Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0085/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0085/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta

7.2.2018 - (2018/2553(RSP))

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
GUE/NGL (B8‑0085/2018)
ECR (B8‑0086/2018)
S&D (B8‑0088/2018)
ALDE (B8‑0089/2018)
Verts/ALE (B8‑0090/2018)
PPE (B8‑0093/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Menettely : 2018/2553(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0085/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0085/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) tilanteesta

(2018/2553(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan unionin ja YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) yhteisen julkilausuman EU:n tuesta UNRWA:lle (2017–2020),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 1948 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman nro 194 ja 8. joulukuuta 1949 annetun päätöslauselman nro 302 sekä muut asiaan liittyvät YK:n päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2017 annetun YK:n pääsihteerin raportin ”Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”,

  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että UNRWA on YK:n erityisjärjestö, jonka yleiskokous perusti vuonna 1949 ja jonka toimeksiantona on tarjota apua ja suojelua noin viidelle miljoonalle rekisteröidylle palestiinalaispakolaiselle; ottaa huomioon, että UNRWA:n palveluihin kuuluvat koulutus-, terveydenhuolto-, avustus- ja sosiaalipalvelut, leirien infrastruktuuri ja leiriolojen parantaminen, suojelu ja mikrorahoitus; ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous on monta kertaa uusinut UNRWA:n toimeksiannon, viimeksi 30. kesäkuuta 2020 saakka 167 äänellä YK:n jäsenvaltioista;

B.  toteaa, että EU on yhdessä jäsenvaltioidensa kanssa UNRWA:n merkittävin rahoittaja 441 miljoonalla eurolla vuonna 2017; ottaa huomioon, että suurin yksittäinen avunantajamaa Yhdysvallat on ilmoittanut, että se osallistuu rahoittamiseen 60 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla mutta pidättää 65 miljoonaa dollaria maksuun tulevasta 125 miljoonan dollarin määrästä UNRWA:lle; panee merkille, että Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan päätöksellä pyritään kannustamaan muita maita lisäämään apuaan sekä vauhdittamaan avustusjärjestön uudistamista;

C.  toteaa, että UNRWA:n rahoituksessa on jo vuosien ajan ollut merkittäviä rakenteellisia puutteita ja että sen vaikeudet olisivat jatkuneet vuonna 2018 myös ilman mainittua Yhdysvaltojen hallituksen päätöstä;

D.  ottaa huomioon, että 30. maaliskuuta 2017 antamassaan raportissa YK:n pääsihteeri esitti useita suosituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa asianmukainen, ennakoitava ja kestävä rahoitus UNRWA:lle;

1.  muistuttaa olevansa sitoutunut UNRWA:n tukemiseen sen tarjotessa elintärkeitä hyvinvointia, suojelua ja inhimillistä kehittämistä koskevia palveluja palestiinalaispakolaisille Gazan alueella, Länsirannalla, Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa; panee tyytyväisenä merkille UNRWA:n valtavat ponnistelut, muun muassa yli 400 000 palestiinalaispakolaisen suojelemisen ja tukemisen sekä monien muiden pakolaisten suojelemisen ja tukemisen sodan runtelemassa Syyriassa; muistuttaa, että UNRWA perustettiin solidaarisuuden hengessä palestiinalaispakolaisia kohtaan heidän kärsimystensä helpottamiseksi;

2.  on huolissaan UNRWA:n rahoituskriisistä; kehottaa kaikkia avunantajia täyttämään avustusjärjestölle antamansa lupaukset;

3.  panee merkille, että mahdollisilla odottamattomilla supistuksilla tai viivästyksillä ennakoitujen avustusten suorittamisessa UNRWA:lle voi olla vahingollisia vaikutuksia 1,7 miljoonan palestiinalaispakolaisen mahdollisuuteen saada elintarvikehätäapua ja kolmen miljoonan mahdollisuuteen saada perusterveydenhuoltoa, yli 500 000 palestiinalaislapsen, mukaan lukien lähes 50 000 lasta Syyriassa, mahdollisuuteen saada koulutusta sekä alueen vakauteen;

4.  huomauttaa, että EU on sitoutunut jatkamaan UNRWA:n avustamista sen rahoituksen varmistamiseksi niin, että se voi täyttää YK:n yleiskokouksen sille antaman toimeksiannon, toimia kestävältä ja kustannustehokkaalta pohjalta ja varmistaa palestiinalaispakolaisille tarjottavien palvelujen laadun ja määrän;

5.  pitää myönteisenä EU:n ja sen useiden jäsenvaltioiden päätöstä rahoituksen toimittamisen nopeuttamisesta UNRWA:lle ja kehottaa kaikkia avunantajia seuraamaan esimerkkiä; kehottaa Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen päätöstään ja suorittamaan sen avustusjärjestölle maksuun tulevat maksuosuudet kokonaisuudessaan; pitää myönteisenä Arabiliiton jäsenvaltioiden UNRWA:lle antamaa rahoitusta mutta kehottaa niitä lisäämään sitoumustaan, jotta rahoitusvaje voidaan täyttää;

6.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lisärahoitusta UNRWA:lle sen lyhyen aikavälin rahoitustarpeiden täyttämiseksi; korostaa kuitenkin, että mahdollinen pitkän aikavälin ratkaisu avustusjärjestön toistuviin rahoitusvajeisiin voidaan saada aikaan ainoastaan kestävällä rahoitusohjelmalla maailmanlaajuisessa monenvälisessä kehyksessä; kehottaa EU:ta toimimaan johtavassa roolissa kansainvälisessä yhteisössä tällaisen mekanismin perustamiseksi; korostaa YK:n pääsihteerin 30. maaliskuuta 2017 antamassaan raportissa esittämiä suosituksia asiasta;

7.  pitää myönteisenä, että UNRWA kaavailee jatkavansa sisäisiä toimia, joilla pyritään hillitsemään kustannuksia ja lisäämään entisestään tehokkuushyötyjä sekä etsimään samalla muita alueita, joilla tehokkuuden parantaminen on mahdollista; kehottaa avustusjärjestöä jatkamaan hallintorakenteensa ja strategisen suunnittelunsa parantamista avoimuuden, vastuullisuuden ja sisäisen valvonnan tehostamiseksi, varmistamaan hyvissä ajoin annettavat ja täsmälliset ohjelmia ja rahoitusta koskevat raportit EU:lle, varmistamaan, että UNRWA:n tiloja ei käytetä väärin, ja tutkimaan väitteet sen henkilöstön syyllistymisestä puolueettomuuden loukkaamiseen sekä toteuttamaan tarvittaessa asianmukaisia kurinpitotoimia; korostaa, että on tärkeää kunnioittaa UNRWA:n tilojen puolueettomuutta kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti ja avustusjärjestön diplomaattista asemaa YK:n erityisjärjestönä;

8.  toistaa, että EU:n tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa Israelin ja Palestiinan konfliktiin kahden valtion ratkaisu, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa itsemääräämisoikeuden ja kansainvälisen oikeuden täysimääräisen kunnioittamisen pohjalta;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Lähi-idän rauhanprosessia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, UNRWA:n päävaltuutetulle, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle sekä Yhdysvaltojen kongressille ja ulkoministeriölle.

 

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö