Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0085/2018Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0085/2018

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties

7.2.2018 - (2018/2553(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
GUE/NGL (B8-0085/2018)
ECR (B8-0086/2018)
S&D (B8-0088/2018)
ALDE (B8-0089/2018)
Verts/ALE (B8-0090/2018)
PPE (B8-0093/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski ECR frakcijos vardu
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Procedūra : 2018/2553(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0085/2018
Pateikti tekstai :
RC-B8-0085/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) padėties

(2018/2553(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 7 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose bendrą deklaraciją dėl Europos Sąjungos paramos Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (2017–2020 m.),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 194, 1949 m. gruodžio 8 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 302 ir kitas atitinkamas Jungtinių Tautų rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus ataskaitą „Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose veikla“,

  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi UNRWA yra 1949 m. Generalinės Asamblėjos įsteigta Jungtinių Tautų agentūra, įgaliota teikti pagalbą ir apsaugą maždaug 5 milijonams registruotų Palestinos pabėgėlių; kadangi UNRWA paslaugos apima švietimą, sveikatos priežiūrą, pagalbą ir socialines paslaugas, stovyklų infrastruktūrą ir gerinimą, apsaugą ir mikrofinansus; kadangi Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja daug kartų atnaujino UNRWA įgaliojimus – pastarąjį kartą įgaliojimai pratęsti iki 2020 m. birželio 30 d., 167 Jungtinių Tautų valstybėms narėms balsavus už;

B.  kadangi ES ir jos valstybės narės, 2017 m. įnešusios 441 mln. EUR, drauge yra didžiausio įnašo į UNRWA teikėjos; kadangi JAV, didžiausio įnašo teikėja iš pavienių valstybių, paskelbė, kad įneš 60 mln. JAV dolerių, tačiau sustabdys 65 mln. JAV dolerių paramos iš numatyto 125 mln. JAV dolerių įnašo UNRWA mokėjimą; kadangi, kaip teigia JAV valstybės departamentas, šiuo sprendimu siekiama paskatinti kitas šalis padidinti paramą, taip pat skatinti reformą agentūroje;

C.  kadangi UNRWA susiduria su dideliais struktūriniais finansavimo trūkumais jau daug metų ir būtų patyrusi sunkumų 2018 m. nepriklausomai nuo JAV vyriausybės sprendimo;

D.  kadangi savo 2017 m. kovo 30 d. ataskaitoje Jungtinių Tautų generalinis sekretorius pateikė keletą rekomendacijų, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą, nuspėjamą ir tvarų UNRWA finansavimą;

1.  ir toliau yra tvirtai pasiryžęs remti UNRWA, teikiančią gyvybiškai svarbias Palestinos pabėgėlių gerovės, apsaugos ir vystymosi paslaugas Gazos Ruože, Vakarų Krante, Jordanijoje, Libane ir Sirijoje; giria UNRWA už jos išskirtines pastangas, be kita ko, daugiau kaip 400 000 Palestinos pabėgėlių ir daugelio kitų apsaugą ir paramą jiems karo niokojamoje Sirijoje; primena, kad UNRWA įsteigta laikantis solidarumo su Palestinos pabėgėliais principo, kad būtų palengvintos jų kančios;

2.  reiškia susirūpinimą dėl URNWA finansavimo krizės; primygtinai ragina visus įnašų teikėjus įvykdyti agentūrai duotus pažadus;

3.  pažymi, kad bet koks nenumatytas prognozuotų įnašų mokėjimų UNRWA sumažinimas arba vėlavimas gali turėti žalingą poveikį 1,7 mln. Palestinos pabėgėlių galimybėms gauti skubią pagalbą maistu, 3 mln. žmonių galimybėms gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, daugiau kaip 500 000 Palestinos vaikų galimybėms mokytis 702 UNRWA mokyklose, įskaitant beveik 50 000 vaikų Sirijoje, ir stabilumui regione;

4.  pažymi, kad ES yra įsipareigojusi ir toliau padėti UNRWA užsitikrinti finansinius išteklius, kad ji galėtų įgyvendinti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos suteiktus įgaliojimus, veikti tvariai ir ekonomiškai efektyviai ir užtikrinti kokybiškas ir atitinkamo masto paslaugas Palestinos pabėgėliams;

5.  palankiai vertina ES ir kelių jos valstybių narių sprendimus paspartinti finansavimą UNRWA ir primygtinai ragina kitus įnašų teikėjus pasekti šiuo pavyzdžiu; primygtinai ragina JAV persvarstyti savo sprendimą ir sumokėti visą numatytą savo įnašą agentūrai; palankiai vertina Arabų valstybių lygos šalių narių įnašus UNRWA, tačiau ragina jas padidinti įsipareigojimus, kad būtų panaikintas finansavimo deficitas;

6.  ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares sutelkti papildomas lėšas UNRWA, kad būtų patenkinti jos trumpalaikiai finansiniai poreikiai; tačiau pabrėžia, kad ilgalaikis nuolatinio agentūros patiriamo lėšų trūkumo problemos sprendimas gali būti surastas tik sukuriant tvarią finansavimo sistemą pagal pasaulinę daugiašalę priemonę; ragina ES atlikti vadovaujamą vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje siekiant sukurti tokį mechanizmą; pabrėžia Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus rekomendacijų, pateiktų jo 2017 m. kovo 30 d. ataskaitoje, svarbą šiuo klausimu;

7.  palankiai vertina tai, kad UNRWA numato ir toliau taikyti vidaus priemones, kuriomis siekiama riboti išlaidas ir dar daugiau sutaupyti, sykiu ieškodama kitų sričių, kuriose būtų galima veikti efektyviau; primygtinai ragina agentūrą ir toliau gerinti savo valdymo struktūrą ir strateginį planavimą, siekiant didesnio skaidrumo, atskaitomybės ir vidaus kontrolės, užtikrinti, kad programa būtų parengiama laiku ir tiksliai, kad ES būtų teikiamos finansinės ataskaitos, kad UNRWA infrastruktūra nebūtų piktnaudžiaujama, ištirti įtariamus darbuotojų neutralumo pažeidimus ir prireikus imtis atitinkamų drausminių priemonių; pabrėžia UNRWA infrastruktūros neutralumo pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir UNRWA turimą Jungtinių Tautų diplomatinį statusą paisymo svarbą;

8.  pakartoja, kad pagrindinis ES tikslas – pasiekti dviejų valstybių principu pagrįstą Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą išsaugant 1967 m. sienas, Jeruzalę paskelbiant abiejų valstybių sostine, saugiai Izraelio valstybei ir nepriklausomai, demokratiškai, vientisai ir pajėgiai Palestinos valstybei taikiai ir saugiai gyvuojant greta, vadovaujantis apsisprendimo teise ir visapusiška pagarba tarptautinės teisės nuostatoms;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, UNRWA generaliniam komisarui, Ketverto atstovui Artimuosiuose Rytuose ir Jungtinių Valstijų Kongresui ir Valstybės Departamentui.

 

Atnaujinta: 2018 m. vasario 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika