Διαδικασία : 2018/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0082/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0082/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0040

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 528kWORD 59k
7.2.2018
PE614.391v01-00}
PE614.393v01-00}
PE614.400v01-00}
PE614.401v01-00}
PE614.404v01-00}
PE614.406v01-00}
PE614.412v01-00} RC1
 
B8-0082/2018}
B8-0084/2018}
B8-0091/2018}
B8-0092/2018}
B8-0095/2018}
B8-0097/2018}
B8-0103/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8‑0082/2018)

Verts/ALE (B8‑0084/2018)

S&D (B8‑0091/2018)

ALDE (B8‑0092/2018)

EFDD (B8‑0095/2018)

GUE/NGL (B8‑0097/2018)

PPE (B8‑0103/2018)


σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP))


Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Anders Primdahl Vistisen, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Jan Zahradil, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Τάκης Χατζηγεωργίου, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Martina Michels, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Rebecca Harms, Terry Reintke, Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία (2018/2527(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση του 2016 για την Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, Johannes Hahn, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, της 14ης Ιουλίου 2017, ένα χρόνο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, και της 13ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας όσον αφορά την τροποποίηση του Συντάγματος της Τουρκίας και τα πρόσφατα γεγονότα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 8ης Ιουνίου 2017, όσον αφορά την καταγγελλόμενη κράτηση του επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Taner Kılıç, της 8ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την κράτηση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νήσο Πρίγκηπο στην Τουρκία, και της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις εν εξελίξει υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας της 25ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 2ας Νοεμβρίου 2017, που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σχετικά με μια δέσμη δώδεκα αιτήσεων για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των βουλευτών στην ελευθερία και την ασφάλεια στην Τουρκία, και της 10ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια δέσμη δέκα αιτήσεων για την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των δημοσιογράφων στην ελευθερία στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2156 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη ότι οι ιδρυτικές αξίες της ΕΕ περιλαμβάνουν το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισχύουν και για όλες τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), των οποίων η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καταδίκασε απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2018, το τουρκικό κοινοβούλιο παρέτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία για άλλους τρεις μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται σήμερα για τη φίμωση των αντιφρονούντων και υπερβαίνει κάθε θεμιτό μέτρο για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος και ότι αναμένεται από αυτή, ως υποψήφια χώρα, να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και του οικουμενικού δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 148 άτομα που έχουν υπογράψει την αναφορά των Πανεπιστημιακών για την Ειρήνη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διάδοση «τρομοκρατικής προπαγάνδας» και ότι οι κατηγορούμενοι αναμένουν τις ακροαματικές διαδικασίες τον Μάιο του 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, 148 δημοσιογράφοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή της πολιτικής διαφωνίας που εκφράζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι 449 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση διότι επέκριναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη στρατιωτική επιδρομή που εξαπέλυσε η τουρκική κυβέρνηση στον συριακό θύλακα της Αφρίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι τουρκικές αρχές έκλεισαν εκατοντάδες οργανώσεις την κοινωνίας των πολιτών και τα γραφεία περισσότερων από 160 τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών, εκδοτικών οίκων και εταιρειών διανομής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιούλιο του 2016, οι τουρκικές αρχές έχουν αποπέμψει από την εργασία τους 107 000 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Εξεταστική Επιτροπή για τις πρακτικές της κατάστασης έκτακτης ανάγκης», που συγκροτήθηκε με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει λάβει 104 789 αιτήσεις από τις 18 Ιανουαρίου 2018 και έχει εκδώσει αποφάσεις μόνο για 3 110 υποθέσεις μέχρι σήμερα, οι οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας επί της δικαστικής εξουσίας και παρατηρούνται διώξεις, εκτεταμένες συλλήψεις, απολύσεις και αυθαίρετες μεταθέσεις δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και διαρκείς επιθέσεις κατά δικηγόρων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τους πρώτους 11 μήνες του 2017 συνολικά 2 278 άτομα υπέστησαν βασανιστήρια και κακομεταχείριση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για 2 500 θανάτους στο πλαίσιο επιχειρήσεων ασφαλείας και ότι εκτιμάται ότι μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον Ιούλιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι 68 κούρδοι δήμαρχοι παραμένουν στη φυλακή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατούμενων δημοσιογράφων περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο γερμανοτούρκος δημοσιογράφος Deniz Yücel, ο πανεπιστημιακός και αρθρογράφος Mehmet Altan, ο δημοσιογράφος Şahin Alpay, καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού της ημερήσιας εφημερίδας Cumhuriyet, συμπεριλαμβανομένου του Ahmet Şık·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την άρση της βουλευτικής ασυλίας μεγάλου αριθμού βουλευτών, πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες και κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 βουλευτές παραμένουν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του HDP Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaş, στον οποίο δεν επετράπη να εμφανιστεί στο δικαστήριο για λόγους ασφαλείας, του βουλευτή του CHP Enis Berberoğlu και έξι βουλευτών από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η βουλευτική εντολή, συμπεριλαμβανομένης και της βραβευμένης με το βραβείο Ζαχάρωφ Leyla Zana·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2017 οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 10 ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα («Οι δέκα της Κωνσταντινούπολης»), οι οποίοι αργότερα αποφυλακίστηκαν υπό όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Φεβρουαρίου 2018, το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ακύρωσε την ίδια του την απόφαση αποφυλάκισης του Taner Kılıç, προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, και αποφάσισε ότι θα παραμείνει υπό κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα ηγετικά στελέχη της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας, ο Osman Kavala, συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 2017 και έκτοτε βρίσκεται στη φυλακή με την κατηγορία της «απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης», διότι υποστήριξε τις διαδηλώσεις στο Πάρκο Gezi, τον Δεκέμβριο του 2013·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Νοεμβρίου 2017, το γραφείο του διοικητή της Άγκυρας αποφάσισε να απαγορεύσει επ’ αόριστον κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από οργανώσεις ΛΟΑΔΜ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το τουρκικό Σύνταγμα προβλέπει την ελευθερία της πίστης, της λατρείας και την ιδιωτική διάδοση θρησκευτικών ιδεών και απαγορεύει τις διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους, οι θρησκευτικές μειονότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, στιγματισμό και κοινωνική πίεση στα σχολεία και στον δημόσιο βίο, διακρίσεις και προβλήματα σχετικά με την ικανότητα νόμιμης ίδρυσης τόπων λατρείας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κατάστασης στην Τουρκία όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του Τύπου, τα προενταξιακά κονδύλια της Τουρκίας έχουν μειωθεί κατά 105 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, ενώ ένα επιπλέον ποσό 70 εκατομμυρίων EUR παραμένει στο αποθεματικό έως ότου η χώρα πραγματοποιήσει «μετρήσιμες επαρκείς βελτιώσεις» σε αυτούς τους τομείς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2016, το Κοινοβούλιο ζήτησε το πάγωμα της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας και, τον Ιούλιο του 2017, τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης εφόσον οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν ως έχουν·

1.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 16ης Ιουλίου 2016 και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους πολίτες της Τουρκίας· αναγνωρίζει το δικαίωμα και την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να λάβει μέτρα για την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα χρησιμοποιείται σήμερα για να φιμωθεί ακόμη περισσότερο η νόμιμη και ειρηνική αντιπολίτευση και για να εμποδιστούν τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών από την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, μέσω δυσανάλογων και παράνομων ενεργειών και μέτρων·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου στην Τουρκία και για την έλλειψη δικαστικής ανεξαρτησίας· καταδικάζει την προσφυγή σε αυθαίρετες κρατήσεις και δικαστικές και διοικητικές παρενοχλήσεις με στόχο τη δίωξη χιλιάδων ατόμων· καλεί τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι έχουν συλληφθεί απλώς και μόνο επειδή επιτελούσαν το νόμιμο έργο τους, ασκούσαν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και κρατούνται χωρίς να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα· ζητεί να αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα και να καταργηθούν τα διατάγματα περί έκτακτης ανάγκης·

3.  καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει ρητή απόρριψη της κεφαλικής ποινής, και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του τεκμηρίου αθωότητας·

4.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει σε όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής και δικαστικής επανεξέτασης σύμφωνα με το κράτος δικαίου· τονίζει ότι το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε κράτους δικαίου· καλεί την Τουρκία να αναμορφώσει επειγόντως την «Εξεταστική Επιτροπή για τις πρακτικές της κατάστασης έκτακτης ανάγκης» ούτως ώστε να καταστεί μια ισχυρή και ανεξάρτητη επιτροπή, ικανή να χειρίζεται με εξατομικευμένο τρόπο όλες τις υποθέσεις, να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει και να εξασφαλίζει ότι ο δικαστικός έλεγχος δεν καθυστερεί αδικαιολόγητα· παροτρύνει την Εξεταστική Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις της· καλεί τις τουρκικές αρχές να επιτρέψουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν τη νόμιμη συνδικαλιστική δράση·

5.  υπογραμμίζει ότι η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί άμεση απειλή για τους πολίτες στην Τουρκία· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η γενικόλογα διατυπωμένη τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τιμωρούνται οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης· καταδικάζει, εν προκειμένω, την κράτηση και την προσαγωγή σε δίκη τουλάχιστον 148 πανεπιστημιακών από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια που υπέγραψαν την αναφορά των Πανεπιστημιακών για την Ειρήνη, καθώς και τις πλέον πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, ακτιβιστών, γιατρών και απλών πολιτών επειδή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επέμβαση του τουρκικού στρατού στην Αφρίν·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές για κακομεταχείριση και βασανισμό κρατουμένων και ζητεί από τις τουρκικές αρχές να διερευνήσουν ενδελεχώς τις εν λόγω καταγγελίες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δημοσιευτεί η έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων (έκθεση CPT)·

7.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να άρει με αντισυνταγματικό τρόπο την ασυλία μεγάλου αριθμού βουλευτών, ανοίγοντας τον δρόμο για τις πρόσφατες συλλήψεις δέκα βουλευτών της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP) Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaş, και να ανακαλέσει την εντολή έξι βουλευτών της αντιπολίτευσης, με πιο πρόσφατη την εντολή της βραβευμένης με το βραβείο Ζαχάρωφ Leyla Zana· καταδικάζει τη φυλάκιση 68 κούρδων δημάρχων· καταδικάζει την αυθαίρετη αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία υπονομεύει περαιτέρω τη δημοκρατική δομή της Τουρκίας·

8.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το κλείσιμο περισσότερων από 160 μέσων ενημέρωσης με εκτελεστικό διάταγμα στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· καταδικάζει τις πολιτικές πιέσεις σε δημοσιογράφους· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την παρακολούθηση στην οποία υποβάλλονται οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και το κλείσιμο προσωπικών λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις τουρκικές αρχές· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται χωρίς αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων και πολιτών της ΕΕ όπως ο γερμανός δημοσιογράφος Deniz Yücel που παραμένει φυλακισμένος επί ένα χρόνο έχοντας περάσει εννέα μήνες σε απομόνωση, ενώ δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον του· χαιρετίζει το γεγονός ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Cumhuriyet αποφυλακίστηκαν μετά από μήνες φυλάκισης, και ζητεί επίσης την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων δημοσιογράφων της Cumhuriyet που εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή·

9.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη μαζική καταστολή κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας και ειδικότερα για τη σύλληψη ενός από τους βασικούς επικεφαλής ΜΚΟ, του Osman Kavala· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να αποφυλακίσει αμέσως τον Kavala, δεδομένου ότι η σύλληψή του είναι αυθαίρετη και υπαγορεύεται από πολιτικά κίνητρα·

10.  παρακολουθεί με ανησυχία την επιδείνωση της κατάστασης σε ό, τι αφορά τις μακροχρόνιες αξίες και αρχές του κοσμικού κράτους της Τουρκίας· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού για τη θρησκευτική ελευθερία, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων διακρίσεων εις βάρος των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων· καταδικάζει τη δήμευση 50 αραμαϊκών εκκλησιών, μονών και νεκροταφείων στο Μardin· καλεί την Επιτροπή να θέσει επειγόντως τα θέματα αυτά στις τουρκικές αρχές· ζητεί από την κυβέρνηση να αποφυλακίσει τον πάστορα Andrew Brunson και να του επιτρέψει να επιστρέψει στην οικία του·

11.  υπενθυμίζει επίσης την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, που έχουν ισότιμο δικαίωμα να εκφράζουν τον πολιτισμό τους και να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια·

12.  καταδικάζει τη δήλωση του γραφείου του διοικητή της Άγκυρας της 19ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την απόφαση να επιβληθεί επ’ αόριστον απαγόρευση σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από οργανώσεις ΛΟΑΔΜ, ύστερα από τρεις αλλεπάλληλες απαγορεύσεις της πορείας Gay Pride της Κωνσταντινούπολης· καλεί τις τουρκικές αρχές να ανακαλέσουν την απαγόρευση· επικροτεί την αποφυλάκιση του ηγετικού στελέχους του ακτιβισμού υπέρ των ΛΟΑΔΜ Ali Erol·

13.  εκφράζει και πάλι τη σοβαρή του ανησυχία για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία, ιδίως στις περιοχές στις οποίες επιβάλλονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας, γίνεται χρήση υπέρμετρης βίας και εφαρμόζεται η συλλογική τιμωρία· ζητεί από την Τουρκία να προτείνει ένα σχέδιο για την αποτελεσματική επανένταξη του μισού εκατομμυρίου εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την επιστροφή του PKK στη βία, οργάνωσης η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ από το 2002, και ζητεί από το PKK να καταθέσει τα όπλα και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα για να εκφράσει τις προσδοκίες του· υπενθυμίζει ότι είναι χρέος της τουρκικής κυβέρνησης να προστατεύει όλους τους πολίτες της· αποδοκιμάζει τη διαδεδομένη πρακτική της απαλλοτρίωσης, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε δήμους· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια δίκαιη πολιτική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη σταθερότητα και ευημερία τόσο στην περιοχή όσο και σε ολόκληρη την Τουρκία και καλεί, ως εκ τούτου, αμφότερα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων·

14.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στην Τουρκία ύστερα από την απόφαση των ποινικών δικαστηρίων της Κωνσταντινούπολης να παραμείνουν υπό κράτηση δύο φυλακισμένοι δημοσιογράφοι, ο Mehmet Altan και ο Şahin Alpay, μετά το αίτημα αποφυλάκισής τους από το Συνταγματικό δικαστήριο, δεδομένου ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων τους ενόσω βρίσκονταν υπό κράτηση· σημειώνει ότι αυτό συνιστά περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την πρόσφατη εκ νέου σύλληψη του προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, Taner Kılıç, η οποία θεωρείται ευρέως ως παρωδία δικαιοσύνης, και ζητεί να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του και εναντίον των συγκατηγορουμένων του («Οι δέκα της Κωνσταντινούπολης»), καθώς δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος τους·

15.  επαναλαμβάνει τη θέση του, του Νοεμβρίου 2017, στην οποία ζητεί να συναρτηθεί η εκταμίευση κονδυλίων που προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) με βελτιώσεις στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και, ει δυνατόν, τα κονδύλια να διοχετεύονται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις εξελίξεις στην Τουρκία κατά την επανεξέταση των κονδυλίων του ΜΠΒ, αλλά και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η υποστήριξη προς την τουρκική κοινωνία των πολιτών·

16.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εγείρουν με τους τούρκους συνομιλητές τους το θέμα της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ακτιβιστών, των δικηγόρων, των δημοσιογράφων και των πανεπιστημιακών που τελούν υπό κράτηση, και να τους παρέχουν διπλωματική και πολιτική υποστήριξη, στο πλαίσιο της οποίας θα περιλαμβάνεται η παρακολούθηση δικών και υποθέσεων·

17.  ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα τουρκικά·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0306.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου