Procedura : 2018/2553(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0085/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0085/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/02/2018 - 12.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0042

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 348kWORD 51k
7.2.2018
PE614.394v01-00}
PE614.395v01-00}
PE614.397v01-00}
PE614.398v01-00}
PE614.399v01-00}
PE614.402v01-00} RC1
 
B8-0085/2018}
B8-0086/2018}
B8-0088/2018}
B8-0089/2018}
B8-0090/2018}
B8-0093/2018} RC1

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

GUE/NGL (B8‑0085/2018)

ECR (B8‑0086/2018)

S&D (B8‑0088/2018)

ALDE (B8‑0089/2018)

Verts/ALE (B8‑0090/2018)

PPE (B8‑0093/2018)


w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski w imieniu grupy ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) (2018/2553(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając wspólną deklarację Unii Europejskiej i UNRWA z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wsparcia dla UNRWA ze strony Unii Europejskiej (2017–2020),

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 194 z dnia 11 grudnia 1948 r., nr 302 z dnia 8 grudnia 1949 r. oraz inne odnośne rezolucje ONZ,

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 30 marca 2017 r. pt. „Działania Agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie”,

  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UNRWA jest agencją ONZ utworzoną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1949 r. i posiada mandat do udzielania pomocy około 5 mln zarejestrowanym uchodźcom palestyńskim i ochrony ich; mając na uwadze, że usługi świadczone przez UNRWA obejmują edukację, opiekę zdrowotną, pomoc i usługi socjalne, tworzenie i udoskonalanie infrastruktury obozowej, a także ochronę i mikrofinansowanie; mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ wielokrotnie odnawiało mandat Agencji (ostatni raz do dnia 30 czerwca 2020 r. w drodze głosowania z udziałem 167 państw członkowskich ONZ);

B.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami dla UNRWA i w 2017 r. przekazały na jej rzecz 441 mln EUR; mając na uwadze, że Stany Zjednoczone, które jako państwo wpłacają na rzecz UNRWA najwyższe kwoty, oświadczyły, że przekażą jej 60 mln USD, zaś wstrzymają wypłatę 65 mln USD z zaplanowanej pierwotnie kwoty pomocy w wysokości 125 mln USD; mając na uwadze, że decyzja ta ma zdaniem Departamentu Stanu USA zachęcić inne państwa do aktywniejszego zaangażowania się w pomoc, a także pobudzić reformy wewnątrz Agencji;

C.  mając na uwadze, że UNRWA od wielu lat boryka się z poważnymi strukturalnymi niedociągnięciami finansowymi i w 2018 r., niezależnie od decyzji rządu USA, napotkałaby dalsze trudności;

D.  mając na uwadze, że sekretarz generalny ONZ w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r. wydał szereg zaleceń mających na celu zapewnienie UNRWA odpowiedniego, przewidywalnego i trwałego finansowania;

1.  nadal zdecydowanie zobowiązuje się do wspierania UNRWA w świadczeniu przez nią podstawowych usług w zakresie dobrostanu, ochrony i rozwoju społecznego uchodźców palestyńskich w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w Jordanii, Libanie i Syrii; pochwala wyjątkowe starania UNRWA, w tym ochronę i wparcie ponad 400 tys. uchodźców palestyńskich oraz wielu innych osób w ogarniętej wojną Syrii; przypomina, że UNRWA została utworzona w duchu solidarności z uchodźcami palestyńskimi, aby ulżyć ich cierpieniom;

2.  wyraża zaniepokojenie kryzysem finansowania UNRWA; wzywa wszystkich darczyńców do pełnego wywiązania się ze zobowiązań podjętych na rzecz Agencji;

3.  odnotowuje, że wszelkie nieoczekiwane redukcje lub opóźnienia wpłat darczyńców na rzecz UNRWA mogą mieć negatywny wpływ na dostęp 1,7 mln uchodźców palestyńskich do nadzwyczajnej pomocy żywnościowej, dostęp 3 mln osób do podstawowej opieki zdrowotnej, jak również dostęp 500 000 palestyńskich dzieci z 702 szkół UNRWA (z czego prawie 50 000 dzieci w Syrii) do kształcenia, a także na stabilność w regionie;

4.  zwraca uwagę, że UE zobowiązała się nadal pomagać Agencji w zdobywaniu środków finansowych, które umożliwią jej wykonywanie mandatu udzielonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, funkcjonowanie w sposób zrównoważony i racjonalny pod względem kosztów oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i właściwego poziomu usług świadczonych na rzecz uchodźców palestyńskich;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE i wielu z jej państw członkowskich o przyspieszeniu wypłaty finansowania na rzecz UNRWA i wzywa pozostałych darczyńców do pójścia za tym przykładem; wzywa Stany Zjednoczone do ponownego rozważenia podjętej decyzji i do wypłacenia całej zaplanowanej pierwotnie kwoty; z zadowoleniem przyjmuje wkład finansowy na rzecz UNRWA ze strony państw członkowskich Ligi Państw Arabskich, jednak wzywa je, aby w większym stopniu zaangażowały się w wypełnienie luki w finansowaniu;

6.  zachęca Unię Europejską i jej państwa członkowskie do uruchomienia dodatkowych środków finansowych dla UNRWA, aby mogła sprostać krótkoterminowym potrzebom finansowym; podkreśla jednak, że długoterminowe rozwiązanie kwestii ciągłych braków finansowych, z jakimi zmaga się Agencja, jest możliwe jedynie dzięki trwałemu systemowi finansowania opierającemu się na globalnych ramach wielostronnych; apeluje do UE, by stanęła na czele społeczności międzynarodowej w tworzeniu takiego mechanizmu; podkreśla znaczenie zaleceń, jakie sekretarz generalny ONZ wydał w odniesieniu do tej kwestii w sprawozdaniu z dnia 30 marca 2017 r.;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UNRWA zamierza utrzymać środki wewnętrzne służące ograniczaniu kosztów i czynieniu dalszych postępów pod względem efektywności, przy jednoczesnym poszukiwaniu innych obszarów, w których można poprawić efektywność; wzywa Agencję, by w dalszym ciągu usprawniała swą strukturę zarządzania i planowania strategicznego w celu osiągnięcia większej przejrzystości, rozliczalności oraz nadzoru wewnętrznego, by terminowo przedkładała UE dokładne sprawozdania z realizacji programów i sprawozdań finansowych, gwarantowała, że infrastruktura UNRWA nie będzie niewłaściwie wykorzystywana, przeprowadzała dochodzenia w sprawie zarzutów naruszania neutralności przez jej pracowników oraz w stosownych przypadkach podejmowała odpowiednie działania dyscyplinarne; podkreśla, jak ważne jest poszanowanie neutralności obiektów UNRWA, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i oenzetowskim statusem dyplomatycznym Agencji;

8.  przypomina, że głównym celem UE jest wypracowanie dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o granice z 1967 r., zakładającego, że Jerozolima będzie stolicą obu państw, że bezpieczne państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia państwo palestyńskie będą współistniały ze sobą w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, w oparciu o prawo do samostanowienia i przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, sekretarzowi generalnemu ONZ, komisarzowi generalnemu UNRWA, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Kongresowi i Departamentowi Stanu USA.

 

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności