Menetlus : 2018/2553(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0085/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0085/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/02/2018 - 12.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0042

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 270kWORD 50k
7.2.2018
PE614.394v01-00}
PE614.395v01-00}
PE614.397v01-00}
PE614.398v01-00}
PE614.399v01-00}
PE614.402v01-00} RC1
 
B8-0085/2018}
B8-0086/2018}
B8-0088/2018}
B8-0089/2018}
B8-0090/2018}
B8-0093/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4,

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

GUE/NGL (B8-0085/2018)

ECR (B8-0086/2018)

S&D (B8-0088/2018)

ALDE (B8-0089/2018)

Verts/ALE (B8-0090/2018)

PPE (B8-0093/2018)


UNRWA olukorra kohta (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Euroopa Parlamendi resolutsioon UNRWA olukorra kohta (2018/2553(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsiooni Lähis-Idas (UNRWA) 7. juuni 2017. aasta ühisdeklaratsiooni UNRWA-le aastateks 2017–2020 antava Euroopa Liidu toetuse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 11. detsembri 1948. aasta resolutsiooni 194 ja 8. detsembri 1949. aasta resolutsiooni 302,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. märtsi 2017. aasta aruannet UNRWA operatsioonide kohta,

  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et UNRWA on ÜRO asutus, mille 1949. aastal asutas ÜRO Peaassamblee ja mille ülesanne on abistada ja kaitsta ligikaudu 5 miljonit registreeritud Palestiina põgenikku; arvestades, et UNRWA teenused hõlmavad haridust, tervishoidu, hädaabi- ja sotsiaalteenuseid, laagrite taristut ja täiustamist, kaitset ja mikrorahastamist; arvestades, et ÜRO Peaassamblee on UNRWA mandaati korduvalt uuendanud – viimati 167 ÜRO liikmesriigi häältega kuni 30. juunini 2020;

B.  arvestades, et EL koos oma liikmesriikidega on UNRWA suurim abiandja, kelle panus oli 2017. aastal 441 miljonit eurot; arvestades, et USA kui suurim abiandjariik on teatanud, et UNRWA-le kavandatud 125 miljoni USA dollari suurusest maksest kannab ta üle 60 miljonit, kuid peab kinni 65 miljonit USA dollarit; arvestades, et USA välisministeeriumi sõnul oli selle otsuse eesmärk ergutada teisi riike rohkem abi andma ja edendada organisatsiooni reformimist;

C.  arvestades, et UNRWA-l on palju aastaid olnud suur struktuurne rahastamise puudujääk ning USA valitsuse otsusest sõltumata oleksid raskused jätkunud ka 2018. aastal;

D.  arvestades, et ÜRO peasekretäri 30. märtsi 2017. aasta aruandes esitati mitu soovitust UNRWA piisava, prognoositava ja kestliku rahastamise tagamiseks;

1.  toetab jätkuvalt kindlalt UNRWAd, kes pakub Gaza sektoris, Jordani Läänekaldal, Jordaanias, Süürias ja Liibanonis Palestiina põgenike heaolu, kaitse ja inimarengu jaoks väga tähtsaid teenuseid; tunnustab UNRWAd tema erakordsete pingutuste eest, sealhulgas tegevuse eest enam kui 400 000 Palestiina põgeniku ja paljude teiste kaitsmiseks ja abistamiseks sõjast räsitud Süürias; tuletab meelde, et UNRWA asutati, et väljendada solidaarsust Palestiina põgenikega ja leevendada nende kannatusi;

2.  väljendab muret UNWRA rahastamiskriisi pärast; nõuab tungivalt, et kõik rahastajad täidaksid organisatsioonile antud lubadused;

3.  märgib, et abiandjate kavandatud maksete mis tahes ootamatu kärpimine või hilinemine võib mõjuda hävitavalt 1,7 miljoni Palestiina põgeniku erakorralise toiduabi ning kolmele miljonile antavate esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavusele, raskendada hariduse andmist 702 UNRWA koolis õppivale enam kui 500 000-le Palestiina lapsele, kellest ligi 50 000 asuvad Süürias, ja sellele lisaks ohustada piirkonna stabiilsust;

4.  märgib, et EL on kindlalt otsustanud jätkuvalt aidata kindlustada UNRWA-le rahalised vahendid, mis võimaldavad tal täita ÜRO Peaassamblee antud volitusi, tegutseda jätkusuutlikult ja kulutõhusalt ning tagada Palestiina põgenikele osutatavate teenuste taseme ja kvaliteedi;

5.  väljendab heameelt Euroopa Liidu ja selle mitmete liikmesriikide otsuse üle kiirendada UNRWA rahastamist ning nõuab tungivalt, et teised abiandjad seda eeskuju järgiksid; nõuab tungivalt, et USA vaataks oma otsuse läbi ja maksaks välja kogu organisatsioonile kavandatud toetuse; väljendab rahulolu Araabia Liiga liikmesriikidelt UNRWA-le tehtud maksete üle, kuid palub neil rahastamise puudujäägi katmiseks rohkem panustada;

6.  õhutab Euroopa Liitu ja selle liikmesriike mobiliseerima UNRWA lühiajaliste rahaliste vajaduste rahuldamiseks täiendavaid vahendeid; rõhutab siiski, et UNRWA pidevale rahapuudusele mis tahes pikaajalise lahenduse leidmine on võimalik ainult ülemaailmses mitmepoolses raamistikus toimiva kestliku rahastamiskorra abil; nõuab, et Euroopa Liit etendaks sellise mehhanismi kehtestamiseks rahvusvahelises kogukonnas juhtrolli; rõhutab ÜRO peasekretäri 30. märtsi 2017. aasta aruandes esitatud sellekohaste soovituste tähtsust;

7.  väljendab heameelt selle üle, et UNRWA näeb ette säilitada organisatsioonisisesed meetmed kulude piiramiseks ja tegevuse edasiseks tõhustamiseks, otsides samal ajal muid valdkondi, kus tõhusust suurendada; nõuab tungivalt, et organisatsioon jätkaks oma haldusstruktuuri ja strateegilise planeerimise täiustamist läbipaistvuse, vastutuse ja sisekontrolli tugevdamise suunas, tagaks õigeaegse ja täpse tegevus- ja finantsaruandluse ELile, takistaks UNRWA rajatiste väärkasutamist, uuriks töötajate väidetavaid neutraalsuskohustuse rikkumisi ja võtaks vajaduse korral sobivaid distsiplinaarmeetmeid; rõhutab, kui tähtis on austada UNRWA rajatiste neutraalsust kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja organisatsioonile antud ÜRO diplomaatilise staatusega;

8.  rõhutab, et ELi peamine eesmärk on saavutada Iisraeli-Palestiina konfliktile kahe riigi kooseksisteerimisel põhinev lahendus, mille aluseks on 1967. aasta piirid ja Jeruusalemma tunnistamine mõlema riigi pealinnaks, nii et turvaline Iisraeli riik ja iseseisev, demokraatlik ja elujõuline Palestiina riik eksisteeriksid kõrvuti rahus ja julgeolekus, lähtudes enesemääramisõigusest ja järgides täielikult rahvusvahelist õigust;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, UNRWA ülemvolinikule, ELi eriesindajale Lähis-Ida nelikus ning Ameerika Ühendriikide Kongressile ja välisministeeriumile.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika