Postup : 2018/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0078/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0078/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0041

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 362kWORD 54k
7.2.2018
PE614.387v01-00}
PE614.390v01-00}
PE614.396v01-00} RC1
 
B8-0078/2018}
B8-0081/2018}
B8-0087/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0078/2018)

ECR (B8‑0081/2018)

ALDE (B8‑0087/2018)


o situácii vo Venezuele  (2018/2559(RSP))


Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Manolis Kefalogiannis, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa v mene skupiny PPE
Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner v mene skupiny ECR
Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele  (2018/2559(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5) a z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedov Výboru pre zahraničné veci, Delegácie pre vzťahy s krajinami Mercosuru a Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia o súčasnej situácii vo Venezuele z 12. júla 2017,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zaida Raada Husajna z 31. marca 2017 o rozhodnutí venezuelského najvyššieho súdu prevziať zákonodarné právomocí národného zhromaždenia,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), v ktorom sa odsudzuje uväznenie Enriqua Aristeguietu dňa 2. februára 2018,

–  so zreteľom na varovania uvedené v správach Organizácie amerických štátov (OAS) z 30. mája 2016 a 14. marca 2017 o Venezuele a na výzvy jej generálneho tajomníka na urýchlené zvolanie zasadnutia jej Stálej rady na základe článku 20 Medziamerickej demokratickej charty s cieľom diskutovať o politickej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na list podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 27. marca 2017 o zhoršujúcej sa náročnej politickej, hospodárskej a humanitárnej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu OAS z 13. marca 2017 podpísanú 14 členskými štátmi, ktorá požaduje, aby Venezuela okrem iného urýchlene naplánovala voľby, prepustila politických väzňov a uznala ústavnú deľbu moci,

–  so zreteľom na rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 o nedávnych udalostiach vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu skupiny „El Grupo de Lima“ z 23. januára 2018 týkajúcu sa rozhodnutia národného ústavodarného zhromaždenia vyzvať na konanie prezidentských volieb,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017 a 22. januára 2018 o Venezuele, v ktorých sa najmä ukladá zbrojné embargo a sankcie,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ zo 7. decembra 2017 o pripojení sa určitých tretích krajín, pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia vzhľadom na situáciu vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky v mene EÚ z 26. januára 2018 o najnovšej situácii vo Venezuele odsudzujúce rozhodnutie venezuelských orgánov vyhostiť španielskeho veľvyslanca v Caracase,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nelegitímne národné ústavodarné zhromaždenie, ktoré nie je uznané ani na medzinárodnej úrovni, ani na úrovni EÚ, vyhlásilo prezidentské voľby, ktoré sa majú konať koncom apríla 2018; keďže podľa venezuelskej ústavy orgánom zodpovedným za vyhlasovanie volieb je národná volebná rada; keďže článok 298 venezuelskej ústavy, v ktorom sa jasne uvádza, že zákon, ktorý upravuje volebné postupy, sa nesmie nijako meniť počas šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu volieb, bol iba nedávno viackrát porušený;

B.  keďže toto rozhodnutie bolo prijaté mimo rámca národného dialógu, ktorý prebieha od decembra 2017, a bez ohľadu na akýkoľvek pokrok dosiahnutý na stretnutí venezuelskej vlády a opozície v Santo Domingu; keďže dátum a postup vedúci k voľbám boli dve z hlavných tém rozhovorov v Santo Domingu; keďže toto oznámenie o konaní volieb je v rozpore tak s demokratickými zásadami ako aj s dobrou vierou, pokiaľ ide o dialóg medzi vládou a opozíciou;

C.  keďže najvyšší súd 25. januára 2018 rozhodol o vylúčení opozičnej koalície MUD (Mesa de la Unidad Democrática) z prezidentských volieb; keďže národná volebná rada 4. februára 2018 vylúčila z procesu volieb stranu Primero Justicia; keďže lídri ako Leopoldo López a Henrique Capriles majú zákaz uchádzať sa o zvolenie; keďže tieto rozhodnutia sú vážnym porušením zásady spravodlivých volieb tým, že opozičným kandidátom zakazujú slobodne sa uchádzať o zvolenie za rovnakých podmienok;

D.  keďže koalícia MUD v roku 2017 získala Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia;

E.  keďže táto protiústavná výzva na konanie predčasných volieb viedla k tomu, že Mexiko a Chile sa prestali zúčastňovať vnútroštátnych politických rokovaní medzi vládou Venezuely a časťou opozície;

F.  keďže Rada EÚ sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represálie vo vnútri štátu;

G.  keďže Rada EÚ 22. januára 2018 v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu a demokracie jednohlasne rozhodla o zavedení reštriktívnych opatrení, ako je zákaz cestovania a zmrazenie majetku, voči siedmim osobám z Venezuely vo verejných funkciách;

H.  keďže po prijatí sankcií zo strany EÚ Venezuela na odvetu vypovedala španielskeho veľvyslanca v Caracase a vyhlásila ho za „personu non grata“, pričom obvinila Španielsko zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí; keďže EÚ toto rozhodnutie ostro odsúdila a zároveň poukázala na plnú solidaritu so Španielskom vychádzajúcu z toho, že rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničnej politiky vrátane ukladania sankcií sú jednomyseľné;

I.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá viedla k mnohým úmrtiam; keďže konanie slobodných a spravodlivých volieb so všetkými náležitými zárukami a dostatočným časom na ich prípravu je základným predpokladom, aby sa začalo riešiť množstvo problémov, s ktorými sa Venezuela potýka; keďže takmer 2 milióny Venezuelčanov z krajiny utiekli; keďže hostiteľské krajiny sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci a služieb ďalším prichádzajúcim;

J.  keďže odbojný člen polície Oscar Pérez a šiesti ďalší boli popravení bez súdu napriek tomu, že sa predtým vzdali;

K.  keďže Enrique Aristeguita Gramcko bol 2. februára 2018 o tretej hodine ráno unesený spravodajskou službou zo svojho domu v Caracase, o mieste jeho pobytu neboli poskytnuté žiadne informácie a nasledujúci deň bol prepustený na slobodu;

L.  keďže stále väčší počet ľudí vo Venezuele vrátane detí v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom a potravinám trpí podvýživou; keďže, venezuelská vláda tento problém, žiaľ, naďalej popiera a odmieta prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a podporiť jej rozdeľovanie; keďže Venezuelčania sa vzhľadom na závažný nedostatok potravín a základných potrieb snažili nakupovať ich na týchto karibských ostrovoch;

1.  vyjadruje poľutovanie nad jednostranným rozhodnutím nezákonného národného ústavodarného zhromaždenia, ktoré nie je uznané na medzinárodnej úrovni ani na úrovni EÚ, o konaní predčasných prezidentských volieb do konca apríla 2018; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím venezuelského najvyššieho súdu zakázať zástupcom koalície MUD účasť v nadchádzajúcich voľbách; poukazuje na skutočnosť, že mnohí potenciálni kandidáti sa nebudú môcť uchádzať o zvolenie, pretože sú v exile, sú z volieb vylúčení administratívne, nachádzajú sa vo väzení alebo v domácom väzení; trvá na tom, že by nemali byť vytvárané žiadne prekážky alebo podmienky účasti politických strán a vyzýva venezuelské orgány, aby im plne obnovili právo byť volení;

2.  trvá na tom, že EÚ a jej inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu môžu uznať iba voľby vychádzajúce z reálneho volebného harmonogramu dohodnutého v rámci národného dialógu so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami, pri dodržaní spravodlivých a transparentných podmienok rovnocennej účasti, ku ktorým patrí zrušenie zákazov pre politických oponentov, oslobodenie politických väzňov, zabezpečenie vyváženého zloženia a nestrannosti národnej volebnej rady, ako aj existencia dostatočných záruk vrátane monitorovania zo strany nezávislých medzinárodných pozorovateľov; pripomína, že je pripravený vyslať volebnú pozorovateľskú misiu do Venezuely, ak budú splnené všetky nevyhnutné podmienky;

3.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie venezuelských orgánov vyhostiť španielskeho veľvyslanca v Caracase a vyhlásiť ho za „personu non grata“, a trvá na tom, aby venezuelská vláda okamžite obnovila normálne diplomatické vzťahy so Španielskom; pripomína, že všetky rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničnej politiky vrátane uloženia sankcií sú prijímané jednomyseľne; v tejto súvislosti vyzýva na plnú solidaritu so Španielskom;

4.  domnieva sa, že zavedenie zbrojného embarga zo strany Rady EÚ a sankcie uložené voči siedmim predstaviteľom Venezuely sú primeranou reakciou na závažné porušovanie ľudských práv a demokracie, žiada však o ich rozšírenie na tých, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za narastajúcu politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, konkrétne prezidenta, viceprezidenta, ministra obrany, členov najvyššieho vojenského velenia, ako aj okruh ich najbližších osôb vrátane rodinných príslušníkov; navrhuje, že ak sa situácia v oblasti ľudských práv bude naďalej zhoršovať, mohli by sa preskúmať a prijať ďalšie diplomatické a hospodárske opatrenia vrátane tých, ktoré sa týkajú štátnej ropnej spoločnosti Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA);

5.  čo najdôraznejšie odsudzuje neustále porušovanie demokratického zriadenia vo Venezuele; opakovane vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu ako jedinému zákonne ustanovenému a uznávanému parlamentu vo Venezuele a vyzýva venezuelskú vládu, aby v plnej miere obnovila jeho ústavné postavenie; odmieta akékoľvek rozhodnutia prijaté národným ústavodarným zhromaždením ako prejavy porušovania všetkých demokratických noriem a pravidiel; vyjadruje svoju podporu politickému riešeniu v súvislosti so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami; pripomína, že deľba moci a vzájomné nezasahovanie medzi jednotlivými zložkami štátnej moci je základnou zásadou demokratického štátu a prejavom rešpektu voči hodnotám právneho štátu;

6.  vyzýva prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC), aby na základe ustanovení Rímskeho štatútu začal vyšetrovať porušovanie ľudských práv zo strany venezuelského režimu, a vyzýva EÚ na aktívnu úlohu v tomto ohľade;

7.  opakuje svoje predchádzajúce výzvy na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov, rešpektovanie demokraticky zvolených orgánov a dodržiavanie ľudských práv;

8.  vyjadruje svoju plnú podporu obyvateľom Venezuely, ktorí trpia v dôsledku závažnej humanitárnej krízy, a solidaritu s nimi; požaduje bezodkladné dosiahnutie dohody o pláne prístupu núdzovej humanitárnej pomoci do krajiny a vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušený prístup humanitárnej pomoci a udelili povolenie medzinárodným organizáciám, ktoré si želajú pomáhať verejnosti; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobej odozvy v rámci boja proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú deti; vyzýva EÚ na pomoc susedným krajinám, predovšetkým Kolumbii, s cieľom riešiť situáciu utečencov z Venezuely; vyzýva venezuelskú vládu, aby Venezuelčanom, ktorí žijú v zahraničí a majú nárok na sociálne zabezpečenie, poskytovala dôchodky;

9.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal do Venezuely delegáciu, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami zúčastnenými konfliktu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0345.

Posledná úprava: 7. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia