Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0054/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0054/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den Demokratiske Republik Congo

17.1.2018 - (2018/2515(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
ECR (B8‑0054/2018)
S&D (B8‑0055/2018)
Verts/ALE (B8‑0056/2018)
GUE/NGL (B8‑0057/2018)
ALDE (B8‑0058/2018)
PPE (B8‑0060/20189)

Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Soraya Post, Maria Arena for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen
Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort for ALDE-Gruppen
Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas


Procedure : 2018/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0054/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0054/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om den Demokratiske Republik Congo

(2018/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig beslutningerne af 14. juni 2017[1], 2. februar 2017[2] og 1. december 2016[3],

–  der henviser til erklæring af 21. november 2017 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, og hendes talsperson om situationen i DRC,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 9. november 2017 om offentliggørelsen af tidsplanen for afholdelsen af valg i DRC,

–  der henviser til den resolution, der blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 29. september 2017 om teknisk bistand og kapacitetsopbygning på menneskerettighedsområdet i DRC og til rapporten fra FN's generalsekretær om FN's stabiliseringsmission i DRC (MONUSCO) fra oktober 2017,

–  der henviser til de afsluttende bemærkninger af 9.november 2017 fra den fjerde periodiske gennemgang af DRC's gennemførelse af FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2348 (2017) om fornyelse af MONUSCO's mandat,

–  der henviser til Rådets erklæring FUSP/2017/2282 af 11. december 2017, der forlængede sanktionerne mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for vold og alvorlige menneskerettighedskrænkelser i DRC, til 12. december 2018,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 6. marts og 11. december 2017 om DRC,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. juni 2017 om EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser,

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i DRC,

–  der henviser til, at Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed i 2014 gik til Dr. Denis Mukwege,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 1981,

–  der henviser til Den Afrikanske Menneskerettighedskommissions retningslinjer om forenings- og forsamlingsfrihed af maj 2017,

–  der henviser til DRC’s forfatning, der blev vedtaget 18. februar 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at et år efter undertegnelsen af nytårsaftenaftalen den 31. december 2016 forværres den generelle situation i DRC fortsat i hele landet med voldelig undertrykkelse, drab og udbredte krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at 2017 har været et af de mest voldelige år i DRC's nyere historie;

B.  der henviser til, at FN har klassificeret situationen i DRC som en humanitær nødsituation på niveau 3, der er det højeste niveau; der henviser til, at FN’s højkommissær for menneskerettigheder Zeid Ra'ad Al Hussein den 8. marts 2017 har opfordret til, at der nedsættes en undersøgelseskomité til at efterforske volden i Kasai-regionen;

C.  der henviser til, at den politiske krise er forværret, efter at præsident Kabila nægtede at træde tilbage i 2016 ved udgangen af hans forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at i henhold til nytårsaftenaftalen, der blev indgået under ledelse af den nationale konference af katolske biskopper (CENCO), blev det besluttet at afholde valg senest i december 2017; der henviser til, at denne frist ikke er blevet efterlevet, og at den uafhængige nationale valgkommission (CENI) har meddelt, at valget vil blive afholdt den 23. december 2018;

D.  der henviser til, at den uafhængige nationale valgkommission har iværksat proceduren med den logistiske forberedelse af valget, herunder budgetordninger og valglister;

E.  der henviser til, at protester mod den politiske situation er blevet mødt med meget voldelig modstand fra statsstøttede styrker;

F.  der henviser til, at Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) har noteret sig en bevidst hensigt fra sikkerhedsstyrkernes side til at ophæve de borgerlige og politiske rettigheder, herunder ved at bruge skarp ammunition, tåregas og gummikugler mod civile, herunder alterdrenge, og at FN er blevet nægtet adgang til hospitaler, lighuse og tilbageholdelsesfaciliteter og er blevet forhindret i at følge protesterne;

G.  der henviser til, at DRC endnu ikke har ratificeret det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

H.  der henviser til, at der fortsat sker væbnede sammenstød mellem den congolesiske hær og lokale militser, navnlig i Kasai; der henviser til, at dette har resulteret i en alvorlig humanitær krise med drab, tortur og voldtægt, ødelæggelse af huse, hospitaler og skoler, og at 40 massegrave er blevet opdaget i Kasai; der henviser til, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til at bringe gerningsmændene for retten;

I.  der henviser til, at DRC som følge af konflikten har det højeste antal nye internt fordrevne, der er registreret på verdensplan; der henviser til, at mere end 1,9 mio. mennesker er blevet fordrevet internt i DRC siden januar 2017, hvilket bringer det samlede antal af fordrevne personer i landet op på 4,25 mio., hovedsageligt i Kasai-, Tanganyika-, og Kivuprovinserne; der henviser til, at DRC også er vært for flygtninge fra Burundi, Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan; der henviser til, at EU har frigivet 5 mio. EUR i nødhjælp til ofrene for vold i Kasai;

J.  der henviser til, at styrkerne, der skal udføre MONUSCO's opgave, i marts 2017 blev reduceret, og i juni blev dets budget reduceret med 8 %;

K.  der henviser til, at myndighederne i DRC har iværksat systematiske chikane mod civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, herunder Lutte pour le Changement (Lucha), Filimbi, den katolske kirke og Comité laic de Coordination (CLC); der henviser til, at der ifølge menneskerettighedsgrupper er mindst 358 politiske fanger i DRC;

L.  der henviser til, at den 29. og 30. december 2017 blev syv menneskerettighedsforkæmpere, Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji og Arciel Beni, der alle har tilknytning til civilsamfundsbevægelsen Filimbi, arresteret og tilbageholdt uden arrestordrer, og at opholdsstedet for en anden menneskerettighedsforkæmper, Palmer Kabeya, er ukendt;

M.  der henviser til, at omfanget af bortførelser og angreb på nødhjælpsarbejdere og fredsbevarende styrker er stigende, hvilket tvinger de humanitære organisationer til at forsinke leveringen af nødhjælp og afbryde deres aktiviteter;

N.  der henviser til, at tre love, der er sendt til behandling i den congolesiske nationalforsamling, nemlig om regulering af ikke-statslige organisationer, om menneskerettighedsforkæmpere og om bekæmpelse af terrorisme, i deres nuværende form er i strid med regionale og internationale menneskerettighedsstandarder og udgør en hidtil uset trussel mod civilsamfundets uafhængige aktiviteter i Congo;

O.  der henviser til, at EU i december 2018 forlængede de restriktive foranstaltninger over for enkeltpersoner, der var blevet vedtaget som reaktion på hindringer for afholdelsen af valget og krænkelser af menneskerettighederne;

1.  udtrykker på ny sin dybe bekymring over den forværrede humanitære, politiske og sikkerhedsmæssige situation i DRC; fordømmer på det kraftigste alle krænkelser af menneskerettighederne og voldshandlinger, navnlig over for fredelige demonstranter, herunder forbuddet mod fredelige offentlige demonstrationer og fordømmer politikkerne med at intimidere, anholde og tilbageholde afvigende røster; opfordrer de congolesiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle samvittighedsfanger og til at foretage en uafhængig undersøgelse af den voldelige undertrykkelse af demonstrationer i december 2017 og de opdagede massegrave;

2.  minder om, at DRC's regering har det primære ansvar for at beskytte civile på landets område og under dets jurisdiktion, herunder beskyttelse mod forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser;

3.  udtrykker dyb bekymring over beviser fra menneskerettighedsorganisationer, navnlig undersøgelsesrapporten fra december 2017 af Det Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) om massakrerne i Kasai, ifølge hvilken "en bevidst strategi af terror og ødelæggelser, der har ført til forbrydelser mod menneskeheden", er blevet begået af congolesiske sikkerhedsstyrker og statsstøttede militser i Kasai-provinsen; opfordrer indtrængende Den Internationale Straffedomstol (ICC) og FN til at efterforske disse påstande;

4.  er foruroliget over situationen for kvinder og børn i DRC; fordømmer helt og aldeles anvendelsen af voldtægt, seksuel vold og tortur; er foruroliget over påstande om, at congolesisk støttede militser ulovligt rekrutterer og bruger børnesoldater, og mener, at et stop for brugen af børnesoldater skal være en prioritet for de congolesiske myndigheder og det internationale samfund;

5.  beklager dybt, at valget ikke er blevet afviklet inden fristen, der var fastsat til udgangen af 2017; minder om de congolesiske myndigheders og institutioners ansvar til effektivt at gennemføre den nye tidsplan for valg i overensstemmelse med den congolesiske forfatning og nytårsaftenaftalen; understreger, at gennemsigtige, frie og retfærdige præsident- og parlamentsvalg bør finde sted den 23. december 2018; minder om, at CENI bør være en uafhængig, upartisk og inklusiv institution, og opfordrer DRC's regering til at sikre, at den råder over tilstrækkelige ressourcer; anmoder endvidere CENI og regeringen til at indføre kvartalsvise frister i tidsplanen for afholdelse af valget med henblik på at kunne overvåge fremskridtene og for at kunne påvise, at regeringen lever op til sit tilsagn om at afholde valg; minder om, at kun med troværdige valg er der en vej ud af krisen;

6.  understreger, at modstandere i eksil skal kunne vende sikkert tilbage uden betingelser, og at alle borgere skal have ret til at stille op som kandidat ved valg; glæder sig over oprettelsen med deltagelse af Den Afrikanske Union (AU), Den Internationale Organisation af Frankofone Lande (OIF), Southern African Development Community (SADC) og FN af et koordineret hold af eksperter, der har til opgave at støtte gennemførelsen af valgprocessen og lette mobiliseringen af finansiel, logistisk og teknisk bistand til DRC; støtter EU's bidrag til valgprocessen i DRC og opfordrer EU til at gøre sin støtte til valgprocessen betinget af, at den congolesiske regering indfører konkrete foranstaltninger, der viser en politisk vilje til at afholde valg den 23. december 2018, herunder især offentliggørelsen af et realistisk valgbudget samt garantier for overholdelse af alle politiske partiers og civilsamfundsorganisationers grundlæggende rettigheder og friheder;

7.  fordømmer på det kraftigste alle former for chikane og trusler mod civilsamfundet og ngo'er; er især bekymret over den seneste dødstrusler mod repræsentanter for Det Internationale Menneskerettighedsforbund (FIDH) og associerede organisationer; opfordrer indtrængende DRC's myndigheder og sikkerhedsstyrker til fuldt ud at overholde de krav, der er fastsat i Cotonou-aftalen og i nytårsaftenaftalen, navnlig retten til ytringsfrihed, samt forsamlings- og demonstrationsfriheden; opfordrer de congolesiske myndigheder til snarest at ratificere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse;

8.  fordømmer forslaget til lovgivning i den congolesiske nationalforsamling om regulering af ngo'er, menneskerettighedsforkæmpere og terrorbekæmpelse; opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til fuldt ud at overholde den lovgivningsmæssige proces og til at bringe lovforslaget i overensstemmelse med internationale og regionale standarder til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

9.  opfordrer indtrængende EU, dets medlemsstater og det internationale samfund til at øge støtten til og beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer myndighederne i DRC til at efterforske og retsforfølge dem, der angriber menneskerettighedsforkæmpere og undertrykker demokratiske protester;

10.  glæder sig over meddelelsen fra FN's generalsekretær om en efterforskning af angrebene på MONUSCO's styrker begået af militser i Alliancen af Demokratiske kræfter den 7. december 2017, der kostede 15 fredsbevarende soldater livet i Nordkivuprovinsen;

11.  udtrykker sin bekymring over de seneste nedskæringer af FN's styrker og budgetter; opfordrer FN's Sikkerhedsråd og FN's medlemsstater til at sikre, at MONUSCO råder over tilstrækkelige midler til at udføre de opgaver, som det har fået pålagt; minder om, at MONUSCO's mandat omfatter medvirken til beskyttelsen af civile og støtte til gennemførelsen af den politiske aftale;

12.  opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at prioritere menneskerettighedsværdierne; minder om betydningen af at stille enkeltpersoner til ansvar for menneskerettighedskrænkelser og andre handlinger, der underminerer en fredelig løsning på konflikten i DRC; glæder sig i denne forbindelse over anvendelsen af målrettede sanktioner fra EU's side og opfordrer EU til at overveje at gribe til yderligere sanktioner, som der er hjemmel til i Cotonouaftalen, hvis situationen fortsat forværres, og der ikke gøres væsentlige fremskridt i retning af at finde en fredelig løsning;

13.  gentager sin støtte til Den Afrikanske Union, OIF og SADC samt navnlig Angola, som formidlere af politisk dialog i DRC og i hele regionen;

14.  er foruroliget over den eskalerende koleraepidemi og opfordrer til øget humanitær bistand til at håndtere udbrud af denne sygdom; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at øge den finansielle og humanitære bistand gennem pålidelige organisationer med henblik på at imødekomme de presserende behov hos befolkningen;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Europa-Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, AVS-EU-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament og Den Demokratiske Republik Congos præsident, premierminister og parlament.

 

Seneste opdatering: 17. januar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik