytli pred ich opätovným začlenením do spoločnosti nevyhnutnú psychosociálnu podporu; vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby spojili svoje úsilie v oblasti prevencie radikalizácie, ktorá vedie k násilnému extrémizmu, a vypracovali rehabilitačné a deradikalizačné programy;

12.  nabáda na dosiahnutie väčšieho pokroku pri riešení korupcie, ktorá už desaťročia ničí nigérijskú spoločnosť, a vyjadruje presvedčenie, že bez prísnych opatrení zameraných na odstránenie takýchto trestných činov širšiu politickú, hospodársku a sociálnu agendu Buhariho vlády nie je možné splniť; naliehavo vyzýva nigérijské orgány, aby posilnili opatrenia na boj proti korupcii a zdôrazňuje, že ak sa to nepodarí, bude to znamenať ďalšie roky chudoby, nerovnosti, poškodenie dobrého mena, zníženie zahraničných investícií a menej životných príležitostí pre občanov; pripomína, že korupcia vedie k nespokojnosti s verejnými inštitúciami a k obmedzeniu legitimity vlády v očiach občanov;

13.  žiada zvýšenie efektívnosti a nezávislosti súdneho systému Nigérie ako účinného prostriedku trestnej spravodlivosti v boji proti násiliu, terorizmu a korupcii;

14.  naliehavo vyzýva nigérijské orgány, aby zaviedli moratórium na trest smrti s cieľom ho zrušiť;

15.  pripomína nigérijskej vláde jej zodpovednosť zabezpečiť konanie volieb v súlade s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a prijať všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie slobodných, transparentných a dôveryhodných volieb;

16.  vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby monitorovali reintegráciu nigérijských navrátilcov z Líbye a aby zabezpečili účinné využívanie vyhradených finančných prostriedkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby Parlament o týchto reintegračných opatreniach priebežne informovala;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Nigérijskej federatívnej republiky, predsedovi Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, Panafrickému parlamentu a predstaviteľom Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).

 

Posledná úprava: 17. januára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia