Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0085/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0085/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen for UNRWA

7.2.2018 - (2018/2553(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
GUE/NGL (B8‑0085/2018)
ECR (B8‑0086/2018)
S&D (B8‑0088/2018)
ALDE (B8‑0089/2018)
Verts/ALE (B8‑0090/2018)
PPE (B8‑0093/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski for ECR-Gruppen
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Procedure : 2018/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0085/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0085/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for UNRWA

(2018/2553(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om fredsprocessen i Mellemøsten,

–  der henviser til den fælles erklæring af 7. juni 2017 fra Den Europæiske Union og De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) om støtte fra Den Europæiske Union til UNRWA (2017-2020),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 194 af 11. december 1948 og 302 af 8. december 1949 og andre relevante FN-resolutioner,

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 30. marts 2017 med titlen "Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East" ("Aktiviteter i De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten"),

  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at UNRWA er en organisation, der blev oprettet af FN's generalforsamling i 1949, og som fik til opgave at yde bistand og beskyttelse til ca. 5 mio. registrerede palæstinensiske flygtninge; der henviser til, at UNRWA's tjenester omfatter uddannelse, sundhedspleje, nødhjælp og sociale tjenester, lejrinfrastruktur og -forbedring, beskyttelse og mikrofinansiering; der påpeger, at FN's Generalforsamling gentagne gange har fornyet UNRWA's mandat, senest frem til den 30. juni 2020 efter en afstemning, der fik tilslutning af 167 af FN's medlemsstater;

B.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater tilsammen er den største donor til UNRWA og i 2017 bidrog med 441 mio. EUR; der henviser til, at USA som den største donor, der udføres på enkeltstatsplan, har meddelt, at det vil bidrage med 60 mio. USD men tilbageholder 65 mio. USD fra en planlagt udbetaling af 125 mio. USD til UNRWA; der henviser til, at denne beslutning ifølge det amerikanske udenrigsministerium havde til formål at tilskynde andre lande til at øge deres bistand samt til at fremme reformer inden for organisationen;

C.  der henviser til, at UNRWA har kæmpet med store strukturelle finansielle mangler i mange år og også uden den amerikanske regerings beslutning ville have stået over for nye vanskeligheder i 2018;

D.  der henviser til, at FN's generalsekretær i sin rapport af 30. marts 2017 fremsatte en række henstillinger, der har til formål at sikre tilstrækkelig, forudsigelig og bæredygtig finansiering til UNRWA;

1.  er fortsat stærkt engageret i at støtte UNRWA i dens levering af væsentlige tjenesteydelser til gavn for de palæstinensiske flygtninges velfærd, beskyttelse og menneskelige udvikling i Gaza, på Vestbredden og i Jordan, Libanon og Syrien; roser UNRWA for dens ekstraordinære indsats, der bl.a. tager sigte på at beskytte og understøtte mere end 400 000 palæstinensiske flygtninge og mange andre i det krigsramte Syrien; minder om, at UNRWA blev oprettet i en ånd af solidaritet med de palæstinensiske flygtninge for at lindre deres lidelser;

2.  udtrykker bekymring over UNWRA's finansieringskrise; opfordrer indtrængende alle bidragsydere til at indfri deres løfter til organisationen;

3.  bemærker, at eventuelle uventede nedskæringer eller forsinkelser af forventede udbetalinger af donationer til UNRWA kan have skadelige konsekvenser for adgangen til fødevarenødhjælp for 1,7 millioner palæstinensiske flygtninge og primær sundhedspleje for 3 millioner, for adgang til uddannelse for mere end 500 000 palæstinensiske børn i 702 UNRWA-skoler, herunder næsten 50 000 børn i Syrien, og for stabiliteten i regionen;

4.  noterer sig, at EU er fast besluttet på fortsat at bistå UNRWA med at sikre finansielle ressourcer, så den kan gennemføre mandatet fra De Forenede Nationers Generalforsamling, udføre sine aktiviteter på et bæredygtigt og omkostningseffektivt grundlag og sikre kvaliteten og niveauet af de tjenester, der ydes til de palæstinensiske flygtninge;

5.  bifalder de beslutninger, der er truffet af EU og flere af dets medlemsstater til hurtig finansiering til UNRWA, og opfordrer indtrængende alle andre donorer til at følge dette eksempel; opfordrer indtrængende USA til at genoverveje sin beslutning og opfylde sit tilsagn og betale sit samlede planlagte bidrag til organisationen; glæder sig over bidragene fra medlemsstaterne i Den Arabiske Liga til UNRWA, men opfordrer dem til at øge deres engagement for at lukke finansieringshullet;

6.  opfordrer Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at mobilisere yderligere finansiering til UNRWA for at opfylde dets finansielle behov på kort sigt; understreger imidlertid, at enhver langsigtet løsning på organisationens tilbagevendende mangel på finansielle midler kun kan opnås gennem en bæredygtig finansieringsordning i en global multilateral ramme; opfordrer indtrængende EU til at spille en ledende rolle i det internationale samfund for at etablere en sådan mekanisme; understreger betydningen af de henstillinger, som FN's generalsekretær fremsatte i sin rapport af 30. marts 2017 i denne henseende;

7.  glæder sig over, at UNRWA har til hensigt at opretholde interne foranstaltninger, der har til formål at begrænse omkostninger og skabe yderligere effektivitetsgevinster, samtidig med at der søges andre områder, hvor der kan skabes effektivitet; opfordrer indtrængende organisationen til fortsat at forbedre sin forvaltningsstruktur og strategiske planlægning hen imod øget gennemsigtighed, ansvarlighed og intern kontrol, sikre rettidig og nøjagtig program- og regnskabsaflæggelse til EU, for at sikre at UNRWA's faciliteter ikke misbruges, undersøge påstande om sine ansattes neutralitetskrænkelser og træffe passende disciplinære foranstaltninger, hvis det er relevant; understreger vigtigheden af at respektere neutraliteten af UNRWA's anlæg i overensstemmelse med den humanitære folkeret og FN's diplomatiske status for organisationen;

8.  gentager, at EU's primære mål er at opnå en tostatsløsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor Israel som en sikker stat og en uafhængig, demokratisk, sammenhængende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed på grundlag af retten til selvbestemmelse og fuld respekt for folkeretten;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, UNRWA's generalkommissær, Mellemøstkvartettens udsending, den amerikanske kongres og det amerikanske udenrigsministerium.

 

Seneste opdatering: 8. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik