Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0078/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0078/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Venezuela

7.2.2018 - (2018/2559(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
PPE (B8‑0078/2018)
ECR (B8‑0081/2018)
ALDE (B8‑0087/2018)

Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa for PPE-Gruppen
Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen


Procedure : 2018/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0078/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0078/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela

(2018/2559(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Venezuela er part i,

–  der henviser til Venezuelas forfatning,

–  der henviser til sine talrige beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[4], af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[5] og af 13. september 2017 om EU's politiske forbindelser med Latinamerika[6],

–  der henviser til erklæringen af 12. juli 2017 fra formændene for Udenrigsudvalget, MERCOSUR-delegationen og Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling om situationen i Venezuela,

–  der henviser til det interamerikanske demokratiske charter, vedtaget den 11. september 2001,

–  der henviser til erklæringen af 31. marts 2017 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, om den venezuelanske højesterets afgørelse om at overtage nationalforsamlingens lovgivningsmæssige beføjelser,

–  der henviser til erklæringen fra FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), der fordømmer anholdelsen af Enrique Aristeguieta den 2. februar 2018,

–  der henviser til advarslerne i rapporterne af 30. maj 2016 og 14. marts 2017 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om Venezuela og til kravene fra generalsekretæren for OAS om en hurtig indkaldelse af Det Permanente Råd i henhold til artikel 20 i det interamerikanske demokratiske charter for at drøfte den politiske krise i Venezuela,

–  der henviser til skrivelsen af 27. marts 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om forværrelsen af den alvorlige politiske, økonomiske og humanitære krise i Venezuela,

–  der henviser til OAS' erklæring underskrevet af 14 medlemsstater den 13. marts 2017, hvori det kræves, at Venezuela straks planlægger valg, løslader politiske fanger og anerkender den magtadskillelse, der er fastsat i landets forfatning, sammen med andre foranstaltninger,

–  der henviser til resolutionen fra OAS' Permanente Råd af 3. april 2017 om de seneste begivenheder i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen fra "El Grupo de Lima" af 23. januar 2018 om den nationale forfatningsgivende forsamlings beslutning om at udskrive præsidentvalg,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017 og 22. januar 2018 om Venezuela, navnlig om indførelse af en våbenembargo og sanktioner,

–  der henviser til erklæringen fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om visse tredjelandes tilslutning til de restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela af 7. december 2017,

–  der henviser til erklæringen af 26. januar 2018 fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om den seneste udvikling i Venezuela, hvori de venezuelanske myndigheders beslutning om at udvise den spanske ambassadør i Caracas fordømmes,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning om at tildele Sakharovprisen 2017 til den demokratiske opposition i Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den nationale forfatningsgivende forsamling, som hverken er anerkendt på internationalt plan eller af Den Europæiske Union, har udskrevet præsidentvalg inden udgangen af april 2018; der henviser til, at det organ, der ifølge den venezuelanske forfatning er ansvarligt for at udskrive et valg, er den nationale valgkomité; der henviser til, at artikel 298 i den venezuelanske forfatning, hvori det klart angives: "at den lov, der regulerer valgprocessen ikke kan ændres på nogen måde i perioden mellem valgdagen og seks måneder umiddelbart forud herfor", i den seneste tid er blevet overtrådt flere gange;

B.  der henviser til, at denne beslutning blev truffet uden for rammerne af den nationale dialog, som har fundet sted siden december 2017, og uafhængigt af, om der opnås nogen resultater på mødet mellem den venezuelanske regering og oppositionen i Santo Domingo. der henviser til, at datoen for og processen forud for valget var to af de vigtigste emner i drøftelserne i Santo Domingo; der henviser til, at udskrivelsen af valg er i modstrid med såvel de demokratiske principper som god tro med hensyn til dialogen mellem regeringen og oppositionen;

C.  der henviser til, at højesteret den 25. januar 2018 besluttede at udelukke MUD (Mesa de la Unidad Democrática) fra præsidentvalget; der henviser til, at den nationale valgkomité den 4. februar 2018 udelukkede partiet Primero Justicia fra valgprocessen; der henviser til, at partiledere som f.eks. Leopoldo López og Henrique Capriles har fået forbud mod af stille op; der henviser til, at disse beslutninger udgør en alvorlig krænkelse af princippet om retfærdige valg, idet oppositionens kandidater forhindres i at deltage frit og på lige vilkår i valget;

D.  der henviser til, at MUD blev tildelt Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed i 2017;

E.  der henviser til, at denne forfatningsstridige udskrivelse af et tidligt valg resulterede i, at Mexico og Chile trak sig fra den nationale politiske forhandlingsproces mellem den venezuelanske regering og oppositionen;

F.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union den 13. november 2017 besluttede at indføre en våbenembargo mod Venezuela og et forbud mod dertil knyttet materiel, som kan anvendes til intern undertrykkelse;

G.  der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union den 22. januar 2018 enstemmigt vedtog at indføre sanktioner mod syv venezuelanske enkeltpersoner, der besad officielle poster, i form af restriktive foranstaltninger såsom rejseforbud og indefrysning af aktiver som reaktion på den manglende overholdelse af demokratiske principper, retsstatsprincippet og demokratiet;

H.  der henviser til, at Venezuela efter vedtagelsen af EU's sanktioner svarede igen ved at udvise den spanske ambassadør i Caracas og erklærede ham "persona non grata", idet man beskyldte Spanien for at blande sig i landets indre anliggender; der henviser til, at EU klart har fordømt denne beslutning, samtidig med at det har understreget sin fulde solidaritet med Spanien, med henvisning til at EU's beslutninger på det udenrigspolitiske område, herunder indførelsen af sanktioner, er enstemmig;

I.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset politisk, social, økonomisk og humanitær krise, der har resulteret i mange dødsfald; der henviser til, at det er afgørende, at der afholdes frie og retfærdige valg med alle de fornødne garantier og afsættes tilstrækkelig tid til at forberede disse, inden man kan begynde at finde en løsning på de mange problemer, som Venezuela står over for; der henviser til, at næsten 2 mio. venezuelanere er flygtet ud af landet; der henviser til, at værtslandene kommer under stigende pres med hensyn til at sørge for bistand og tjenesteydelser til de nyankomne;

J.  der henviser til, at den rebellerende politibetjent Oscar Pérez og seks andre personer blev henrettet på et udenretsligt grundlag til trods for, at de allerede havde overgivet sig;

K.  der henviser til, at Enrique Aristeguieta Gramcko om natten den 2. februar 2018 blev bortført fra sit hjem af efterretningstjenesten, uden at der blev givet oplysninger om hans opholdssted, hvorefter han blev løsladt den følgende dag;

L.  der henviser til, at et stigende antal mennesker i Venezuela, herunder børn, lider af underernæring som følge af begrænset adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, lægemidler og fødevarer; der henviser til, at den venezuelanske regering beklageligvis fortsat ikke vil anerkende problemerne og nægter at modtage og lette uddelingen af international humanitær bistand; der henviser til, at Venezuela har forsøgt at købe fødevarer og basale forsyninger på øerne i Det Caribiske Hav på grund af alvorlige mangler i hjemlandet;

1.  afviser den ensidige beslutning fra den ulovlige nationale forfatningsgivende forsamling, der hverken er anerkendt på internationalt plan eller af EU, om at udskrive et tidligt præsidentvalg inden udgangen af april 2018; beklager dybt den venezuelanske højesterets nylige afgørelse om at forbyde repræsentanter for MUD at stille op ved det kommende valg; påpeger, at mange potentielle kandidater vil være ude af stand til at stille op til valget, fordi de er i eksil, er blevet frataget retten til at stille op af myndighederne, er fængslet eller i husarrest; insisterer på, at der ikke bør indføres betingelser eller hindringer for så vidt angår valgdeltagelsen for politiske partier, og opfordrer de venezuelanske myndigheder til fuldt ud at genoprette deres rettigheder;

2.  fastholder, at kun valg baseret på en realistisk tidsplan, der er aftalt inden for rammerne af den nationale dialog med alle relevante aktører og politiske partier, og med lige, fair og gennemsigtige betingelser for deltagelse – herunder ophævelse af forbud rettet mod politiske modstandere, frigivelse af politiske fanger, en afbalanceret sammensætning af en upartisk national valgkomité og eksistensen af tilstrækkelige garantier, herunder tilsyn fra uafhængige internationale observatørers side – vil blive anerkendt af EU og dets institutioner, herunder Europa-Parlamentet; erindrer om sin vilje til at udsende en valgobservationsmission, hvis alle de nødvendige betingelser er opfyldt;

3.  fordømmer på det kraftigste de venezuelanske myndigheders beslutning om at udvise den spanske ambassadør i Caracas og erklære ham "persona non grata", og kræver, at den venezuelanske regering øjeblikkeligt genetablerer sine normale diplomatiske forbindelser med Spanien; minder om, at alle EU's beslutninger på det udenrigspolitiske område, herunder indførelsen af sanktioner, træffes med enstemmighed; opfordrer i denne forbindelse til fuld solidaritet med Spanien;

4.  anser EU-Rådets indførelse af våbenembargoen og sanktionerne mod syv venezuelanske embedsmænd for at være passende foranstaltninger som reaktion på de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og de demokratiske rettigheder, men opfordrer til, at de udvides til at omfatte dem, der har hovedansvaret for den øgede politiske, sociale, økonomiske og humanitære krise, nemlig præsidenten, vicepræsidenten, forsvarsministeren, medlemmer af den øverste militærkommando og medlemmer af inderkredsen omkring disse personer, herunder deres familiemedlemmer; foreslår, at der, såfremt menneskerettighedssituationen forværres yderligere, undersøges og vedtages yderligere diplomatiske og økonomiske foranstaltninger, herunder vedrørende det statsejede olieselskab Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA);

5.  fordømmer på det kraftigste de fortsatte krænkelser af den demokratiske orden i Venezuela; gentager sin fulde støtte til nationalforsamlingen som den eneste lovligt oprettede og anerkendte forsamling i Venezuela og opfordrer den venezuelanske regering til at give den dens fulde forfatningsmæssige beføjelser tilbage; forkaster alle afgørelser truffet af den nationale forfatningsgivende forsamling som værende i strid med alle demokratiske standarder og regler; udtrykker sin støtte til en politisk løsning med deltagelse af alle relevante aktører og politiske partier; minder om, at magtadskillelse og ikkeindblanding mellem statsmagtens tre dele er et afgørende princip i demokratiske stater, der styres efter retsstatsprincippet;

6.  opfordrer Den Internationale Straffedomstols anklagemyndighed til i henhold til Romstatutten at indlede undersøgelser af menneskerettighedskrænkelser begået af det venezuelanske regime og opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i denne henseende;

7.  gentager sin tidligere opfordring til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger, respekt for demokratisk valgte organer og overholdelse af menneskerettighederne;

8.  udtrykker sin solidaritet med og sin fulde støtte til den venezuelanske befolkning, som lider under følgerne af en alvorlig humanitær krise; opfordrer til, at der omgående opnås enighed om en plan for adgang for humanitær nødhjælp og opfordrer de venezuelanske myndigheder til straks at tillade, at humanitær bistand uhindret kan komme ind i landet, og til at give adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe; opfordrer til en hurtig gennemførelse af en indsats på kort sigt for at bekæmpe underernæring blandt de mest sårbare befolkningsgrupper såsom børn; opfordrer EU til at bistå nabolandene, og især Colombia, i at afhjælpe situationen med de venezuelanske flygtninge; opfordrer den venezuelanske regering til at sørge for, at venezuelanere, der bor i udlandet og har ret til sociale sikringsrettigheder, modtager deres pension;

9.  gentager sin opfordring til, at der sendes en delegation fra Europa-Parlamentet til Venezuela, og at der så snart som muligt afholdes en dialog med alle aktører, der er involveret i konflikten;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik, Venezuelas regering og nationalforsamling, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

Seneste opdatering: 7. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik