Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0096/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0096/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Memorial»

7.2.2018 - (2018/2560(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B8‑0096/2018)
ECR (B8‑0098/2018)
PPE (B8‑0099/2018)
ALDE (B8‑0102/2018)
S&D (B8‑0105/2018)
GUE/NGL (B8‑0106/2018)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Bogdan Brunon Wenta, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Milan Zver, Patricija Šulin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, David McAllister, Adam Szejnfeld, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Sandra Kalniete, Ramona Nicole Mănescu, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Seán Kelly, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Željana Zovko, Stanislav Polčák, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Klaus Buchner, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Florent Marcellesi, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2018/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0096/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0096/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Memorial»

(2018/2560(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, ιδίως δε τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία[1], της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα γεγονότα της πλατείας Μπολότναγια[2], και της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009) στη Ρωσία[3],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των προέδρων της Επιτροπής Εξωτερικών και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στις 12 Ιανουαρίου 2018, με την οποία ζητείται η άμεση απελευθέρωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων Oyub Titiev,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που αμφότερα ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ της 19ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Ρωσία, και τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ στις 11 Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την κράτηση του διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Δημοκρατία της Τσετσενίας κ. Oyub Titiev,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων στην Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου, και τις ανασταλείσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την έβδομη περιοδική έκθεση σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία που εξετάστηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 3136η και την 3137η σύνοδό της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2013, για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις του και τα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στη Ρωσία[4], της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία[5] και της 6ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη Ρωσία, τη σύλληψη του Alexei Navalny και άλλων διαδηλωτών[6],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ως συμβαλλόμενο μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει την υποχρέωση και τα μέσα να ερευνά τα εγκλήματα που διαπράττονται από τις τσετσενικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει κυρώσει τις 11 από τις 18 διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oyub Titiev, διευθυντής του γραφείου Τσετσενίας της βραβευμένης με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2009 οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Memorial» (κοινώς γνωστής ως Memorial), συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 2018 από την αστυνομία της Τσετσενίας και του απαγγέλθηκε κατηγορία για κατοχή ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Titiev αρνείται τις κατηγορίες αυτές, που έχουν καταγγελθεί από ΜΚΟ και άλλους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως χαλκευμένες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου 2018 το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Τσετσενίας επικύρωσε την απόφαση του Δικαστηρίου της πόλης Shalinsky με την οποία ο Oyub Titiev προφυλακίστηκε για δύο μήνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει τροποποιηθεί και έχει προστεθεί το νέο άρθρο 212.1, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να απαγγελθεί σε ένα πρόσωπο κατηγορία σε περίπτωση της παράβασης του νόμου για τις δημόσιες συγκεντρώσεις, παρά το γεγονός ότι η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές δείχνουν τάση περιφρόνησης του δικαιώματος της ελεύθερης συνάθροισης και συνέλαβαν περισσότερους από 1 000 πολίτες διαδηλωτές μόνο στην πόλη της Μόσχας, και πολύ περισσότερους σε αρκετές άλλες πόλεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ύστερα από τις ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου 2017·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, φτάνοντας στα 102 άτομα το 2016, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος του 2012 για τις ΜΚΟ έχει περιορίσει κατά πολύ την ικανότητα να εργάζονται ανεξάρτητα και λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του εν λόγω νόμου το Memorial έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» από το ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Yuri Dmitriev, ιστορικός του Memorial, ήταν μέλος της ομάδας που βρήκε έναν μαζικό τάφο στο Sandarmokh με περισσότερα από 9.000 πτώματα, πολλά από τα οποία ανήκαν σε μέλη της σοβιετικής ιντελιγκέντσιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, το Memorial έχει καταστεί η τελευταία εναπομένουσα ανεξάρτητη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Δημοκρατία της Τσετσενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δημοκρατία της Τσετσενίας, συμπεριλαμβανομένων των χαλκευμένων κατηγοριών εναντίον του Oyub Titiev και των εμπρηστικών επιθέσεων σε γειτονικές δημοκρατίες, ήταν κατά πάσα πιθανότητα ενορχηστρωμένες ενέργειες σε αντίποινα κατά του Memorial επειδή αποκάλυψε και ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απένειμε το 2009 το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στην ομάδα Memorial για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον δείκτη δημοκρατίας του Economist για το 2017, η Ρωσία καταλαμβάνει την 135η θέση σε σύνολο 167 χωρών, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντική υποχώρηση σε σύγκριση με την κατάταξη της χώρας στην 102η θέση το 2006·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες όσον αφορά τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στην Τσετσενία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και συνεπώς έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία όλων των προσώπων που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωσία για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας και στην ευθυγράμμιση της συνταγματικής και έννομης τάξης της σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει την υποχρέωση και τα μέσα να ερευνά τα εγκλήματα που διαπράττονται από τις τσετσενικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία το 1993·

1.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση του διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Δημοκρατία της Τσετσενίας κ. Oyub Titiev, ο οποίος συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 2018 και στη συνέχεια του απαγγέλθηκε επίσημα κατηγορία και προφυλακίστηκε με χαλκευμένες κατηγορίες για παράνομη απόκτηση και κατοχή ναρκωτικών· ζητεί επιμόνως από τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων του κ. Titiev, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικηγόρο και σε ιατρική περίθαλψη, της σωματικής ακεραιότητας και αξιοπρέπειας, και της προστασίας από δικαστικές παρενοχλήσεις, ποινικοποίηση και αυθαίρετη σύλληψη·

2.  εκφράζει τη λύπη του για τη δήλωση των τσετσενικών αρχών με την οποία κατηγορείται το έργο των υπερασπιστών και των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι η σύλληψη συνέβη λίγο μετά τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Magomed Daudov, Προέδρου του κοινοβουλίου της Τσετσενίας, ο οποίος εμφανίστηκε να ανέχεται τη βία εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  είναι της άποψης ότι η σύλληψη του κ. Titiev αποτελεί μέρος μιας ανησυχητικής τάσης για συλλήψεις, επιθέσεις, εκφοβισμό και απαξίωση των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στην Τσετσενία· επισημαίνει ότι άλλες υποθέσεις που αποτελούν μέρος αυτής της ανησυχητικής τάσης περιλαμβάνουν τις συλλήψεις του προέδρου της Συνέλευσης των Λαών του Καυκάσου Ruslan Kutaev και του δημοσιογράφου Zhalaudi Geriev, που καταδικάστηκαν και οι δύο για αμφίβολους λόγους σχετικά με ναρκωτικά, το 2014 και το 2016 αντίστοιχα·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προσαχθεί κανείς ενώπιον της δικαιοσύνης για την δολοφονία της κ. Natalia Estemirova, της προκατόχου του κ. Oyub Titiev στο Memorial και ακτιβίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία, η οποία απήχθη από έξω από το σπίτι της στο Γκρόζνι τον Ιούλιο του 2009 και βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς αργότερα την ίδια ημέρα κοντά στο χωριό Gazi-Yurt στη γειτονική Ινγκουσετία· παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να προχωρήσουν σε πραγματικές έρευνες στο θέμα αυτό υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένας ακόμη δικηγόρος και ακτιβιστής σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Stanislav Markelov, γνωστός για το έργο του σχετικά με καταχρήσεις στην Τσετσενία, δολοφονήθηκε με πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας το 2009·

5.  παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να θέσουν πάραυτα τέλος στην ανησυχητική τάση συλλήψεων, επιθέσεων, εκφοβισμού και απαξίωσης ανεξάρτητων δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στην εν λόγω περιοχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διότι τούτο αποτελεί προσβολή του δικαιώματός τους στην ελεύθερη έκφραση· καταδικάζει τις επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις τσετσενικές αρχές και καλεί τη Μόσχα να θέσει τέρμα στις επιθέσεις αυτές και να καλλιεργήσει ένα ομαλό κλίμα εργασίας για τους υπερασπιστές και τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία και άλλες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

6.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση των συνθηκών για τη διαφωνούσα κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία, ιδιαίτερα τις οργανώσεις που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες και ασκούν κριτική στην κρατική πολιτική από αυτή την άποψη· υπογραμμίζει ότι το Memorial, που τιμήθηκε με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2009, παραμένει μία από τις πιο αξιόπιστες φωνές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ρωσία σήμερα, και έχει καταστεί η τελευταία εναπομένουσα ανεξάρτητη οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Δημοκρατία της Τσετσενίας, και εκφράζει την αλληλεγγύη και τη σθεναρή υποστήριξή του στο αφοσιωμένο έργο του·

7.  καλεί τις ρωσικές αρχές να προστατεύουν όλους τους Ρώσους πολίτες από παράνομες καταχρηστικές συμπεριφορές· καλεί τις ρωσικές αρχές να θέσουν άμεσο τέλος στην καταστολή της ελεύθερης έκφρασης στην Τσετσενία και να προσφέρουν αποτελεσματικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των θυμάτων και των μαρτύρων καταχρηστικής συμπεριφοράς και να προσαγάγουν τους δράστες στη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία και η κυβέρνησή της φέρουν την τελική ευθύνη για τη διερεύνηση αυτών των πράξεων, την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και την προστασία όλων των Ρώσων πολιτών από παράνομες καταχρηστικές συμπεριφορές·

8.  επισημαίνει ότι ένα ακόμη δείγμα της δίωξης και παρενόχλησης που υφίστανται οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Βόρειου Καυκάσου ήταν η εμπρηστική επίθεση στις 17 Ιανουαρίου 2018 κατά των γραφείων του Memorial στη γειτονική Δημοκρατία της Ινγκουσετίας και η επίθεση στις 22 Ιανουαρίου 2018 όταν άγνωστοι εμπρηστές έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητο που ανήκε στα τοπικά γραφεία του Memorial στο Νταγκεστάν· καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις και καλεί τις ρωσικές αρχές να διερευνήσουν αποτελεσματικά αυτές και άλλες επιθέσεις κατά της περιουσίας του Memorial και απειλές κατά μελών του προσωπικού του και να εξασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν·

9.  καλεί τις ρωσικές αρχές να διενεργήσουν επειγόντως άμεση, ανεξάρτητη, αντικειμενική και διεξοδική διερεύνηση των θλιβερών γεγονότων στην Τσετσενία· καλεί τις αρχές της Τσετσενίας και εκείνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συμμορφωθούν με την εγχώρια νομοθεσία και με τις διεθνείς δεσμεύσεις, να τηρούν το κράτος δικαίου και τα οικουμενικά πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και τις δημοκρατικές ελευθερίες όλων όσοι μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα του Memorial να ερευνηθεί η υπόθεση του Titiev εκτός Τσετσενίας·

11.  καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον άλλων ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ στην Τσετσενία, μεταξύ των οποίων οι επιθέσεις και η εκστρατεία λασπολογίας εναντίον της Μικτής Κινητής Ομάδας Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Τσετσενία (JMG), η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση της ομάδας από την Τσετσενία για λόγους ασφαλείας το 2016·

12.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις καταγγελίες για αυθαίρετες κρατήσεις και βασανιστήρια ατόμων που θεωρούνται ότι είναι ΛΟΑΔΜ στη Δημοκρατία της Τσετσενίας· καλεί τις αρχές να τερματίσουν την παρούσα εκστρατεία δίωξης και να επιτρέψουν στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να διενεργήσουν αξιόπιστη έρευνα για τα εικαζόμενα εγκλήματα· καταδικάζει περαιτέρω τους φόνους ατόμων από μέλη της οικογένειάς τους στα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής» και αποδοκιμάζει τη στήριξη και την ενθάρρυνση που παρέχουν οι τσετσενικές αρχές στα εγκλήματα αυτά·

13.  καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν εγκαταλείψει την Τσετσενία και να φέρουν στο φως αυτή την εκστρατεία καταχρηστικής συμπεριφοράς· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παράσχει άσυλο σε παρόμοια θύματα και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν ή να εντείνουν τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου σε θύματα, δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο·

14.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν ότι όλες οι υποθέσεις ατόμων που διώκονται για πολιτικούς λόγους θα τίθενται στις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αυτές επαναρχίσουν, και ότι οι εκπρόσωποι της Ρωσίας στις εν λόγω διαβουλεύσεις θα καλούνται επισήμως να απαντούν για κάθε υπόθεση και να υποβάλλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις επαφές τους με τις ρωσικές αρχές·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στις αρχές της Τσετσενίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου