Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0085/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0085/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii UNRWA

7.2.2018 - (2018/2553(RSP))

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy uznesenia skupín:
GUE/NGL (B8-0085/2018)
ECR (B8-0086/2018)
S&D (B8-0088/2018)
ALDE (B8-0089/2018)
Verts/ALE (B8-0090/2018)
PPE (B8-0093/2018)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Brando Benifei, Eugen Freund, Linda McAvan, Soraya Post, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski v mene skupiny ECR
Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Martina Michels, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Kateřina Konečná, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL
Davor Škrlec, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Margrete Auken, Florent Marcellesi, Klaus Buchner, Bart Staes, Jordi Solé, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea

Postup : 2018/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0085/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0085/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii UNRWA

(2018/2553(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskej únie a Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) zo 7. júna 2017 o podpore Európskej únie pre UNRWA (2017 – 2020),

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 194 z 11. decembra 1948 a č. 302 z 8. decembra 1949 a ďalšie príslušné rezolúcie OSN,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN z 30. marca 2017 s názvom Operácie Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe,

  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže UNRWA je agentúra OSN, ktorú zriadilo Valné zhromaždenie v roku 1949 a ktorá dostala mandát poskytovať pomoc a ochranu približne 5 miliónom registrovaných palestínskych utečencov; keďže služby agentúry UNRWA zahŕňajú vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, podporné a sociálne služby, infraštruktúru v táboroch a ich zlepšovanie, ochranu a mikrofinancovanie; keďže Valné zhromaždenie OSN opakovane obnovilo mandát UNRWA – naposledy do 30. júna 2020 hlasovaním 167 členských štátov OSN;

B.  keďže EÚ a jej členské štáty sú spolu najväčším darcom UNRWA s príspevkom vo výške 441 miliónov EUR v roku 2017; keďže Spojené štáty ako najväčší darca, pokiaľ ide o jednotlivé štáty, oznámili, že poskytnú príspevok vo výške 60 miliónov USD, zároveň však zadržia 65 miliónov USD z dohodnutej platby 125 miliónov USD pre UNRWA; keďže zámerom tohto rozhodnutia bolo podľa Ministerstva zahraničných vecí USA povzbudiť ostatné krajiny k tomu, aby zvýšili pomoc, ako aj podporiť reformy v rámci agentúry;

C.  keďže UNRWA už mnoho rokov čelí veľkým štrukturálnym finančným nedostatkom a bez ohľadu na rozhodnutie vlády USA by pretrvávajúcim ťažkostiam čelila aj v roku 2018;

D.  keďže generálny tajomník OSN vo svojej správe z 30. marca 2017 predložil viacero odporúčaní, ktorých cieľom je zabezpečiť pre agentúru UNRWA primerané, predvídateľné a udržateľné financovanie;

1.  je naďalej pevne odhodlaný podporovať UNRWA pri poskytovaní služieb, ktoré sú životne dôležité pre dobré životné podmienky, ochranu a ľudský rozvoj palestínskych utečencov v Pásme Gazy, Predjordánsku, Jordánsku, Libanone a Sýrii; vyjadruje uznanie agentúre UNRWA za jej mimoriadne úsilie vrátane ochrany a podpory viac ako 400 000 palestínskych utečencov a mnohých ďalších ľudí vo vojnou zmietanej Sýrii; pripomína, že agentúra UNRWA bola zriadená v duchu solidarity s palestínskymi utečencami s cieľom zmierniť ich utrpenie;

2.  vyjadruje svoje znepokojenie nad krízou financovania agentúry UNRWA; naliehavo vyzýva všetkých darcov, aby svoje sľuby agentúre dodržali;

3.  konštatuje, že akékoľvek neočakávané zníženie alebo meškanie plánovaných platieb darcov agentúre UNRWA môže mať nepriaznivý vplyv na prístup k núdzovej potravinovej pomoci pre 1,7 milióna palestínskych utečencov a k primárnej zdravotnej starostlivosti pre 3 milióny, na prístup viac ako 500 000 palestínskych detí v 702 školách prevádzkovaných agentúrou UNRWA vrátane takmer 50 000 detí v Sýrii k vzdelávaniu, ako aj na stabilitu v regióne;

4.  konštatuje, že EÚ je odhodlaná aj naďalej pomáhať agentúre UNRWA pri zabezpečovaní finančných zdrojov, ktoré jej umožnia plniť mandát, ktorý jej udelilo Valné zhromaždenie OSN, vykonávať svoju činnosť udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom a zabezpečovať kvalitu a úroveň služieb poskytovaných palestínskym utečencom;

5.  víta rozhodnutia EÚ a niektorých jej členských štátov urýchliť poskytnutie finančných prostriedkov agentúre UNRWA a naliehavo vyzýva ostatných darcov, aby tento príklad nasledovali; naliehavo vyzýva Spojené štáty, aby svoje rozhodnutie prehodnotili a aby agentúre zaplatili celý svoj plánovaný príspevok; víta príspevky členských štátov Ligy arabských štátov pre agentúru UNRWA, vyzýva ich však, aby svoje finančné záväzky zvýšili s cieľom zaplniť medzeru vo financovaní;

6.  nabáda Európsku úniu a jej členské štáty, aby zmobilizovali dodatočné finančné prostriedky pre agentúru UNRWA s cieľom uspokojiť jej krátkodobé finančné potreby; zdôrazňuje však, že akékoľvek dlhodobé riešenie, pokiaľ ide o opakujúci sa nedostatok financií agentúry, možno dosiahnuť len prostredníctvom udržateľného systému financovania v globálnom multilaterálnom rámci; naliehavo vyzýva EÚ, aby v rámci medzinárodného spoločenstva prevzala vedúcu úlohu s cieľom vytvoriť takýto mechanizmus; zdôrazňuje význam odporúčaní, ktoré generálny tajomník OSN predložil v tejto súvislosti vo svojej správe z 30. marca 2017;

7.  víta skutočnosť, že UNRWA plánuje zachovať vnútorné opatrenia zamerané na obmedzovanie nákladov a ďalšie zvyšovanie efektívnosti, pričom bude skúmať ďalšie oblasti, v ktorých možno dosiahnuť zvýšenie efektívnosti; naliehavo vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vylepšovaní svojej riadiacej štruktúry a strategického plánovania a usilovala sa pritom o posilnenie transparentnosti, zodpovednosti a vnútorného dohľadu, aby zabezpečila predkladanie včasných a presných programových a finančných správ EÚ, aby zabezpečila, že zariadenia UNRWA sa nebudú zneužívať, aby vyšetrila prípady údajného porušenia neutrality zo strany jej zamestnancov a aby v náležitých prípadoch prijala primerané disciplinárne opatrenia; zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať neutralitu zariadení UNRWA v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a diplomatickým statusom OSN, ktorý prináleží agentúre UNRWA;

8.  pripomína, že hlavným cieľom EÚ je dosiahnuť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu v podobe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom by existoval bezpečný Izraelský štát a aj nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Palestínsky štát, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a úplného dodržiavania medzinárodného práva;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu komisárovi agentúry UNRWA, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Kongresu USA a Ministerstvu zahraničných vecí USA.

 

Posledná úprava: 8. februára 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia